Türk Yönetim Tarihi

Türk Yönetim Tarihi

Vize Final
2021 Vize Soruları 2020 Final Soruları

Türk Yönetim Tarihi Final Çıkan Sorular

1.Aşağıdakilerden hangisi II.Mahmud’un iktisadi alanda getirdiği düzenlemeler arasında sayılamaz?

Cevap : SEKBAN-I CEDİD KURULMUŞ FAKAT YENİÇERİLERİN İSYANI ÜZERİNE KAPATILMIŞTIR

2.Aşağıdakilerden hangisi II.Meşrutiyet’in getirdiği yeni düzenin bir parçası sayılamaz?

Cevap : ARAPLARA ÖZERKLİK VERİLMESİ

3.Aşağıdakilerden hangisi Recep Peker döneminin gelişmelerinden değildir?

Cevap : ADEM-İ MERKEZİYETÇİLLİK YÖNÜNDE REFORMLARIN YAPILMASI

4.Aşağıdakilerden hangisi CHP’nin Altı Ok olarak da kabul edilen altı ilkesi için söylenemez?

Cevap : CHP’NİN ALTI OKLA TEMSİL EDİLEN ALTI İLKESİ OTORİTER BİR REJİM HEDEFLEMEKTEDİR

5.Hangi gelişme sonrası il idaresi kurulması temin edilmiştir?

Cevap : TANZİMAT FERMANI

6. Türkiye’nin Müzakereler başladıktan sonraki ilk başmüzakerecisi kim olmuştur?

Cevap : ALİ BABACAN

7.Avrupalılaşma süreci içerisinde Türkiye’nin insan hakları konusunda gerçekleştirdiği reform aşağıdakilerden hangisidir?

 

Türk Yönetim Tarihi Final Çıkan Sorular

8. AK Parti’nin yönetsel ve politik çabaları daha çok hangi dengeleri gözetme üzerine şekillenmiştir?

Cevap : SİVİL-ASKER İLİŞKİLERİNDE DENGENİN SİVİL BÜROKRASİ LEHİNE DEĞİŞMESİ

9. Türkiye, hangi tarih sonrası hem iç siyasette hem de dış politikada Türkiye’nin geleneksel siyasi reflekslerine geri dönmeye başladığı söylenebilir?

Cevap : 2004

10. Aşağıdakilerden hangisi Suriyelilere verilen statüyü tanımlamaktadır?

Cevap : GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİLER

11. Geliner’e göre Kemalizm “moderniteye derinden bir bağlılık” içerir fakat bu “sadakat, gelişmiş ve kısıtlayıcı bir doktrine sıkı sıkıya bağlı” değildir. Geliner’in vurguladığı bu nokta Kemalist rejim açısından nasıl bir avantaj teşkil eder?

Cevap : DÜNYA ŞARTLARINA VE İÇ SİYASİ VE TOPLUMSAL YAPIYA UYUM GÜCÜ YÜKSEKTİR

12. Türk vatandaşlarına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı ilk kez hangi yıl tanınmıştır?

Cevap : 1987

13. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği’ne üyelik yolunda yapılan reformlardan değildir?

Cevap : GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI’NIN KALDIRILMASI

14. Hangi yapı milli mücadelenin en düzenli ve disiplinli gücü olarak rejimin kurumsallaşmasında en etkin güç olmuştur?

Cevap : ORDU

15. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eş zamanlı kabul edilen kanunu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : HİLAFETİN KALDIRILMASINA DAİR KANUN

16. Aşağıdakilerden hangisi Arap Baharı’nın başlangıcı olarak kabul edilmektedir?

Cevap : TUNUS’TA BİR SEYYAR SATICININ KENDİNİ YAKMASIYLA

17. Aşağıdakilerden hangisi 15 Temmuz darbe teşebbüsü açısından söylenemez?

Cevap : DARBE AVRUPA BİRLİĞİ’NE ÜYELİK YOLUNDA YAPILMIŞ REFORMLARLA ENGELLENMİŞTİR

18. Aşağıdakilerden hangisi Alevi Açılımı çerçevesinde gerçekleşmiştir?

Cevap : ÇALIŞTAYLAR SONUNDA ALEVİLİK ÖZERK BİR DİNİ CEMAAT OLARAK KABUL EDİLMİŞTİR

19. Erken Cumhuriyet dönemi Kemalist düşüncenin yapı taşları aşağıdaki ilkelerden hangileri ile özetlenebilir?

Cevap : ORDU BÜROKRASİNİN EGEMENLİĞİNİN DEVAMINI SAĞLAMA

20. Türkiye’de gerçekleşen 2001 krizi sonrası, AB ekseninde hangi alanlarda müzakereler öncelenmiştir?

Cevap : SIĞINMACI POLİTİKALARINA YÖNELİK KURUMSAL İHTİYAÇLARIN BELİRTİLMESİ

21. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği etkisiyle Türkiye’de siyaset-din ilişkilerini düzenleyen reformlardan sayılamaz?

Cevap : İDAM CEZASININ KALDIRILMASI

22. 2000 tarihli ilerleme Raporu’nda vurgulandığına göre Türkiye, özellikle hangi alanlarda Kopenhag kriterlerini yerine getiremiyordu?

Cevap : İNSAN HAKLARINA VE AZINLIK HAKLARINA YETERİNCE SAYGI GÖSTERİLMEMESİ

23. Aşağıdakilerden hangisi Suriyeli göçmenlerin ülkemize gelmesi ile birlikte yerel yönetimler ölçeğinde ortaya çıkan sorunlardan değildir?

Cevap : PARTİ TEŞKİLATLARININ ETKİSİZLEŞMESİ

24. Aşağıdakilerden hangisi Türk ordusunun geleneksel bir özelliği değildir?

Cevap : HER ZAMAN BATI İTTİFAKI’NIN PARÇASI OLMAYI HEDEFLEMİŞTİR

25. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin gayri müslim cemaatlerle ilgili politikasında belirleyici niteliktedir?

Cevap : KOPENHAG KRİTERLERİ

26. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde Batılılaşmanın da etkisiyle benimsenen eğitim politikası çerçevesinde gerçekleştirilen reformlar arasında gösterilebilir?

Cevap : HEPSİ

27. 1980’lerden itibaren dünyanın çeşitli yerlerinde demokratikleşme dalgası yaşanırken Türkiye’de böyle bir değişimin gecikmesinin
önündeki siyasi engeller arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?

Cevap : TÜRK MİLLETİNİN ASKER BİR MİLLET OLARAK DEMOKRASİ KARŞITI OLMASI

28. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de siyasal İslam açısından söylenemez?

Cevap : SİYASAL İSLAM BİR İDEOLOJİ OLARAK 1980 SONRASINDA DOĞMUŞTUR

29. 1970’lerde Türkiye’deki siyasi kutuplaşmanın da etkisiyle derinleşen siyasi elit içerisindeki görüş ayrılığı kendisini en net bir şekilde hangi iki devlet kurumunda göstermiştir?

Cevap : DIŞ İŞLERİ BAKANLIĞI ve DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI

30. Türkiye’de Alevilerin siyasi iktidardan talep ettikleri konular hangileri olmamıştır?

Cevap : ALEVİLERE AİT DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GİBİ BİR TEŞKİLATIN OLMASI

31. Hangi gelişme sonrası Osmanlı İmparatorluğu AVRUPA uyumuna dayalı Avrupalı devletler sistemine dahil edilmiştir?

Cevap : PARİS KONGRESİ

32. I-Batılı ülkeler ile eşit koşullarda ilişki kurabilmek
II-Bağımsız iktisadi politikalar geliştirebilmek
III- Sovyetler Birliği’nin baskılarına direnebilmek ve korunabilmek
IV- İktisadi yardımların gelmesini kolaylaştırmak Yukarıdaki öncüllerden hangileri Türkiye’nin
NATO’ya üye olması ile elde edilen kazanımlar arasındadır?

Cevap : I-III-IV

33.. Tanzimat döneminde aşağıdaki düzenlemelerden hangisi gerçekleşmemiştir?

Cevap : I. MEŞRUTİYETİN İLAN EDİLMESİ

34. Türkiye’yi NATO üyeliğine iten en önemli itici faktör neydi?

Cevap : GÜVENLİK NEDENİ

35. Türkiye’nin adaylığının resmen kabul edildiği zirve hangisidir?

Cevap : HELSİNKİ ZİRVESİ

36. Türkiye-AB arasındaki ilişkilerde, AB tarafının müzakerelerde öncelediği husus daha çok hangisi olmuştur?

Cevap : DEMOKRATİKLEŞME

37. Türkiye Cumhuriyet ile Osmanlı Devleti yönetim felsefeleri arasında hangi benzerlikten bahsedilebilir?

Cevap : DEVLETİ KORUMA MİSYONU

38. Aşağıdaki AB Zirvelerinden hangisinde Türkiye siyasi diyaloğu dondurmuştur?

Cevap : 1997 LÜKSEMBURG

39. Aşağıdakilerden hangisi 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında yapılan reformlardan biri değildir?

Cevap : İDAM CEZASI KALDIRILMIŞTIR

40. Aşağıdakilerden hangisi Geliner’e göre Kemalizmin bir özelliği değildir?

Cevap : KEMALİZM BİR MODERNİTE PROJESİ İÇERİR

41. Aşağıdakilerden hangisi Suriyelilerin yerel idarelerin hizmetlerden yararlanmasına olanak veren ve yasal mevzuata uygunluk tanıyan
durumlar içinde sayılabilir?

Cevap : BELEDİYE YASALARINDA YER ALAN HEMŞERİLİK VE İKAMET EDENLERE HİZMET SUNMA OLANAĞI TANINMASI

42. Sevr Sendromu nedir?

Cevap : TÜRKİYE’NİN ETRAFININ DÜŞMANLARLA ÇEVRİLİ OLUP HER AN BÖLÜNME TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA OLDUĞUNA DAİR…

43. Ak Parti’nin kendine atfettiği hangi değerler üzerinden 2002 sonrası yaşanan sürecin yönlendiricisi olduğu söylenilebilir?

Cevap : MUHAFAZAKAR VE DEMOKRAT KİMLİĞİYLE

44. Suriye iç savaş ile birlikte gerçekleşen göç hareketleri sonucunda ülkemize gelen Suriyeli göçmenlere ilişkin ortaya çıkan hususlara ilişkin aşağıdaki kurumlardan hangisi sorumluluk üstlenmiştir?

Cevap : İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

45. Bretton Woods sisteminin öngördüğü iki temel kurum hangileridir?

Cevap : IMF VE DÜNYA BANKASI

46.Aşağıdakilerden hangisi İngiltere’nin Osmanlı İmparatorluğu’na karşı 19.Yüzyıl boyunca izlediği siyasetin parçası sayılmaz?

Cevap : II. MEŞRUTİYETİN İLAN EDİLMESİ

47.Aşağıdakilerden hangisi 19. Yüzyılın reformcu padişahlarından değildir?

Cevap : IV.MURAT

Türk Yönetim Tarihi

Auzef Türk Yönetim Tarihi

Türk Yönetim Tarihi Ders Hakkında

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco

laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Üniteler

1. Yöntem Ve Amaç
2. Osmanlı’da Reform Ve Devrim 1
3. Osmanlı’da Reform Ve Devrim 2
4. Cumhuriyet Ve Kemalist Rejimin Kuruluşu
5. Demokratikleşme, Kalkınma, Çağdaşlaşma, 1963-1980
6. Demokratikleşme Kalkınma Çağdaşlaşma: 1980 Sonrası
7. Türk Siyasetinde Avrupa Etkisi 1
8. Türk Siyasetinde Avrupa Etkisi 2
9. Ab Müzakere Sürecinde Sorun Alanı: Kıbrıs
10. Ab Müzakere Sürecinde Sorun Alanı: Ordu
11. Ordu, Siyaset Ve Demokrasi
12. Türkiye’de Din Devlet İlişkileri
13. Suriye Ve Suriyeli Sığınmacılar Sorunu
14. Sonuç: İki Asırlık Bir Tanzimat

 

Vize Final
Vize Deneme Sınavı-1 Final Deneme Sınavı-1
Vize Deneme Sınavı-2 Final Deneme Sınavı-2
siyaset bilimi ve kamu yönetimi Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi
siyaset bilimi ve kamu yönetimi facebook
error: Content is protected !!