Spor Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri

Auzef Spor Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri
Deneme Sınavları
Vize Final
Vize Deneme 1 2023-24 Final Soruları
Vize Deneme 1 2022-23 Büt Soruları
Vize Deneme 3  2022-23 Final Soruları
Vize Deneme 4
Auzef Egzersiz ve Spor Bilimleri
Auzef Rekreasyon Lisans
Auzef Spor Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri
Ünite Soruları
Vize Final
Ünite 1 Ünite 5
Ünite 2 Ünite 6
Ünite 3 Ünite 7
Ünite 4 Ünite 8
Auzef Egzersiz ve Spor Bilimleri
Auzef Rekreasyon Lisans

Spor Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri Final Soruları

Spor Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri: Temel Kavramlar ve Uygulamalar

Spor bilimlerinde araştırma yöntemleri, bu disiplinin temel taşlarından biridir. Bu alan, spor performansının iyileştirilmesi, spor yaralanmalarının önlenmesi, ve spor psikolojisinin anlaşılması gibi konuları kapsar. Araştırma yöntemleri, bu kompleks konuları sistematik bir şekilde incelemek için gerekli araçları sağlar. Bu makale, lolonolo.com tarafından hazırlanmış olup, açıköğretim ve meslek sınavlarına hazırlanan öğrencilere yöneliktir. Amacımız, öğrencilerin spor bilimlerinde araştırma yöntemlerini anlamalarını ve bu bilgileri sınavlarda başarıyla uygulayabilmelerini sağlamaktır.

Araştırma Tipi ve Hipotez Testleri

Spor bilimlerindeki araştırmalar, çeşitli araştırma tiplerini kullanarak gerçekleştirilir. Örneğin, Covid-19 aşılamasının erkeklerde kellik oluşturup oluşturmadığını belirlemek için planlanan bir çalışma, vaka-kontrol çalışması olarak tasarlanabilir. Bu tip çalışmalar, belirli bir durumun nedenlerini araştırmak için kullanılır ve iki grup arasındaki farklılıkları karşılaştırır.

Veri Analizi ve İstatistik

Veri analizi, araştırma sürecinde elde edilen verilerin incelenmesi ve yorumlanması işlemidir. Spor bilimlerinde kullanılan istatistiksel yöntemler, araştırmacılara veri setlerini anlamlandırmada yardımcı olur. Örneğin, beklenen değerler, standart sapma, desiller ve persantiller gibi kavramlar, veri setlerinin dağılımını ve varyansını değerlendirmede kullanılır.

Korelasyon ve İlişkiler

Spor bilimlerinde iki sürekli değişken arasındaki ilişkinin gücünü ve yönünü anlamak için korelasyon analizi kullanılır. Örneğin, r= -0.35 veya r= 0.65 gibi korelasyon katsayıları, değişkenler arasındaki ilişkinin gücünü ve yönünü gösterir. Pozitif bir korelasyon, değişkenlerin birlikte arttığını veya azaldığını; negatif bir korelasyon ise bir değişken artarken diğerinin azaldığını gösterir.

Hipotez Testleri ve Örneklem Seçimi

Hipotez testleri, araştırma sorularına cevap bulmak için kullanılan istatistiksel yöntemlerdir. Temel hipotez (H0) ve karşıt hipotez (H1), araştırmanın yönünü belirler. Örnek büyüklüğünün belirlenmesi, güvenirlik, hata düzeyi, maliyet ve varyasyon gibi faktörler dikkate alınarak yapılır.

Tanımlayıcı ve Çıkarımsal İstatistik

Spor bilimlerinde, elde edilen verilerin sunulması ve yorumlanması için tanımlayıcı istatistik kullanılır. Çıkarımsal istatistik ise, örneklem verileri üzerinden genel bir popülasyona ilişkin çıkarımlarda bulunmak için kullanılır. Örneğin, bir grup sporcunun performans verileri üzerinden, genel sporcu popülasyonu hakkında tahminlerde bulunmak çıkarımsal istatistiğin bir uygulamasıdır.

Sonuç

Spor bilimlerinde araştırma yöntemleri, bu alandaki bilimsel bilginin geliştirilmesinde kritik bir role sahiptir. Araştırma tipleri, istatistiksel analizler, hipotez testleri ve veri analizi teknikleri, araştırmacılara sporun farklı yönlerini anlama ve bu bilgileri uygulama imkanı verir. Lolonolo.com olarak, öğrencilere bu önemli konularda rehberlik ederek, onların akademik ve profesyonel hayatlarında başarılı olmalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz.

@lolonolo_com

Spor Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri 2023-2024 Final Soruları

1.

Erkek Kadın
Sağ El 319 147
Sol El 37 61

Sağ el kullanan erkeklerin beklenen değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 36
B) 101
C) 294
D) 62
E) 171

Cevap : C) 294

2.

Erkek Kadın
Sağ El 319 147
Sol El 37 61

Sağ el kullanan kadınların beklenen değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 294
B) 171
C) 101
D) 62
E) 36

Cevap : B) 171

3. Covid 19 aşılamasının, erkeklerde kellik oluşturup oluşturmadığını belirlemek için araştırma planlanmıştır. Araştırmaya covid 19 aşılaması yapılan 150 ve yapılmayan 150 erkek dahil edilmiştir.
Bu çalışmanın araştırma tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Paralel Kontrollü Klinik Çalışma
B) Kohort Çalışması
C) Kesitsel Araştırmalar
D) Vaka-Kontrol Çalışması
E) Dış Kontrollü Araştırma

Cevap : D) Vaka-Kontrol Çalışması

4. Standart sapma formülünde niçin ortalama ve değer arasında farkın karesi alınmaktadır?

A) Toplam değer ile n sayısı arasındaki farkı arttırmak için
B) Ortalamadan uzaklaştıkça aradaki fark büyüdüğü için
C) İlk olarak böyle hesaplandığı için
D) Çok küçük sayılar ile hesap yapmak zor olduğu için
E) Ortalamadan küçük sayılarla ortaya çıkabilecek negatif değerleri engelleyebilmek için

Cevap : E) Ortalamadan küçük sayılarla ortaya çıkabilecek negatif değerleri engelleyebilmek için

5. Bir veri setini büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe sıraladığımızda 10 eşit parçaya ayıran 9 değere ne ad verilir?

A) Persantil
B) Desil
C) Değişim Katsayısı
D) Kartil
E) Çeyrekler Arası Açıklık

Cevap : B) Desil

6. İki sürekli değişken arasındaki ilişki katsayısı r= -0.35 ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Negatif orta ilişki vardır.
B) İlişki yoktur.
C) Negatif zayıf ilişki vardır.
D) Negatif iyi derece ilişki vardır.
E) Pozitif yüksek ilişki vardır.

Cevap : C) Negatif zayıf ilişki vardır.

7. “Kan şeker düzeyinin ortalama değeri kadın ve erkeklerde farksızdır.”
Yukarıdaki hipotezin karşıt hipotezi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bu hipotez için karşıt hipotez kurulmaz.
B) Kan şeker düzeyine cinsiyet etki etmez.
C) Kan şeker düzeyi kadın ve erkeklerde farklıdır.
D) Her iki grupta kan analizi yapmak gerekir.
E) Kan şeker düzeyinin ortalaması bilinmez.

Cevap : C) Kan şeker düzeyi kadın ve erkeklerde farklıdır.

8. Örnek büyüklüğü belirlenirken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınacak hususlardan biri değildir?

A) Güvenirlik
B) Öncelik
C) Hata düzeyi
D) Maliyet
E) Varyasyon

Cevap : B) Öncelik

9. “Hastaların % 53’ü kadın, % 47’si erkektir.”
Yukarıdaki ifadede hangi istatistik türü kullanılmıştır?

A) Bayesyen İstatistik
B) Olasılıksal İstatistik
C) Tanımlayıcı İstatistik
D) Çıkarımsal İstatistik
E) Betimsel İstatistik

Cevap : E) Betimsel İstatistik

10. Standart Z dağılışı için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Belirli bir şekli yoktur.
B) Sola çarpıktır.
C) Simetriktir.
D) Açık U şeklindedir.
E) Sağa çarpıktır.

Cevap : C) Simetriktir.

11. istatistik dersinden öğrencilerin not ortalamasının 75 olup olmadığını test etmek isteyen bir araştırıcı temel hipotezi (Ho) nasıl kurar?

A) Ho: m<76
B) Hom<>75
C) Hom>75
D) H。: m=75
E) Ho: m<75

Cevap : D) H。: m=75

12. Plastik kovalara boya dolduran 2 makinenin doldurma miktarı ana kütle standart sapmaları sırasıyla σ1 = 0,015, σ2= 0,018 ile normal dağılıyor. Kalite mühendisliği bölümü boya kovalarının 2 farklı makine tarafından eşit dolup dolmadığı konusunda şüphe etmektedir. Bu amaçla rassal olarak 10’ar örnek alınmış ve aşağıdaki miktarlar tespit edilmiştir.
Buna göre kullanılması gereken hipotez testi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eşleştirilmiş örneklem t testi
B) Kruskal Wallis testi
C) Ki kare testi
D) Wilcoxon testi
E) Bağımsız örneklem t testi

Cevap : E) Bağımsız örneklem t testi

13. İki sürekli değişken arasındaki ilişki katsayısı r= 0.65 ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Negatif zayıf ilişki vardır.
B) Pozitif yüksek ilişki vardır.
C) Negatif yüksek ilişki vardır.
D) Pozitif iyi derece ilişki vardır.
E) İlişki yoktur.

Cevap : D) Pozitif iyi derece ilişki vardır.

14.

Erkek Kadın
Sağ El 319 147
Sol El 37 61

Sol el kullanan erkeklerin beklenen değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 62
B) 294
C) 36
D) 101
E) 171

Cevap : A) 62

15. Ankara’daki üniversitelerde okuyan öğrencilerin okula gidiş-dönüşte harcadığı toplam süre 80 dakikadan fazla olduğu iddia edilmektedir. Varyans 441 olarak biliniyor.
Bu durumda çözümleme aşağıdaki testlerden hangisi ile yapılır?

A) Tek Örneklem T Testi
B) Kruskal Wallis Testi
C) Bağımsız Örneklem T Testi
D) Wilcoxon Testi
E) Eşleştirilmiş Örneklem T Testi

Cevap : A) Tek Örneklem T Testi

16. Populasyondan şansa bağlı seçilen gruba ne ad verilir?

A) Örneklem
B) Grup
C) Alt tabaka
D) Denek
E) Örnek

Cevap : A) Örneklem

17. Testin yönünü hangi hipotez belirler?

A) Temel hipotez
B) H₀ ve H₁ birlikte
C) H₀ hipotezi
D) Kesin hipotez
E) Karşıt hipotez (H₁)

Cevap : E) Karşıt hipotez (H₁)

18. Aşağıdakilerden hangisi korelasyon katsayısı (r) olamaz?

A) 2
B) 0.7
C) -1
D) 1
E) 0.5

Cevap : A) 2

19. Veri toplama ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Veriler en az maliyetle elde edilmelidir.
B) Veriler için maliyet hesabı yapılmamalıdır.
C) Veriler kısa sürede elde edilmelidir.
D) Veriler güvenilir olmalıdır.
E) Verilerin doğruluk derecesi yüksek olmalıdır.

Cevap : B) Veriler için maliyet hesabı yapılmamalıdır.

20. Bulaşık deterjanını plastik kaplara doldurmak için iki makine kullanılıyor. Birinci makineden n1=10 plastik  kap, ikinci makineden n2=12 plastik kap seçiliyor. Bu kaplar incelendiğinde birinci makine ortalama 30.87 birim sıvı, ikinci makine ortalama 30.68 birim sıvı doldurmuştur. Dağılımlar normal değildir.
Çözümleme hangi hipotez testi ile yapılmalıdır?

A) Bağımsız örneklem t testi
B) Wilcoxon testi
C) Tek örneklem t testi
D) Mann Whitney U testi
E) Eşleştirilmiş örneklem t testi

Cevap : D) Mann Whitney U testi

Spor Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri

 

Auzef Rekreasyon Yönetimi Auzef Egzersiz Ve Spor Bilimleri
Lolonolo Telegram Auzef Rekreasyon Lisans

Egzersiz Ve Spor Bilimleri

Spor Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri

Auzef çıkmı Sorular, Deneme Sınavları, Açıköğretim soruları, Açıköğretim Sınav Soruları

Ezoic - wp_under_page_title - under_page_title -->
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!