auzefFelsefesosyolojiSosyolojiye Giriş

Sosyolojiye Giriş -2 2021 Vize Deneme Sınavı Soruları

Sosyolojiye Giriş -2 2021 Vize Deneme Sınavı Soruları

<Sosyolojiye Giriş -2 2021 Vize Deneme Sınavı Soruları

1) Aşağdakilerden hangisi sanayi öncesi şehirlerin bir özelliği değildir?

a) iş bölümü ve uzmanlaşmanın yaygın oluşu
b) dinin toplumsal normlarda yaygın olması
c) eğitimin elit bir kitleye yönelik olması
d) herkesçe kabul edilen bir fiyat ve ölçü sisteminie ulaşılamamış olması
e) ekonomik gücün birkaç zengin aile veya locanın elinde olması

Cevap : a) iş bölümü ve uzmanlaşmanın yaygın oluşu

2) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, kurumların olumlu işlevleri arasında sayılamaz?

a) kurumlar, kültürün ve değerlerin istikrar kazanmasını sağlarlar.
b) Kurumlar, bireylere hazırlanmış belli toplumsal roller ve toplumsal ilişki biçimleri sağlarlar.
c) kurumların temin ettiği ortak anlam dünyası, bireylerin kendilerini güven içinde hissetmesini sağlar.
d) Toplumdaki uyumu, istikrarı ve bütünleşmeyi sağlama eğilimi içinde olmaları nedeniyle, kurumlar bireylerin sosyal kişiliklerini engelleyici olabilmektedir.
e) kurumsallaşmış düşünme ve davranış yolları, toplumdaki bireylere ortak bir anlam dünyası temin ederler.

Cevap : d) Toplumdaki uyumu, istikrarı ve bütünleşmeyi sağlama eğilimi içinde olmaları nedeniyle, kurumlar bireylerin sosyal kişiliklerini engelleyici olabilmektedir.

3) Günümüzde boşanma, istatistiki verilere göre bir asır önceye göre birkaç kat artmıştır. Aşağıda sunulan gerekçelerden hangisi boşanmaların artmasının nedenleri arasında sayılamaz?

a) boşanmanın toplumsal olarak kabul edilebilir hale gelmesi
b) boşanmanın yasal olarak kolaylaşmış olması
c) doğum oranlarının artması
d) artan bireycilik ve bencillik
e) kadınların erkeklere olan bağımlığının azalması

Cevap : c) doğum oranlarının artması

4) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Nicos Poulantzas’tan etkilenen Manuel Castells’in çalışması toplumsal hareketler kuramı olarak bilinir.
b) R. E. Pahl’a göre iktidarın edvlettte yoğunlaşması, iktidarı elinde tutan yöneticilere özel bir konum vermekte ve yerel yöneticiler kentsel kaynakların…….
c) ekolojik yaklaşımın kurucusu olan Robert E. Park, çalışmalarında kentin büyüme biçimine ve kentteki farklı alt kültürlerin yaşama şekillerine…….
d) Peter Saunders, kent sosyolojisinin tüketim sorununa odaklanması gerektiğini belirtmektedir.
e) Peter Saunders, köklerin kopmuş göçmen kitlesinin kapitalist kent makinesiyle bütünleştirilmesi, konusunda çalışmıştır.

Cevap : c) ekolojik yaklaşımın kurucusu olan Robert E. Park, çalışmalarında kentin büyüme biçimine ve kentteki farklı alt kültürlerin yaşama şekillerine…….

5) İşlevsel yaklaşıma gre aşağıdakilerden hangisi dinin işlevlerinden biri olamaz?

a) toplumsal destek sağlamak
b) bireyin hayatına anlam katmak
c) toplumsal dayanışma üretmek
d) Toplumsal çatışma üretmek
e) Toplumsal kontrolü sağlamak

Cevap : d) Toplumsal çatışma üretmek

6) Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisinin yükselişi ile birlikte, kadınlar günümüzde daha fazla dayanışma duygusu geliştirmeye başlamıştır?

a) işlevselcilik,
b) Marksizim,
c) Yapısal işlevselcilik
d) feminizm
e) sembolik etkileşimcilik

Cevap : d) feminizm

7) Ekonomi, toplumda………….düzenleyen sosyal kurumdur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağdakilerleden hangisi getirilmelidir?

a) Mal ve hizmetlerin bölüşümü,
b) Mal ve hizmetlerin ayrıştırılması,
c) mal ve hizmetlerin üretim, bölüşüm ve tüketimini
d) mal ve hizmetlerin üretimini,
e) mal ve hizmetlerin tüketimini

Cevap : c) mal ve hizmetlerin üretim, bölüşüm ve tüketimini

8) Aşağıdaki sosyologlardan hangisi dinin toplumsal eşitsizliği desteklediğini düşünmektedir?

a) Ernst Troeltsch
b) Auguste comte
c) Max Weber
d) Karl Marx
e) Emile Durkheim

Cevap : d) Karl Marx

9) Herhangi bir toplumda, diğer toplumsal kurumlara göre çok daha önemli grülen ve bu özellliği nedeniyle de o toplumu tanımlayıcı olma özeliğine sahip olduğu düşüneln kurum, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle adlandırılmaktadır?

a) toplumsal kurum
b) anlamlı kurum
c) mihver kurum
d) statüsel kurum
e) önemli kurum

Cevap : c) mihver kurum

10) Durkheim , tek tek birekylerin dışına bir gerçeklik olarak var olduğunu iddia ettiği her tekil bağımsız olan davranış ve muhakeme tarzlarını adlandırmak için ……. kavramını kullanır?

a) kurum
b) mekanik dayanışma
c) grup
d) organik dayanışma
e) kolektif bilinç

Cevap : a) kurum

11) Eğitim sistemlerinin, toplumun egemen güçlerinin toplumsal hayatı kontrolleri altına almak üzere yapılandığını savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

a) çatışmacı kuramlara dayalı yaklaşım
b) yapısal-işlevselci yaklaşım
c) yorumsamacı yaklaşım
d) Fenomolojik sosyoloji yaklaşımı
e) bilgi sosyolojisi yaklaşımı

Cevap : a) çatışmacı kuramlara dayalı yaklaşım

12) Seküler bir toplumu yoksunluktan, ayrımcılıktan ve diğer adaletsizliklerden kurtarmak için girişilen siyasi mücadele, dini bir cemaatin (temel olarak Katolikliğin) kullanılması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile adlandırılmaktadır.

a) dinsel devrim
b) yaratılışcılık
c) dini deneyim
d) kurtuluş teolojisi
e) dini seküzlarizm

Cevap : d) kurtuluş teolojisi

13) ‘Laissez-faire’ ilkesini açıklayan ve destekleyen İskoç iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir.

a) herbert sepencer
b) Arthur scargill
c) Adam Smith
d) jonh maynad Keynes
e) paul samuelson

Cevap : c) Adam Smith

14) Konut inşaa etmek ve otomobil üretmek gibi iş alanları aşağıdaki sektörlerden hangisine ait bir üretimdir?

a) üçüncül sektör
b) hizmet sektörü
c) ikincil sektör
d) dördüncü sektör
e) birinci sektör

Cevap : c) ikincil sektör

15) Aşağıdaki aile tiplerinden hangisi, soy ve otorite temelli aile türlerinden biridir?

a) endogami
b) Matrilokal
c) çekirdek aile
d) ekzogami
e) anaerkil aile

Cevap : e) anaerkil aile

16) Kurumsal gerçekliğin esnekliğini aydınlatabilmek için farkında olunması ve ayrıştırılması gereken, toplumsal sistemin yapısı bağlamında az ya da çok önemli oluşlarına göre tanımlanan 3 farklı türde kurumdan söz eder:
(1) ilişkisel kurumlar
(2)düzenleyici kurumlar
(3) kültürel kurumlar
Toplumsal kurumun anlaşmasına yönelik yukarıda özetlenen görüşler aşağıdaki sosyologlardan hangisine aittir?

a) Auguste Comte
b) Karl Marx
c) Talcott Parsons
d) Max Weber
e) Georg Simmel

Cevap : c) Talcott Parsons

17) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, kurumların olumsuz işlevlerinden bir tanesidir?

a) kurumlar, toplumsal bütünleşmeyi ve uyumu temin ederler.
b) kurumlar, bireysel özgürlüğü ve toplumsal değişmenin önünde bir engel oluşturabilirler
c) kurumlar, temin ettiği ortak anlam dünyası aracılığıyla bireylerin kendilerini güvende hissetmelerini sağlarlar
d) kurumlar, toplumda istikrarı temin ederler
e) kurumlar, kültürün istikrarını temin ederler

Cevap : b) kurumlar, bireysel özgürlüğü ve toplumsal değişmenin önünde bir engel oluşturabilirler

18) Peter Berger ve Thomas Luckmann ‘a göre insanın çevresiyle kurduğu ilişki aşağıdaki kavramlardan hangisi ile karakterize olur?

a) Ekonomik faaliyetler,
b) Dünyaya – kapalılık
c) Dünyaya-açıklık
d) Hayatta kalma arzusu
e) Normatif kurallar bütünü

Cevap : c) Dünyaya-açıklık

19) içinde insan soyunun üretildiği, topluma hazırlanma sürecinin ilk evresinin geçirildiği : anne, baba ve çocuklardan oluşan temel toplumsal kurum aşağıdakilerden hangisidir?

a) eğitim
b) kabile
c) din
d) grup
e) aile

Cevap : e) aile

20) Aşağıdaki süreçlerden yada olaylardan hangisi sekülerleşme kuramını din konusundaki genel açıklamalarına uygundur?

a) kökten dinciliğin popülaritesinin artışı
b) dinin insanların yaşamında daha fazla önemli hale gelmesi
c) dinin, modern toplumun ortaya çıkışında teşvik edici bir kurum olarak işlev görmesi
d) dini kurumların toplumsal yapı içindeki etkinliğin artışı
e) din ve kutsalın öneminin azalması

Cevap : e) din ve kutsalın öneminin azalması

21) Marx Weber, protestan ahlakı ve kapitalizmin ruhu adlı çalışmasında yaptığı analizin toplumsal değişim sürecinde aşağıdakilerden hangisinin önemine dikkat çekmiştir?

a) fikirler / inançlar
b) ekonomik alt yapı
c) icatlar
d) kültürel yayılma
e) toplumsal çatışma

Cevap : a) fikirler / inançlar

22) Aşağıdaki ifadelerden hangisi, R. E. Pahl’ın yaklaşımı çerçevesinde dile getirilen temel önermelerden biri değildir?

a) Toplumsal sınırlamalar
b) Bağımsız değişken olarak kent yönetecileri
c) Mekansal sınırlamalar
d) Kenttekik alt kültürler, zaman içinde rekabete dayalı olarak kentin farklı mekanlarını işgal ederler ve başka toplulukların yerlerini…….
e) Kentsel sistemde çatışmanın kaçınılmaz oluşu

Cevap : d) Kenttekik alt kültürler, zaman içinde rekabete dayalı olarak kentin farklı mekanlarını işgal ederler ve başka toplulukların yerlerini…….

23) Aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi modernleşme kuramının temeli olabilir?

a) dünyadaki yoksulluğun ana nedeni, çok uluslu şirketlerin faaliyetidir.
b) dünyadaki yoksullğun ana nedeni, basit teknoloji ve geleneksel kültürün sebep olduğu düşük üretimdir.
c) bir çok fakir ülke, geçmişte günümüzde olduklarından daha zengindi
d) fakir ülkelerde pek çok insan yoksulluğu bir problem olarak görmez
e) küresel kapitalist ekonminin bir parçası olarak kaldıkları müddetçe fakir ülkelere asla zengin olamaz

Cevap : b) dünyadaki yoksullğun ana nedeni, basit teknoloji ve geleneksel kültürün sebep olduğu düşük üretimdir.

24) Aşağıdakilerdeki kavramlardan hangisi : yatırımın, fabriklar ve tesisler gibi üretkenliğin temel boyutlarından sistematik bir bicimde geri çekilmesi durumunu anlatmaktadır?

a) sanayisizleştirme
b) seçkincilik,
c) sosyalizm
d) toyotaizm
e) küçülmeye gitme

Cevap : a) sanayisizleştirme

25) Aşağıdakilerden hangisi ekonomik küreselleşmenin bir sonucu değildir?

a) dünyanın belli bölgeleri ekonomik faaliyetlerin belli bir sektöründe uzmanlaşıyor
b) sanayileşmiş ülkelerin büyük kuruluşları yatırımlarını iş gücünün daha ucuz olduğu ülkelere doğru kaydırıyor
c) çalışanların sosyal hak, imkan ve ücretlerinde iyileştirmeler sağlanıyor
d) pekçok ürün, tüketiciye ulaşana dek birkaç farklı ülkeden geçiyor
e) sanayileşmiş ülkelerde endüstriyel işler azalıyor

Cevap : c) çalışanların sosyal hak, imkan ve ücretlerinde iyileştirmeler sağlanıyor

Sosyolojiye Giriş -2 2021 Vize Deneme Sınavı Soruları

Auzef Sosyoloji
Telegram Sosyoloji
Auzef Felsefe
Telegram FELSEFE

Sosyolojiye Giriş -2 2021 Vize Deneme Sınavı Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!