Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Vize Final
2022 Vize Deneme -1 2022 Final  Deneme -1
2022 Vize Deneme -2 2022 Final  Deneme -2
2022 Vize Deneme -3 2022 Final  Deneme -3
2023 Vize Soruları 2021 Final Soruları

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 2023 Vize Soruları

1. Titreşime bağlı 8 saatlik süre zarfında vücudunmaruz kaldığı günlük maruziyet sınır ve etkin değerleri aşağıdakilerden hangisidir?

a ) sınır değer: 2,15 m/s2 d etkin değer: 1, 5 m/s2
b ) sınır değer: 1,15 m/s2 d etkin değer: 0, 5 m/s2
c ) sınır değer: 1,15 m/s2 d etkin değer: 2, 5 m/s2
d ) sınır değer: 5,15 m/s2 d etkin değer: 2, 5 m/s2
e ) sınır değer: 1,15 m/s2 d etkin değer: 2.0m/s2

 Cevap :  b ) sınır değer: 1,15 m/s2 d etkin değer: 0, 5 m/s2

2. Ölümle sonuçlanan iş kazaları bakımından enyüksek oran aşağıdaki hangi sektörde görülmektedir?

a ) nakliyat
b ) inşaat
c ) kömür madenciliği
d ) toptan ve perakende işler
e ) metal eşya imalatları

 Cevap :  b ) inşaat

3. Üst düzey yönetici ve ziyaretçiler aşağıda yeralan hangi renk baret kullanmalıdır?

a ) kırmızı
b ) yeşil
c ) sarı
d ) mavi
e ) beyaz

 Cevap :  e ) beyaz

4. Korunma politikalarında risk ve başa çıkmak içinaşağıdakilerden hangisini sırasıyla takip etmelidir?
I. tehlikeden sakın
II. kişisel koruyucu kullan
III. iş yerinde teknik önlem al
IV. tehlikeyi ortadan kaldır

a ) 2-3-1-4
b ) 2-3-4-1
c ) 1-2-3-4
d ) 4-1-2-3
e ) 4-1-3-2

 Cevap :  e ) 4-1-3-2

5. Koordinatörlerin proje uygulama aşamasındakigörevleri aşağıdakilerdenhangisi değildir?

a ) yapılan işlere yönelik sağlık ve güvenlikplanını hazırlamak
b ) yapı iş yerinde güvenli çalışma sağlanması için kontrollerin yapılmasını sağlamak

c ) Yapı işlerinde işverenlerin görev vesorumluluklarını belirlemek
d ) işle ilgili izin verilen kişilerden başkasının Yapı alanına girmesini engel olmakiçindüzenleme yapmak
e ) sağlık ve güvenlik planının uygulanmasında işçilerin koordine etmesini sağlamak

 Cevap :  c ) Yapı işlerinde işverenlerin görev vesorumluluklarını belirlemek

6. Yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili koruma politikaları ……. uygulama çalışmalarını içermemektedir. Yukarıdaki boşluğun aşağıdaki cümlelerdenhangisi ile tamamlanması uygundur?

a ) ortama yönelik koruma uygulamaları
b ) tehlike kaynağına yönelik korumauygulamaları
c ) kişiye yönelik koruma uygulamaları
d ) çevreye yönelik koruma uygulamaları
e ) risk önceliğine yönelik koruma uygulamaları

 Cevap :  d ) çevreye yönelik koruma uygulamaları

7. İskelelerin kurma sökme ve değişiklik yapılmasında……… dikkat edilmelidir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerdenhangisiningelmesi uygundur?

a ) iskelelerin her aşamasında yetkili uzmangözetiminde eğitimalmış kişiler tarafındanyapılmasına
b ) iskele ve bağlantı duvarları arasında1.5metre boşluk bulunmasına
c ) tekerlekli iskelelerde çalışmalardakendiliğinden hareket kolaylığısağlanması
d ) iskele ve bağlantı duvarları arasında1metreboşluk bulunmasına
e ) iskeleler elemanlarının montajındatehlikeli bölgelere girişlerin kolaylaştırılmasını

 Cevap :  a ) iskelelerin her aşamasında yetkili uzmangözetiminde eğitimalmış kişiler tarafındanyapılmasına

8. Havada bulunan toz gaz ve toksit partiküllerleilgili aşağıdaki hangi tür maskeler KKD olarak kullanılmaktadır?

a ) hava beslemeli maskeler
b ) oksijen maskeleri
c ) yangın kaçış maskeleri
d ) filtre kutulu gaz maskeleri
e ) kimyasal filtre tipi maskeler

 Cevap :  e ) kimyasal filtre tipi maskeler

9. Bakım onarım işlerinde normal şartlarda kaza riski en düşük olanlar aşağıdakilerden hangisindedoğru olarak verilmiştir?
I. denetim
II. yazılı talimat
III. sözlü talimat
IV. ikazişaretleri

a ) 1-2
b ) yalnız 1
c ) 1-2-4
d ) 1-4
e ) 1-2-3

 Cevap :  c ) 1-2-4

10. Toplu korunma yaklaşımında önleme ve geliştirme ile ilgili aşağıdaki yaklaşımlardanhangileri kullanılmaktadır?
I. çalışan görüşü alınması
II. önleme politikası geliştirmek
III. riskler konusunda çalışanları bilgilendirmek
IV. denetçi görüşlerinin alınması

a ) 1-2-3
b ) 1-4
c ) 1-3
d ) 1-2
e ) 1-2-4

 Cevap :  a ) 1-2-3

11. Yapı işlerinde bakım onarım faaliyet çeşitleriaşağıdakilerden hangisi veya hangileridir?
I. periyodik bakım
II. arıza ortaya çıktıkça yapılan çalışmalar
III. proaktif bakım
IV. kestirimci bakım
V. ekonomik ömrü sonrası bakım

a ) 2-3-4-5
b ) 1-2-4-5
c ) 1-2-3-4
d ) 2-3
e ) yalnız 1

 Cevap :  a ) 2-3-4-5

12. Yapı iş sağlığı ve güvenlik politikalarıylailgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a ) gerek duyulması halinde iyileştirmesözüiçerecektir
b ) sözlü uygulanabilir ve sürdürülebilir olacaktır

c ) iş bittikten sonra kısa süreli gözdengeçirilmelidir
d ) mevcut İSG yasalarına uyumsöz konusudeğildir
e ) belirli aralıklarla gözden geçirilipuygunluğuve geçerliliği korunacaktır

Cevap :  e ) belirli aralıklarla gözden geçirilipuygunluğuve geçerliliği korunacaktır

13. İnşaat sahasında iç mekanlarda tavandayapılacakimalatlarla ilgili kullanılan tavaniskeleleri …… yükseklikten sonra kullanılmalıdır?

Yukarıdaki cümledeki boşluğa aşağıdakilerdenhangisi getirilmelidir?

a ) 300 cm
b ) 150 cm
c ) 200 cm
d ) 350 cm
e ) 250 cm

 Cevap :  b ) 150 cm

14. İş kazalarından Doğan cezayı sorumluluklarla ilgili aşağıdaki kanunhükümlerinden hangileriuygulanmaktadır?

I. taksirle ölüme neden olma
II. taksiyle yaralama
III. ceza sorumluluğunun şahsidi
IV. toplu ceza sorumluluğu

a ) 2-3
b ) 1-3-4
c ) 2-3-4
d ) 1-2-3
e ) 1-2

 Cevap :  d ) 1-2-3

15. Yapı işleri;
I. işçisirkülasyonu fazla olduğuişlerdir

II. çalışma sürelerinin kısa olduğuişlerdir

III. eğitimsiz ve vasıfsız işçilerindeolduğuişlerdir
15. Yapı işlerine yönelik yukarıdakitanımlamalardan hangisi ya dahangileriyanlıştır?

a ) 1-3
b ) yalnız 1
c ) yalnız 2
d ) 1-2
e ) 2-3

 Cevap :  c ) yalnız 2

16. Yapı inşaat iskelesinde düşme sonucu meydana gelen iş kazalarında çalışanların vücut bütünlüğükısmen bozan yaralanmalar veya tamamen bozulan ölüm vakalarında işçinin 1 dereceden yakınları işveren aşağıdaki tazminatlardan hangisini talep edemez?

a ) ihbar tazminatı
b ) maddi tazminatı
c ) iş görmezlik tazminatı
d ) destekten yoksun kalma tazminatı
e ) manevi tazmina

 Cevap :  a ) ihbar tazminatı

17. Yapı işleri ile ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisidoğrudur?

a ) yarı zamanlı işlerdir
b ) çalışmalar belirlisüreli değildir
c ) günlük çalışma süreleri kısadır
d ) geçici işlerdir
e ) kalıcı işlerdir

 Cevap :  d ) geçici işlerdir

18. Bakım onarım faaliyetlerinde kazaların meydana geliş şekilleri aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaktadır?

a ) çalışma faaliyetlerinin planlı yapılması
b ) çalışma faaliyetlerinin düzenli yapılması
c ) çalışma için gerekli yerlerden izin alınması
d ) çalışmalarda kalifiye eleman eksikliği
e ) çalışma ortamında aydınlatma sağlanması

 Cevap :  d ) çalışmalarda kalifiye eleman eksikliği

19. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri bakımonarım türlerindendir?
I. arıza giderici bakım onarım
II. kestirimci bakım onarım
III. arıza tespitine yönelik bakım onarım
IV. önleyici bakım onarım

a ) 1-2
b ) 1 – 4
c ) 1-2-3
d ) yalnız 1
e ) 1-2-4

 Cevap :  e ) 1-2-4

20. Yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği korunmapolitikalarında uygulama yöntemleri sıralamasıaşağıdakilerden hangisindedoğruolarak verilmiştir?
I. çevreye yönelik koruma yöntemleri
II. kaynağına yönelik koruma uygulamalarıIII. kişiye yönelik uygulamalar
IV. ortama yönelik koruma yöntemleri

a ) 2-4-3-1
b ) 1-3-4-2
c ) 1-2-3-4
d ) 3-2-4-1
e ) 4-3-2-1

 Cevap :  a ) 2-4-3-1

21. İnşaat iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ……. ileyapılan işleri kapsamaz.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerdenhangisiningelmesi uygundur?

a ) Toprak kazı
b ) dolgu işleri
c ) maden ocakları
d ) sıhhi tesisat
e ) elektrik işleri

 Cevap :  c ) maden ocakları

22. Aşağıdakilerden en sık görülen tipi hangisidir?

a ) seyyar aydınlatma lambalarının 24 volt olmasından
b ) az iletken bir ortamolmasından

c ) sistem enerjinin Kaçak olması durumundakesilmiş olması
d ) seyyar aydınlatma lambalarının 24 volt üzeriyüksek gerilimli olmasından

e ) kullanılan cihazların kısmi izolasyonasahipolması

Cevap : d ) seyyar aydınlatma lambalarının 24 volt üzeriyüksek gerilimli olmasından

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 2023 Vizel

Aşağıdakilerden hangisi bir işyerinin tesis ve tertiplerinde, çalışma yöntem ve şekillerinde, makine ve cihazlarında işçilerin yaşamı için tehlikeli olan bir husus tespit edilmesi halinde, bu tehlike giderilinceye kadar, tehlikenin niteliğine göre işin tamamen veya kısmen durdurulması veya İşyerinin kapatılması kararını verecek olan komisyonda yer almaz?

a) Denetlemeye yetkili müfettiş
b) İşçi temsilcisi
c) İşveren temsilcisi
d) İSG uzman yardımcısı

Cevap : d) İSG uzman yardımcısı

4857 sayılı İş Kanunu’na göre bir işyerinin kapatılması veya işin durdurulması ile ilgili aşağıda belirtilen hususlardan hangileri doğru değildir?
I. Bir işyerinde, işçilerin yaşamı için tehlikeli olan bir husus tespit edilirse, bu tehlike giderilinceye kadar tehlikenin niteliğine göre iş tamamen veya kısmen durdurulur veya işyeri kapatılır.
II. İşyeri kapatma kararı, işyerlerini iş sağlığı ve güvenliği bakımından denetlemeye yetkili iki müfettiş ve bir işveren temsilcisinden oluşan üç kişilik bir komisyon tarafından verilir.
III. Komisyona kıdemli iş müfettişi başkanlık eder.
IV. Verilecek durdurma veya kapatma kararına karşı işverenin yerel iş mahkemesinde altı iş günü içinde itiraz etmek yetkisi vardır.
V. Bir işyerinde çalışan işçilerin yaş, cinsiyet ve sağlık durumları böyle bir işyerinde çalışmalarına engel teşkil ediyorsa, komisyon tarafından tespit tutanağı hazırlanır ancak bu kişiler çalışmaktan alıkonulamaz.

a) l, II, V
b) II, IV
c) II, V
d) IV, V

Cevap : c) II, V

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından, işçinin sağlığını bozacak veya vücut bütünlüğünü tehlikeye sokacak yakın, acil ve hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalan işçi, yasal hakları gereği aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

a) İş sağlığı ve güvenliği kuruluna başvurmak
b) İşveren veya işveren vekiline başvurmak
c) Önlemlerin alınmaması durumunda hizmet akdini derhal feshetmek
d) Sağlık Bakanlığına başvurmak

Cevap : c) Önlemlerin alınmaması durumunda hizmet akdini derhal feshetmek

Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olayları ve bu olayların oluşturduğu kriz haline ne denir?

a) Deprem
b) Heyelan
c) Acil Durum
d) Tehlike

Cevap : c) Acil Durum

Aşağıdaki risk tiplerinden hangisi doğrudur?

a) Kontrol dâhilinde olan etkenler
b) Başkalarının kontrolünde olanlar
c) Hükümetin gerçekleştirdiği eylemlere bağlı olan etkenler
d) Hepsi

Cevap : d) Hepsi

Gürültü Yönetmeliği’ne göre kulak koruyucularının kullanım zorunluluğu, aşağıda belirtilen durumlardan hangisinde başlamaktadır?

a) Gürültü düzeyi 80db(A)’ya ulaştığında
b) Gürültü düzeyi 85db(A)’ya ulaştığında
c) Gürültü düzeyi 90db(A)’ya ulaştığında
d) Gürültü düzeyi 80db(A)

Cevap : b) Gürültü düzeyi 85db(A)’ya ulaştığında

Çalışma ortamı aşağıdaki hususlardan hangi yâda hangilerini sağlamalıdır?
I. Aydınlatma
II. Yansıma ve parlama
III. Isı

a) I
b) I II
c) I III
d) II III

Cevap : c) I III

Çalışma ortamının özelliğine göre aşağıda belirtilen durumlardan hangisinde, elle taşıma işi yapan işçide sırt incinmesi oluşur?
I. Çalışılan yer işi yapmak için yeterli genişlik ve yükseklikte değil ise
II. Zemin düz ise
III. Düşme veya kayma ihtimali varsa
IV. Sıcaklık, nem veya havalandırma uygun değilse

a) II. III
b) I. II. IV
c) I. II. III
d) I. III. IV

Cevap : d) I. III. IV

Aşağıdakilerden hangisi kronik karaciğer hastalıklarına neden olan çalışma ortamındaki etmenlerden biri değildir?

a) Amonyak
b) Arsenik
c) Beyaz fosfor
d) Solventler

Cevap : a) Amonyak

Malzeme güvenlik bilgi formunda, kimyasal madde ile ilgili aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

a) Kimyasal özellikleri
b) Bertaraf bilgileri
c) Yıllık üretim miktarı
d) Yangın bilgileri

Cevap : c) Yıllık üretim miktarı

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Final Deneme Sınavı -3

Meslek hastalıkları sınıflandırması göz önüne alındığında; “Salmonella enfeksiyonları” hangi grupta yer alan enfeksiyonlardan biridir?

a) A grubu
b) B grubu
c) C grubu
d) D grubu

Cevap : d) D grubu

Ülkemizde ilgili mevzuat kapsamında yer alan Meslek Hastalıkları Listesinde meslek hastalıkları beş grupta toplanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu gruplardan biri değildir?

a) Mesleki kanserler
b) Mesleki bulaşıcı hastalıklar
c) Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları
d) Pnömokonyozlar ve diğer mesleki solunum sistemi hastalıkları

Cevap : a) Mesleki kanserler

Meslek hastalıklarının tanı sürecinde diğer hastalıklara göre özellikle önem taşıyan aşama aşağıdakilerden hangisidir?

a) Radyoloji
b) Fizik muayene
c) İşyeri ortam ölçümleri
d) D.Fizyolojik değerlendirmeler

Cevap : c) İşyeri ortam ölçümleri

Meslek hastalıklarının önlenmesi amacı ile alınacak teknik önlemler arasında aşağıdakilerden hangisi öncelikle tercih edilmelidir?

a) Kişisel koruyucu donanımlar
b) Tehlikenin kaynağında kontrol edilmesi
c) İşçi ile tehlike kaynağı arasındaki mesafeyi artırmak
d) Tehlike kaynağıyla işçi arasındaki mesafede alınacak önlemler

Cevap : b) Tehlikenin kaynağında kontrol edilmesi

Aşağıda yer alanlardan hangisi işle ilgili hastalıklar arasında yer alır?

a) Asbestozis
b) Silikozis
c) Kronik bronşit
d) Bisinozis

Cevap : c) Kronik bronşit

İşle ilgili hastalıklara ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) İşyeri ortam faktörleri hastalığın ilerleyişini değiştirebilir.
b) Meslek hastalıklarından farklı olarak hastalık için riskli işi yapmayanlarda da ortaya çıkabilir.
c) İşyeri ortam faktörleri hastalığın ortaya çıkmasında kolaylaştırıcı olabilir.
d) Mesleki kurşun zehirlenmesi işle ilgili hastalıklara uygun bir örnektir.

Cevap : d) Mesleki kurşun zehirlenmesi işle ilgili hastalıklara uygun bir örnektir.

Ülkemizde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açıklanan meslek hastalığı tanısı alan kişi sayısı beklenene göre ne düzeydedir?

a) Beklenenden çok fazladır
b) Beklenenden çok düşüktür
c) Beklenenden biraz fazladır
d) Beklenenle benzer düzeydedir

Cevap : b) Beklenenden çok düşüktür

Ülkemizde meslek hastalıklarının tahmin edilen sayıların altında saptanmasında rol oynayan etkenler için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Meslek hastalıkları konusunda bilgi düzeyinin beklenen düzeyde olmaması
b) Bazı meslek hastalıklarının önemsenmemesi, ihmal edilmesi
c) Meslek anamnezinin yeteri kadar ayrıntılı alınmaması
d) İşyerlerinde uygun korunma önlemlerinin alınmış olması

Cevap : d) İşyerlerinde uygun korunma önlemlerinin alınmış olması

lolonolo

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Final Deneme Sınavı

Güvenlik ve sağlık işaretleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

a) Geçiş işaretleri
b) Uyarı işaretleri
c) Emredici işaretler
d) Yasak işaretleri

Cevap : a) Geçiş işaretleri

Tehlikeye neden olacak veya tehlikeye maruz bırakacak bir davranışı yasaklayan işaretlere ne denir?

a) Tehlike işareti
b) Yasak işareti
c) Bilgilendirme işareti
d) Uyarı işareti

Cevap : b) Yasak işareti

Geometrik şekil, resim, sembol, piktogram ve renklerden oluşturulan ve gerektiğinde yeterli aydınlatma ile görülebilir hale getirilmiş özel bilgi veren levha aşağıdakilerden hangisidir?

a) Işıklı işaret
b) Piktogram
c) Bilgi levhası
d) İşaret levhası

Cevap : d) İşaret levhası

Aşağıdaki işaretlerden hangisi bir arada kullanılmaz?

a) Işıklı işaret ve sesli sinyal
b) Işıklı işaret ve sözlü haberleşme
c) El işaretleri ve sözlü haberleşme
d) El işaretleri ve ışıklı işaret

Cevap : d) El işaretleri ve ışıklı işaret

Zorunluluk işareti anlamı ve amacına gelen güvenlik rengi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yeşil
b) Sarı
c) Mavi
d) Kırmızı

Cevap : c) Mavi

Fluoresan turuncu aşağıdaki durumlardan hangisinde kullanılmaz?

a) Doğal ışığın zayıf olduğu yerlerde
b) Özellikle dikkat çekilmesi gereken yerlerde
c) Emniyet işaretleri dışında sarı yerine
d) Mavi renkli yasak işareti levhalarında

Cevap : d) Mavi renkli yasak işareti levhalarında

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Tüm acil çıkış ve ilkyardım işaretleri yeşil zemin üzerine beyaz piktogram ile gösterilir.
b) Emredici işaretler zorunluluk ifade eder.
c) Fluoresan turuncu renk, emniyet işaretleri dışında sarı yerine kullanılabilir.
d) Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi yasaklayıcı işaretleri ifade eder.

Cevap : a) Tüm acil çıkış ve ilkyardım işaretleri yeşil zemin üzerine beyaz piktogram ile gösterilir.

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Auzef Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Kitabı PDF

Auzef Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Kitabı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Lisans

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!