Yönetimde Güncel Yaklaşımlar

Yönetimde Güncel Yaklaşımlar

Vize Final
2022 Vize Deneme Sınavı -1 2022 Final Deneme Sınavı -1
2022 Vize Deneme Sınavı -2 2022 Final Deneme Sınavı -2
2022 Vize Deneme Sınavı -3 2022 Final Deneme Sınavı -3
2021 Final Soruları
2023 Final Soruları
2023 Bütünleme Soruları

Yönetimde Güncel Yaklaşımlar 2021 Final

1- Aşağıdakilerden hangisi içsel pazarlamanın öncelikli amaçlarından biri değildir?

Cevap : Bireysel Beklentilerden Ziyade Kurumsal Beklentileri Karşılamak

2- Entelektüel sermayenin ölçülmesinin bazı faydaları vardır.Aşağıdakilerden hangisi entelektüel sermayenin ölçülmesinin sağlayacağı faydalardan biri değildir?

Cevap : Fiziksel Kaynaklara Daha Az Yatırım Yapma

3- Organizasyonlarda etkinlik ve vermlilik ile ilişkili değişik özellikler taşıyan organizasyon gruplaşmalarını belirlemek organizasyonları anlamak açısından daha yararlı olacaktır.Yukarıdaki görüş aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi ile ilişkilendirilebilir?

Cevap : Genel Örgütsel Gruplaşma Yaklaşımı

4- Organizasyonların bilinçli olarak alınmış kararlarla çevrelerine uyum sağlamalarını inceleyen görüşlerdir?

Cevap : Adaptasyon Yaklaşımı

5- İşletmelerde küçülme yaklaşımını belirleyen bazı özellikler bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi İşletmelerde küçülme yaklaşımını belirleyen özelliklerden biri değildir?

Cevap : Plansız Bir Yönetsel Çaba Olması

6- Aşağıdakilerden hangisi klasik örgüt dönemine ait birözellik değildir?

Cevap : Yönetim Fonksiyonları Çevresel Faktörlerden Etkilenir

7- Aşağıdakilerden hangisi kalitenin boyutlarından biri değildir?

Cevap : Geçerlilik

8- Bir mal veya hizmet üretmek için iki ya da daha fazla işletmenin aralarında iş bölümüne giderek uzun süreli işbirliğine yönelmelerinden oluşan organizasyon yapısıdır?

Cevap : İşletme Organizasyonu

9- …………kısaca etiğin yönetim süreçleri düzleminde ele alınması olarak nitelendirebilir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Yönetsel Etik

10- Dış kaynak kullanımı yararlanılan dış kaynağın çeşidine ve yararlanılan dış kaynağın kapsamına göre ikiye ayrılmaktadır. Yararlanılan dış kaynağın çeşidine göre beş çeşit dış kaynak kullanımı bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi yararlanılan dış kaynağın çeşidine göre dış kaynak kullanımlarından biri değildir?

Cevap : Bağımlı Ve Taraflı Hizmet Verme

11- Aşağıdakilerden hangisi işveren markasının oluşumunda gerekli olan unsurlardan biri değildir?

Cevap : Fizyolojik Faydalar

12- Durumsallık yaklaşımının farklılık göstermesine neden olan bazı ilkeler vardır. Aşağıdakilerden hangisi durumsallık yaklaşımının farklılık göstermesine neden olan ilkeler arasında yer almaktadır?

Cevap : Teknoloji

13- Durumsallık yaklaşımı bazı içsel faktörlerden oluşmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi durumsallık yaklaşımını oluşturan içsel faktörlerden biri değildir?

Cevap : Rakipler

14- İç girişimcileri tanımlayan bazı özellikler vardır. Aşağıdakilerden hangisi iç girişimcilerin sahip olması gereken özelliklerinden biri değildir?

Cevap : Yeni Ürün Hizmet Yada Süreç Yaratıcısı Olmak Zorundadır

15- İşletmelerde örgütsel sessizliğe yol açan birçok neden bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi örgütsel sessizliğe yol açan temel nedenlerden biri olamaz?

Cevap : Ücret Düzeyinin Adil Olduğu Algısı

16- Aşağıdakilerden hangisi bir işletmede küçülme yaklaşımının uygulanması ile ilgili sonuçlardan biri değildir?

Cevap : Yöneticileri Denetim Alanının Daralması

17- Kurumsal sosyal sorumluluğun teorik temelleri 5 farklı teoriye dayanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal sosyal sorumluluğun teorik temellerinden biri değildir?

Cevap : Klasik Yönetim İlkeleri Teorisi

18- Aşağıdakilerden hangisi çalışanları psikolojik güçlendirmenin faydalarından biri değildir?

Cevap : Bürokrat Kontrollerinin Artması

19- Çağdaş yönetim öncesi döneminde yönetim ve örgüt düşüncesini oluşturan bazı kavramlar vardır. Aşağıdakilerden hangisi Çağdaş yönetim öncesi döneminde yönetim ve örgüt düşüncesini oluşturan kavramlardan biridir?

Cevap : Kuvvet Ve Yetkinin Duygusuz Uygulanışı

20- Bir amaca ulaşmak için başkaları ile işbirlipi yapmaktır.Yukarıdaki tanım aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade etmektedir?

Cevap : Yönetim

21- Ana işletme(lider işletme) pozisyonunda bir işletme yoktur.Bağlı işletmelerden her biri belirli bir görevi yerine getirmek amacı ile faaliyetlerini sürdürmektedirler. Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisi ileilgilidir?

Cevap : Dinamik Şebeke Organizasyonu

22- Kurumsal itibar yönetim modelinde yer alan (reputation institute:kurumsal itibar kriterleri) 6 bileşen bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal itibar yönetim modelinde yer alan 6 bileşenden biri değildir?

Cevap : İnançlar Ve Ahlak

23- Aşağıdakilerden hangisi stratejik ortakların başlıca kuruluş nedenlerinden biri değildir?

Cevap : Kişisel Nedenler

24- İç girişimcileri tanımlayan bazı özellikler vardır. Aşağıdakilerden hangisi İç girişimcilerin sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?

Cevap : Yeni Ürün Hizmet Ya Da Süreç Yaratıcısı Olmak Zorundadır

25- İşletmelerde ………. ile doğrudan ilgili iş ve faaliyetler işletme bünyesinde yürütülmeli diğer tüm işler ………………….tabi tutulmalıdır.yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

Cevap : Temel Yetenek /Kaynak Kullanımına

26- Bağımsız girişimciler ile iç girişimcileri birbirinden ayıran farklı özellikler vardır. Aşağıdakilerden hangisi bağımsız girişimcinin iç girişimciden farklı olan özelliklerinden biri değildir?

Cevap : Vizyon Sahibidir

27- Liderlerin sahip olması gereken bazı spesifik özellikler vardır. Aşağıdakilerden hangisi bir liderlerin sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?

Cevap : Makama Bağlılık

28- Doğrudan rakiplerin kıyaslama (benchmarking) ortağı olarak seçildiği çalışmalardır. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki tanıma uyan kıyaslama (benchmarking) türüdür?

Cevap : Rekabetçi Kıyaslama

29- Aşağıdakilerden hangisi yalın yönetimin en önemli unsurudur?

Cevap : İsrafı Önlemek

30- Bir işletmenin temel yeteneğine odaklanması birçok olumlu sonuçlar elde etmesini sağlayacaktır. Aşağıdakilerden hangisi temel yeteneğine odaklanan bir işletmenin elde edeceği olumlu sonuçlardan biri değildir?

Cevap : İşletmenin Aynı Anda Temel Yeteneği Olmayan Birçok Farklı İşe Kaynak Ayırması

31- Aşağıdakilerden hangisi bir işletmede küçülme yaklaşımının uygulanması ile ilgili sonuçlardan biri değildir?

Cevap : Yöneticileri Denetim Alanının Daralması

32- Bir mal veya hizmet üretmek için iki ya da daha fazla işletmenin aralarında iş bölümüne giderek uzun süreli işbirliğine yönelmelerinden oluşan organizasyon yapısıdır.Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

Cevap : Şebeke Organizasyon

33- Kıyaslama (benchmarking) türleri dörde ayrılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi kıyaslama (benchmarking) türlerinden biri değildir?

Cevap : Savunmacı Kıyaslama

34- Farklı mobbing türleri bulunmaktadır.Birbirleriyle eşit konumda olanların birbirlerine uyguladıklar mobbing türüne verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Yatay (Fonksiyonel) Mobbing

35- Psikoljik güçlendirmenin dört boyutu bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi psikoljik güçlendirmenin boyutlarından biri değildir?

Cevap : Özgecilik

36- Aşağıdakilerden hangisi psikolojik güçlendirmenin beklenen sonuçlarından biri değildir?

Cevap : İşten Ayrılma Niyetinin Artması

37- Aşağıdakilerden hangisi çalışanlar tarafından algılanan yüksek düzeyde ……….yaratacağı sonuçlardan diri değildir?

Cevap : Tükenmişlik

38- Bir bilgi beceri veya yeteneğin temel yetenek kabul edilebilmesi için taşıması gereken birtakım özellikler bulunmaktadır.Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir işletmenin temel yeteneği ile ilişkili değildir?

Cevap : Taklit Edilmesi Kolay Olmalı

39- Aşağıdakilerden hangisi yalın yönetimi beirleyen özelliklerden biri değildir?

Cevap : Hiyerarşik Kademelerin Sayısı Artmaktadur Ve Yetki Hiyerarşik Kademelerden Aşağıya Doğru Yayılmaktadır

40- Bir kurum için kurumsal sosyal sorumluluğun dışsal ve içsel boyutları bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal sosyal sorumluluğun dışsal boyutlarından biri değildir?

Cevap : İşyerinde Sağlık Ve Güvenlik

41- ……… daha çok kriz ortamlarında ortya çıkan kurtarıcı ve sıradışı niteliklere ve güçlü kişilik özelliklerine  sahip olan kişilerde görülen bir liderlik türüdür.Bu işletmelerde rastlanan güçlü ortak kişilk özellikleri özgüven cesaret çalışanlarının kendisine hayran kalmasını sağlama güçlü ikna kabiliyeti ve motive etmedir.Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Karizmatik Liderlik

42- Kurumsal itibar yönetim modelinde yer alan (reputation institute:kurumsal itibar kriterleri) 6 bileşenbulunmaktadır.Finansal performansda bunlardan biridir. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal itibar yönetim modelinde yer alan finansal performans bileşeni ile doğrudan ilişkili bir bileşen değildir?

Cevap : Mükemmel Liderlikle Yönetilen

 

 

Ders Kitabı

Yönetimde Güncel Yaklaşımlar Auzef Ders Kitabı PDF

 

AUZEF Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama Telegram Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!