Veri Koruma Hukuku

Auzef Veri Koruma Hukuku Deneme Sınavları

Vize Deneme 1 Final deneme 1
Vize Deneme 2 Final deneme 2
Vize Deneme 3 Final deneme 3
Vize Deneme 4 Final deneme 4
2023 Vize Soruları Final deneme 5
Final deneme 6
Final deneme 7
Final deneme 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ünite Soruları

Vize Final
Ünite 1 Ünite 5
Ünite 2 Ünite 6
Ünite 3 Ünite 7
Ünite 4 Ünite 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Üniteler

Dijital Çağda Mahremiyet
Veri Koruma Hukukuna Giriş
Veri İşleme Şartları Ve Verilerin Aktarılması
Verilerin İmhası
Haklar Ve Yükümlülükler
Sicil Ve Envanter
Başvuru, Şikâyet Ve İstisnalar
Yaptırımlar Ve Kurul Kararları

Veri Koruma Hukuku

Veri Koruma Hukuku 2023 Vize Soruları

1. Kişisel verilerin silinmesi talep etme hakkının en temel dayanağı hangi düzenlemede yer alır?

A) Kişisel verileri imha yönetmeliği
B) Veri sorumlusuna başvuru tebliğ
C) Kişisel verilerin korunması kanunu
D) Türkiye Cumhuriyeti anayasası

Cevap : D) Türkiye Cumhuriyeti anayasası

2. 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?

A) 24 mart 2016
B) 7 ekim 2016
C) 5 aralık 2017
D) 26 aralık 2014
E) 7 Nisan 2016

Cevap : E) 7 Nisan 2016

3. Kişisel verilerin aktarımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Açık rıza ile yurt içinde aktarılabilir.
B) Açık rıza ile yurtdışına aktarılabilir.
C) Açık rızanın yokluğunda, yalnızca kanunda öngörülen hallerin varlığında yurt içinde aktarılabilir.
D) Açık rızanın yokluğunda, yalnızca kanun da öngörülen hallerin varlığında yurtdışına aktarılabilir.
E) Diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

Cevap : D) Açık rızanın yokluğunda, yalnızca kanun da öngörülen hallerin varlığında yurtdışına aktarılabilir.

4. Aşağıdaki çevrim içi servislerden hangisi PRISM gözetim programı kapsamında ABD istihbaratına veri sağlayan şirketlerden biri değildir?

A) Apple
B) Tiktok
C) Google
D) Facebook
E) Microsoft

Cevap : B) Tiktok

5. Aşağıdakilerden hangisi özel nitelikli kişisel veri değildir?

A) Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri
B) Dernek vakıf veya sendika üyeliği
C) Bireyin finansal verileri
D) Genetik ve biyometrik veri
E) Irk ve etnik köken

Cevap : C) Bireyin finansal verileri

6. Hasta Hafize, sağlık hizmeti almak üzere Dr. Aliye’nin özel muayenesine gidiyor. Muayenehaneye girdikten sonra görevliye kimliğini veriyor. Hasta girişi yapılıyor. Sırası geldiğinde Dr. Aliye’nin odasına giriyor. Şikayetlerini söylüyor ve muayene oluyor. Sonrasında rahatsızlığıyla ilgili bilgiler ve reçete edilen ilaçlar sisteme giriliyor. Ben hangisi alınan veri işleme sürecinde doktor Aliye’nin dayandığı veri işleme şartı olmalıdır?

A) Tıbbi teşhis tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi.
B) Bir hakkın korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
C) 6698 sayılı kanunun m. 5/2 ’deki hukuki sebeplerden birisi.
D) Beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
E) İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna açık rıza verilmemesi.

Cevap : A) Tıbbi teşhis tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi.

7. Periyodik imhan gerçekleşeceği zaman aralığı en fazla ne kadar olabilir?

A) Üç ay
B) Bir ay
C) Bir yıl
D) Beş yıl
E) Altı ay

Cevap : E) Altı ay

8. Davranışsal biyometri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Fizyolojik biyometri türleri gibi tekil tanımlayıcıdır.
B) Ek donanım ihtiyacı olmaksızın kullanılabilmektedir.
C) Davranışsal biyometri türleri hızla artmaktadır.
D) Bireyin davranış modelleri ve örtüsü ile ilgilidir.
E) Fizyolojik geometriye göre çeşitleri daha kısıtlıdır.

Cevap : E) Fizyolojik geometriye göre çeşitleri daha kısıtlıdır.

9. Aşağıdakilerden hangisi veri işleme sürecinin tarafı olabilir.

A) Veri sorumlusu şirketin tüzel kişiliği.
B) Veri sorumlusu temsilcisi.
C) Veri sorumlusu şirketin Genel Müdürü.
D) Veri sorumlusu irtibat kişisi.
E) Veri sorumlusu şirketin yönetim kurulu.

Cevap : A) Veri sorumlusu şirketin tüzel kişiliği.

10. Aşağıdakilerden hangisi “kişisel verilen işlenmesi” kapsamında değerlendirilemez?

A) Aktarma.
B) Saklama.
C) Aydınlatma.
D) Silme.
E) Erişilebilir hale getirme.

Cevap : C) Aydınlatma.

11. Aşağıdakilerden hangisi 6.698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında korunmaz?

A) Ahmet in kredi kartı ekstresi.
B) Ahmet’in telefon rehberi.
C) Ahmet’in şirketinin personel listesi.
D) Ahmet’in akıllı bilekliğini de tutulan sağlık verileri.
E) Şirketinin mali bilançosu

Cevap : E) Şirketinin mali bilançosu

12. I. İlgili Kişi
II. Veri İşleyen
III. Veri Sorumlusu
IV. Veri sorumlusu temsilcisi
V. Veri sorumlusu irtibat kişisi
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri veri işleme sürecinin tarafı olamaz?

A) Yalnız V
B) Yalnız II
C) II ve V
D) IV ve V
E) I ve II

Cevap : A) Yalnız V

13. Aşağıdakilerden hangisi kişisel verilerin işlenmesi için geçerli veri işleme şartlarından birisi değildir?

A) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
B) İlgili kişinin kendi tarafından alenileştirilmiş olması.
C) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
D) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
E) Ulusal güvenliğin korunması için gerekli olması.

Cevap : E) Ulusal güvenliğin korunması için gerekli olması.

14. Aşağıdakilerden hangisi dijital dünyada bırakılan ayak izlerinden dolayı gerçekleşmez?

A) Belirli bir konu hakkında algının değiştirilmesi.
B) Toplumsal bir olayın yönlendirilmesi.
C) Normal de satın alınması düşünülmeyen bir ürünün alınması.
D) Doğal afetin tetiklenmesi.
E) Siyasi tercihin etkilenmesi.

Cevap : D) Doğal afetin tetiklenmesi.

15. Açık rıza ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Şekil şartı bulunmaktadır.
B) Hizmet sunumu için şart koşula bilmelidir.
C) Ancak diğer veri işleme şartlarının yok olduğunda son seçenek olarak başvurulmalıdır.
D) Geri alınamaz olmalıdır.
E) İspat yükü ilgili kişidir.

Cevap : C) Ancak diğer veri işleme şartlarının yok olduğunda son seçenek olarak başvurulmalıdır.

16. Dijital takip ve gözetim alanındaki düzenlemeleri hızlandırıcı etki yapan ve kilometre taşı niteliğindeki olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Soğuk savaş.
B) Sovyetler Birliği’nin dağılması.
C) İnternetin yaygınlaşması.
D) İkinci Dünya Savaşı
E) 11 Eylül olayları.

Cevap : E) 11 Eylül olayları.

17. Sanal dünyada alınan aksiyonların nasıl sonuçlanabileceği hakkında fikir yürütülmemesi aşağıda verilen sosyal psikoloji kavramlarından hangisiyle ilintilidir?

A) Teşhir etme.
B) Kimliksizleştirme.
C) Boş verme.
D) Umursamama.
E) Rahatlama.

Cevap : B) Kimliksizleştirme.

18. Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükmü uyarınca süresi geçmiş olmasına karşın verilen sistem içinde yok etmeyenler hakkında öngörülen ceza nedir?

A) 4 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası.
B) 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası.
C) 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası.
D) 50.000 ile 100.000 TL arasında para cezası.
E) 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası.

Cevap : B) 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası.

19. Aşağıdakilerden hangisi “Beş Göz (Five Eyes)” ülkelerinden birisi değildir?

A) Yeni Zelanda.
B) Almanya.
C) Birleşik Krallık.
D) Amerika Birleşik Devletleri.
E) Avustralya.

Cevap : B) Almanya.

20. Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemine ne ad verilir?

A) Kişisel verilerin silinmesi.
B) Kişisel verilerin imha edilmesi.
C) Kişisel verilerin anonim hale gelmesi.
D) Kişisel verilerin ilgili kişiden gizlenmesi.
E) Kişisel verilerin yok edilmesi.

Cevap : A) Kişisel verilerin silinmesi.

Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

 

Veri Koruma Hukuku Auzef Veri Koruma Hukuku Ders kitabı pdf

Auzef Ders kitabı

Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Telegram-min

 

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!