Uluslararası Örgütler

Uluslararası Örgütler

Vize Final
2022-23 Vize soruları 2022 Final Soruları -1
Vize Soruları Deneme Sınavı 2022 Final Soruları -2

Uluslararası Örgütler

Uluslararası Örgütler Vize Sorualrı

Uluslararası örgütlerin kurulmasında hangisi aranmaz?

a) Faaliyet alanının belirli olması
b) Egemen devletlerin varlığı
c) En az üç üye devlet varlığı
d) Örgüt merkezinin belli olması
e) Üyeliğin zorunlu tutulması

Cevap : e) Üyeliğin zorunlu tutulması

lolonolo

Uluslararası örgütler ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

a) Vestfalya Barışı uluslarası örgütlerin şekil almasında egemen devlet yeniliği ile fark yaratmıştır.
b) Avrupa’da Vestfalya sonrası kurulan uluslararsı örgütlerin ilk biçimleri daha ziyade dini amaçlarla bir araya gelinmesi ile oluşmuştur.
c) 1815 Viyana Anlaşması ile Vestfalya devre dışı kalmış ve yeni bir uluslararsı örgüt düşüncesi doğmuştur.
d) Uluslararsı örgütlerin tasnifinde faaliyet alanı kriteri biraz daha amaçlarına göre uluslararası örgütleri sınıflandırmaya yöneliktir.
e) Günümüzde halen daha en etkili çağdaş uluslararası örgüt olan BM, kuruluş amacı olan dünya barışının sağlanması ve korunması amacına uygun faaliyet yürütmektedir.

Cevap : c) 1815 Viyana Anlaşması ile Vestfalya devre dışı kalmış ve yeni bir uluslararsı örgüt düşüncesi doğmuştur.

Orta Çağ döneminde uluslararası örgütlerinin kuruluş amaçlarına aykırı olarak amacı Türkler ile mücadele etmek olmayan ilk uluslararası örgüt fikrini kim ortaya atmıştır?

a) Emeric Cruce
b) Dante
c) Bentham
d) Kant
e) Kral Ferdinand

Cevap : a) Emeric Cruce

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) 19.yy. da kurulan ilk uluslararası örgüt Milletler Cemiyeti’dir.
b) İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan Birleşmiş Milletler’in en büyük amacı Avrupa barışına hizmet etmektir.
c) 19.yy. sonunda Amerika’da kurulan Amerikan Devletleri Konferansı bölgesel bir uluslararsı örgüt örneğidir.
d) BM’ye üye olan ilk devletler Birinci Dünya Savaşı sonrası hemen kuruluşunu tamamlamışlardır.
e) Vestfalya Barışı Napolyon’un Avrupa geneline hakim olması sonrası imzalanmıştır.

Cevap : c) 19.yy. sonunda Amerika’da kurulan Amerikan Devletleri Konferansı bölgesel bir uluslararsı örgüt örneğidir.

Bileşmiş Milletler’in uluslarararası örgütler tasnifinde yeri hangisinde doğru verilmiştir?

a) Bölgesel – Siyasi
b) Bölgesel – Ekonomik
c) Küresel – Kültürel
d) Küresel – Siyasi
e) Bölgesel – Askeri

Cevap : d) Küresel – Siyasi

lolonolo

Uluslararası Örgütler Vize Soruları

Uluslararası örgütlerin kuruluşunda hangi aşama yer almamaktadır?

a) Devletlerden birinin teklifi
b) Teklif üzerine bir konferans düzenlenmesi
c) Konferansta kurulan komisyonlarda teklifin görüşülmesi
d) Kuruluş aşamalarından sonra BM den kuruluş tescili alınması
e) Konferansa katılan devletlerin belli sayıda metni onaylaması

Cevap : d) Kuruluş aşamalarından sonra BM den kuruluş tescili alınması

Hangisi uluslararsı örgütlerin farklı kuruluş şekillerinden biri değildir?

a) Birleşme usulü
b) Andlaşma usulü
c) Halefiyet
d) İsim değiştirme
e) Uluslararası Örgüt Organının Yeni Bir Örgüte Dönüşmesi

Cevap : b) Andlaşma usulü

Uluslararası örgütlerin kurucu andlaşmalarında uluslararası örgüte dair ne bulunmamaktadır?

a) İşlevleri
b) Statüsü
c) Yetkileri
d) iletişim adresi
e) Faaliyet sahası

Cevap : d) iletişim adresi

Hangisi kurucu Andlaşmanın eş anlamlısı değildir?

a) Tüzük
b) Pakt
c) Şart
d) Anayasa
e) Statü

Cevap : a) Tüzük

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Anlaşma yoluyla kurulacak uluslararası örgütlerde kurucu işlemin yapılacağı hukuki metnin şekli “andlaşma” olarak ifade edilmektedir.
b) Hükümetlerarası anlaşmayla kurulmayan herhangi bir uluslararssı örgüt, hükümetler dışı uluslararası örgüt olarak kabul edilecektir.
c) Birleşen örgütler yeni bir örgüt olarak yola devam etse de birleşme öncesi sahip oldukları tüzel kişilikleri sona ermez.
d) Halefiyet ilişkisinin kurulabilmesi için mutlaka ilgili örgütlerin üye devletleri arasında bir anlaşma yapılması gerekmektedir.
e) Geçici örgütlükten daimî uluslararası örgüt oluncaya kadar on sene bekleyen uluslararası örgütler vardır.

Cevap : c) Birleşen örgütler yeni bir örgüt olarak yola devam etse de birleşme öncesi sahip oldukları tüzel kişilikleri sona ermez.

lolonolo

Uluslararası Örgütler Vize Soruları

Milletler Cemiyeti hangi konferans sonrasında faaliyete başlamıştır?

a) Londra Konferansı
b) Paris Konferansı
c) Lahey Konferansı
d) Cenevre Konferansı
e) Berlik Konferansı

Cevap : b) Paris Konferansı

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Milletler Cemiyeti 1920 yılında faaliyete başlamıştır.
b) Milletler Cemiyeti İkinci Dünya Savaşı sırasında açık kalmaya devam etmiştir.
c) ABD Başkanı Wilson’ın öncülük ettiği Milletler Cemiyeti’nin ilk üyesi ABD’dir.
d) Japonya Milletler Cemiyeti Misakı’na ırkçılık ile ilgili bir düzenleme koymak istemiştir.
e) Türkiye 1932 yılında Milletler Cemiyeti’ne katılmıştır.

Cevap : c) ABD Başkanı Wilson’ın öncülük ettiği Milletler Cemiyeti’nin ilk üyesi ABD’dir.

Aşağıdakilerden hangisi Milletler Cemiyeti’nin organları arasında yer almaz?

a) Genel Kurul
b) Konsey
c) Sekretarya
d) Uluslararası Daimi Adalet Divanı
e) Uluslararası Uyum Divanı

Cevap : e) Uluslararası Uyum Divanı

Daimi Manda Komisyonu ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Daimi Manda Komisyonu dünya üzerinde manda rejimini kaldırmak için girişimlerde bulunmuştur.
b) Daimi Manda Komisyonu dokuz üyeden oluşmaktadır.
c) Manda sistemi, Milletler Cemiyeti Misakında yer almıştır.
d) Mandater devletler, her yıl Milletler Cemiyeti’ne rapor sunmakla yükümlü tutulmuştur.
e) Hangi devletlerin manda olarak kabul edileceği hususu çeşitli kıstaslarla belirlenmiştir.

Cevap : a) Daimi Manda Komisyonu dünya üzerinde manda rejimini kaldırmak için girişimlerde bulunmuştur.

Aşağıdaki uluslararası örgütlerden hangisi milletler Cemiyeti ile uyumlu çalışmıştır?

a) Avrupa Ekonomi Topluluğu
b) Birleşmiş Milletler
c) Amerikan Devletler Topluluğu
d) Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
e) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

Cevap : d) Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)

lolonolo

Uluslararası Örgütler Vize Soruları

BM teriminin ilk kez kullanıldığı belge hangi şıkta doğru verilmiştir?

a) 1942 Tarihli Birleşmiş Milletler Bildirgesi
b) 1945 Tarihli Birleşmiş Milletler Bildirgesi
c) 1941 Tarihli Londra Bildirgesi
d) 1945 Tarihli Londra Bildirgesi
e) 1945 Tarihli San Francisco Bildirgesi

Cevap : a) 1942 Tarihli Birleşmiş Milletler Bildirgesi

Hangisi BM’nin organları arasında değildir?

a) Genel Kurul
b) Güvenlik Konseyi
c) Ekonomik ve Sosyal İşler Konseyi
d) Daimi Manda Komseyi
e) Sekreterya

Cevap : d) Daimi Manda Komseyi

BM üyeliğinden çıkartma kararını kim verir?

a) Vesayet Komisyonu
b) Ekonomik ve Sosyal Konsey
c) Genel Kurul
d) Uluslararası Adalet Divanı
e) Güvenlik Konseyi

Cevap : c) Genel Kurul

BM Genel Sekreteri nasıl göreve gelir?

a) Daimi üyeler seçer
b) Sırayla üye devletler arasında değişerek göreve gelir
c) Güvenlik konseyince atanır
d) Güvenlik konseyinin tavsiyesi üzerine Genel Kurulca atanır
e) BM Genel Kurul Başkanınca seçilir

Cevap : d) Güvenlik konseyinin tavsiyesi üzerine Genel Kurulca atanır

BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri arasında aşağıdaki hangi devlet yoktur?

a) ABD
b) Çin
c) Fransa
d) Rusya
e) Almanya

Cevap : e) Almanya

lolonolo

Uluslararası Örgütler Auzef Uluslararası Örgütler Ders Kitabı PDF

Uluslararası Örgütler Auzef Ders Kitabı

Uluslararası Örgütler

Telegram Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler grup Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler

Uluslararası Örgütler

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!