SEGEM

SEGEM 2020

Segem 2020

1- Aşağıdakilerden hangisi zorunlu sigortaya örnek olarak verilebilir?

A) Yangın

B) Nakliyat

C) Ferdi Kaza

D) DASK

Cevap:  D) DASK

 

2- Ülkemizde mal ve sorumluluk sigortaları üretimi yapan bir sigorta şirketi yasal olarak hangi sigortanın üretimini yapamaz ?

A Tarım

B Makina – montaj

C Hayat

D Yangın

Cevap :C

lolonolo play google uygulaması

3- 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ne zaman kabul edilmiştir?

A 2003

B 2007

C 2001

D 2009

Cevap : B

4- Bankalar Genel Merkezlerinde sigortacılık işlemlerinden sorumlu olarak çalışan personeli aşağıdaki kurumlardan hangisine bildirmekle yükümlüdür?

A Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

B Hazine Müsteşarlığı

C Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği

D UNDP

Cevap : A

5- Acenteler tarafından yürütülecek sigorta ürünlerine yönelik pazarlama, bilgilendirme ve satış işlemlerinin yalnızca acentelerin teknik personeli tarafından yapılması esastır. Teknik personel de aranan özelliklerden değildir?

A Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olunması

B SEGEM tarafından yapılacak teknik personel yeterlilik sınavının kazanılması

C Öğrenim düzeyleri ile bu öğrenim düzeylerinin karşısında yer alan mesleki deneyim süresinin tamamlanması

D Hüküm giymiş olması

Cevap : D

6- Tahkim Komisyonunda; uyuşmazlıkların çözümü için hakemlerin karar verme süresi ne kadar süre ile sınırlandırılmıştır?

A 6 ay

B 15 iş günü

C 4 ay

D 3 ay

Cevap :C

7- Sigortacılıkta Büyük Sayılar Kanununa işlerlik kazandıracak şekilde risk dağıtımının mümkün olan en çok sayıya kadar yapılmasında amaç nedir?

A Kârlılığı arttırmak

B Primi ödenebilir kılmak

C Reasürans yapabilmek

D Rekabet gücünü arttırmak

Cevap : B

8- Sigorta şirketleri acentelere verecekleri yetkilere ilişkin değişiklikleri TOBB’a ne zamana kadar bildirmekle yükümlüdür?

A 1 ay

B 3 iş günü

C 1 hafta

D 15 iş günü

Cevap :

9- Önceden belirlenen bir miktarı aşmayan hasarların sigortalının sorumluluğunda kaldığı, hasarın bu miktarı aşması durumunda ise tamamının sigorta şirketi tarafından ödenmesini öngören muafiyet uygulaması hangisidir?

A Tenzili muafiyet

B Gerçek tam muafiyet

C Kısmi muafiyet

D Entegral muafiyet

Cevap : D

SEGEM 2020

10- 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre,sigorta tarifelerinin sigorta şirketleri tarafından serbestçe belirlenmesi ilke olarak kabul edilmekle birlikte bazı sigortalara ilişkin tarife ve talimatların Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan tarafından tespit edilmesine imkan tanınmaktadır.Aşağıda yer alan sigortalardan hangisi bu kapsamda yer almaktadır?

A Zorunlu sigortalar

B Sağlık sigortaları

C İhtiyari deprem sigortaları

D Hayat sigortaları

Cevap : D

11- Sigorta şirketine ihbarı yapılmış hasarlar için ayrılan karşılık hangi şıkta verilmiştir?

A Muallak Hasar Karşılığı

B Matematik Karşılık

C Gerçekleşmiş Fakat Henüz Bildirilmemiş Hasarlar Karşılığı (IBNR)

D İhbarı yapılmış hasar karşılığı

Cevap : A

12- Kredi bağlantılı grup hayat sigortalarında, sigortalının haklarının niteliğini belirten ve bu hak sahipliğini belgelendirmesine yarayan, sigorta sözleşmesinin bir özeti şeklinde düzenlenen belge aşağıdakilerden hangisidir?

A Bilgilendirme Formu

B Katılım Sertifikası

C Başvuru formu

D Poliçe

E Zeyilname

Cevap : B

13- Aşağıda yer alan sigortaların hangilerinin uygulamaya konulması Hazine Müsteşarlığının onayına tabi kılınabilir?

A Zorunlu deprem sigortası

B Hayat sigortaları

C Yurtdışında yaptırılabilecek sigortalar

D Kısa süreli ferdi kaza sigortaları

Cevap : A

14- Sigorta şirketlerine yönelik ruhsat satın alma aşamasındaki sermaye şartı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A Asgari sermayeye gerek yoktur, branş bazında sermaye konulması yeterlidir.

B Asgari sermayenin yanısıra branş bazında ek sermaye konulması gereklidir.

C Yalnızca asgari 5 milyon TL sermaye konulması gereklidir.

D Kuruluş ön izni şartı kaldırıldığından sermaye konulmasına gerek yoktur.

Cevap : B

15- Aşağıdakilerden hangisi hayat sigorta şirketlerinin sunabileceği bir ürün değildir?

A Ana teminatı “yaşam” olan eğitim sigortası

B 10 yıl süreli maaş ödemeli irat sigortası

C Ana teminatı “vefat” olan kredi koruma sigortası

D Ana teminatı “işsizlik” olan gelir güvence sigortası

E Ferdi Kaza Sigortası

Cevap : D Ana teminatı “işsizlik” olan gelir güvence sigortası

 

16- Halefiyet prensibiyle aşağıda sayılanlardan hangisi amaçlanmaktadır?

A Sözleşme taraflarının birbirlerine karşı azami iyiniyet göstermeleri

B Hem sigortacıdan hem de zarara sebep olan kişilerden çifte tazminat alınmasının önlenmesi

C Hasarı ödeyen sigortacının diğer sigortacıları hasarı paylaşmaya davet etmesi

D Rizikonun gerçekleşmesi hususunda hiçbir menfaati olmayan kişilerin sigortalanmaması

Cevap : B

17- Sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların hakemler vasıtasıyla kısa sürede çözümü amacıyla oluşturulan kurum hangisidir?

A Sigorta Tahkim Mahkemesi

B Sigorta Uyuşmazlık Komisyonu

C Sigorta Uyuşmazlık Mahkemesi

D Sigorta Tahkim Komisyonu

Cevap : D

SEGEM 2020

18- Sigorta şirketlerinin, sigorta sözleşmeleri için brokerlik yapanların ve sigorta eksperlerinin yönetim ve denetiminde bulunan kişiler ile bunlar adına imza atmaya yetkili olanlar aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

A Ücret karşılığır iş kabul edebilirler

B İmzaya yetkili olarak çalışamaz

C Bu şirketlere ortak olamaz

D Sigorta acentelerinin yönetim ve denetim kurullarında görev alamaz

Cevap : A

19- All-risks teminatının anlamı aşağıdakilerden hangi şıkta verilmiştir?

A Katastrofik riskleri sigortalama anlamı taşır.

B Tüm branşlarla ilgili riskleri kapsayan bir paket poliçedir.

C Nakliyat sigortalarının bir diğer adı da all-risks sigortalarıdır.

D Poliçede belirtilen istisnalar dışında, tüm tehlikelerin kapsam dahilinde olduğu teminatlardır.

 

Cevap : D

20- Acentelerin yaptırmakla yükümlü oldukları mesleki sorumluluk sigortasının bir yıl boyunca tüm tazminat talepleri için teminatı en az ne kadar olmalıdır?

A 100.000 TL

B 5.000 TL

C 10.000 TL

D 50.000 TL

Cevap : A)  Bu tarz soruların cevapları zaman içinde değişebilmektedir, bunu da cevabı değişmiş olabilir.)

Segem 2020

21- Sigorta şirketinin, azami teminatın belli bir kısmı ya da poliçede belirlenen bir miktar kadar hasardan sorumlu olmadığı poliçe türü hangi şıkta verilmiştir?

A Abonman poliçesi

B Mutabakatlı poliçe

C Paket poliçe

D Muafiyetli poliçe

Cevap : D

22-  Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından birisi değildir?

A Tazminat ödenmesine yol açan ani ve beklenmedik olayın varlığı

B Sigorta himayesi sağlayan sigortacının bulunması

C Para ile ölçülebilir menfaatin varlığı

D Poliçenin sigortalıya teslim edilmesi

Cevap : D

23- Mesleki sorumluluk sigortası kapsamında mesleki faaliyetleri nedeniyle verebilecekleri zararlardan kim sorumludur?

A Acenteler

B Hiçbiri

C Şubeler

D Teknik Personel

Cevap : A

24-

Aşağıdakilerden hangisi bir tazminat sigortası türü değildir?

A Elektronik cihaz sigortası

B Yangın sigortası

C Hayat sigortası

D Hırsızlık sigortası

Cevap :C

25- Murat Bey evini yangın ve hırsızlık rizikosuna karşı 50.000 TL bedel ile sigortalatmıştır. Poliçe süresi içerisinde meydana gelen yangın hadisesi sonrasında yapılan incelemede, evde 100.000 TL tutarında eşyanın bulunduğu, 60.000 TL tutarında da hasar meydana geldiği tespit edilmiştir. Murat Bey’e ödenecek tazminat tutarı aşağıdakilerden hangisidir?

A 100.000 TL

B 60.000 TL

C 50.000 TL

D 30.000 TL

Cevap : D

26- Fethi Bey, konutunu 100.000 TL sigorta bedeli ile yangın, hırsızlık ve dâhili su risklerine karşı sigortalatmıştır komşusu Perihan Hanım’ın su tesisatında meydana gelen arıza nedeniyle Fethi Bey’in evini su basmıştır. Bu arıza, Fethi Bey’in parke ve mutfak dolabında 8.000 TL. hasara neden olmuştur. Sigorta şirketince Fethi bey’e ödeme yapılır mı?

A Fethi Bey’e ödeme yapılmaz.

B Fethi Bey’e ödeme yapılır. Perihan Hanım’dan talep edilir.

C Fethi Bey’e ödeme yapılır.

D Fethi Bey’ i Perihan hanım ödeme yapar.

Cevap : B

27- Ahmet Bey, balık tutmak amacıyla kendisine ait teknesiyle göle açılmıştır. Balık tuttuğu sırada kalp krizi geçirmiş ve bunu takiben göle düşmüştür. Diğer teknelerden olayı gören kişilerin yardımıyla Ahmet Bey’in cesedi sudan çıkarılmıştır. Ahmet Bey’in varisleri, Ferdi Kaza Sigortası’nın bulunduğunu tespit ederek X Sigorta Şirketinden tazminat talebinde bulunmuşlardır. Ahmet Bey’in varislerine ödeme yapılır mı?

A Varislere tazminatın yarısı ödenir.

B Varislere ödeme yapılmaz.

C Ferdi kaza sigortası kapsamındadır.

D Varislere ödeme yapılır.

Cevap : B

28- Ahmet Bey, konutunu 200.000 TL sigorta bedeli ile yangın, hırsızlık ve dâhili su risklerine karşı sigortalatmıştır komşusu Ayşe Hanım’ın su tesisatında meydana gelen arıza nedeniyle Ahmet Bey’in evini su basmıştır. Bu arıza, Ahmet Bey’in parke ve mutfak dolaplarında 16.000 TL’lik hasara neden olmuştur. Sigorta Ahmet bey’e ödeme yapılır mı?

A Ahmet Bey’e ödeme yapılır. Ayşe Hanım’dan talep edilir.

B Ahmet Bey’e Ayşe hanım ödeme yapar.

C Ahmet Bey’e ödeme yapılır.

D Ahmet Bey’e ödeme yapılmaz.

Cevap : A

29- Fırtına, ahşap binanın çatı duvarını yıkmış, çöken duvar, binanın elektrik kablolarını koparmış, kopan elektrik kablolarının ise kısa devre nedeniyle kıvılcım çıkarması nedeniyle ahşap binada yangın meydana gelmiştir. İtfaiyenin yangını söndürmek ve komşu binaların yanmasını önlemek amacıyla sıktığı su, evdeki yanmış eşya ve komşu binalarda zarara neden olmuştur. Bu zincirleme olaylar sonucunda yanmış eşya ve komşu binalarda meydana gelen su hasarının yakın sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A Fırtına

B İtfaiye tarafından sıkılan su

C Elektrik Kabloları

D Çöken duvar

Cevap : A

SEGEM 2020

30- X Sigorta A.Ş. tarafından tanzim edilen Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (TRAFİK) sigorta poliçesi kapsamında sorumluluğu temin edilen 68 DV plakalı kamyon ile 07 L plakalı araç 28.09.2012 tarihinde maddi zararlı trafik kazasına karışmıştır. 68 DV plakalı araçta kaza sebebiyle 30.000 TL’lik zarar meydana gelmiştir. Sigorta şirketince meydana gelen zarar ödenir mi?

A 30.000 TL. Hasar ödenmez.

B Araç ve taşınan eşyalarda meydana gelen hasar ödenir.

C Araç ve taşınan eşyalarda meydana gelen hasar ödenmez.

D 30.000 TL. Hasar ödenir.

 

Cevap : A

31- Sigorta şirketleri, acentelik yetkisi verdiği acenteleri tescil ve ilanı müteakip kaç iş günü içinde, Levhaya işlenmek üzere TOBB’a bildirmek zorundadır?

A 10

B 5

C 3

D 15

Cevap : D

32- Müsteşarlıkça yapılan izleme, inceleme veya denetim sonucunda, mevzuat hükümlerine uygun hareket etmediği tespit edilen acentelerin faaliyetleri Müsteşarlıkça yapılacak uyarıya rağmen durumlarını düzeltmemeleri halinde kaç aya kadar geçici olarak durdurulabilir?

A 12 ay

B 3 ay

C 6 ay

D 10 ay

Cevap :C

33- Faaliyetleri geçici olarak durdurulan acenteler, durumları Levhaya kaydedilmek üzere Müsteşarlıkça nereye bildirilir?

A TOBB

B TSB’ye

C İlgili Odaya

D Segem’e

Cevap : A

SEGEM 2020

34- Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi nezdinde oluşturulan birimlerden değildir?

A TSB (Türkiye Sigortacılar Birliği)

B SAGMER (Sağlık Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi)

C HAYMER (Hayat Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi)

D TRAMER (Trafik Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi)

Cevap : A

35- Kredi bağlantılı grup hayat sigortalarında, sigortalının haklarının niteliğini belirten ve bu hak sahipliğini belgelendirmesine yarayan, sigorta sözleşmesinin bir özeti şeklinde düzenlenen belge aşağıdakilerden hangisidir?

A Poliçe

B Zeyilname

C Bilgilendirme Formu

D Katılım Sertifikası

Cevap : D

36- Eğitimi süresi içinde tamamlamamış olan teknik personelin faaliyeti bu eğitim tamamlanıncaya kadar durdurulur. Faaliyeti durdurulan teknik personele ilişkin bilgiler nereye bildirilir?

A TOBB ve TSB’ye

B İlgili Odaya

C TOBB’a

D TSB’ye

Cevap : A

37- Fethi Bey, merdivenden inerken kalp krizi geçirmiş ve bunu takiben merdivenden yuvarlanarak düşmüş ve vefat etmiştir. Ailesinin yardımıyla Fethi Beyin cesedi hastaneye kaldırılmıştır. Fethi Bey’in varisleri, Ferdi Kaza Sigortası’nın bulunduğunu tespit ederek X Sigorta Şirketinden tazminat talep etmişlerdir.Fethi Bey’in varislerine ödeme yapılır mı?

A Ferdi kaza sigortası kapsamındadır.

B Varislere ödeme yapılır.

C Varislere tazminatın yarısı ödenir.

D Varislere ödeme yapılmaz.

Cevap : D

38- Türkiye’de sigorta mevzuatına göre sigorta aracılığı yapma yetkisi verilen kurumlar aşağıdaki şıklardan hangisinde yer almaktadır ?

A Acente – Broker – Prodüktör

B Acente – Broker – Bankalar – Özel Kanunla Kurulmuş ve kendisine sigorta acenteliği yapma yetkisi tanınmış kurumlar

C Acente – Broker – Özel Kanunla Kurulmuş ve kendisine sigorta acenteliği yapma yetkisi tanınmış kurumlar

D Acente

E Acente – Broker – Bankalar

Cevap : C

39- Sigorta sözleşmesi akdetme ve/veya prim tahsil etme yetkisi kime aittir?

A Sigorta şirketlerine

B Sigorta şubelerine

C Teknik Personele

D Sigorta acentelerine

Cevap : A

40- Aşağıdakilerden hangisi Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin alt birimlerinden birisi değildir?

A TSEV

B SAGMER

C HATMER

D HAYMER

Cevap : A

SEGEM 2020

41- Ahmet Bey evini yangın ve hırsızlık rizikosuna karşı 100.000 TL bedel ile sigortalatmıştır. Poliçe süresi içerisinde meydana gelen yangın hadisesi sonrasında yapılan incelemede, evde 200.000 TL tutarında eşyanın bulunduğu, 120.000 TL tutarında da hasar meydana geldiği tespit edilmiştir. Ahmet Bey’e ödenecek tazminat tutarı aşağıdakilerden hangisidir?

A 100.000 TL

B 120.000 TL

C 200.000 TL

D 60.000 TL

Cevap : D

42- Sigorta poliçesi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A Sigorta poliçesi sözlü olarak da düzenlenebilir

B Sigorta poliçesi sözleşmenin yapıldığına dair yazılı bir delildir

C Sigorta poliçesi sigortacı ile sigortalının hak ve yükümlülüklerini gösterir

D Sigorta poliçesinde azami teminat tutarı yazılıdır

Cevap : A

SEGEM 2020

43- Ex – Gratia ne demektir ?

A Havuzlarda yönetimi yüklenen şirket

B Hasar esaslı reasürans anlaşması

C Poliçeye eklenen ek risklerle ilgili yazı

D Sigorta şirketlerinin çeşitli nedenlerle yaptıkları lütuf ödemeleri

Cevap : D

44- Aşağıdakilerden hangisi Sigortacılık Eğitim Merkezi’nin faaliyetlerinden değildir?

A Sigortacılık alanındaki eğitim ihtiyacının belirlenmesine yönelik araştırmalar yaptırmak

B Sigortacılık alanındaki uygulamalara ve gelişmelere ilişkin eğitim programları hazırlamak

C Sigorta eksperlerini levhaya kaydetmek

D Türkiye’de sigortacılık alanında yapılan eğitim faaliyetlerine ilişkin olarak seminer, konferans ve eğitim programları düzenlemek

Cevap :C

45- Sigorta şirketine ihbarı yapılmış hasarlar için ayrılan karşılık hangi şıkta verilmiştir?

A Gerçekleşmiş Fakat Henüz Bildirilmemiş Hasarlar Karşılığı (IBNR)

B Muallak Hasar Karşılığı

C Matematik Karşılık

D İhbarı yapılmış hasar karşılığı

Cevap : B

46- Bankalar Genel Merkezlerinde sigortacılık işlemlerinden sorumlu olarak çalışan personeli aşağıdaki kurumlardan hangisine bildirmekle yükümlüdür?

A Hazine Müsteşarlığı

B UNDP

C Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği

D Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Cevap : D

47- Aşağıdaki sigorta türlerinden hangisinde primleri Kamu otoritesi tarafından belirlenmez?

A Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

B Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası

C Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

D Zorunlu Deprem Sigortası

Cevap :C

48- Sigortalının, hasarın meydana gelmesinden sonra sigortalı değilmişçesine hareket ederek zararın azaltılmasında gerekli önlemleri alarak yardımcı olması sigortacılığın hangi temel prensibi gereğidir?

A Tazminat prensibi

B Halefiyet prensibi

C Azami iyiniyet prensibi

D Sigortalanabilir menfaat prensibi

Cevap :C

49- Sigorta şirketlerinin kendi risklerini kısmen veya tamamen devretmelerine yarayan işlem hangisidir?

A Reasürans anlaşmaları yapmak

B Çok ortaklı şirkete dönüşmek

C Sigortalıları ortak yapmak

D Çeşitli branşlarda üretim yapmak

Cevap : A

50- Poliçenin bir bölümü veya poliçeye ekli olarak, taraflar arasındaki sözleşmenin gerçek sınırlarını belirlemek amacıyla hazırlanan özel şartlar için aşağıdaki tanımlardan hangisi kullanılır?

A İbraname

B Tecditname

C Genel şartlar

D Kloz

Cevap : D

SEGEM 2020

SEGEM anasayfa SEGEM FACEBOOK

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!