Serbest Zaman Sosyolojisi

Auzef Serbest Zaman Sosyolojisi Deneme Sınavları

Vize Deneme 1 Final deneme 1
Vize Deneme 2 Final deneme 2
Vize Deneme 3 Final deneme 3
Vize Deneme 4 Final deneme 4
2022-23 Vize Soruları Final deneme 5
Final deneme 6
Final deneme 7
Final deneme 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ünite Soruları

Vize Final
Ünite 1 Ünite 5
Ünite 2 Ünite 6
Ünite 3 Ünite 7
Ünite 4 Ünite 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Serbest Zaman Sosyolojisi

Serbest Zaman Sosyolojis 2022 – 2023 Vize Soruları

1. Aşağıda rekreasyon ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Serbest zamanda yapılan rekreatif etkinlikler bireyleri hayata daha fazla bağlamaktadır.
B) Rekreasyon etkinlikleri insanı yeniler, kişiye mutluluk ve zevk verir.
C) Rekreasyon kapsamına giren etkinlikler, katılanları dinlendiren ve eğlendiren aktivitelerdir.
D) Rekreasyon, kişilerin ve grupların serbest zamanlarında tamamen kendi arzuları ile katıldıkları etkinliklerdir.
E) Rekreatif etkinlik tercihlerinin tek belirleyicisi ebeveynlerdir.

Cevap : E) Rekreatif etkinlik tercihlerinin tek belirleyicisi ebeveynlerdir.

2. I. Katılan bireyde özgürlük hissiyatının gelişmesine yardımcı olması
II. Başkaları için de yapılabilir olması
III. Her zaman yapılabilir olması
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, bir etkinliğin serbest zaman faaliyeti olarak değerlendirilmesinde kullanılan kriterlerdendir?

A) Yalnız I
B) II ve III
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

Cevap : A) Yalnız I

3. Mezopotamya Uygarlıkları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Toplum üyelerinin güçlü bir biçimde benimsediği ritüeller ağını içinde barındırmaktadır.
B) Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan bölgede kurulan küçük şehir devletlerinde karmaşık örgütlenme biçimleri bulunmaktadır.
C) Günümüzde ‘’Babil’in Asma Bahçeleri’’ olarak bildiğimiz bahçeler, M.Ö. 9-10. yüzyıllarda yöneticilerin özel mülkleri dahilinde, içinde muazzam üzüm bağları ve balıklı göllerin bulunduğu parklardır.
D) Güreş, boks, okçuluk, masa oyunları, dans ve müzik gibi faaliyetlere oldukça ilgi göstermekteydiler.
E) M.Ö. 1. Yüzyılın başlangıcından itibaren varlıklı soyluların düzenlediği av partilerinde kullanılmak amacı ile çeşitli park ve bahçeler kurulmaya başlanmıştır.

Cevap : E) M.Ö. 1. Yüzyılın başlangıcından itibaren varlıklı soyluların düzenlediği av partilerinde kullanılmak
amacı ile çeşitli park ve bahçeler kurulmaya başlanmıştır.

4. Aşağıdakilerden hangisi modern olimpiyat oyunlarını başlatan uygarlık olarak kabul edilmektedir?

A) Sümer
B) Hint
C) Asur
D) Yunan
E) Çin

Cevap : D) Yunan

5. Aşağıdakilerden hangisi Emile Durkheim’in dayanışma türlerindendir?

A) Pozitivist dayanışma
B) Teolojik dayanışma
C) Organik dayanışma
D) Metafizik dayanışma
E) Estetik dayanışma

Cevap : C) Organik dayanışma

6. Antik Roma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Romalıların serbest zamanlarının uğrak mekanlarından bir tanesi de hamamlardır.
B) Üst tabakalara mensup Romalılar özel villalarında avcılık faaliyetlerini yürütmüşlerdir.
C) Diclaotianus hamamı, Antik Roma’nın en küçük hamamıdır.
D) Sirk oyunları, bu dönemde halkın keyifle seyrettiği araba ve hayvan mücadelelerine sahne olan oyunlardır.
E) Çok küçük yaşlardan başlayarak Romalı çocuklar, çeşitli oyunlara ve spor aktivitelerine yönlendirilmiştir.

Cevap : C) Diclaotianus hamamı, Antik Roma’nın en küçük hamamıdır.

7. İşlevselcilere göre ….., toplumdaki düzen ve istikrarın devamlılığı için oldukça önemli bir kavramdır. Bu kavram, toplum üyelerinden büyük çoğunluğunun ortak ve benzer değerleri paylaşması ile ortaya çıkmaktadır.
Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) anomi
B) ahlaki oydaşma
C) toplumsal şiddet
D) çatışma
E) fenomen

Cevap : B) ahlaki oydaşma

8. Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi sosyoloji kavramını ilk kez kullanan ve toplumu inceleyecek bir bilim dalı olmasını öneren kişidir?

A) Auguste Comte
B) Giddens
C) Max Weber
D) Karl Marx
E) Fichter

Cevap : A) Auguste Comte

9. Sosyolojiyi “bilimlerin kraliçesi” olarak adlandıran kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Max Weber
B) Ziya Gökalp
C) Auguste Comte
D) Prens Sabahattin
E) Emile Durkheim

Cevap : C) Auguste Comte

Serbest Zaman Sosyolojisi

10. Comte, insanlık tarihini ‘’üç hâl yasası’’ ismini verdiği üç aşama ile sınıflandırmaktadır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde üç hâl yasası doğru olarak verilmiştir?

A) Pozitivist Aşama-Mistik Aşama-Metafizik Aşama
B) Sembolik Aşama-Mistik Aşama-Teolojik Aşama
C) Teolojik Aşama-Metafizik Aşama-Pozitivist Aşama
D) Kültürel Aşama-Siyasal Aşama-Teolojik Aşama
E) Metafizik Aşama-Pozitivist Aşama-Kültürel Aşama

Cevap : C) Teolojik Aşama-Metafizik Aşama-Pozitivist Aşama

11. Serbest zaman kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kişinin yaşamını idame ettirebilmek için emek harcadığı zamandır.
B) Kişilerin kendi gelişimlerine, mutlu ve memnun olmasına yardımcı, kapasite ve potansiyel geliştirici bir zamandır.
C) Çalışmak eyleminin yapıldığı zamanın tam karşısında duran, kişinin yenilenmesi ve dinlenmesinin zamanıdır.
D) Çalışmak ile alakalı olarak kabul edilen işlerin yapılması ve temel zorunlulukların karşılanmasından sonra bireye kalan zamandır.
E) Bireylerin bu sorumlulukların yerine getirmesinden sonra bireye kalan, özgürce geçirebileceği zamandır.

Cevap : A) Kişinin yaşamını idame ettirebilmek için emek harcadığı zamandır.

12. Bir etkinliğin rekreasyon kapsamında değerlendirilebilmesi için bu alanda çalışma yapanlar birtakım nitelikler belirlemiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu niteliklerden değildir?

A) Zorunluluk esasına dayanmaktadır.
B) Başkaları için değil, bireyin bizzat kendisi için yapılmaktadır.
C) Katılan bireyde özgürlük hissiyatının gelişmesine yardımcı olmaktadır.
D) Bireye neşe ve zevk vermektedir.
E) Tembelliğin karşısında duran bir faaliyettir.

Cevap : A) Zorunluluk esasına dayanmaktadır.

13. Aşağıdakilerden hangisi işlevselci düşünürlerdendir?

A) Thorstein Veblen
B) Theodore Adorno
C) Max Weber
D) Emile Durkheim
E) Auguste Comte

Cevap : D) Emile Durkheim

14. Fenomenoloji ile aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Edmund Husserl’ın ortaya koyduğu bir araştırma yöntemidir.
B) Fenomenolojide olay ve durumlar, aktörün dolaylı olarak algıladığı biçimi ile ele alınmaktadır.
C) Bilincin sistematik bir şekilde ele alınmasını kendine konu edinmektedir.
D) Fenomenolojik düşünceyi savunanlara göre bilinç emin olunabilecek tek fenomendir.
E) Kişiler ve kişilerin bilinçli tecrübeleriyle başlayarak önceden mevcut olan kabuller ve önyargılardan kaçınmaya çalışan bir yöntemdir.

Cevap : B) Fenomenolojide olay ve durumlar, aktörün dolaylı olarak algıladığı biçimi ile ele alınmaktadır.

15. Sosyolojik analizleri yeni toplumsal düzenin toplumsal sınıfları arasında ortaya çıkan eşitsizliklere ve çatışmalara dayanan, ekonomik gelire fazlası ile vurgu yapan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Auguste Comte
B) Karl Marx
C) Max Weber
D) Mübeccel Kıray
E) Ziya Gökalp

Cevap : B) Karl Marx

16. Aşağıdakilerden hangisi serbest zaman faaliyetlerinden değildir?

A) Hobiler
B) Açık hava faaliyetleri
C) İnsani hizmetler
D) Ofiste çalışmak
E) Zihinsel pratikler

Cevap : D) Ofiste çalışmak

17. “Sosyolojinin bağımsız bir disiplin olarak ortaya çıktığı ….. yüzyıldan sonra toplumsal alana yönelik olan düşünceler akademik bir temele oturtulmuştur.”
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) 17
B) 19
C) 15
D) 18
E) 16

Cevap : B) 19

18. Aşağıdakilerden hangisi Antik Yunan’da kadınların kendi oyunlarını adadıkları tanrının adıdır?

A) Hades
B) Zeus
C) Eros
D) Dionisos
E) Hera

Cevap : E) Hera

19. Doğayı inceleme nesnesi olarak ele alan diğer bilim dallarına benzer bir şekilde toplumun da evrensel bir biçimde gözlenebileceğini ileri süren ve topluma dair olguların ‘şeyler’ olarak alınması gerektiğini vurgulayan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karl Marx
B) Auguste Comte
C) Max Weber
D) Emile Durkheim
E) Prens Sabahattin

Cevap : D) Emile Durkheim

20. “Bugün serbest zaman ve spor denildiğinde ilk akla gelenler varlıklı üst sınıflar değil, sınıf ve tabaka gözetmeksizin ilgisi olan herkestir. Bunun en büyük nedeni tüm dünyada yaygınlık kazanan ….. anlayışı ve eşitlik düşüncesidir”
Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) iyi bir dünya için hareket
B) spor etkisi
C) en az 10000 adım
D) eşitlik için egzersiz
E) herkes için spor

Cevap : E) herkes için spor

Serbest Zaman Sosyolojis 2022 – 2023 Vize Soruları

Auzef Serbest Zaman Sosyolojisi Auzef Rekreasyon Lisans
Lolonolo Telegram

Rekreasyon Telegram

Auzef Egzersiz Ve Spor Bilimleri

 

Auzef Serbest Zaman Sosyolojisi

Auzef çıkmı Sorular, Deneme Sınavları, Açıköğretim soruları, Açıköğretim Sınav Soruları

Rekreasyon Lisans

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!