Temel Kredi Bilgileri

Temel Kredi Bilgileri

Vize Final
Vize Soruları 2021 Final Soruları 2021
Vize Deneme Sınavı(Güncel) Final Deneme Sınavı

Temel Kredi Bilgileri

Temel Kredi Bilgileri Vize Soruları

Kredi Risk Ve Kredi Türleri

1) Kredinin anlamı nedir?

A) Nakit
B) Limit
C) Ekonomi
D) Güven
E) Teslim

Cevap : D) Güven

2) Kredinin ekonomik işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Banka fonlarını kar edebileceği işletmelere aktarmak.
B) Banka fonlaını riskli sektörlere aktarmak.
C) Banka fonlarını devlet tahviline aktarmak.
D) Banka fonlarını sağlam teminat aldığı işletmelere aktarmak.
E) Banka fonlarını ihtiyaç sahiplerine aktarmak.

Cevap : E) Banka fonlarını ihtiyaç sahiplerine aktarmak.

3) Aşağıdaki işletmelerden hangisi kredi veren kuruluş değildir?

A) Döviz Büfeleri
B) Leasing
C) Kooperatif
D) Faktoring
E) Banka

Cevap : A) Döviz Büfeleri

4) Kredinin fonksiyonları aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Tedavül vasıtası fonksiyonunu yerine getirir.
B) Ekonomik faaliyetlere hız verir.
C) Alt yapı çalışmalarına destek sağlar.
D) Malların arzı ile talebi arasındaki dengenin sağlanmasına katkıda bulunur.
E) Atıl durumdaki sermaye ve tasarrufların iş alanlarına aktarımını sağlar.

Cevap : C) Alt yapı çalışmalarına destek sağlar.

5) Bankalar kredi kullanımı için fonları nereden bulur?

A) Ödenmiş sermaye.
B) Karşılıklar.
C) Mevduat
D) Tahvil ihracı
E) Merkez Bankası

Cevap : E) Merkez Bankası

6) Vade açısından krediler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gayrinakdi kredi
B) Spot kredi
C) Teminatlı kredi
D) Şube yetkili kredi
E) Otorize kredi

Cevap : B) Spot kredi

7) Kaynak açısından kredi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gayrinakdi kredi
B) Spot kredi
C) Şube yetkili kredi
D) Teminatlı kredi
E) Fon kaynaklı kredi

Cevap : E) Fon kaynaklı kredi

8) İstihraç faaliyeti gösteren firmalar ne tür kredi kullanır?

A) Ticari
B) İhracat
C) Ulaştırma
D) Madencilik
E) Tarım

Cevap : D) Madencilik

9) Bankaların kredi politikasını oluştururken aşağıdaki ilkelerin hangisini ele almaz?

A) Müşteri seçimi
B) Kredide teminat seçimi
C) Kredinin hızlı verilmesi
D) Kredinin kaynak yaratması
E) Kredinin sektörel dağılımı

Cevap : C) Kredinin hızlı verilmesi

10) Kısa vadeli kredilerin, firmalarca devamlı döner sermaye olarak veya sabit kıymetlerin ya da iştiraklerin finansmanında kullanılması neyi ifade eder?

A) Seyyaliyet
B) Verim
C) Vade
D) Miktar
E) İş gücü

Cevap : A) Seyyaliyet

Temel Kredi Bilgileri Vize Soruları

Kredi Sürecci

1 ) Plasman limiti nedir?

A ) Bankanın kullandırdığı kredilerin tamamı.
B ) Şube, Bölge veya Genel Müdüdrlüğe atanmış kredi kullandırma yetkisi
C ) Şubenin yaptığı kredi çalışmaları sonucu müşterilere bildirdiği limit.
D ) Bankanın şubelerine bildirdiği yıl içindeki kredi kullandırım yetkisi
E ) Şubelerin müşterilerden aldığı kredi teklif limitleri

Cevap : B ) Şube, Bölge veya Genel Müdüdrlüğe atanmış kredi kullandırma yetkisi

İskonto-İştira Çift İmza 1.000.000.-TL.
Senedat Mukabili Kredi 1.500.000.-TL.
Teminat Mektubu Çift İmza 2.500.000.-TL.
Yetki Sının 2.500.000.-TL.

Şubenin açabileceği limitler aşağıda istenmiştir. Boşluklara gelecek tutarları bulunuz?
2 ) Senedat Mukabili Kredi 1.500.000.-TL.
Teminat Mektubu Çift İmza _______.-TL.

A ) 500
B ) 1.000
C ) 1.500
D ) 2.000
E ) 2.500

Cevap : B ) 1.000

3 ) İskonto-İştira Çift İmza ________-TL.
Senedat Mukabili Kredi 1.000.000.-TL.

A ) 500
B ) 1.000
C ) 1.500
D ) 2.000
E ) 2.500

Cevap : A ) 500

4 ) Kredi sürecinde aşağıdaki işlemlerden hangisi doğrudur?

A ) Bankacı kredi teklifi yapar-krediler komitesinde teklif görüşülür-kredi kullandırılır.
B ) Müşteriden kredi teklifi alınır- kredi sözü verilir- komitede görüşülür
C ) Müşteriden kredi teklifi alınır- istihbarat ve analiz süreci başlar- komitede görüşülür
D ) Müşteriden kredi teklifi alınır- kredi sözü verilir- istihbarat ve analiz çalışması yapılır
E ) Gelen teklif değerlendirilir- müşteriye bilgi verilir- ön çalışma için gerekli belgeler istenir.

Cevap : C ) Müşteriden kredi teklifi alınır- istihbarat ve analiz süreci başlar- komitede görüşülür

5 ) Bankalarda istihbarat çalışması neden yapılır?

A ) Firma hakkında bilgi almak için
B ) Sektör hakkında bilgi almak için
C ) Ortaklar hakkında bilgi almak için
D ) Piyasa hakkında bilgi almak için
E ) Hepsi

Cevap : E ) Hepsi

6 ) Yapılan karakter analiszinde neler değerlendirilir?

A ) Zeka durumu
B ) Tecrübe
C ) Zeka
D ) Sorumluluk duygusu
E ) Karar isabeti

Cevap : D ) Sorumluluk duygusu

7 ) Kredi talebinin değerlendirilmesinde iktisadi faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A ) İş başarma yeteneği
B ) Borç ve kefaletlerine sadakat
C ) Toplam kredi hacmi
D ) Sorumluluk duygusu
E ) piyasa itibarı

Cevap : C ) Toplam kredi hacmi

8 ) Kredi talebinde ülke analizi önemlidir. Hangi kriter için ülke analizine bakılır?

A ) Yurt dışından mal alan firmalar için.
B ) Yurt dışından işlenecek hammadde getiren firmalar için
C ) Döviz girdisi sağlayan işletmeler için
D ) Yurt dışına mal satan firmalar için
E ) İç piyasada faaliyet gösteren firmalar için

Cevap : D ) Yurt dışına mal satan firmalar için

9 ) Sektör olarak aşağıdaki tanımlardan hangisi ele alınmaz?

A ) İnşaat
B ) Maden
C ) Tarım
D ) Turizm
E ) İnşaat demiri

Cevap : E ) İnşaat demiri

10 ) Hukuki ehliyet sahibi olmayan kimse aşağıdaki hangi vasfa haizdir?

A ) Evli olan kimse
B ) Akıl zayıflığı olan kimse
C ) Eşinin muvafakatnamesi olan kimse
D ) 60 yaşını aşan kimse
E ) 18 yaşında olan kimse

Cevap : B ) Akıl zayıflığı olan kimse

Temel Kredi Bilgileri Vize Soruları

Ders Kredilerle İlgili Yasal Düzenlemeler

1) Bankalar kanunu sayısı nedir?

A) 3841
B) 5411
C) 5401
D) 5001
E) 3911

Cevap : B) 5411

2) Bankalar kanunun amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Tasarrufları korumak.
B) Ekonomik gereklilik sağlamak
C) Banka devirlerini yapabilmek
D) Tasfiye kararı alınmasını sağlamak
E) Bankacılık kurallarını oluşturmak

Cevap : E) Bankacılık kurallarını oluşturmak

3) Bankalar Kanunu 48. Maddede kredi sayılabilecek işlemler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mevduat toplamak
B) Başka bir firmaya iştirak olarak katılmak
C) Vadesi geçmiş nakdî krediler
D) Tahvil ihraç etmek
E) Karşılık ayırmak

Cevap : C) Vadesi geçmiş nakdî krediler

4) Bankalar Kanunu 49. Maddede belirtilen risk grubu arasında aşağıdaki hangi madde yoktur?

A) Bir gerçek kişi ile eşi ve çocukları
B) Bir banka ile bu bankanın nitelikli pay sahipleri
C) Bir gerçek kişi ile eşi ve çocuklarının ortaklıkları
D) Banka çalışanları
E) yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü

Cevap : D) Banka çalışanları

5) Bankalar aşağıdakilerden hangi kuruluş veya kişiye kredi kullandırabilir?

A) Bankanın Yönetim kurulu üyelerine,
B) Bankanının genel müdürüne
C) Bankanın kredi açmaya yetkili mensuplarına
D) Bankanın Yönetim kurulu üyelerinin çocuklarına
E) Bankanın çalışanlarına

Cevap : E) Bankanın çalışanlarına

6) Bankalar Kanunu 51. Maddeye göre kredi açma yetkisi kime aittir?

A) Kredi komitesi
B) Yönetim kurulu
C) Şubeler
D) Genel Müdür
E) Taksis ekibi

Cevap : B) Yönetim kurulu

7) Bankalar kanunu 54. Maddeye göre kredi sınırı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Bankalarca bir gerçek ya da tüzel kişiye veya bir risk grubuna kullandırılabilecek kredilerin toplamı özkaynakların yüzde yirmibeşini aşamaz
B) Bir banka ile bu bankanın nitelikli pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü, bunların birlikte veya tek başına, doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da bunların sınırsız sorumlulukla katıldıkları veya yönetim kurulu üyesi ya da genel müdürü oldukları ortaklıklar kredilerin toplamı özkaynakların yüzde yirmibeşini aşamaz
C) Sermayesinin çoğunluğu ayrı ayrı veya birlikte Hazineye, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına, genel veya katma bütçeli dairelere ait bankalar; doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettikleri ortaklıklar kredilerin toplamı özkaynakların yüzde yirmibeşini aşamaz
D) Bankalarca bir gerçek ya da tüzel kişiye veya bir risk grubuna kullandırılabilecek kredilerin toplamı özkaynakların yüzde yirmisini aşamaz
E) Sermayesinin çoğunluğu ayrı ayrı veya birlikte Hazineye, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına, genel veya katma bütçeli dairelere ait bankalar; doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettikleri ortaklıklar kredilerin toplamı özkaynakların yüzde yirmisini aşamaz

Cevap : A) Bankalarca bir gerçek ya da tüzel kişiye veya bir risk grubuna kullandırılabilecek kredilerin toplamı özkaynakların yüzde yirmibeşini aşamaz

8) Bankalar kanunu 54. Maddedeki sınırlamalara tabi olan işlemler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karşılığı nakit, nakit benzeri kıymet ve hesaplar ile kıymetli maden olan işlemler.
B) Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Toplu
Konut İdaresi Başkanlığıyla yapılan işlemler ile bu kurumlarca çıkarılan ya da ödenmesi garanti edilen bono, tahvil ve benzeri menkul kıymetler karşılığı yapılan işlemler.
C) Her türlü sermaye artırımları dolayısıyla bedelsiz edinilen ortaklık payları ile ortaklık paylarının herhangi bir fon çıkışı gerektirmeyen değer artışları.
D) Merkez Bankası nezdindeki piyasalarda veya kanunla teşkilatlanmış diğer para piyasalarında yapılamayan işlemler.
E) Özkaynak hesabında indirilecek değer olarak dikkate alınan işlemler.

Cevap : D) Merkez Bankası nezdindeki piyasalarda veya kanunla teşkilatlanmış diğer para piyasalarında yapılamayan işlemler.

9) Bankalar kanunu 57. Maddede emtea üzerindeki işlem aşağıda yazılanlardan hangisidir?

A) Bankaların; kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar dışındaki bir ortaklıktaki payı kendi özkaynaklarının yüzde onbeşini aşamaz
B) Bankaların; kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar dışındaki bir ortaklıktaki paylarının toplam tutarı kendi özkaynaklarının yüzde onbeşini aşamaz
C) Bankaların; kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar dışındaki bir ortaklıktaki payı kendi özkaynaklarının yüzde altmışını aşamaz
D) Bankaların; kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar dışındaki bir ortaklıktaki paylarının toplam tutarı kendi özkaynaklarının yüzde onunu aşamaz
E) Bankaların; kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar dışındaki bir ortaklıktaki paylarının toplam tutarı kendi özkaynaklarının yüzde onbeşini aşabilir.

Cevap : A) Bankaların; kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar dışındaki bir ortaklıktaki payı kendi özkaynaklarının yüzde onbeşini aşamaz

10) Bankalar, krediler ve diğer alacaklarla ilgili olarak, doğmuş veya doğması muhtemel zararların karşılanması ve bunlar dışında kalan varlıkların değer azalışları için ne ayırmak zorundadır?

A) Karşılık
B) Kar
C) İhtiyat
D) Kredi
E) Hiçbiri

Cevap : A) Karşılık

Temel Kredi Bilgileri Vize Soruları

Kredi Türleri

1) Aşağıdakilerden hangisi nakit kredi değildir?

A) BCH
B) Spot kredi
C) Ara Ödemeli
D) DEK
E) Akreditif

Cevap : E) Akreditif

2) kredi vadesi içerisinde muhtelif zamanlarda aynı faiz oranı ve aynı vade şartı ile ilave kullandırımlar ve geri ödemeler yapılabilmesine imkan veren kredi aşağıdakilerden hangisidir?

A) BCH
B) Spot Kredi
C) Ara Ödemeli
D) DEK
E) Araç Kredisi

Cevap : A) BCH

3) Ödeme planları, ana para ve buna bağlı faiz eşit veya esnek ödemeli şeklinde serbestçe belirlenebilen kredi aşağıdakilerden hangisidir?

A) BCH
B) Spot Kredi
C) TTK
D) DEK
E) Spot Kredi

Cevap : C) TTK

4) İhracatın, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerin finansmanı için Türkiye’de yerleşik kişilere kullandırılan kredi ürün paketi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ticari Araç Kredisi
B) DEK
C) BCH
D) Spot Kredi
E) Dış Ticaret Kredisi

Cevap : E) Dış Ticaret Kredisi

5) Exim Kredisi Nedir?

A) İhracat kredisidir.
B) İthalat Kredisidir
C) Eximbank Kredisidir.
D) DEK
E) Hiçbiri

Cevap : C) Eximbank Kredisidir.

6) İbraz edilen müşteri çek/senet bedellerinin karşılığında kullandırılan kredi aşağıdakilerden hangiddir?

A) İskonto İştira Kredisi
B) DEK
C) BCH
D) Spot Kredi
E) Dış Ticaret Kredisi

Cevap : A) İskonto İştira Kredisi

7) Müşterinin vadesiz TL hesabına limit tanımlanarak kullandırılan kredi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İskonto İştira Kredisi
B) DEK
C) BCH
D) KMH
E) Dış Ticaret Kredisi

Cevap : D) KMH

8) Belirli bir kredi tutarının bir defada kullandırılması, geri ödemelerin vadeye kadar istenilen aralıklarda ve tutarda yapılarak kapatılması şeklinde çalışan kredi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İskonto İştira Kredisi
B) DEK
C) BCH
D) Ara Ödemeli
E) Dış Ticaret Kredisi

Cevap : D) Ara Ödemeli

9) Akreditif kredisi ne için verilir?

A) İhracat yapanlar için
B) Yurt içine üretim yapanları için
C) Otel Hizmeti verenler için
D) Tarım ürünleri yetiştirmek için
E) Hiçbiri

Cevap : A) İhracat yapanlar için

10) Satılan malların yüklendiğini veya hizmetin yerine getirildiğini gösteren şart koşulmuş vesaiki, tanımlanan süre içinde ibraz etmesi kaydıyla, belirli bir meblağın, malların veya hizmetin satıcısına ödeneceğine dair bir banka taahhüdüdü nedir?

A) Kabul Akreditifi
B) Görüldüğünde Ödemeli Akreditif
C) Vadeli Akreditif
D) Kabul Kredili akreditif
E) Karma Ödemeli Akreditif

Cevap : B) Görüldüğünde Ödemeli Akreditif

Temel Kredi Bilgileri Vize Soruları

Teminat Mektubu Ve Dbs

1) Teminat mektubu nedir?

A) Ödeme emridir.
B) istek mektubudur
C) Garanti vermektir.
D) Firmanın iş konusudur.
E) Faaliyet belgesidir.

Cevap : C) Garanti vermektir.

2) Vadesiz teminat mektupları aşağıdaki örneklerden hangisidir?

A) ihaleye giriş için verilen.
B) Elektrik idaresine verilen
C) inşaat taahhüt işi için verilen.
D) Temlik için verilen
E) Kira için verilen

Cevap : B) Elektrik idaresine verilen

3) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre teminat mektupları limit içi verilebilir.
Bu kuruluşlar aşağıdaki hangi değildir ?

A) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı,
B) Yüksek Öğretim Kurulu,
C) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü,
D) Adalet Bakanlığı,
E) Okullar

Cevap : E) Okullar

4) Bayilere özel verilen teminat mektupları aşağıdakilerden hangisidir?

A) Geçici teminat mektubu
B) Kati teminat mektubu
C) Taahhüt işleri için teminat mektubu
D) Mal alımı
E) İhracat teminat mektupları

Cevap : D) Mal alımı

5) Firmaların, yurt içinde bankalardan/kurumlardan kullanacakları kredilerin geri ödemesini taahhüt eden teminat mektubu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gümrük Müdürlüklerine Hitaben Verilen Teminat Mektupları
B) Para Piyasaları İçin verilen teminat mektupları
C) Vergi Dairelerine
D) Kredi Teminatı Olarak Verilen Teminat Mektupları
E) Mahkemelere veya İcra Dairelerine Hitaben Verilen Teminat Mektupları

Cevap : D) Kredi Teminatı Olarak Verilen Teminat Mektupları

6) Harici garanti nedir?

A) Yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişiler lehine bir işin yapılması, bir borcun ödenmesi, bir malın teslimi gibi konularda borçluya hitaben düzenlenen mektuplarıdır
B) Yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişiler lehine bir işin yapılması, bir borcun ödenmesi, bir malın teslimi gibi konularda muhataba hitaben düzenlenen mektuplarıdır
C) Yurt içinde yerleşik gerçek ve tüzel kişiler lehine bir işin yapılması, bir borcun ödenmesi, bir malın teslimi gibi konularda muhataba hitaben düzenlenen mektuplarıdır
D) Yurt dışında yerleşik kişiler lehine bir işin yapılması, bir borcun ödenmesi, bir malın teslimi gibi konularda özel izinle düzenlenen mektuplarıdır
E) Yurt içinde yerleşik gerçek ve tüzel kişiler lehine bir işin yapılması, bir borcun ödenmesi, bir malın teslimi gibi konularda kişiye özel düzenlenen mektuplarıdır

Cevap : B) Yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişiler lehine bir işin yapılması, bir borcun ödenmesi, bir malın teslimi gibi konularda muhataba hitaben düzenlenen mektuplarıdır

7) Ödeme Garantileri (Letter of lndemnity) kimlere verilir?

A) Satıcı
B) Yüklenici
C) Banka
D) Muhattap
E) Hepsi

Cevap : A) Satıcı

8) Garanti olarak verilen mektuplar aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Alıkonulan Paranın Ödenme Garantisi
B) Bakım Onarım Garantileri
C) Kullanım Garantisi
D) Gemi Kurtarma Garantisi
E) Çek ödeme garantisi

Cevap : E) Çek ödeme garantisi

9) Tedarikçi finansmanı nedir?

A) Finansal yapısı güçlü tedarikçi firmaların, Ana firmalara yaptığı mal/hizmetler karşılığında yapacağı vadeli ödemenin, ana firmadan temlik alınması yoluyla tedarikçilere uygun maliyet ve şartlarla finansman sağlayan bir üründür.
B) Finansal yapısı güçlü ana firmaların, tedarikçilerinden aldığı mal/hizmetler karşılığında yapacağı vadeli ödemenin, tedarikçilerden temlik alınması yoluyla ana firmalara uygun maliyet ve şartlarla finansman sağlayan bir üründür.
C) Finansal yapısı güçlü ana firmaların, tedarikçilerinden aldığı mal/hizmetler karşılığında yapacağı vadeli ödemenin, tedarikçilerden temlik alınması yoluyla tedarikçilere uygun maliyet ve şartlarla finansman sağlayan bir üründür.
D) Finansal yapısı güçlü ana firmaların, tedarikçilerinden aldığı mal/hizmetler karşılığında yapacağı vadeli ödemenin, tedarikçilerden temlik alınması yoluyla ana firmalara uygun maliyet ve şartlarla finansman sağlayan bir üründür.
E) Finansal yapısı zayıf ana firmaların, tedarikçilerinden aldığı mal/hizmetler karşılığında yapacağı vadeli ödemenin, tedarikçilerden temlik alınması yoluyla tedarikçilere uygun maliyet ve şartlarla finansman sağlayan bir üründür.

Cevap : C) Finansal yapısı güçlü ana firmaların, tedarikçilerinden aldığı mal/hizmetler karşılığında yapacağı vadeli ödemenin, tedarikçilerden temlik alınması yoluyla tedarikçilere uygun maliyet ve şartlarla finansman sağlayan bir üründür.

10) Doğrudan Borçlandırma Sistemi nedir?

A) Firmaların mal/hizmet alımlarından doğan faturalarının ödeme garantisidir
B) Fatura bedellerinin karşılıklı güven neticesi bankalar tarafından ödenmesidir.
C) Nakit dönmeden firma ile bayi arasındaki alışveriştir.
D) Bankanın riskin tamamına ortak olmasıdır.
E) Hiçbiri.

Cevap : A) Firmaların mal/hizmet alımlarından doğan faturalarının ödeme garantisidir

Temel Kredi Bilgileri Vize Soruları

Nakit Yönetim Kredileri-Proje Kredileri-Garanti Ve Kefalet Limitleri

1 ) I ) Müşterinin bankamız aracılığı ile tahsil edilecek çeklerinin takasa verilmesi ve takas çeklerinin firmanın verimliliği ve takas hacmi göz önüne alınarak belirli bir yüzdesini aynı gün müşteri hesabına alacak kaydedilmesi suretiyle kullandırılan bir nakit yönetimi kredi türüdür.
II ) Bu ürün sadece, sorgu numarası ve detayı belgelendirilmiş veya teyit edilmiş bankamıza gelecek EFT, yurtdışından gelecek YP havale, banka içi havale, ihracat alış gibi para girişi olacak işlemlere istinaden KKF ile kullandırılır. Yabancı para havalenin valörünün işlem tarihi ile aynı gün olması koşulu aranır. Yapılan her bir kullandırım aynı gün kapatılmak zorundadır.
III ) Teslim menü adımından “BLOKELİ” seçeneği ile müşteriye teslim edilerek kullandırılan kredilerdir. Bu ürün sadece kredi teklifi 1, 2, 3, 4 seviyelerinde onaylanacak müşterilere kullandırılabilir. Bu şekilde müşteriye verilen çeklerin mutlaka, lehtarı, tutarı, vadesi belirtilmelidir.
a ) Güniçi Kredisi
b ) Özel Müşteri Limiti
c ) Rezerv Çek Limiti
Yukarıdaki hangi açıklamala verilen hangi kredi ürünüyle eşleşir?

A ) a-1 b-3 c-2
B ) a-2 b-1 c-3
C ) a-2 b-3 c-1
D ) a-3 b-2 c-1
E ) a-3 b-1 c-2

Cevap : B ) a-2 b-1 c-3

2 ) I ) Müşterilerin ödemekle yükümlü oldukları SSK prim tahsilatları ve vergilerin kredilendirerek bankamız tarafından ödenmesi için tahsis edilmiş limitler dahilinde kullandırılan bir nakit yönetimi kredi türüdür.
II ) Müşterilerin bankamızdan aldığı çeklerin takastan çıkması ve bu tutarların bankamız tarafından kredilendirilerek ödenmesi için kullandırılan bir kredi türüdür.
III ) Müşterilerin kurum fatura ve tahsilatlarının, bankamız tarafından kredilendirilerek ödenmesi için kullandırılan bir nakit yönetimi kredi türüdür. Bu amaç dışında kullandırım yapılmaz.
IV ) Çekin tutarı kredilendirilip bloke edilerek kullandırılan kredilerdir. Söz konusu çek bedeli takasa veya veznelere ibraz edilmesi suretiyle ödenir.
Aşağıdaki kredi ürünleri ile yukarıdaki açıklamalar eşleştirildiğinde hangi kredi ürünü dışarıda kalır?

A ) Bloke Çek Kredisi
B ) Takas Kredisi Limiti
C ) Nakit Yönetimi Ödemeler Kredisi
D ) Maaş Kredisi
E ) Yasal Ödemeler Kredisi

Cevap : D ) Maaş Kredisi

3 ) I ) Süresi içinde ibraz edilen çeklerin karşılıksız çıkması ve Bankamızın yasal olarak ödemekle yükümlü olduğu tutarı müşterinin talep etmesi durumunda tazmin olan çek kredisi (TL ) kaydı yaratılır ve firma/şahsın kullanılmamış nakit kredisi (TL ) limiti üzerine sistem tarafından otomatik bloke konur.
II ) Çek bedeli 1.000 TL’nin altında ise çek bedeli kadar bankaca ödeme yapılır. Bu husus, hesap sahibi ile muhatap banka arasında çek defterinin teslimi sırasında yapılmış olan dönülemeyecek bir gayri nakdî kredi sözleşmesi hükmündedir.
III ) Gerçek kişilerin çek karnesi taleplerinde, ortağı ve/veya temsilcisi oldukları tüzel kişilerin (A.Ş /LTD. vb. ) çek yasaklısı olması, bu gerçek kişiye çek karnesi tahsis edilmesine engel oluşturmaz.
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

A ) I
B ) I-II
C ) III
D ) II-III
E ) I-II-III

Cevap : D ) II-III

4 ) I ) Her çek karnesi veriliş sırasında gerekli istihbaratlar yapılır.
II ) Çek hesabı açılmasını veya mevcut çek hesabından çek defteri verilmesini isteyen gerçek kişi, her defasında tacir veya esnaf ve sanatkâr olup olmadığı ve kendisi hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı bulunup bulunmadığı hususunda bankaya yazılı beyanda bulunur.
III ) Tüzel kişiler adına verilecek beyannamede ayrıca, tüzel kişinin yönetim organında görev yapan, temsilcisi olan veya imza yetkilisi olan gerçek kişilerin çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı bulunup bulunmadığı belirtilir.
IV ) Bu amaçla bankamızca matbu olarak hazırlanmış olan beyanname müşteriye imzalatılır ve sonrasında bankamız nezdinde saklanır.
V ) Bu konu ile ilgili tüm sorumluluk krediler bölümü başkanındadır.
Yukarıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) I
B ) II
C ) III
D ) IV
E ) V

Cevap : C ) III

5 ) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) Ticari kredi kartları, şirketlerin çalışanlarına harcamalarda esneklik ve kolaylık getirmek, şirket adına yapılacak harcamalar için nakit avans ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırmak, şirket harcamalarında daha etkin kontrol yapma amacı ile tercih edilen bir kredi kartı ve kredi türüdür.
B ) Ticari kredi kart basım emri, Ticari Kart Başvuru Giriş ekranından yapılır ve talep edilen limit tutarında kart oluşturulur.
C ) Kart Yenilemeleri mevcut limitler çerçevesinde, KKF düzenlenerek Kart Basım ve Destek Hizmetleri Birimi tarafından yenilenerek müşteriye teslim edilir.
D ) Vade Kart, mevcutta ticaret hayatında çek ve senet ile gerçekleştirilen vadeli işlemlerin kart üzerinden yürütülmesini ve müşterinin nakit akışını kontrol etmesini sağlayan bir şirket kredi kartıdır.
E ) Ticari Kredi Kartları paket limiti tanımlanır sonra, VISA VADE KART asıl kartı ve ek kartları talep edilir?

Cevap : C ) Kart Yenilemeleri mevcut limitler çerçevesinde, KKF düzenlenerek Kart Basım ve Destek Hizmetleri Birimi tarafından yenilenerek müşteriye teslim edilir.

6 ) I ) Müşterilerin projelerinin veya yatırımlarının finansmanı amaçlı ve/veya tek seferlik verilen kredi ürünleri proje kredi kategorisi altında toplanmıştır. Bunlar genel olarak, geri ödenmesinde esas olarak projenin yaratacağı nakit akışı, teminat olarak projenin varlıklarının değerlendirildiği, şirketin genel kredi ihtiyacına değil, yatırım projesinden doğacak kredi ihtiyacı için verilen kredilerdir.
II ) Müşterilere tek seferlik kredi kullandırımı yapılıp geri ödemeler yapıldıkça limitin otomatik iptal edilmesi isteniyorsa “Proje Kategorisi” altında limit tahsis edilmemelidir. Bu amaçla sisteme yerleştirilen “Düşen Limit” kutucuğu sadece Genel Müdürlük tahsis birimleri tarafından işaretlenebilir.
III ) Proje kategorisi altında verilen tüm nakit kredilerin kullandırımı esnasında KKF’ lerde kredi veriliş nedeni/kullanım amacı seçimi zorunludur.
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

A ) I
B ) I-II
C ) I-III
D ) II-III
E ) I-II

Cevap : C ) I-III

7 ) I ) Kıyı bankacılığında ve serbest bölgede BCH, Spot, Ara Ödemeli şeklinde kullandırılabilir YP … kredidir. Söz konusu krediler herhangi bir taahhüt doğurmaz.
II ) Firmanın ana faaliyet konusu ile ilgili olarak yapacağı yatırımlar için (araç kiralama firmaları, nakliye/taşıma firmaları ) tek seferlik verilecek … kredisi ürünü bu kategori altında limit tahsis edilerek kullandırılır.
III ) Borçlu Cari Hesap veya Spot veya ara ödemeli şeklinde kullandırılabilir.
a ) Nakit kredi
b ) Orta uzun vadeli DEK/TL/YP
c ) Ticari Araç
Yukarıdaki kredi ve açıklamaların eşlendirlimiş hali aşağıdakilerden hangisi gibidir?

A ) a-1 b-3 c-2
B ) a-1 b-2 c-3
C ) a-2 b-3 c-1
D ) a-3 b-2 c-1
E ) a-3 b-1 c

Cevap : A ) a-1 b-3 c-2

8 ) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) Garanti ve Kefalet Limitleri Kategorisi limit tahsis edilen müşteri üzerinde bir kredi riski yaratan ve limit tahsis edilerek takip edilmek istenen garanti, kefaletler veya diğer takipler için verilen limitlerin oluşturduğu kategoridir.
B ) KPDGE (Konut Projeleri Destekleme Geliştirme ) Limiti, konut projelerinde, henüz tamamlanmamış konutlarda ipotek alınıncaya kadar müteahhit firmadan alınacak garantörlük/kefalet için, müteahhit firmanın toplamda alınabileceği garanti/kefaletin tutarı için tahsis edilen limittir.
C ) Referans Mektubu Limiti, genellikle inşaat ve taahhüt işleri ile uğraşan kredili firmalarımızın, ihalesine girecekleri işe yetecek kadar kredi ve nakit gücüne sahip olup olmadıklarını saptamak amacıyla, muhataba hitaben düzenlenen, müşterinin bankamızda kullanabileceği nakit ve gayri nakit limit ve risk bilgilerini içeren mektuplardır.
D ) Firmalara verilecek referans mektuplarında aşağıdaki formül kullanılmalıdır.
E ) Firmanın Referans Limiti Paketi’nde tanımlı olan limit tutarı, mektubun düzenlenmesi aşamasında firmanın nakit ve gayri nakit limitlerine (1/2 ) eşit olarak yazılarak hesaplama yapılacaktır

Cevap : A ) Garanti ve Kefalet Limitleri Kategorisi limit tahsis edilen müşteri üzerinde bir kredi riski yaratan ve limit tahsis edilerek takip edilmek istenen garanti, kefaletler veya diğer takipler için verilen limitlerin oluşturduğu kategoridir.

9 ) Firmanın Referans Mektubu Limiti Paketi yok ise;

I ) Kullanılmamış krediler

a ) Nakit

i ) …

b ) Gayri Nakit

i ) …

II ) Kullanılmış krediler

a ) Nakit

i ) …

b ) Gayri Nakit

i ) …

k ) Nakit Nitelikli Paketlerin Risk Toplamı

l ) Gayri Nakit Nitelikli Paketlerin Risk Toplamı

m ) Toplam Limit Nakit Nitelikli Paketlerin Risk Toplamı

n ) Toplam Limit Gayri Nakit Nitelikli Paketlerin Risk Toplamı

Boşluklar hangi sıralamayla doldurulmalıdır?

A ) m-k-l-n
B ) k-l-m-n
C ) m-n-k-l
D ) n-k-l-m
E ) l-k-m- c

Cevap : C ) m-n-k-l

10 )
I ) Bankamızda tüketicilerin/tüm gerçek kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak için satın alacakları mal ve hizmetlerin finansmanı amacıyla kullandırılan krediler “Bireysel Nitelikli Krediler” olarak nitelendirilmektedir.
II ) Oto kredileri, tüketici kredileri ve konut kredileri Bireysel Nitelikli Kredilerin ürünleridir.
III ) Çek kredisi, nakit yönetimi kredisidir.
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

A ) I
B ) I-II
C ) I-III
D ) II-III
E ) I-II-III

Cevap : E ) I-II-III

Temel Kredi Bilgileri Vize Soruları

Teminatlar

1 ) Kredi işlemlerinde teminat neden alınır?

A ) Bankanın isteği nedeni ile
B ) Kredinin daha fazla alınabilmesi için
C ) Kredinin daha çabuk çıkartılabilmesi için
D ) Kredinin gelecekteki pozisyonu için
E ) Kredinin emniyetinin sağlanması için

Cevap : E ) Kredinin emniyetinin sağlanması için

2 ) Alınan teminat üzerine mutlaka aşağıdaki ibarelerden hangisi düşülür?
I Evrak/doküman/belgenin bir teminat olduğu ibaresi,
II Teminat, özel bir kredi kullandırımının (paket/kategori/ürün türü veya referansı )
ise üzerine hangi kredinin teminatı olduğu limit türü veya varsa referansı,
III İmzaların doğru ve geçerli olduğu.

A ) I
B ) I-II
C ) I-II-III
D ) II
E ) I-III

Cevap : C ) I-II-III

3 ) Periyodik Dönemlerde Yapılması Gereken Teminat Kontrolleri ve Sistem Çıkışları nedenleri aşağıdakilerden hangi değildir?

A ) Teminat tutarı azalmıştır
B ) Teminat değeri düşmüştür.
C ) Teminat şertı değişmiştir.
D ) Teminat fazla alınmıştır.
E ) Teminat artışı yapılmıştır

Cevap : D ) Teminat fazla alınmıştır.

4 ) Teminat niteliğini kaybeden teminatların sistemden çıkışı yapılırkenaşağıdaki statülerden hangisi seçilmez?

A ) Kanuni Takip İşlemleri İçin
B ) Özel Teminat
C ) Rehin Kaldırıldı
D ) Tekrar alınacak
E ) Teminat Niteliğini Yitirdi

Cevap : D ) Tekrar alınacak

5 ) Teminat olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilir?

A ) Emekli ikramiyesi
B ) Satışa hazırlanan biletler
C ) Sigorta tutarı
D ) Vergiler
E ) İmzası

Cevap : B ) Satışa hazırlanan biletler

6 ) Teminat olarak öncelikle alınanlanlar nelerdir?

A ) Nakitler
B ) İpotek
C ) Nakde çabuk dönen varlıklar
D ) Rehin
E ) Çek

Cevap : A ) Nakitler

7 ) Teminata eşin muvafakatnamesinin istenmesi ne gerekçe ile yapılır?

A ) Bankavılık kanunu
B ) BDDK tüzüğü
C ) Ticaret kanunu
D ) TMSF tüzüğü
E ) Ekonomik kurallar.

Cevap : C ) Ticaret kanunu

8 ) kredi sözleşmelerinde “Bankalarda kullandırılan tüm krediler için sözleşme alınması esastır. Çok istisnai durumlarda, Genel Müdürlük yetkisinde onaylanmış ve son aktif kredi teklifinde Sözleşme Alınmayacaktır” bilgisi var ise alınmaz” kuralı geçerlidir. Bu tür kredilerde neden sözleşme alınmaz?

A ) Firmanın ileride sorun çıkarmayacağı bilindiği için.
B ) Firmanın teminatta nakdi olduğu için.
C ) Firmanın verebileceği teminatı olmadığı için.
D ) Firmanın krediye ihtiyacı olmadı için.
E ) Firmanın çok güçlü ve ülke çapında büyük bir kuruluş olduğu için.

Cevap : E ) Firmanın çok güçlü ve ülke çapında büyük bir kuruluş olduğu için.

9 ) Sözleşmenin Tanzim Edilmesi ve İmzalanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar?
I Müşteri ve kefillerin imzaları şube yetkililerinin nezaretinde alınmalıdır
II Sözleşmenin son sayfasına, sözleşmeye taraf olan şubenin kaşesi basılarak şube yetkililerince imzalanmalıdır.
III Kredi sözleşmelerindeki tüm boşluklar sabit kalemle doldurulur. Yazı ve rakamların okunaklı olmasına, silinti, kazıntı ve diğer şekillerde yazı ve rakamların doğruluğuna gölge düşürecek hataların olmamasına dikkat edilir.
IV Sözleşmede tutarın yazılması için ayrılan boşluğa, sözleşme tutarı rakam ve yazı ile para cinsi de belirtilerek yazılır
Bunlardan hangisine dikkat edilmelidir?

A ) I
B ) II
C ) III
D ) IV
E ) Hepsi

Cevap : E ) Hepsi

10 ) imza sirküsü nerede hazırlanır?

A ) Ticaret sicilde
B ) Resmi gazetede
C ) Noterde
D ) Bankada
E ) Avukat yanında

Cevap : C ) Noterde

Temel Kredi Bilgileri

Auzef Temel Kredi Bilgileri Auzef Temel Kredi Bilgileri Ders Kitabı PDF

Temel Kredi Bilgileri

Küreselleşme ile sağlanan finansal serbestlik sonucu aralarında evrensel ve karmaşık bağlar gelişen diğer ülkelerin mali piyasaları da bu sorundan olumsuz bir şekilde etkilenmektedirler. Tüm bu zincirleme etkileşim sonunda en nihayetinde zarar, risk yönetimi konusunda en az etkili ve bilgili olan kesime yani halka, alım gücünde ve aldığı hizmetin kalitesinde düşüş şeklinde fatura edilmektedir.

Üniteler

1. Kredi Risk Ve Kredi Türleri
2. Kredi Sürecci
3. Ders Kredilerle İlgili Yasal Düzenlemeler
4. Kredi Türleri
5. Teminat Mektubu Ve Dbs
6. Nakit Yönetim Kredileri-Proje Kredileri-Garanti Ve Kefalet Limitleri
7. Teminatlar
8. Teminat Olarak Alınan Kefalet- Garanti Mektubu
9. Teminat Olarak Verilebilen Kambiyo Senetleri, Rehin Ve Devirler
10. Rehinler
11. İpotek
12. Teminatlarda Araç Rehini-Makina Rehini Ve Sigorta
13. Firmaların Bünyelerinde Oluşaşan Tadilatlatların Krediye Etkisi
14. Kredi İzleme-Yakın Takip Ve Kanuni Takip Süreçleri

Temel Kredi Bilgileri

bankacilik ve sigortacilik Telegram bankacılık e sigortacılık

Temel Kredi Bilgileri

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!