auzefDeğişim Sosyolojisisosyoloji

Değişim Sosyolojisi 2017 Final

Değişim Sosyolojisi 2017 Final

1- Aşağıdakilerden hangisi Rostow’a göre geleneksel toplumun özelliklerinden değildir?

Cevap : Çok sınıfın mevcudiyeti

2- Aşağıdakilerden hangisi Weber’e göre eylemin belirlenebileceği yollardan değildir?

Cevap : Sanatsal…
NOT: Weber, bir eylemin belirlenebileceği (bestimmt) dört yoldan bahseder:
1) Var olagelen alışkanlıklarca belirlenen geleneksel eylem;
2) güçlü duygularca belirlenen duygusal eylem;
3) eylemin sonuçlarını dikkate almaksızın belirli bir şekilde davranmanın değerine yönelik bilinçli içsel bir inançla belirlenen değerle ilişkili akılcı (wertrational) eylem ve
4) hesaplanılmış ve istenilen neticelere uygun araçlarla belirlenen amaçla ilişkili akılcı (zweckrational) eylem

3- Mümtaz Turhan Erzurum’da bir köyde yaptığı araştırmada köydeki değişimin temel sebebi olarak neyi görür?

Cevap : Göç edenlerin değişime açık oluşu

4- Türk modernleşmesini kapitalist dünya ekonomisinin ortaya çıkışı olarak ele alan Çağlar Keyder, Korkut Boratav, Gülten Kazgan gibi Marksist gelenekten gelen iktisatçılar tarafından oluşturulan paradigma?

Cevap : Siyasal iktisat yaklaşımı

5- Marx’ın toplumsal değişmede teknolojinin belirleyici olduğu yönündeki fikri aşağıdakilerden hangisiyle anılır?

Cevap : Teknolojik determinizm

6- Kemal Karpat’a göre 1950 sonrasında yaygınlaşan gecekondulaşmanın nedeni nedir?

Cevap : Modernleşme

7- Weber’e göre sosyal değişimin karşısındaki iki temel engel hangileridir?

Cevap : Dünyanın büyülü bir yer olarak algılanması ve gelenekselcilik

8- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı-Türk modernleşmesini ve toplumsal değişimi incelerken Kemal Karpat’ın dikkate aldığı temel hareketlerden değildir?

Cevap : Değişmeyi harici güçlerin belirlediği

9- Taylor’a göre bilimsel yöntemin bir takım karakteristik özellikleri mevcuttur. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden değildir?

Cevap : Bireysel yeteneğin öne çıkarılması

10- Aşağıdakilerden hangisi Coser’in toplumsal gelişime dair temel görüşlerinden değildir?

Cevap : Amerikan toplumunun eşitlikçi olması

11- Aşağıdakilerden hangisi Fordizm’in ortaya çıkardığı toplumsal etkilerden değildir?

Cevap : Teknolojinin gerilemesi, yavaşlaması

12- Aşağıdakilerden hangisi Kıray’a göre toplumsal yapıyı oluşturan ve onu anlamamızı sağlayan dört temel unsurdan biri değildir?

Cevap : Sanayi

13- Yürüyen bant teknolojisini kullanan kişi kimdir?

Cevap : Henry Ford

14- Aşağıdakilerden hangisi 20.yy’ da yapısal işlevselci yaklaşımı benimseyen sosyologlardan değildir?

A) Talcott Parsons
B) Robert K. Merton
C) Weber
D) Durkheim

Cevap : C) Weber

15- Modern toplumun ortaya çıkış döneminde klasik sosyolojide din ile toplumsal değişme arasındaki ilişkiye dair aşağıdaki  düşüncelerden hangisi baskındır?

Cevap : Din toplumsal değişimi engelleyici bir faktördür

16- Smith’e göre tarih boyunca toplumsal değişimi sağlayan etken hangisidir?

Cevap : İş bölümü

17- Durkheim’e göre toplumsal yapıdaki morfolojik öğeler ile kurumsal öğeler arasındaki bağlantıyı gerçekleştiren değişimin etken unsuru nedir?

Cevap : Dayanışma
NOT: Sosyal dayanışma şeklinde de çıkabilir.

18- 19.yy’ da toplumsal değişimi biyolojiye dayalı evrimci şekilde açıklayan düşünür kimdir?

Cevap : Spencer

19- İnsanlık tarihinde büyük değişimlere yol açan kapsamlı nüfus hareketlerine ne ad verilmektedir?

A) Evrim
B) Dönüşüm
C) Afet
D) Tarihsel İlerleme
E) Demografik devrim

Cevap : E) Demografik devrim

20- Uzun bir zaman diliminde daha az müşahede edilebilir bir şekilde gerçekleştirilen aşamalı değişimler ne olarak adlandırılır?

A) Devrim
B) Gelişme
C) Sosyal Yapı
D) Evrim
E) Yenilik

Cevap : D) Evrim

21- Weber’in Değişim Kuramı nedir?

Cevap : Akılcılaşma

22- 1945 sonrası kitle toplumunu meydana çıkaran üretim sistemi ne olarak adlandırılmaktadır?

Cevap : Fordizm

23- Türk modernleşmesinin kapitalist dünya ekonomi…… hangisidir?

Cevap : Siyasal iktisat temelli yaklaşım

24- Durkheim’e göre toplumsal yapıdaki morfolojik öğeler ile kurumsal öğeler arasındaki bağlantıyı gerçekleştiren değişimin etken unsuru nedir?

Cevap : Dayanışma

Değişim Sosyolojisi 2017 Final

Telegram Sosyoloji
Auzef Sosyoloji Lisans , Değişim Sosyolojisi

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!