Sosyolojiye Giriş -2

Sosyolojiye Giriş -2

Vize Final
2021 Vize Soruları Vize Final Soruları
2021 Vize Deneme Sınavı Soruları Final-Bütünleme 2019 Soruları
2023 Vize Soruları 2022 Final Soruları

Sosyoloji Bahar Dönemi

 

Sosyolojiye Giriş – 2 Vize Final Soruları

1) Demokraside esas olan insandır; kendini yetiştiren herkes dilediği mesleğe girebilir, üst mevkilere yükselebilir. Kısacası demokrasi, her insana kendi güç ve yeteneği oranında gelişme olanağı sağlamıştır.

Burada hangi demokratik ilke hakkında açıklama yapılmaktadır?

Cevap : Eşitlik

2) “Eğer bir toplumda ekonomik kriz dönemi çok uzun süreli olursa ya da uzun süreli bir siyasal belirsizlik yaşanırsa o toplumda ‘anomi’ ortaya çıkabilir.”

Bu yargıya göre, anomi yaşayan bir toplumda aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenemez?

page_title -->

Cevap : Bireylerin ortak bir amaca odaklanabilmesi

3) Evlenen eşlerin erkeğin anne-babasıyla birlikte oturduğu evlilik türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Patrilokal

4) Alt kültür aşağıdakilerden hangisine karşılık gelir?

Cevap : Toplumun bir kesimine ait kültürel örüntülere

5) “Tarımda makineleşme sonucu karasabanın yerine traktörün kullanılması göç olgusunu ortaya çıkarmış, geleneksel aile yapısı parçalanıp çekirdek aile yapısı ortaya çıkmıştır.”

Bu cümlede, toplumsal değişmeye yol açan hangi faktöre vurgu yapılmıştır?

Cevap : Teknolojik faktör

6) Bir toplumda kadınlara oy hakkının verilmemesi, demokrasinin hangi ilkesine ters düşer?

Cevap : Eşit oy ilkesine

7) “Bir toplumun yarattığı her şey, o toplumun kültürü içinde yer alır.”Bu görüşe göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Cevap : Yüksek kültüre sahip bir toplum, teknolojide geri kalmış olabilir.

8) Mısır firavunlarının saray içindeki entrikalardan sakınmak, hanedanlığın çöküşünü önlemek vb. nedenlerden ötürü, çok yakın çevrelerinden eşlerini seçtikleri hatta kız kardeşleriyle bile evlendikleri bilinmektedir.

Bu paragrafta anlatılan evlilik biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Endogami

9) Aşağıdakilerden hangisi sanayi öncesi şehirlerin bir özelliği değildir?

Cevap : İş bölümü ve uzmanlaşmanın yaygın oluşu

 

10) Konut inşa etmek ve otomobil üretmek gibi iş alanları aşağıdaki sektörlerden hangisine ait bir üretimdir?

Cevap : İkincil sektör

11) Aşağıdakilerden hangisi sosyalist ekonomilerin kapitalist ekonomilerden bir farklılığı olarak değerlendirilebilir?

Cevap : Görece daha fazla sosyal ve ekonomik eşitlik yaratması

12) Ziya Gökalp’e göre kültür, bir ulusun güzel sanatlarının, ahlakının ve hukukunun temelidir. Dolayısıyla kültür bir toplumun ortak duygu, düşünce ve davranış özelliklerini gösterir. Uygarlık ise bilimsel buluş ve teknolojik gelişmeleri kapsar.

Gökalp’e göre aşağıdakilerden hangisi kültür ile uygarlık arasındaki farkı ifade etmez?

Cevap : Uygarlık bireyin iradesiyle gerçekleştirdiği davranışlar sonucu oluşur; kültür ise doğal süreçte gelişir.

13) Deniz kenarında yaşayanların daha çok balıkçı ve gemici, dağlık bölgelerde yaşayanların hayvan yetiştiricisi, ovalarda ve verimli topraklarda yaşayanların çiftçi
olmaları aşağıdaki faktörlerden hangisiyle açıklanabilir?

Cevap : Çevre

Sosyolojiye Giriş-2 Soruları

14) Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi dinin toplumsal hayattaki bütünleştirici ve birleştirici gücü üzerine vurguda bulunur?

Cevap : İşlevselci Yaklaşım

15) Mekanik dayanışma ve organik dayanışma ayrımını yapan sosyolog kimdir?

Cevap : E. Durkheim

16) Sosyolojiye olan yaklaşımlarıyla psikolojiyle uzlaşmayan sosyolog kimdir?

Cevap : Tarde

17) Habitus ve kültürel sermayeyi açıklayan sosyolog kimdir?

Cevap : Bourdeu

18) Bir kültürden başka bir kültüre giren bir insanın yeni kültüre ayak uyduramaması sonucunda aşırı kaygı, şaşkınlık, içe kapanma, yabancılaşma ya da yaşam biçimlerinde sürekli yeni tepkiler geliştirdikleri gözlenmiştir.

Bu durumu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Kültür Şoku

19) Aşağıdaki süreçlerden ya da olaylardan hangisi sekülerleşme ile ilgilidir?

Cevap : Din ve kutsalın öneminin azalması

20) Gelişmiş sanayi ülkelerinde genellikle görüldüğü iddia edilen otorite tipi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Rasyonel-yasal otorite

21) Babanın egemenliğine dayalı aileye ataerkil, annenin egemenliğine dayalı aileye anaerkil, baba ve annenin eşit otoriteye sahip olduğu aileye ise eşitlikçi aile denir.

Bu paragrafta yapılan aile sınıflamasında ölçüt olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?

Cevap : Otorite

22) Aşağıdakilerden hangisi, eğitimde eşitlik anlayışına uymaz?

Cevap : Bireyleri tek bir dünya görüşüne göre eğitme

23) Aşağıdakilerden hangisi aile içi dayanışmanın psikolojik faktörlere bağlı olduğunun bir delili olarak gösterilebilir?

Cevap : Sevgi ve saygı olmaksızın aile içi dayanışmayı sağlamak olanaksızdır.

24) -Kültürel unsurların zamanla farklılaşıp yeni biçimler alması
-Bir toplumun başka bir toplumun kültüründen etkilenmesi
-Kültürel unsurların değişme hızlarının birbirinden farklı olması
-Yeni kültür ortamına ayak uydurmamaYukarıda tanımı verilmeyen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Alt kültür

Sosyolojiye Giriş-2 Soruları

25) Max Weber “Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu” adlı çalışmasında yaptığı analizde, toplumsal değişim sürecinde aşağıdakilerden hangisinin önemine dikkat çekmiştir?

Cevap : Fikirler

26) “Üretim, her türlü fayda yaratmaktır.” şeklinde tanımlandığında, aşağıdakilerden hangisi üretim sayılmaz?

Cevap : İşletmelerin pahalanacak malları aylarca stoklarda saklaması

27) Aşağıdakilerden hangisi, çekirdek ailenin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : Yalnızca baba otoritesine dayalıdır.

28) Ülkemizde ‘içgüveysi’ olarak isimlendirilen evlilik türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Matrilokal

29) Ferdinand Tönnies, geleneksel toplumu ifade etmek için aşağıdaki kavramlardan hangisini kullanılmıştır?

Cevap : Gemeinschaft (cemaat)

30) Aşağıdakilerden hangisi “kültürel gecikmeye” işaret eder?

Cevap : Kültürün bazı elemanlarının daha hızlı değiştiği

31) Devletlerin kapitalist, sosyalist ve karma devlet biçiminde ayrımında aşağıdakilerden hangisi ölçüt alınmıştır?

Cevap : Ekonomik yapıları

32) Aşağıdaki sosyologlardan hangisi dinin toplumsal eşitsizliği desteklediğini düşünmektedir?

Cevap : Karl Marx

33) “Geniş ailenin çekirdek aileye dönüşmesi bazılarına göre bir gelişme, bazılarına göre ise bir gerilemedir. Bu yüzden sosyologlar toplumsal gelişme yerine, gerileme ve gelişmeyi de içine alan toplumsal değişme kavramını kullanmayı tercih etmektedir.”

Bu değerlendirmeye göre, aşağıdaki düşüncelerden hangisi savunulamaz?

Cevap : Her toplumsal değişme, beraberinde birtakım sorunlar getirmektedir.

34) Ekonomi, sınırsız ihtiyaçlarla sınırlı tatmin araçları arasındaki dengeyi inceleyen bilimdir. Ancak ekonomi, bir kurum olarak sosyolojinin de konusu içine girer.

Ekonominin bir toplumsal kurum olarak sosyolojinin ilgi alanına girmesinin gerekçesi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Cevap : Ekonominin toplumu oluşturan diğer kurumlardan daha hızlı değişmesi

Sosyolojiye Giriş-2 Soruları

35) Her toplumda veya toplumsal sistemde kadın-erkek ilişkilerini düzenleyen, doğan çocuğun bakımından ve beslenmesinden, sağlık ve eğitiminden sorumlu olan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Aile

36) Aşağıdakilerden hangisi ekonomik küreselleşmenin bir sonucu değildir?

Cevap : Çalışanların sosyal hak, imkân ve ücretlerinde sağlanan iyileştirmeler

37) “Laissez-Faire” ilkesini açıklayan ve destekleyen İskoç İktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Adam Smith

38) Aşağıdakilerden hangisi dinin işlevlerinden biri olamaz?

Cevap : Toplumsal çatışma üretmek

39) İnsanın ihtiyaçlarını karşılayan mal ve hizmetlerin yaratılmasına üretim, ihtiyaçların doğrudan doğruya tatmini için mal ve hizmetlerin ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılmasına ise tüketim denir.

Bu paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi bir tüketim örneği değildir?

Cevap : Buğdaydan un elde etmek

 

40) Eskiden üretim yerlerinde vidalama, boyama, ambalajlama gibi etkinlikler insan emeğiyle şekillenirken, günümüzde bu roller makine tarafından yerine getirilmektedir.

Üretimdeki bu farklı süreç hangi kavramlar ifade edilir?

Cevap : Otomasyon

41) Toplum üyelerinin toplumsal değerlere, normlara, kurumlara ya da denetim biçimlerine uyumlarını yitirmeleri sonucu toplum yaşamının olanaksızlaşmasına toplumsal çözülme denir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi toplumsal çözülmenin nedenlerinden biri değildir?

Cevap : Demokratik yönetimin güçlenmesi

42) ‘Belli bir yararın savunulması için bir araya gelmiş, örgütlenmiş topluluklara baskı grubu adı verilir.”

Aşağıdakilerden hangisi baskı grubu sayılamaz?

Cevap : Siyasi parti

Sosyolojiye Giriş-2 Soruları

43) Aşağıdaki yargılardan hangisi aile kurumu ile ilgili olarak söylenemez?

Cevap : Toplumdaki diğer kurumlarla ilişkisi zayıftır.

44) Bir kültüre diğer kültürlerden giren bazı ögelerin, toplumu oluşturan bazı gruplar ve bireyler tarafından benimsenmemesi sonucu ortaya çıkan durum aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?

Cevap : Kültürel çatışma

45) Aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi, çatışmacı yaklaşımının eğitim kurumuna bakışını yansıtmaktadır?

Cevap : Kapitalist toplumlarda eğitim, toplumsal eşitsizliği destekler ve güçlendirir.

46) “Ekonomi, toplumda _________________ düzenleyen sosyal kurumdur.”

Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi yerleştirilmelidir?

Cevap : Mal ve hizmetlerin üretimini, bölüşümünü ve tüketimini

47) Kendi kültüründen çok farklı bir kültürel ortama giren birey, yabancı kültüre ayak uydurmakta güçlük çeker.

Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanmaktadır?

Cevap : Kültür şoku

48) “Devleti, devlet yapan unsurların en önemlisi otoritedir. Otorite ise insanlara istemedikleri hâlde bazı şeyleri yaptırabilme yetkisidir.”

Burada devletin hangi yönü üzerinde durulmaktadır?

Cevap : Zorlayıcı

49) I. Kâr elde etme arzusu
II. Devletin sıkı denetimi
III. Özel mülkiyet
IV. Devletin tüketime karışması
V. Devletin ekonomik hayata zaman zaman karışmasıYukarıdakilerden hangileri kapitalist ekonomik sistemin özellikleridir?

Cevap : I – III

50) “En genel olarak öğrenilmiş davranışlar ve bu davranışların sonuçlarından meydana gelen bir bileşim; devam eden ve gelişen davranış biçimleri, bir başka deyişle görenekler topluluğudur. Onu bir araya getiren ögeler, belli bir toplumun üyelerince paylaşılır ve aktarılır. Yemek yeme, giyim, kullanılan dil, evlenme, cenaze törenleri vs. içine alan bir kavramdır.”

Yukarıdaki paragrafta tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Kültür

51) Çağdaş ailenin temel özelliklerinden biri olan bu evlilik tipinde eşler, hem kadının hem de erkeğin ailesinden uzakta ayrı bir yerde oturmaktadır.

Sözü edilen evlilik türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Neolokal

52) 8 yaşındaki Ahmet; ebeveynleri, büyükannesi ve teyzesiyle birlikte aynı evde yaşıyor. Ahmet’in ailesi için aşağıdaki tanımlamalardan hangisi doğrudur?

Cevap : Geniş aile

53) Aşağıdaki evlilik türlerinden hangisi tek eşle evliliği ifade etmektedir?

Cevap : Monogami

54) Aşağıdaki aile sınıflamalarından hangisinde, ailedeki kararların alınış biçimi kıstas alınmıştır?

Cevap : Anaerkil, Ataerkil

55) Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi dinin toplumsal hayattaki bütünleştirici ve birleştirici gücü üzerine vurguda bulunur?

Cevap : İşlevselci yaklaşım

56) Kültürün önemli bir işlevi de kişinin sosyalleşmesini sağlamaktır. Bireysel farklılıklara rağmen ortak kültür değerlerini alan bireylerin ortak özellikleri oluşur. Bu ortak özellikler insanların ortak toplumsal değerler etrafında birleşmesini sağlar.

Yukarıdaki paragrafta kültürün hangi yönü üzerinde durulmuştur?

Cevap : Toplumsal bütünleşmeyi sağladığı

57) Seçim ve oy verme, demokratik toplumların en önemli uyum ve uzmanlaşma mekanizmasıdır. Seçim, halkın doğrudan ya da dolaylı olarak kamusal gücü kullanacak olanları belirlemesini sağlayan bir faaliyettir ve demokrasinin işlemesinin başlıca aracıdır.

Yukarıdaki paragrafa göre, aşağıdakilerden hangisi seçimin işlevlerinden biri değildir?

Cevap : İnsanlar arasındaki farklı siyasal fikirleri tek bir merkezde toplamak

58) Kültür nesilden nesile aktarılarak devam eder. Bir toplum, çocuk yetiştirme yollarıyla kültürünü yeni nesle öğretir. Bu nedenle çocuk yetiştirme, kültürün önemli bir öğesi olarak alınabilir.

Yukarıdaki paragrafta verilen açıklamada hangi kavramların ilişkisinden söz edilmektedir?

Cevap : Kültür – aile

59) Giyim, kuşam, eğlence, dinlenme gibi bazı kültür unsurlarının biçiminde ortaya çıkan geçici yeniliklere ne denir?

Cevap : Moda

60) Çoğu kez el işi, rutin bir biçimde uygulanır ve monoton hâle gelir. Toplumsal üretim sürecinde insana, bilgi ve yeteneklerinin ancak küçük bir kısmının kullanılmak için satın alındığı bir rol yüklenmiştir. Üstelik birey çoğu kez üretim sürecinde kavrama yeteneğini kullanamaz.

Bu paragrafta açıklanmaya çalışılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : İş bölümü

61) Aşağıdaki kavramlardan hangisi ebeveyn, çocuklar ve akrabalardan oluşan aile tipini tanımlamak için kullanılır?

Cevap : Geniş aile

62) İbn Haldun’a göre, ayrı ayrı kavimlerin örf ve âdetlerinde, kurumlarında görülen farklar bu kavimlerin geçim tarzlarını sağlayış biçimlerine bağlıdır.

Buna göre İbn Haldun, aşağıdaki görüşlerden hangisini desteklemektedir?

Cevap : Manevi kültür öğelerinin yapısını maddi kültür öğeleri belirler.

63) Ziya Gökalp’e göre kültür, bir ulusun güzel sanatlarının, ahlakının ve hukukunun temelidir. Dolayısıyla kültür bir toplumun ortak duygu, düşünce ve davranış özelliklerini gösterir. Uygarlık ise bilimsel buluş ve teknolojik gelişmeleri kapsar.

Gökalp’e göre aşağıdakilerden hangisi kültür ile uygarlık arasındaki farkı ifade etmez?

Cevap : Uygarlık bireyin iradesiyle gerçekleştirdiği davranışlar sonucu oluşur; kültür ise doğal süreçte gelişir.

64) Aşağıdaki kavramlardan hangisi bir kadının iki veya daha fazla erkekle evli olmasını ifade etmektedir?

Cevap : Poliandri

65) “Bir toplumun yarattığı her şey, o toplumun kültürü içinde yer alır.”

Bu görüşe göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Cevap : Yüksek kültüre sahip bir toplum, teknolojide geri kalmış olabilir.

66) Bugünün kültürü, eski kuşakların deneyimlerinin ürünüdür ve halen yaşayan insanların deneyimlerine göre değişir ve zenginleşir.

Yukarıdaki cümlede kültürün hangi özelliği üzerinde durulmaktadır?

Cevap : Kuşaktan kuşağa aktarılırken değişime uğraması

67) Aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi modernleşme kuramının temeli olabilir?

Cevap : Dünyadaki yoksulluğun ana nedeni basit teknoloji ve geleneksel kültürün sebep olduğu düşük üretimdir.

68) Maddi kültür unsurları hızla değişirken manevi kültür unsurlarının buna ayak uyduramaması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

Cevap : Kültürel gecikme

69) Geçmişte üç ya da dört kuşak birlikte çalışır, birlikte yer ve birlikte yaşardı. Aile üyelerinin en önemli görevlerinden biri, kutsal ateşi söndürmeden devam ettirmekti.

Bu paragrafta tasvir edilen aile türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Ataerkil aile

70) Toplumsal değişmenin, grupların siyasal iktidar için aralarında yaptıkları mücadeleden kaynaklandığını ileri süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Vilfredo Pareto

71) Ülkemizde farklı bölgelerde yaşayan insanların örf, adet, gelenek ve ahlaki davranışlarında farklılıklar olması toplumun zengin kültürel yapısının bir göstergesidir. Bu durum bütünsel kültürün mozaik yapısının oluşumunda bir renk cümbüşü yaratır.

Verilen parçaya göre daha çok bölgesel olan bir kültür, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle adlandırılır?

Cevap : Alt Kültür

72) Toplumdaki ilişkilerin ve bu ilişkileri düzenleyen kural ve kurumların zaman içerisinde fonksiyon ve yapı bakımından başkalaşmasına toplumsal değişme denir.

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişmeyi hızlandıran faktörlerden biri değildir?

Cevap : Mevcut düzenden çıkar sağlayanlar

73) Aşağıdaki kavramlardan hangisi, bir kadının iki veya daha fazla erkekle evli olmasını ifade eder?

Cevap : poliandri

Sosyolojiye Giriş-2 Soruları

74) Aşağıdakilerden hangisi ‘kültürel gecikme’ ye işaret eder?

Cevap : Kültürün bazı elemanlarının daha hızlı değiştiği

75) Gücün halkın elinde toplandığı siyasal sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Demokrasi

76) Sosyologların dini araştırma sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Cevap : Dini örüntülerin toplumu nasıl etkilediğini kavramak

77) “En genel olarak, öğrenilmiş davranışlar ve bu davranışların sonuçlarından meydana gelen bir bileşim; devam eden ve gelişen davranış biçimleri, bir başka deyişle, görenekler topluluğudur. Onu bir araya getiren ögeler, belli bir toplumun üyelerince paylaşılır ve
aktarılır. Yemek yeme, giyim, kullanılan dil, evlenme, cenaze törenleri vs. içine alan bir kavramdır.”Bu paragrafta tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Kültür

78) Max Weber, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu adlı çalışmasında yaptığı analizde, toplumsal değişim sürecinde aşağıdakilerden hangisinin önemine dikkat çekmiştir?

Cevap : Ekonomik alt yapı

79) Aşağıdaki kavramlardan hangisi; yatırımın, fabrikalar ve tesisler gibi üretkenliğin temel boyutlarından sistematik bir biçimde geri çekilmesi durumunu anlatmaktadır?

Cevap : Sanayisizleştirme

80) Aşağıdaki siyasal sistemlerden hangisi, tüm gücü tek bir yerde toplar ve insanların yaşamlarını katı bir şekilde düzenler?

Cevap : Totaliterizm

81) Okulların toplumsal ve kültürel eşitsizlikleri bir kuşaktan diğerine aktarması ile ilgilenen ve bu sürecin üretimini “Habitus” ve “Kültürel Sermaye” gibi iki kavram üzerinden açıklayan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : P. Bourdieu

82) Yönetici sınıf ile yönetilen arasındaki çatışmadan kaynaklandığını söyleyen sosyolog kimdir?

Cevap : Pareto

83) “Kültür nesilden nesile aktarılarak devam eder. Bir toplum çocuk yetiştirme yollarıyla kültürünü yeni nesle öğretir. Bu nedenle çocuk yetiştirme kültürün önemli bir ögesi olarak alınabilir”

Parçadaki açıklamada hangi kavramların ilişkisinden söz edilebilir?

Cevap : Kültür – Aile

84) Ekonomi, sınırsız ihtiyaçlarla sınırlı tatmin araçları arasındaki dengeyi inceleyen bilimdir. Ancak ekonomi, bir kurum olarak sosyolojinin de konusu içine girer. Ekonominin bir toplumsal kurum olarak sosyolojinin ilgi alanına girmesinin gerekçesi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Cevap : Ekonominin toplumu oluşturan diğer kurumlardan daha hızlı değişmesi

85) Aşağıdakilerden hangisi seküler bir toplumu yoksulluktan, ayrımcılıktan ve diğer adaletsizliklerden kurtarmak için girişilen siyasi mücadelede, dinî bir cemaatten (temel olarak Katoliklikten) yararlanmaktadır?

Cevap : Kurtuluş teolojisi

86) “Toplumun yapısında ya da yapıyı oluşturan unsurlarda meydana gelen değişmelere ‘toplumsal değişme’ denir. Göç, endüstrileşme, modernleşme birer toplumsal değişmedir.”

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişmeyi hızlandıran faktörlerden biri değildir?

Cevap : İnsanların yerleşmiş alışkanlıkları

 

Auzef Sosyolojiye Giriş - 2 Auzef Sosyolojiye Giriş - 2 Ders Kitabı PDF

Sosyoloji ve Felsefe Bölümleri ortak Kitabı

Sosyolojiye Giriş 2 Auzef Ders Kitabı

Sosyolojiye Giriş 2

Sosyoloji Lisans, Sosyolojiye Giriş 1 Auzef Felsefe, Sosyolojiye Giriş 1
Telegram Sosyoloji Telegram FELSEFE
sosyoloji facebook grubu Facebook Felsefe Grubu
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!