Uluslararası Hukuk

Uluslararası Hukuk

Vize Final
2022 Vize Deneme -1 2022 Final Deneme -1
2022 Vize Deneme -2 2022 Final Deneme -2
2022-2023 Vize Soruları 2022 Final Deneme -3
Vize Soruları Final Soruları
2022-2023 Final Soruları

Uluslararası Hukuk

Uluslararası Hukuk Vize Soruları

Yandaki ifadeyi aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar? Uluslararası hukuk;

a) hukuk toplumunun hukukudur
b) antik toplumların hukukudur
c) uluslararası toplumun hukukudur
d) sermaye toplumunun hukukudur
e) güvenlik toplumunun hukukudur

Cevap : c) uluslararası toplumun hukukudur

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası toplumu meydana getiren unsurlardan biri sayılamaz?

a) eski topluluklar
b) uluslararası örgütler
c) devlet niteliği kazanmamaış insan toplulukları
d) ulus devletler
e) sınırlı da olsa gerçek kişiler

Cevap : a) eski topluluklar

Uluslararası hukukta kural veya normları hangi tarafından yapılabilir?

a) devletler veya uluslararası örgütler
b) gerçek kişiler
c) özel sektör şirketleri
d) hükümetdışı kuruluşlar
e) üniversiteler

Cevap : a) devletler veya uluslararası örgütler

Modern dönemde uluslararası hukukun gelişimi çabaları hangi yüzyıllarda başlatılabilir?

a) 20-21. Yüzyılar
b) 19-21. Yüzyılar
c) 16-17. Yüzyıllar
d) 12-13. Yüzyıllar
e) 20.yüzyıl

Cevap : c) 16-17. Yüzyıllar

Uluslararası hukukun en önemli sorunu veya zayıflığı nedir?

a) devletler arasında her zaman uyum olması
b) uluslararası mahkemelerin etisi
c) özel kamu hukuku alanında yer alması
d) hukuk kurallarını uygulayacak bir otoritenin yokluğu
e) Milletler Cemiyeti’nin etkisizliği

Cevap : d) hukuk kurallarını uygulayacak bir otoritenin yokluğu

Uluslararası hukukun diğer ve geleneksel adı nedir?
a) Kamu Hukuku
b) Kavimler Hukuku
c) Yurttaşlar Hukuku
d) Devletler Hukuku
e) BM Hukuku

Cevap : d) Devletler Hukuku

Yakın dönemde veya son yüzyıl içinde uluslararası hukukun gelişiminde hangi uluslararası örgütler rol oynamıştır?

a) Afrika Birliği
b) BM Uluslararası Hukuk Komisyonu
c) Avrupa Birliği Komisyonu
d) Şangay İşbirliği Örgütü
e) Milletler Cemiyeti ve Birleşmiş Milletler

Cevap : e) Milletler Cemiyeti ve Birleşmiş Milletler

Bir hukuk düzeni olarak, uluslararası hukuk hakkında aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri söylenemez?

a) Uluslararası hukukta kural koyucu ve yetkili tek otorite yoktur.
b) Uluslararası hukukta hukuk düzenindeki kurallara uyulması inancı yoktur
c) Uluslararası hukukta kurallara uymayanlara yaptırım uygulayacak iç hukuktakine benzer bir otorite yoktur.
d) Uluslararası hukuk bazı şartlarda iç hukuk kurallarından önce gelir.
e) Uluslararası hukuk uluslararası hukuk kişileri arasında var olan hukuktur.

Cevap : b) Uluslararası hukukta hukuk düzenindeki kurallara uyulması inancı yoktur

Uluslararası Hukuk Vize

I- iyi niyet (good faith)
II- geçmişte kabulün gelecekte reddi mümkün kılmaması
III- ölçülülük (proportionality)
IV- uluslararası örgüt kararları
Uluslararası hukukun kaynaklarından olan hukukun genel ilkeleri kapsamında yukarıdakilerden hangisi ya hangilerinden bahsedilebilir?

a) Yalnız I
b) Yalnız III
c) Yalnız I, II ve III
d) Yalnız II ve III
e) I, II, III ve IV

Cevap : c) Yalnız I, II ve III

Aşağıdakilerden hangisinde uluslararası hukukun yardımcı kaynakları tam olarak verilmiştir?

a) Yargı kararları
b) Hakemlik organı kararları
c) Öğreti
d) a ve b
e) a, b ve c

Cevap : e) a, b ve c

I- Yazılı olmayan hukuk kurallarının ifade eder
II- Maddi ve psikolojik olmak üzere iki öğe içerir
III- Toplumdaki örf ve adet kurallarını ifade eder
Uluslararası hukukun kaynaklarından olan yapılageliş ya da teamül hakkında yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) I, II ve III

Cevap : e) I, II ve III

I- Uluslararası hukukun asıl kaynaklarındandır.
II- Genel olarak yazısız kaynaklar arasında sayılır
III- Bir uluslararası hukuk kaynağı olarak doğup iç hukuku da etkilemiştir.
Uluslararası hukukun kaynaklarından olan, hukukun genel ilkeleri hakkında yukarıdaki tanımlamalardan hangisi ya da hangileri doğrudur?

a) Yalnız I
b) Yalnız III
c) I ve II
d) II ve III
e) I, II ve III

Cevap : c) I ve II

Uluslararası hukukun kaynaklarının sıralanması veya hiyerarşisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Mahkeme kararları diğer bütün kaynakların üzerindedir.
b) Antlaşma hükümleri uluslararası yargı kararlarından önce gelir.
c) Yardımcı kaynaklar antlaşmalardan sonra gelir.
d) Yazılı kaynaklar gelenek hukuku normlarından önce gelir.
e) Yazılı olmayan kaynaklardan yazılı kaynakların bulunmadığı durumlarda yararlanılır.

Cevap : a) Mahkeme kararları diğer bütün kaynakların üzerindedir.

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası hukukun yardımcı kaynaklarından biridir?

a) Antlaşmalar
b) Öğreti
c) Yapılageliş
d) Hukukun genel ilkeleri
e) Teamül hukuku normları

Cevap : b) Öğreti

I- Yazılı olmayan hukuk kurallarının ifade eder
II- maddi ve psikolojik olmak üzere iki öğe içerir
III- Toplumdaki örf ve adet kurallarını ifade eder
UH’un kaynaklarından olan yapılageliş ya da teamül normlarının özellikleri hamgi seçenekte tam olarak verilmiştir? hakkında yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) I, II ve III

Cevap : e) I, II ve III

Uluslararası Hukuk Vize Soruları

Andlaşmalar hukukunda en az resmi işlem gerektiren antlaşmalara ne ad verilir?

a) Antlaşma
b) Anlaşma
c) Sözleşme
d) Misak
e) Protokol

Cevap : b) Anlaşma

I-İrade açıklaması
II- özel onay gerekliliği
III- kural koyucu ve çok taraflı olmak zorunluluğu
Bir andlaşmanın içermesi gereken unusrlar hangisinde tam olarak verilmiştir?

a) Yalnız I
b) Yalnız III
c) I ve II
d) II ve III
e) I, II ve III

Cevap : e) I, II ve III

Aşağıdakilerden hangisi antlaşmaların çatışmaları konusunda “ sonraki kural öncekini ortadan kaldırır” ilkesini ifade etmektedir?

a) jus cogens
b) lex posterior derogat priori
c) pacta sund servanda
d) Rebus sic standibus
e) e- Lex specialis derogat generali

Cevap : b) lex posterior derogat priori

Aşağıdakilerden hangisi, andlaşmalar hukukunda bir andlaşmayı sona erdiren durumlardan biri değildir?

a) Andlaşmanın bir hükmü ile sona erme
b) Tarafların feshi ya da çekilmeleri ile sona erme
c) Tarafların daha sonraki karar ve olurları ile sona erme
d) Rebus sic stantibus ilkesine dayanarak sona erme
e) Anlaşma hükümlerinin bir jus cogens normu içermesi halinde

Cevap : e) Anlaşma hükümlerinin bir jus cogens normu içermesi halinde

Aşağıdakilerden hangisi, andlaşmalar hukukunda, üçüncü kişiler için kendi rızaları olmadan hüküm doğuran, andlaşmalardan biri değildir?

a) Bir devletin siyasal statüsüne ilişkin andlaşma
b) Bir devlet ya da bölgenin silahsızlandırılması andlaşması
c) Uluslararası deniz ve akarsu yollarının statüsüne ilişkin andlaşma
d) Bazı uluslararası örgütlerin uluslararası hukuk kişiliğine ilişkin andlaşma
e) Bölgesel nitelikteki uluslararası andlaşmalar

Cevap : e) Bölgesel nitelikteki uluslararası andlaşmalar

Aşağıdaki durumlardan hangisi, uygulanan UH’ta bir andlaşma için ‘mutlak butlan’ durumuna yol açmaz?

a) İç hukuktan kaynaklanan yetkisizlik durumları
b) Temsilciler üzerinde zor kullanılması
c) Devlet üzerinde kuvvet kullanma tehdidi
d) Jus cogens’e aykırılık
e) Devlet üzerinde kuvvet kullanılması

Cevap : a) İç hukuktan kaynaklanan yetkisizlik durumları

Aşağıdaki durumlardan hangisi, 1969 Viyana Sözleşmesi’ne göre bir andlaşma için ‘göreceli butlan’ durumunu ifade eder?

a) İç hukuktan kaynaklanan yetkisizlik durumları
b) Temsilciler üzerinde zor kullanılması
c) Devlet üzerinde kuvvet kullanma tehdidi
d) Jus cogens’e aykırılık
e) Devlet üzerinde kuvvet kullanılması

Cevap : a) İç hukuktan kaynaklanan yetkisizlik durumları

Uluslararası Hukuk Vize Soruları

Aşağıdaki yetkilerden hangisi uluslararası örgütlerin uluslararası hukuk kişiliğinin bir kanıtı olarak gösterilemez?

a) anlaşma yapma
b) devlet ve diğer örgütlerle temsil ilişkileri kurma
c) örgüt görevlilerinin diplomatik ayrıcalık ve dokunulmazlığı
d) uluslararası sorumluluğa sahip olma
e) Evrensel olma

Cevap : e) Evrensel olma

Aşağıdakilerden hangisi bireylerin uluslararası hukuk kişisi olabilecekleri durumlardan biri değildir?

a) devlet yöneticileri/ diplomatik temsilcileri olma
b) savaş hukukunun ilgili normlarında yararlanma
c) uluslararası yargı organlarında taraf olabilme
d) temel insan haklarından yararlanma
e) b, c ve d seçeneklerindeki durumların tamamı

Cevap : a) devlet yöneticileri/ diplomatik temsilcileri olma

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası hukukun kişilerinden biri olamaz?

a) Almanya
b) Birleşmiş Milletler
c) Amerikan Devletleri Örgütü
d) Amerikan Yüksek Mahkemesi
e) Şangay İşbirliği Örgütü

Cevap : d) Amerikan Yüksek Mahkemesi

Aşağıdakilerin hangisinde, sahip oldukları haklar ve yetkilere göre uluslararası hukukun kişileri, en geniş yetkiden en aza doğru, sıralanmaktadır?

a) Devlet niteliği kazanmamış insan toplulukları- uluslararası örgütler-devletler
b) Devletler-devlet niteliği kazanmamış insan toplulukları- uluslararası örgütler
c) Devletler-uluslararası örgütler-devlet niteliği kazanmamış insan toplulukları-gerçek kişiler
d) Devletler-gerçek kişiler-uluslararası örgütler
e) Gerçek kişiler-devletler, uluslararası örgütler

Cevap : c) Devletler-uluslararası örgütler-devlet niteliği kazanmamış insan toplulukları-gerçek kişiler

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası hukukun kendilerine belirli ve özel hak ve yetkiler tanıdığı insan gruplarından biri olamaz?

a) Azınlıklar
b) Sığınmacılar
c) Vatansızlar
d) Evsizler
e) Savaş esirleri

Cevap : d) Evsizler

Uluslararası Hukuk Vize Soruları

Aşağıdakilerden hangisi UH’ta devletin ülkesini oluşturan unsurlardan biri değildir?

a) kara ülkesi
b) deniz alanları
c) hava sahası
d) uzay alanı
e) akarsu ve göller

Cevap : d) uzay alanı

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde uluslararası hukuka uygun olarak ülke kazanılmasına bir örnek olarak verilemez?

a) Fetih veya ilhak yoluyla bir toprağın kazanılması
b) Arazi oluşumu yoluyla ülke kazanma
c) Yargı kararları yoluyla ülke kazanılması
d) Devir yoluyla ülke kazanılması
e) İşgal yoluyla sahipsiz bir toprağın kazanılması

Cevap : a) Fetih veya ilhak yoluyla bir toprağın kazanılması

Aşağıdakilerden hangisi UH’ta devlet olma vasıflarından biri değildir?

a) sürekli insan topluluğu
b) sınırları belli ülke
c) siyasi otorite
d) bağımsızlık ve tanınma
e) kara sınırları

Cevap : e) kara sınırları

Aşağıdakilerden hangisi bir devletin kara ülkesinin parçalarından biri olamaz?

a) Adalar ve kayalıklar
b) Körfezler
c) Akarsular
d) Yarımadalar
e) Dağlar

Cevap : b) Körfezler

Aşağıdaki olaylardan hangisi uluslararası hukuka uygun bir ülke kazanılması örneği olamaz?

a) 1803 Fransızların Louisiana’yı ABD’ye devri
b) 1867 ABD’nin Alaska’yı Rusya’dan satın alması
c) 1964 Tanganyika ve Zanzibar’ın birleşmesi
d) 1990 Doğu Almanya’nın Federal Almanya’ya katılması
e) 2014 yılında Rusya’nın Kırım’ı Ukrayna’dan ilhakı

Cevap : e) 2014 yılında Rusya’nın Kırım’ı Ukrayna’dan ilhakı

Uluslararası Hukuk Vize Soruları

Uluslararası hukukta devletin cezai yetkisi bağlamında yapılan eylemin meydana geldiği yer kriteri aşağıdakilerden hangi prensip ile ilişkilendirilebilir?

a) Evrensellik ilkesi
b) Ülkesellik ilkesi
c) Vatandaşlık ilkesi
d) Koruma ilkesi
e) Bölgesellik ilkesi

Cevap : b) Ülkesellik ilkesi

Uluslararası hukukta devletlerin cezai yetkileri bağlamında suçun nerede ve kimin tarafından işlendiğine bakılmaksızın bir suçlunun herhangi bir devlet tarafından yakalandığı zaman yargılama yetkisini ifade eden prensip ve suç örneği aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır?

a) Ülkesellik prensibi-trafik suçları
b) Koruma prensibi-çevre suçları
c) Evrensellik prensibi-soykırım suçu
d) Vatandaşlık prensibi-askerlik kaçağı suçları
e) Ülkesellik prensibi-kabahat suçları

Cevap : c) Evrensellik prensibi-soykırım suçu

Aşağıdakilerden hangisi devletlerin ülkesel veya hukuki yetkilerine getirilen genel sınırlandırmalardan biri değildir?

a) Ülkesel yetkilerin kullanılmasında başka ülkelere zarar vermeme
b) İnsan haklarına saygı
c) Diğer ülkelerin ülkesel yetkilerine saygı
d) Ülkedeki yabancı malların kamulaştırılmasında kamu yararı arama
e) Diplomatik dokunulmazlık ve ayrıcalıklar

Cevap : e) Diplomatik dokunulmazlık ve ayrıcalıklar

Aşağıdakilerden hangisi devletlerin ülkesel yetkilerinin kullanılması bağlamında görülebilen özel sınırlandırmalardan biri değildir?

a) Diplomatik dokunulmazlıklar
b) Diplomatik bağışıklıklar
c) Belli ülkelerin vatandaşlarına tanınan ticari veya yargısal ayrıcalıklar
d) İnsan hakları hukukundan kaynaklanan sınırlamalar
e) Askeri üsler vererek bazı ayrıcalıklar tanıma

Cevap : d) İnsan hakları hukukundan kaynaklanan sınırlamalar

Aşağıdakilerden hangisi bir devletin ülkesi dışında kullanabileceği yetkiler veya yetki durumlarına örnek olarak verilemez?

a) Uyrukluğunda bulunan kişiler üzerinden başka ülkelerde kullanabileceği yetkileri
b) Uyrukluğunda bulunan araçlar üzerinden başka ülkelerde kullanabileceği yetkileri
c) Karasuları dışında belli yetkilere sahip olduğu deniz alanlarında kullanabileceği yetkileri
d) Karasularında sahip olduğu gümrük, sağlık, finans ve güvenlik gibi konulu denetim yetkileri
e) Açık deniz, uzay alanı gibi uluslararası alanlarda antlaşmalardan kaynaklanan yetkileri

Cevap : d) Karasularında sahip olduğu gümrük, sağlık, finans ve güvenlik gibi konulu denetim yetkileri

Uluslararası Hukuk Auzef Uluslararası Hukuk Ders Kitabı PDF

Uluslararası Hukuk Auzef Ders Kitabı

Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Telegram Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler grup
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!