auzefSosyal HizmetSosyal Sorunlar

Sosyal Sorunlar Çıkmış Vize-Final Sorular (2019-2020)

Sosyal Sorunlar Çıkmış Vize-Final Sorular (2019-2020)

Sosyal Sorunlar Çıkmış Vize-Final Sorular

1- Aşağıdakilerden hangisi sanayi devrimindeki en önemli teknolojik gelişmedir?
a) Matbaa
b) Toprak
c) Ateşli silahlar
d) Buharlı makine
e) Değirmen

Cevap: d) Buharlı makine

2- Aşağıdakilerden hangisi iç göçün çekim gücü olmayan yerlerden biridir?
a) Bursa
b) İstanbul
c) Sivas
d) İzmir
e) Ankara

Cevap: c) Sivas

3- Göç etmeye yönelten çekici ve itici faktörlerden değildir?
a) İnsanların içinde bulundukları yaşam standartlarını yükseltme isteği
b) Yetişmiş iş gücünün sahip olduğu mesleklere ilişkin istihdam yetersizlikleri ve işsizliktir.
c) Ücret yetersizliğinden kaynaklanan mali sorunlar
d) Gelişmekte olan ülkelerin bilim ve teknolojiye yeteri kadar önem verememesi sonucu mesleki alanda çalışma koşullarının yetersizliğidir.
e) Gelişmekte olan ülkelerde yaşanan siyasi istikrarsızlıklar

Cevap: a) İnsanların içinde bulundukları yaşam standartlarını yükseltme isteği

4- Osmanlı Dönemin’de önceliği yetim, öksüz ve kimsesiz olan ve esnaf çıraklarını eğitmek amaçlı ilk parasız okul olma özelliği olan kurum hangisidir?
a) Umut Islahanesi
b) Darüşafaka
c) Darülaceze
d) Niş Islahhanesi

Cevap: b) Darüşafaka

5- Aşağıdakilerden hangisi bireyi suça iten bireysel faktörlerden olan öğrenim durumunu ile ilgili özellik değildir?
a) Birey eğitim aldığında daha iyi gelirli işlere girebilmekte, geliri artan bireyin kendisinin ve ailesinin ihtiyaçlarını karşılama oranı artmakta, birey tüketimle ilgili tercihlerinde daha mantıklı ve akılcı davranmaktadır.
b) Eğitimle birlikte ortaya çıkan rasyonel düşünce suç oluşturan sorunu çözmede de etkili olmakta ve suça itecek birçok davranışın da önüne geçmektedir.
c) Eğitim suç işlemeyle ilişkin bir faktör olsa da etkisi diğer faktörlere göre azdır.
d) Öğrenim düzeyi yüksek olan bireyler aslında çok basit nedenleri olan suç davranışlarına daha mantıklı ve hukuk anlayışıyla yaklaşmaktadır.

Cevap: c) Eğitim suç işlemeyle ilişkin bir faktör olsa da etkisi diğer faktörlere göre azdır.

6- Afetlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Afetler genelde toplumun sosyal fonksiyonlarını işleyemez hale getirmektedir.
b) Depremler, seller, tornadolar afetlerdir.
c) Hem doğal hem de teknolojik afetler doğal çevreye ve insanlığa tehdit içeriyor.
d) Afetler bazı durumlarda bir başka afeti de tetikleyebilmektedir.
e) Doğal afetlerin tehlike açısından hassas olan teknoloji alanlarını tehdit etmesi mümkün değildir.

Cevap: e) Doğal afetlerin tehlike açısından hassas olan teknoloji alanlarını tehdit etmesi mümkün değildir.

7- Doğal ve insan yapımı afetlerin karşılıklı etkisi açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Teknolojik afetlerin doğal afetleri tetiklemesi muhtemel olabilmektedir.
b) Afetler, su kaynaklarının zarar görmesine neden olmaz.
c) Hem doğal hem de teknolojik afetler doğal çevreye ve insanlığa tehdit içermiyor.
d) Doğal afetler beraberinde toksin zehirli maddelere maruz kalınmasına neden olmaz.

Cevap: a) Teknolojik afetlerin doğal afetleri tetiklemesi muhtemel olabilmektedir.

8- Sosyal hizmet uzmanları ve İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı Şube Müdürlüğünün yaptığı çalışmalardan sokak çocukları alanına gönüllü çalışan desteklerden ve kendi istediği ile gelen çocukları kabul eden ve buradaki çocukların giyim, sağlık, temizlik, barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayan belirli bir uyum sürecini tanımlayan çocukların eğitim göre Gençlik ve Toplum Merkezlerine yönlendirilen kurum hangisidir?
a) Çocuk esirgeme
b) İlk adım istasyonu
c) Yuva
d) Gençlik merkezi

Cevap: b) İlk adım istasyonu

9- Emek arzı ve talebinin dengeli olduğu dönemlerden de görülebilen işçilerin iş değiştirmek için başta kaldıkları dönemlerde oluşan işsizlik türüne …….denir.
Yukarıdaki boşluğa uygun olanı işaretleyiniz?
a) Teknolojik işsizlik
b) Yapısal işsizlik
c) Bölgesel işsizlik
d) Geçici ( Friksiyonel işsizlik)

Cevap: d) Geçici ( Friksiyonel işsizlik)

10- Küreselleşme sürecini özellikle aşağıdakilerden hangisi olumlu etkilememiştir?
a) Bilgi ekonomisi
b) Teknoljik gelişmeler
c) Çok uluslu sermayenin yayılışı
d) Refah devleti

Cevap: d) Refah devleti

Küreselleşme sürecini özellikle aşağıdaki parametreler hızlandırmıştır:

— Teknolojik gelişmeler.

— Bilgi ekonomisine giriş.

— Dünyada yaşanan neo-liberal politikaların yükselişi.

— Çok uluslu sermayenin küresel pazarda yayılışı (Öztürk, 2006,83).

11- Aşağıdakilerden hangisi genel anlamda üzerine ulaşım sağlanan yoksulluk kıstaslarından biri değildir?
a) Barınma
b) Giyim
c) Eğlence
d) Temel gıda

Cevap: c) Eğlence

12- Yoksulluğun kökenlerinin ana hatlarıyla sosyal bir sorun olarak ortaya çıkışı hangi yüzyılı izlemektedir?
a) 20. yy
b) 17. yy
c) 16. yy
d) 19. yy

Cevap: b) 17. yy

13- Duygu düşünce ve davranışlardaki normlardan farklı bir görüntü sergilemeleri günlük yaşam aktivitelerinin tamamında sosyal ilişkilerini devam ettirmekte güçlük çeken bireylerin sahip olduğu hastalık türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tükenmişlik sendromu
b) Bipolar bozukluk
c) Ruhsal ve duygusal hastalık
d) Obsesif kompülsif bozukluk

Cevap: c) Ruhsal ve duygusal hastalık

14- İlköğretim çağında ailesiyle yaşayan ve sokakta çalışan çocukları sokakta çalışmaya iten nedenleri araştırıp ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yürüten vakıf aşağıdakilerden hangisidir?
a) Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı
b) Sosyal sorunlarla mücadele vakfı
c) Sokakta Çocukları ve Yaşam Vakfı
d) Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı

Cevap: d) Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı

15- Aşağıdakilerden hangisi orta işitme kaybı derecesidir?

Cevap: 41-55 db

Sosyal Sorunlar Çıkmış Vize-Final Sorular (2019-2020)

16- Sokakta yaşayan ya da çalışan çocukların sokakta edindikleri olumsuz davranışları ve uğradıkları her türlü istismarı gidermeye yönelik hizmetler veren barınma, beslenme, sağlık eğitim meslek edindirme gibi faaliyetlerin gerçekleştirildiği çocuklara ve ailelerine rehberlik hizmeti vererek topluma kazandırarak bakım evi hangisidir?
a) Gençlik evi
b) İlk adım istasyonu
c) Türkiye Sokak Çocukları Vakfı
d) Gençlik ve Toplum Merkezi

Cevap: d) Gençlik ve Toplum Merkezi

17- Durgunluk dönemlerinde ortaya çıkan işsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Konjonktürel işsizlik
b) Doğal işsizlik
c) Gizli işsizlik
d) Teknolojik işsizlik

Cevap: a) Konjonktürel işsizlik

18- Türkiye’de iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri hangi kurum tarafından ve hangi kapsamda gerçekleştirilmektedir?
a) İŞKUR- Pasif istihdam politikaları
b) Kızılay- Aktif istihdam politikaları
c) Yeşilay- Pasif istihdam politikaları
d) İŞKUR- Aktif istihdam politikaları

Cevap: d) İŞKUR- Aktif istihdam politikaları

19- Aşağıdakilerden hangisi aile ve sosyal politikalar bakanlığının yaşlılara yönelik verdiği bir hizmetlerden birisi değildir?
a) Huzur evleri
b) Evde bakım hizmetleri
c) Ev temizliği
d) Yaşlı hizmet merkezleri

Cevap: c) Ev temizliği

20- Aşağıdakilerden hangisi sosyal sorunlara neden olmamaktadır?
a) Eğitim eksikliği
b) Demografik değişim
c) Vergi gelirlerinde artış
d) Maliyet baskısı

Cevap: c) Vergi gelirlerinde artış

21- Aşağıdakilerden hangisi pasif istihdam politikalarından değildir?
a) Kıdem tazminatı
b) İşsizlik yardımı
c) Doğrudan kamu istihdamı
d) Kısa çalışma ödeneği
e) Ücret garanti fonu

Cevap: c) Doğrudan kamu istihdamı

22- Osmanlı Döneminde İstanbul’un düzenini bozan serseri ve dilencilerin disipline edilmesi düzeninin sağlanması amacıyla devlet tarafından kurulan kurum hangisidir?

a) Darülaceze
b) Sanat merkezleri
c) Darül şifahane
d) Nişli ıslahane

Cevap: a) Darülaceze

23- Türkiye ve Yunanistan arasında gerçekleşen nüfus değişimi uluslararası hukukta zorunlu göçün meşrulaştırılması açısından önemli bir örnektir. Bu nüfus değişimi hangi sözleşme ile hangi tarihte kabul edilmiştir?

Cevap: 30 Ocak 1923 – Yunan ve Türk Halklarının Mübadelesine İlişkin Sözleşme ve Protokol

24- I- Göç ve kentleşme
II- Ekonomik durum ve işsizlik
III- Yanlış din algısı
IV- Medyanın kullandığı dil
Yukarıdakilerden hangisi bireyi suça iten sosyo-ekonomik faktörler arasında yer almaktadır?
a) Sadece I ve II
b) I, II, III, IV ve V
c) I, II, III ve IV
d) Sadece I ve V

Cevap: c) I, II, III ve IV

25- Üst sınıfa çıkmak için uğraşan alt sınıflara mensup üyelerin bu arzularının sınırlandırılması ve engellenmesi ve yasal yollarla bu arzularını elde edemeyince yasa dışı yollara başvurulduğunu savunan kuram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gerilim teorisi
b) Alt-kültür teorisi
c) Sosyal organizasyonluk kuramı
d) Sosyal kontrol teorisi

Cevap: a) Gerilim teorisi

26- Aşağıdakilerden hangisi yoksulluk türünde, nüfusun düşük gelirli bir oranı yoksul olarak alınmakta ya da ortalama gelir düzeyinde bir sınır saptanarak bu sınırın altında gelire sahip olanlar yoksul olarak tanımlamaktadır?
a) İnsani yoksulluk
b) Mutlak yoksulluk
c) Geklir yoksulluğu
d) Göreli yoksulluk

Cevap: d) Göreli yoksulluk

27- Toplumsal cinsiyetin oluşumunda aşağıdakilerden hangisi etken değildir?
a) Dini öğreti
b) Öğrenmeye dayalı görüşler
c) Teknolojik gelişmeler
d) Medya ve kitle iletişim araçları

Cevap: c) Teknolojik gelişmeler

28- Aşağıdakilerden hangi yoksulluk türü Dünya Bankası’na göre; “istihdam olanaklarına ve gelire sınırlı erişim, yetersiz ve güvencesiz barınma ile hizmetler, şiddet, sağlıksız çevre, sosyal koruma mekanizmalarının sınırlılığı veya hiç olmaması, eğitim ve sağlık hizmetlerine sınırlı erişim” şeklinde tanımlanmaktadır?

a) Kent yoksulluğu
b) Mutlak yoksulluk
c) İnsani yoksulluk
d) Objektif yoksulluk

Cevap: a) Kent yoksulluğu

Sosyal Sorunlar Çıkmış Vize-Final Sorular (2019-2020)

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!