Toplum ve Sosyal Hizmet

Toplum Ve Sosyal Hizmet

Vize Final
Vize Deneme Sınavı Final Deneme Sınavı
 Vize Soruları Final Soruları
Final Soruları 2021

 

Ünite-1 Genel Çerçeve

Toplum ve Sosyal Hizmet Vize Soruları

1) Aşağıdakilerden hangisi bir toplumla çalışma modeli değildir?

a) Mahalle ve toplum örgütlenmesi
b) Psikanaliz
c) Fonksiyonel toplulukların oluşturulması
d) Sosyal aksiyon
e) Sosyal planlama

Cevap : b) Psikanaliz

2) Toplumla çalışma aşağıdakilerden hangisini amaçlamaz?

a) Sosyal yardımlar yoluyla bağımlı bir nüfus yaratmayı
b) Demokratik süreçlere katılımı güçlendirmeyi
c) İnsani hizmetleri yeniden şekillendirmeyi
d) İhtiyaçlarını karşılamaları için gruplara ve topluluklara yardım etmeyi
e) Sosyal adaleti gerçekleştirmek amacıyla örgütleme çalışmaları yapmayı

Cevap : a) Sosyal yardımlar yoluyla bağımlı bir nüfus yaratmayı

3) Aşağıdaki ifadedeki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz.
Toplumla çalışmanın asıl amacı, ………………………………. kapasiteye erişmeleri
için güçlendirilmeleridir.

Cevap : Toplumların kendi sorunlarıyla başedebilecek

4) Aşağıdaki ifadedeki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz.
Toplumla çalışmada üç ana model vardır. Bunlar;
– Toplum kalkınması ve toplum örgütlenmesi
– Sosyal planlama
– …………………

Cevap : Sosyal aksiyon

5) “Toplumla çalışmanın ana referansını ……………. oluşturur.”
Aşağıdakilerden hangisi boşluğu en iyi şekilde doldurur?

a. Sosyal yardım
b. Sosyal hizmet
c. Sosyal sigorta
d. Sosyal yardımlaşma
e. Sosyal adalet

Cevap : e. Sosyal adalet

6) Aşağıdakilerden hangisi toplumla çalışmanın amaçlarından biri değildir?

a. Sınıfsal eşitsizliklerin derinleştirilmesi
b. Toplumun yaşam kalitesinin geliştirilmesi
c. Yeni hizmet ve programların planlanması
d. Beşeri, sosyal ve iktisadi ve kalkınmanın sağlanması
e. Savunuculuk yapılması

Cevap : a. Sınıfsal eşitsizliklerin derinleştirilmesi

7) Aşağıdakilerden hangisi toplumla çalışmanın hedeflerinden biri değildir?

a. Bireylerin ve grupların örgütlenme becerilerini geliştirmek
b. Toplumdaki kaynakları daha erişilebilir kılmak
c. İnsanları, memleketlerine geriye göçe teşvik etmek
d. Toplum katılımını daha fazla mümkün kılmak üzere sosyal planlama yapmak
e. Farklı grupların sosyal ve iktisadi katılımını kolaylaştırmak

Cevap : c. İnsanları, memleketlerine geriye göçe teşvik etmek

8) Aşağıdaki ifadedeki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz.
Mahalle ve toplum örgütlenmesinde ilgi odağı; belli bir bölgede …………….nin
artırılmasıdır.

Cevap : Yaşam kalitesi,

9) Aşağıdaki ifadedeki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz.
Fonksiyonel toplulukların oluşturulması modelinde değişim için hedef alınan sistem;
……………………………..dır.

Cevap : Genel olarak toplum ve kamu kurumları

10) Aşağıdaki ifadedeki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz.
Program geliştirme ve toplumsal irtibat ve işbirliği modelinde birincil yararlanıcılar;
…..dir.

Cevap : Kurum yöneticileri ve toplum temsilcileri

Toplum ve Sosyal Hizmet Vize Soruları

Ünite-2 Toplumla Çalışmanın Tarihsel Bağlamı

1. Aşağıdaki ifadedeki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz.
Sosyal hizmette eleştirel geleneğin doğuşu Batı’da ………………in sorgulanmaya başlamasıyla ilişkilidir.

a. Fenomenoloji
b. Post-modernizm
c. Sembolizm
d. Hermenötik
e. Pozitivizm

Cevap : e. Pozitivizm

2. Aşağıdakilerden hangisi eleştirel bir sosyal hizmet yaklaşımı değildir?

a. Çok kültürlü sosyal hizmet
b. Genelci sosyal hizmet
c. Irkçılık karşıtı sosyal hizmet
d. Yapısal sosyal hizmet
e. Feminist sosyal hizmet

Cevap : b. Genelci sosyal hizmet

3. Aşağıdaki ifadedeki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz.
Toplum örgütlenmesi çalışmaları Batı’da ………… Devriminin ardından ortaya çıkan sorunlarla başetmek üzere sosyal hizmet mesleğinin kuruluş sürecinde önemli işlevler görmüş

Cevap : Sanayi

4. Aşağıdaki ifadedeki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz.

Diğer yandan, yoksulluk ve işçi sınıfının adaletsiz çalışma koşulları işçi sınıfı ve …….. arasındaki sınıfsal çelişkileri çatışmalara çevirecekti.

Cevap : Burjuvazi

5. “Sosyalin Türkiye’deki serencamına bakıldığında, erken Cumhuriyet döneminde sosyal alanın kurulumunda ideolojik referansın, yeni toplumun yeni toplumsal ilişkilerinin harcı olarak işlev görmesi planlanan ………… olduğu görülecektir”
Aşağıdakilerden hangisi boşluğu en iyi şekilde doldurur?

a. Solidarizm
b. Liberalizm
c. Sosyalizm
d. Komünizm
e. Muhafazakârlık

Cevap : a. Solidarizm

6. Sosyal hizmette post-modern eleştiri geleneği aşağıdakilerden hangisini öne çıkarmamıştır?

a. Öznellik
b. Anlatı
c. Bağlam
d. Dil
e. Hakikatin mutlaklığı

Cevap : e. Hakikatin mutlaklığı

7. 1970’li yıllarda Batı’da sosyal sorunlara dair bakış açısı aşağıdakilerden hangisine referansla şekillenmiyordu?

a. Uyumlaştırıcı uygulama
b. Sosyal değişim
c. Sınıfsal ve yapısal analiz
d. Özgürleştirici uygulama
e. Sosyal adalet

Cevap : a. Uyumlaştırıcı uygulama

8. Aşağıdaki ifadedeki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz.
“1960’lar ayrıca sosyal bilimlerde ………. yaygın bir kabul gördüğü dönemdir ve bunun sosyal hizmete yansımaları da olmuştur.”

a. Pozitivizmin
b. Spiritüalizmin
c. Materyalizmin
d. Yapısalcılığın
e. Post-yapısalcılığın

Cevap : d. Yapısalcılığın

9. Aşağıdaki ifadedeki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz.
Fook (2002) sosyal hizmetin eleştirel geçmişini 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başlarında Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkan …………………………………. hareketiyle ilişkilendirmektedir.

Cevap : Yerleşim evleri (settlement houses)

10. Aşağıdaki ifadedeki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz.
Türk solidarizmi büyük oranda Fransız Aydınlanmasından ve özellikle meşhur sosyolog ……………….’dan esinlenmiştir.

a. Durkheim
b. Comte
c. Marx
d. Dahrendorf
e. Foucault

Cevap : a. Durkheim

Toplum ve Sosyal Hizmet Vize Soruları

Ünite -3 TOPLUM KAVRAMI, DAYANIŞMA VE TOPLUM KALKINMASI

1. Aşağıdaki ifadedeki boşlukları en uygun şekilde doldurunuz.
Durkheim topluluk (cemaat; communauté) ve toplum (cemiyet; société) arasındaki ayrımını ………………. ve ………………. dayanışma kavramlarıyla açıklar.

Cevap : Mekanik, organik,

2. Weber hangi ahlak anlayışıyla kapitalizm arasında bir bağ kurar?

a. Katolik
b. Ortodoks
c. Protestan
d. Evangelik
e. Sünni

Cevap : c. Protestan

3. Aşağıdaki ifadedeki boşlukları en uygun şekilde doldurunuz.
…………… ve …………….. kavramlarıyla Toennies, Avrupa’nın modernleşmesinin bir rasyonalizasyon süreci olarak cemaatten cemiyete geçiş olduğunu ileri sürer.

Cevap : Gesellschaft (cemiyet), Gemeinschaft (cemaat)

4. Aşağıdaki ifadedeki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz.
…………………. sosyal hizmet uzmanlarının, insanlara siyasal, ekonomik ve sosyal projeleri planlama, tasarlama ve hayata geçirmede yardımcı olmalarını sağlayan bir yöntemdir.

Cevap : Toplum kalkınması

5. Aşağıdakilerden hangisi toplum kalkınmasının amaçlarından değildir?

a. İnsanların gettolar oluşturmasını sağlamak
b. İnsanların sorunlarla başetmelerine yardım edebilecek bir toplum inşa etmek
c. Fiziksel, psikolojik, sosyal ve tinsel olarak sağlıklı insanların oluşmasına destek olmak
d. Sosyal hizmetlere en az ihtiyacı duyan insanların oluşmasına destek olmak
e. Sosyal dışlanmayla mücadele ederek, toplumun tüm kesimlerinin aktif birer katılımcı olduğu, demokratik bir toplum inşa etmek

Cevap : a. İnsanların gettolar oluşturmasını sağlamak

6. Toplum kalkınması aşağıdakilerden hangisi ile ilgili değildir?

a. İnsanları yoksulluk ve bağımlılık halinde tutan güçleri ve süreçleri anlamak
b. İnsanları geriye göçe zorlamak
c. İnsanların güçlü yanlarını harekete geçirmek ve bilgi, beceri ve mali kaynaklara dayanan bir eylem planı geliştirmek
d. Bireyleri ve grup kültürünü kendi bağımlılıkları ve güçsüzlüklerinin sorumlusu olma yanılgısından kurtarmak
e. Toplum üyelerinin iyilik halini geliştirecek yeni hizmetler ve sosyal programlar geliştirmek

Cevap : b. İnsanları geriye göçe zorlamak

7. Aşağıdakilerden hangisi toplum kalkınmasında ihtiyaç duyduğumuz kavramlardan biri değildir?

a. Eylem araştırması
b. Toplumun kapasitesinin geliştirilmesi
c. Yurttaş katılımı
d. İşbirliği
e. Bağımlılık

Cevap : e. Bağımlılık

8. Toplum kalkınması, Birleşmiş Milletler tarafından nasıl tanımlanmıştır?

Cevap : Toplum kalkınması terimi beynelmilel kullanılışta, toplumların ekonomik, sosyal ve
kültürel koşullarını iyileştirmek, ulusal bütünlüğü gerçekleştirmek ve küçük toplumların
ulusal gelişmeye tam katılmasını sağlamak için, halkın ‘kendi çabalarını, hükümetin
çabaları ile birleştirdiği süreci belirleyen bir kavramdır.

9. Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet ile toplum kalkınması arasındaki benzerliklerden biri değildir?

a. Topluma sorunları hakkında bilinç kazandırılması
b. İnsanların, sorunlarını tartışmaları için teşvik edilmeleri
c. İnsanlara en önemli sorunlarını belirlemeleri için yardım edilmesi
d. Toplumda tepeden inme bir değişimin arzu edilmesi
e. Kendine güven duygusunun geliştirilmesi

Cevap : d. Toplumda tepeden inme bir değişimin arzu edilmesi

10. Aşağıdakilerden hangisi toplum kalkınmasının ilkelerinden biri değildir?

a. Gönüllü örgütlerle keisnlike birlikte çalışmamalıdır
b. Toplum, kendi kaderini tayin hakkına sahip olmalıdır
c. Toplumdaki bütün grupların katılımını sağlamalıdır
d. Demokratik olmalıdır
e. Etkili liderliği kullanmalıdır

Cevap : a. Gönüllü örgütlerle keisnlike birlikte çalışmamalıdır

Toplum ve Sosyal Hizmet Vize Soruları

Ünite-4 TOPLUM ÖRGÜTLENMESİ VE SOSYAL PLANLAMA

1. Aşağıdaki ifadedeki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz.
Toplum örgütlenmesi yönteminin ilk tohumları 1843’te New York şehrinde kurulmuş olan “………………………………….” ile atılmıştır.

Cevap : Yoksulların Şartlarını Islah Etme Teşkilatı

2. Birinci Lane Raporu toplum örgütlenmesi ile sosyal hizmetin birleştirilmesi çabalarını ortaya koymuştur. Bu rapora göre hangisi yanlıştır?

a. Toplum örgütlenmesi terimi hem bir süreç hem bir alan belirtir
b. Bir toplumu veya onun küçük parçalarını örgütleme süreci, genel sosyal hizmet alanının hem içinde hem dışında olabilir
c. Sosyal hizmet alanı içinde toplum örgütlenmesi süreci bazı örgütler tarafından birincil, bazı örgütler tarafından ikincil bir fonksiyon olarak yerine getirilebilir
d. Süreç, sadece yerel düzeyde ve ulusal düzeyde olabilir
e. Birincil fonksiyonu toplum örgütlenmesi olan örgütler bir kural olarak doğrudan doğruya hizmet veya para yardımı yapmayabilirler

Cevap : d. Süreç, sadece yerel düzeyde ve ulusal düzeyde olabilir

3. Aşağıdaki ifadedeki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz.
……………………, politika yapıcıların kimi toplum sorunlarını çözmek veya toplumdaki koşulları iyileştirmek üzere politika uygulama süreçlerine verilen addır.

Cevap : Sosyal planlama

4. Aşağıdaki ifadedeki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz.
…………………… insanların meseleleri/sorunları sahiplenmelerini ve planlama ve uygulama sürecine destek olmalarını sağlayacaktır.

Cevap : Toplum katılımı

5. Bir sosyal hizmet süreci niteliğine sahip olabilmek için, toplum örgütlenmesi hangi koşula uymak zorunda değildir?

a. Toplumun, kendi kaderini asla belirleyemeyeceği ilkesine sadık kalınmalıdır
b. Sorunlarının çözümüne, toplumun da aktif olarak katılması sağlanmalıdır
c. Toplum örgütlenmesi etkinlikleri toplum için izlenebilir bir hızla yapılmalı, bir diğer deyişle, toplumsal bilinçlenme düzeyi etkinlikler sırasında dikkate alınmalıdır
d. Büyüme, sorun çözümü yoluyla teşvik edilmelidir
e. Toplum örgütlenmesi etkinlikleri toplumun kendi kendini anlamasını ve toplumsal bütünleşmeyi teşvik etmelidir

Cevap : a. Toplumun, kendi kaderini asla belirleyemeyeceği ilkesine sadık kalınmalıdır

6. Toplum örgütlenmesi etkinliklerinin planlanması ve uygulanması sırasında sosyal hizmet uzmanlarının aşağıdaki özelliklerden hangisini dikkate alması gerekir?

a. Toplum örgütlenmesi sosyal hizmet mesleğinin tekelinde değildir
b. Toplum örgütlenmesi uygulamada insan ihtiyaçlarının soyutlanmış bir bölümüyle sınırlanamaz
c. Toplum örgütlenmesi keyfi, siyasi ve coğrafi sınırlarla kısıtlanamaz
d. Toplum örgütlenmesi yalnızca bir konuda uzmanlaşmış olan kişilere dayanamaz
e. Hepsi

Cevap : e. Hepsi

7. Aşağıdakilerden hangisi sosyal planlamada tepeden inmeci bir yaklaşımın nedenlerinden biri değildir?

a. Toplumu yeterince tanımamak
b. Bir toplumda uygun ve başarılı olanın başka toplumlarda da işe yarayacağı düşüncesi
c. Planın hedeflediği insanları yeterince tanımamak
d. Planın hedeflediği insanlara dair önyargılara sahip olmak
e. Planın beklenen ve önceden öngörülen sonuçlarının olması

Cevap : e. Planın beklenen ve önceden öngörülen sonuçlarının olması

8. Bir örgütün kuruluş ve işleyiş başarısının sağlanması için hangi ilke dikkate alınmamalıdır?

a. Örgütün amaçlarının ve işleme yöntemlerinin toplumca kabul edilebilirliği düşük olmalıdır
b. Örgütün programı duygusal içeriğe sahip bazı etkinlikleri de kapsamalıdır
c. Örgüt toplumdaki açık ve gizli bütün iyi niyet potansiyelini kullanabilmelidir
d. Örgüt yatay ve dikey bütün haberleşme kanallarını kullanmalı, gerekiyorsa bu kanalları oluşturmalıdır
e. Örgüt, ortak çalışma için bir araya getirdiği grupları desteklemeli ve kuvvetlendirmelidir

Cevap : a. Örgütün amaçlarının ve işleme yöntemlerinin toplumca kabul edilebilirliği düşük olmalıdır

9. Aşağıdakilerden hangisi toplum örgütlenmesinde evrensel ilkelerden biri değildir?

a. Toplum örgütlenmesi yeni örgütler kurularak yapılacaksa, bir örgütün kurulması için toplumsal bir ihtiyacın varlığının gerektiği unutulmamalıdır
b. Toplum örgütlenmesi programında, örgütün ihtiyaçları, toplumsal refah ihtiyaçlarının her zaman önünde gelmelidir
c. Toplum örgütlenmesinin yapısı mümkün olduğu ölçüde basit tutulmalıdır
d. Hizmetler eşit bir dağıtım esasına göre ayarlanmalıdır
e. Program yaklaşımında farklılıklara müsaade edilmelidir

Cevap : b. Toplum örgütlenmesi programında, örgütün ihtiyaçları, toplumsal refah ihtiyaçlarının her zaman önünde gelmelidir

10. Aşağıdakilerden hangisi toplum katılımının dolaylı sonuçlarından biri değildir?

a. Toplum kalkınmasının itici gücü olarak toplum katılımı, iyi toplum idealine hizmet edecektir
b. Toplum katılımı, belirli bir konuda birlikte çalışma kültürü oluşturmakla kalmayacak, bu kültürü daha ileri düzeylere taşıyarak, olumlu anlamda değişime hizmet etmeye devam edecektir
c. Toplum katılımı politika yapıcıları toplumun gerçek sorunları hakkında aydınlatacak ve böylece tepeden inme politikalarla değişim yaratma gibi bir yanılsamadan uzaklaşılmış olacaktır
d. Toplum katılımı ayrıca toplum üyelerinin hak ettikleri saygıyı görmelerini sağlayacaktır.
e. Toplum katılımı toplum üyelerinin kendi kaderlerinin kontrolünü sosyal hizmet uzmanlarına bırakmalarına yardımcı olacaktır

Cevap : e. Toplum katılımı toplum üyelerinin kendi kaderlerinin kontrolünü sosyal hizmet uzmanlarına bırakmalarına yardımcı olacaktır

Toplum ve Sosyal Hizmet Vize Soruları

Ünite-5 Toplum Örgütlenmesi Ve Sosyal Planlama

1. Toplumla çalışmada ihtiyacın doğru bir biçimde tespit edilebilmesi için yapılması gereken şey nedir?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Cevap : Her şeyden evvel toplumsal yapının doğru bir biçimde anlaşılması ve analiz edilmesidir

2. Toplumu tanıma ve analiz etmeye dair Netting ve arkadaşlarının hazırladığı çerçeveye aşağıdakilerden hangisi uygun değildir?

a. Hedef toplumu saptama
b. Toplumun özelliklerini ortaya koyma
c. Farklılıkları tanıma
d. Yapıyı belirleme
e. Farklılıkları marjinalize etme

Cevap : e. Farklılıkları marjinalize etme

3. Aşağıdaki ifadedeki boşlukları en uygun şekilde doldurunuz.
İhtiyaç değerlendirmesi için sadece hâlihazırdaki verileri kullanmak yeterli olmamakta, ayrıca hem …………… hem de …………….. araştırma yöntemlerini kullanarak yeni araştırmalar yapmak gerekmektedir.

Cevap : Niceliksel, niteliksel

4. Toplumsal değişim çerçevesinin bilgi toplama aşaması için hangisi gerekli değildir?

a. Soruna dair literatür taramasıyla yetinme
b. Birinci elden bilgi toplama
c. İkinci elden bilgi toplama
d. Bilgi toplamada araştırma uzmanlarından da yararlanarak geniş bir araştırma
projesine gitme
e. Elde edilen bilgilerin sistematize edilmesi

Cevap : a. Soruna dair literatür taramasıyla yetinme

5. Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaç tespitinde yapılması gerekenlerden biri değildir?

a. Kamu forumları düzenlemek ve oturumları dinlemek
b. Sorun hakkında bilgi toplamak
c. İhtiyaçları önceden varsaymak
d. Odak gruplar oluşturmak
e. İhtiyaç değerlendirme araştırmaları yapmak

Cevap : c. İhtiyaçları önceden varsaymak

6. Toplumsal değişim çerçevesinin teşhis aşamasındaki güçlerden biri değildir?

a. Değişme güçleri
b. Direnme güçleri
c. İllegal güçler
d. Birbirine bağlı güçler
e. Müdahaleci güçler

Cevap : c. İllegal güçler

7. Aşağıdakilerden hangisi Johnson’ın toplumu değerlendirmeye dönük hazırladığı çerçevenin yapı, tarih ve nüfus başlığında yer almaz?

a. Fiziksel yapı
b. Siyasal yapı
c. Tarihsel yapı
d. Kültürel yapı
e. Demografik yapı

Cevap : b. Siyasal yapı

8. Aşağıdakilerden hangisi Johnson’ın toplumu değerlendirmeye dönük hazırladığı çerçevenin siyasal sistem başlığında yer almaz?

a. Kamu kurum ve kuruluşları
b. Hukuk sistemi
c. Siyasal partiler
d. Sendikalar
e. Sosyal hizmet sistemi üzerindeki etkileri

Cevap : d. Sendikalar

9. Aşağıdakilerden hangisi Johnson’ın toplumu değerlendirmeye dönük hazırladığı çerçevenin eğitim sistemi başlığında yer almaz?

a. Velilerin sosyo-demografik özellikleri
b. Yapı ve yönetimi
c. Öğrenci dağılımı
d. Öğretime ilişkin faktörler
e. Müfredat

Cevap : a. Velilerin sosyo-demografik özellikleri

10. Aşağıdakilerden hangisi Johnson’ın toplumu değerlendirmeye dönük hazırladığı çerçevenin insani hizmet sistemi başlığında yer alır?

a. Tıbbi bakım hizmetleri ve kurumları
b. Resmi sosyal refah sistemi
c. Enformel sosyal yardım sistemi
d. Planlayıcı yapılar
e. Hepsi

Cevap : e. Hepsi

Toplum ve Sosyal Hizmet Vize Soruları

Ünite-6 Sosyal Aksiyon ve Sivil Toplum

1. Aşağıdaki ifadedeki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz?
……………………. devletin doğrudan rolüne dair bir program öngörüyordu. Fakat bu program bir yurttaşlık tasavvuru üzerine bina olmuyordu; yoksulluğu sadece dilencilik bağlamında görüyor ve “hak eden” ve “hak etmeyen” yoksullar ayrımı yapıyordu.

Cevap : 1601 yoksullar yasası

2. Aşağıdaki ifadedeki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz?
Sosyal hizmetin toplumla çalışma yönteminin ve bilhassa sosyal eylem tekniğinin öncü çalışmalarından olan “………………” 19. yüzyılın ikinci yarısında açılmaya başladı.

Cevap : Yerleşim evleri

3. Aşağıdaki ifadedeki boşlukları en uygun şekilde doldurunuz.
İlk yerleşim evlerinde yoksullara “…………” ve “…………..” gibi konularda bilinç aşılanıyordu.

Cevap : Tasarruf, tutumluluk

4. İlk yerleşim evi hangi adla açılmıştır?

a. Toynbee Hall
b. Albert Long Hall
c. Jane Hall
d. Adams Hall
e. Ritchmond Hall

Cevap : a. Toynbee Hall

5. Nobel Barış Ödülünü alan ilk kadın (aynı zamanda bir sosyal hizmet uzmanı) kimdir?

a. Mary Ritchmond
b. Ursula Le Guin
c. Jane Adams
d. Adam Smith
e. Virginia Woolf

Cevap : c. Jane Adams

6. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde “yerleşim evleri”ni andıran bir örgütlenme olarak sivil dayanışmayı öne çıkaran bir işlev görmüştür?

a. Türk Tarih Kurumu
b. Halkevleri
c. Türk Dil Kurumu
d. Etibank
e. Türk Kuşu

Cevap : b. Halkevleri

7. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplumun özelliklerinden biri değildir?

a. Katılım düzeyini yükseltir
b. Demokratik tutumları geliştirir
c. Kutuplaşmaları perçinler
d. Yeni siyasal liderlerin yetiştirilmesi ve geliştirilmesi açısından önemli bir rol oynar
e. Siyasal partilerin demokratikleştirilmesini sağlar

Cevap : c. Kutuplaşmaları perçinler

8. Sosyal eylemi tanımlayınız.

Cevap : Sosyal eylem dezavantajlı bir grubun kaynak ve hizmetlere daha kolay ulaşabilmesi için iktidar ve karar alıcılar üzerinde baskı oluşturmak üzere yapılan çalışmaları ifade etmektedir

9. Aşağıdakilerden hangisi sosyal aksiyonda katılımı gerçekleştirmek için dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

a. Yoksullara kurbanlar olarak muamele etmek
b. Katılımcıların onuru ve eşitliğine saygı gösteren bir tarzda irtibat kurmak
c. Her kişinin haklarına saygı gösteren bir toplum inşa etme konusunda ortak bir
iradeden yola çıkmak
d. Meslek elamanlarının katılımını sağlamak
e. Her bir katılımcının kendi yolunu izlemesine izin vermek ve aralarındaki
farklılıkları kabul etmek

Cevap : a. Yoksullara kurbanlar olarak muamele etmek

10. Aktif yurttaşlık bilincinin yaygınlaşması için sivil toplum örgütleri sosyal eylemlerinde şu hususlara bilhassa dikkat etmelidir?

a. Güçlendirme
b. Katılım
c. Tabandan köklenen/desteğini alan bakış açısı
d. İhtiyaç/durum analizi
e. Hepsi

Cevap : e. Hepsi

Toplum ve Sosyal Hizmet Vize Soruları

Ünite- 7 Baskı Karşıtı Uygulama -1

1. Baskı karşıtı uygulamayı tanımlayınız.

Cevap : Baskı karşıtı uygulama, yapısal eşitsizliklerin insanların yaşamlarındaki olumsuz etkilerini azaltmaya çalışır, eşitlikçi bir değerler sistemine dayanır ve birey merkezli bir
öğreti ortaya koyar. Baskı karşıtı uygulama, hem sürece hem de sonuca odaklanır ve insanlar arasındaki sosyal hiyerarşilerin olumsuz etkilerini azaltmayı hedefler. Amacı,
sosyal statülerine bakılmaksızın, insanların ihtiyaçlarına cevap veren daha makul ve duyarlı hizmetleri sunmaktır.

2. Aşağıdaki ifadedeki boşlukları en uygun şekilde doldurunuz?
Radikal sosyal çalışma kabaca ……………… ve ………….den neşet etmiş bir yaklaşımdır.

Cevap : Marksizm, yapısalcı teori

3. Aşağıdaki ifadedeki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz.
Sosyal sorunları bireyselleştiren ve bireyi mağduru olduğu sorunun fâili konumuna getirerek onu suçlayan …………………………… yaklaşımların tersine, radikal sosyal çalışma yapıları odağa taşıyordu.

Cevap : Geleneksel/medikal/psikodinamik

4. Aşağıdakilerin hangisi baskı karşıtı uygulama ile benzer bir geleneğe sahip değildir?

a. Genelci uygulama
b. Irkçılık karşıtı uygulama
c. Ayrımcılık karşıtı uygulama
d. Feminizm
e. Engellilerin bakımında sosyal model

Cevap : a. Genelci uygulama

5. Aşağıdaki ifadedeki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz.
Radikal sosyal çalışmanın politik bakış açısını hayata geçirebilmek için seçtiği yöntem …………………dir.

Cevap : Sosyal eylem

6. Leonard’a göre radikal uygulamanın bağlamı dört unsurdan oluşur. Aşağıdakilerin hangisi bunlardan biri değildir?

a. Uyum
b. Çelişki
c. İnsanlar ve sistemlerin diyalektiği
d. Baskıcı ve destekleyici sistemler
e. Bireysel bilinç

Cevap : a. Uyum

7. Özellikle 2000’lerle birlikte sosyal politika ve sosyal çalışma herhangi bir yetkenin doğrudan ideolojik aracı olmaktan çıkmış ve topluma ve kültüre içkin, akışkan bir forma ulaşmıştır. Bu süreçte, sosyal çalışma aşağıdaki hususların oluşturduğu bir zeminde bambaşka bir ontolojik yapıya bürünmüştür. Hangisi bu hususlardan biri değildir?

a. Çokkültürcülük söyleminin baskınlaştığı
b. Sosyal çalışmada medikal modelin baskın hale geldiği
c. Sosyal çalışmacı – hizmet alan ilişkisinde yapısökümcü analizlerin gündeme geldiği
d. Sosyal çalışmacı – hizmet alan ilişkisinin yetkeci değil, eşitlikçi olması gerektiğine ilişkin vurgunun arttığı
e. Hizmet alanın bir özne olarak konumunun yeniden belirlendiği

Cevap : b. Sosyal çalışmada medikal modelin baskın hale geldiği

8. Aşağıdaki ifadedeki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz.
Baskı karşıtı uygulama insanlar arası ilişkilerin ve etkileşimin doğasını ………… bir biçimde dönüştürmeyi hedefleyen bir yaklaşımdır.

Cevap : Eşitlikçi

9. Sınıf bakış açısını açık bir biçimde yoksayan yönetsellik, diğer taraftan hem liberaller hem de sosyal demokratlar için kullanışlı kavramlar önermektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu kavramlardan biri değildir?

a. Birey/hizmet alan merkezlilik
b. Hizmet merkezlilik
c. Hesap verebilirlik
d. Verimlilik
e. Neden merkezlilik

Cevap : e. Neden merkezlilik

10. Aşağıdaki ifadedeki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz.

Eşitlikçi ve demokratik bir kültürün inşa edilebilmesi için evvela …… yapısökümüne ihtiyaç vardır.

Cevap : Gücün ve iktidarın

Toplum ve Sosyal Hizmet

Toplum Ve Sosyal Hizmet
Auzef Toplum Ve Sosyal Hizmet Ders Kitabı PDF

Toplum ve Sosyal Hizmet Auzef Ders Kitabı

Toplum Ve Sosyal Hizmet

sosyal hizmetler facebook
Auzef Sosyal Hizmetler
%d blogcu bunu beğendi: