Türk Anayasa Düzeni

Auzef Türk Anayasa Düzeni Deneme Sınavları

Vize Deneme 1 Final deneme 1
Vize Deneme 2 Final deneme 2
Vize Deneme 3 Final deneme 3
Vize Deneme 4 Final deneme 4
Vize Deneme 5 Final deneme 5
Final deneme 6
Final deneme 7
Final deneme 8
Final deneme 9
Final deneme 10

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ünite Soruları

Vize Final
Ünite 1 Ünite 8
Ünite 2 Ünite 9
Ünite 3 Ünite 10
Ünite 4 Ünite 11
Ünite 5 Ünite 12
Ünite 6 Ünite 13
Ünite 7 Ünite 14

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO8

Üniteler

Devlet Ve Anayasa Kavramı

Türk Anayasa Tarihi

1982 Anayasası’nın Genel Esasları

Temel Haklar Ve Ödevler – 1 , 2

Temel Haklar Ve Ödevler – 3 (siyasi Hak Ve Ödevler)

sion="2">

Yasama – 1, 2 (tbmm’nin Görev Ve Yetkileri), 3

Yürütme – 1 , 2, 3

Yargı – 1 ,2

Türk Anayasa Düzeni

Devlet Ve Anayasa Kavramı

Türk Anayasa Düzeni

Ünite -1

Normlar arasındaki hiyerarşik sıralamaya göre en üstün norm aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anayasa
B) Kanunlar
C) Genelge
D) Sirküler
E) Yönetmelik

Cevap : A) Anayasa

Değiştirilmesi kanunlardan zor olan veya değiştirilemeyecek maddeler içeren anayasaya verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yumuşak anayasa
B) Katı/sert anayasa
C) Demokratik anayasa
D) Totaliter anayasa
E) Otoriter anayasa

Cevap : B) Katı/sert anayasa

Anayasa hukukunda, hiçbir kurala bağlı olmadan yeni bir anayasa yapan iktidar aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

A) Asli kurucu iktidar
B) Tali kurucu iktidar
C) siyasi iktidar
D) Askeri iktidar
E) Yargı iktidarı

Cevap : A) Asli kurucu iktidar

Aşağıdaki ülkelerden hangisi başkanlık sistemiyle yönetilmektedir?

A) ABD
B) İngiltere
C) Fransa
D) İtalya
E) Türkiye

Cevap : A) ABD

Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistemin özelliklerinden biri değildir?

A) Bakanlar kurulunun yasama organına karşı siyasal sorumluluğu söz konusudur
B) Yasama organının hükümeti denetlemesi mümkündür
C) Yasama organı, güvensizlik oyu vererek hükümetin görevini sona erdirebilir
D) Cumhurbaşkanının yasama organına karşı siyasal sorumluluğu söz konusudur
E) Yürütme organının parlamentoyu fesih yetkisi mevcuttur.

Cevap : D) Cumhurbaşkanının yasama organına karşı siyasal sorumluluğu söz konusudur

Egemenliğin tek kişiye ait olduğu devlet yönetimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Monarşi
B) Oligarşi
C) Teokrasi
D) Cumhuriyet
E) Demokrasi

Cevap : A) Monarşi

Egemenliğin kaynağının din kurallarına dayandığı devlet yönetimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Demokrasi
B) Oligarşi
C) Monarşi
D) Teokrasi
E) Cumhuriyet

Cevap : D) Teokrasi

Uzun bir metin olarak birçok ayrıntıyı içinde barındıran anayasa tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yumuşak anayasa
B) Katı/sert anayasa
C) Kazuistik anayasa
D) Totaliter anayasa
E) Otoriter anayasa

Cevap : C) Kazuistik anayasa

Siyasi otoritenin tek merkezde toplandığı, merkezi otoritenin tek bir anayasa ile sağlandığı devlet tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Federal
B) Konfederal
C) Üniter
D) Bölgeli
E) Monarşik

Cevap : C) Üniter

Ortak bir anayasa altında eyaletlerden oluşan devlet tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Konfederal
B) Federal
C) Üniter
D) Bölgeli
E) Monarşik

Cevap : B) Federal

Türk Anayasa Düzeni

LOLONOLO

Türk Anayasa Düzeni

Ünite -2

İlk yazılı Türk anayasası aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1808 Sened-i İttifak
B) 1839 Tanzimat Fermanı
C) 1856 Islahat Fermanı
D) 1876 Kanun-i Esasi
E) 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu

Cevap : D) 1876 Kanun-i Esasi

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk anayasası aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1921 Anayasası
B) 1923 Anayasası
C) 1924 Anayasası
D) 1961 Anayasası
E) 1982 Anayasası

Cevap : A) 1921 Anayasası

Aşağıdaki anayasalarımızdan hangilerinde çift meclis sistemi benimsenmiştir?

A) Kanuni Esasi – Teşkilatı Esasiye (1921)
B) 1876 Kanuni Esasi – 1961 Anayasası
C) Teşkilatı Esasiye (1921) – Teşkilatı Esasiye (1924)
D) 1961 Anayasası – Teşkilatı Esasiye (1924)
E) 1982 Anayasası – 1961 Anayasası

Cevap : B) 1876 Kanuni Esasi – 1961 Anayasası

Aşağıdakilerden hangisi Teşkilat-ı Esasiye’nin (1921 Anayasası) getirmiş olduğu özelliklerden birisi değildir?

A) Yargı bağımsızlığını getirmiştir.
B) İlk ve tek yumuşak anayasadır.
C) Meclis hükümeti sistemi benimsenmiştir.
D) Milli egemenlik ilkesini getiren ilk anayasadır.
E) En kısa anayasadır (24 madde).

Cevap : A) Yargı bağımsızlığını getirmiştir.

Laiklik ilkesi hangi yılda yapılan değişiklikle anayasal sistemimize girmiştir?

A) 1928
B) 1937
C) 1930
D) 1936
E) 1923

Cevap : B) 1937

İlk Çok partili seçim hangi yılda yapılmıştır?

A) 1946
B) 1936
C) 1930
D) 1924

Cevap : A) 1946
NOT: 1946 yılında Türkiye’de ilk kez çok partili seçim yapılmıştır. Bu seçimde açık oy-gizli sayım
ilkesi uygulanmıştır.

Milli Egemenlik ilk kez hangi Anayasa’da yer almıştır?

A) 1876 Anayasası
B) 1961 Anayasası
C) 1982 Anayasası
D) 1921 Anayasası

Cevap : D) 1921 Anayasası

Güçler Birliği ilkesine dayalı ilk Türkiye Cumhuriyeti Anayasası hangisidir?

A) 1876 Anayasası
B) 1961 Anayasası
C) 1982 Anayasası
D) 1921 Anayasası

Cevap : D) 1921 Anayasası

Güçler ayrılığı benimsenerek hangi anayasada parlamenter sisteme geçilmiştir?

A) 1876 Anayasası
B) 1961 Anayasası
C) 1982 Anayasası
D) 1921 Anayasası

Cevap : B) 1961 Anayasası
NOT: Güçler ayrılığı benimsenerek parlamenter sisteme geçilmiştir. 1961 Anayasası’nın egemenlik anlayışı,egemenliğin kullanımın yetkili organlar eliyle, yani yasama, yürütme ve yargı organları eliyle kullanılacağı belirtilmiştir.

1924 Anayasası ne tür bir hükümet sistemi öngörmüştür?

Cevap : Karma hükümet sistemi

Türk Anayasa Düzeni Auzef Türk Anayasa Düzeni Ders Kitabı PDF

Auzef Ders Kitabı

Türk Anayasa Düzeni

siyaset bilimi ve kamu yönetimi siyaset bilimi ve kamu yönetimi facebook
error: Content is protected !!