AdaletauzefHukukun temel kavramlarıİktisatiş sağlığı ve güvenliğiSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Hukukun Temel Kavramları 2021 Final

Hukukun Temel Kavramları 2021 Final

1) Hangisi özel( hukuk ) Haklarından biri değildir?

A) Rehin Hakkı
B) Mülkiyet Hakkı
C) Seçme Hakkı
D) İntifa Hakkı
E) Taşınmaz yükü

Cevap : C) Seçme Hakkı

2) Gerçek kişilik aşağıdaki durumların hangisi gerçekleştiğinde sona ermez?

A) Birlikte ölüm karinesi
B) Akıl sağlığının yitirilmesi
C) Ölüm
D) Gaiplik
E) Ölüm karinesi

Cevap : B) Akıl sağlığının yitirilmesi

3) Hukuk kuralları dışında diğer toplumsal kurallara uyulmadığında karşılaşılacak olan tepki hangisidir?

A) Manevi tazminat
B) Para cezası
C) Maddi tazminat
D) Cebri icra
E) Manevi yaptırım

Cevap : E) Manevi yaptırım

4) Bir hukuk kuralının somut bir olaya uygulanabilmesi için kuralın tam ve kesin anlamının ortaya çıkarılması faaliyetine ne denir?

A) İçtihat
B) Kıyas
C) Öğreti
D) Muvazaa
E) Yorum

Cevap : E) Yorum

5) Hangisi idare hukukunda özel kişilere karşı uygulanan yaptırımlardan biridir?

A) Manevi tazminat
B) Butlan
C) Maddi tazminat
D) İdari para cezası
E) Hapis cezası

Cevap : D) İdari para cezası

6) Hangisi hukukun bağlayıcı kaynaklarından değildir?

A) Kanun hükmünde kararname
B) Anayasa
C) Örf adet kuralları
D) Anayasa mahkemesi dışındaki mahkeme kararları
E) Kanun

Cevap : C) Örf adet kuralları

7) Ortak bir işte ve Kanunun açık olarak düzenlediği durumlarda oy Hakkına sahip birden çok kişinin belirli yeter sayıları ile vardıkları çözümlere ne ad verilir?

A) Muvazaa
B) Karar
C) Taahhüt
D) Sözleşme
E) İrade açıklaması

Cevap : B) Karar

8) Hangisi Uluslararası hukukun kendine has yaptırımları arasında yer almaz?

A) Ambargo
B) İktisadi ve diplomatik ilişkilerin kesilmesi
C) Para cezası
D) Sınırların kapatılması
E) Abluka

Cevap : C) Para cezası

9) Özel sigortacılık alanında aşağıdaki şirketlerden hangisi faaliyet gösterebilir?

A) Anonim şirket
B) Kollektif şirket
C) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket
D) Adi şirket
E) Limited şirket

Cevap : A) Anonim şirket

10) Hesap mahkemesi de denilen organ hangisidir?

A) Kamu denetçiliği kurumu
B) Sayıştay
C) Uyuşmazlık mahkemesi
D) Danıştay
E) Yargıtay

Cevap : B) Sayıştay

11) Kişinin hak ve borçlara sahip olabilme ehliyeti hukukumuzda hangi kavramla tanımlanmaktadır?

A) Sınırlı ehliyetsizlik
B) Tam ehliyetlilik
C) Sınırlı ehliyetlilik
D) Fiil ehliyeti
E) Hak ehliyeti

Cevap : E) Hak ehliyeti

12) Eda davası yapmaya veya vermeye dayanıyorsa buna ne davası denir?

A) İfa
B) Ceza
C) Tespit
D) İstirdat
E) İnşai

Cevap : A) İfa

13) Vergi hukukunda uzlaşma kurumuna başvurma yolu kaç gündür?

A) 60
B) 30
C) 15
D) 7
E) 45

Cevap : B) 30

14) Yenisi seçilene kadar hangisi Cumhurbaşkanlığına vekalet eder?

A) Anayasa mahkemesi Başkanı
B) Cumhurbaşkanı yardımcısı
C) Danıştay Başkanı
D) İçişleri Başkanı
E) TBMM Başkanı

Cevap : B) Cumhurbaşkanı yardımcısı

15) Anayasa mahkemesine yapılacak bireysel başvuru yollarının tüketildiği tarihten başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren kaç gün içinde yapılmalıdır?

A) 10
B) 45
C) 60
D) 30
E) 20

Cevap : D) 30

16) Bir sözleşmenin meydana gelebilmesi için iki irade açıklamasına ihtiyaç vardır.
Bunlardan zaman bakımından önce yapılan irade açıklamasına ne denir?

A) Edim
B) Muvazaa
C) İcaba davet
D) İcap
E) Kabul

Cevap : D) İcap

17) Bir kişiyi devlete bağlayan hukuki ve siyasi bağa ne denir?

A) Uyrukluk (Tabiiyet)
B) Sığınma
C) Karşıtlık
D) Katılma
E) Üyelik

Cevap : A) Uyrukluk (Tabiiyet)

18) Hangisi adli yargıda genel görevli hukuk mahkemesidir?

A) Tüketici mahkemesi
B) Sulh hukuk mahkemesi
C) Asliye ticaret mahkemesi
D) Yargıtay
E) Asliye hukuk mahkemesi

Cevap : E) Asliye hukuk mahkemesi

19) Anayasamıza göre milletvekili seçilme yaşı nedir?

A) 21
B) 25
C) 18
D) 20
E) 22

Cevap : C) 18

20) Defi kim/kimler tarafından ileri sürülebilir?

A) Tanık
B) Savcı
C) Herkes
D) Taraflar
E) Hakim

Cevap : D) Taraflar

21) Normlar arasındaki hiyerarşik sıralamaya göre en üstün norm hangisidir?

A) Kanun hükmünde kararname
B) Kanun
C) Tüzük
D) Anayasa
E) Yönetmelik

Cevap : D) Anayasa

22) Hangisi idare hukukunda özel kişilere karşı uygulanan yaptırımlardan biridir?

A) Butlan
B) Hapis cezası
C) Manevi tazminat
D) Maddi tazminat
E) İdari para cezası

Cevap : E) İdari para cezası

23) “Kadın ve erkek 17 yaşını doldurmadan evlenemez.”
Yukarıdaki kural niteliği açısından nasıl bir hukuk kuralıdır?

A) İlga edici
B) Tanımlayıcı
C) Yorumlayıcı
D) Emredici
E) Yetki verici

Cevap : D) Emredici

24) Soyut norm denetimi de denilen davanın diğer adı hangisidir?

A) İtiraz
B) Bireysel başvuru
C) İptal
D) Temyiz
E) Karar düzeltme

Cevap : C) İptal

25) Hangisi edimin şartlarından biri değildir?

A) Edimin konusu ahlaka ve adaba aykırı olmamalıdır.
B) Edimin konusu kanuna aykırı olmamalıdır.
C) Edim mutlaka parayla ölçülebilen bir değer olmalıdır.
D) Konusunun belli ya da belirlenebilir olması gerekir.
E) Edim imkansız olmamalıdır.

Cevap : C) Edim mutlaka parayla ölçülebilen bir değer olmalıdır.

26) Aralarında var olan borç ilişkisi dolayısıyla alacaklının borludan isteyebileceği borçlunun da yerine getirmekle yükümlü olduğu davranış biçimine ne denir?

A) Sözleşme
B) Çalışma
C) Edim
D) İş
E) Alacak

Cevap : C) Edim

27) Halkın devlet yönetimine katılması esasını temel alan anayasa ilkesi hangisidir?

A) Sosyal devlet
B) Demokratik devlet
C) İnsan haklarına saygılı devlet
D) Laik devlet
E) Hukuk devleti

Cevap : B) Demokratik devlet

28) Bir davaya yer itibarıyla hangi mahkemenin bakacağı ifade eden kavram hangisidir?

A) Replik
B) Yetki
C) Görev
D) Düplik
E) İstinabe

Cevap : B) Yetki

29) Hangisi vergi idaresi tarafından gerçekleştirilen işlemlerden biri değildir?

A) Tahsil
B) Vergiyi doğuran olay
C) Tahakkuk
D) Tebliğ
E) Tarih

Cevap : B) Vergiyi doğuran olay

30) Fransız İnsan ve Yurttaş Halklar Bildirgesi hangi olayın bir ürünüdür?

A) Amerikan bağımsızlık savaşının
B) Büyük Fransız Devriminin
C) Rönesansın
D) Sanayi Devriminin
E) Reform Hareketlerinin

Cevap : B) Büyük Fransız Devriminin

31) Toplu iş sözleşmesi aşağıdakilerden hangileri arasında yapılabilir?

A) Bir işçi ile işveren
B) Bir işçi ile işveren arasında
C) İşveren sendikası ile işçi sendikası arasında
D) İşveren ile işçiler
E) Bir işveren ile başka bir işveren arasında

Cevap : C) İşveren sendikası ile işçi sendikası arasında

32) Anayasa mahkemesi üyeleri kaç yıl için seçilirler?

A) 9
B) 8
C) 10
D) 11
E) 12

Cevap : E) 12

33) Hangisi kamu hukuku dalları içinde yer alır?

A) İcra ve İflas hukuku
B) Vergi hukuku
C) Medeni hukuk
D) Milletlerarası özel hukuk
E) Borçlar hukuku

Cevap : B) Vergi hukuku

34) İş Kanununa göre işveren adına hareket eden ve işin, iş yerinin veya işletmenin yönetiminde görev alan
kişilere ne denir?

A) Müffettiş
B) İşveren vekili
C) Şef
D) Müdür
E) Tacir yardımcısı

Cevap : B) İşveren vekili
NOT: İş hukukunda işveren vekili dendiğinde, işveren adına hareket eden ve işin, işyerinin veya işletmenin yönetiminde görev alan kişilere işveren vekili denir.

35) Bir kişinin malına veya canına karşı yapılan hukuka aykırı saldırılara karşı kişinin kendini savunmasına hukuken ne ad verilir?

A) Gayri meşru müdafaa
B) Zor kullanma
C) Meşru müdafaa
D) Zorda kalma
E) İhkakı Hak

Cevap : C) Meşru müdafaa

36) Bir kimsenin sahip olduğu hakkı devretmeksizin bu hak üzerinde bir başkasına kimi yeni haklar kazandırmasına…?

A) Devren kazanma
B) Tesisen kazanma
C) Olağanüstü zaman aşımıyla kazanma
D) Aslen kazanma
E) Olağan zaman aşımı yoluyla kazanma

Cevap : B) Tesisen kazanma

37) Bir hastaya tıbbi müdahale kendisinin veya kendisi buna ehil durumda değilse yasal temsilcisinin rızası alınarak yapılmalıdır. Ancak somut durumda bunu sağlamanın imkan dışı olduğu durumlarda bu rıza alınmadan yapılan tıbbi müdahaleler hangi gerekçeyle hukuka uygundur?

A) Kamu yararı
B) Meşru müdafaa
C) Zarar görenin rızası
D) Üstün nitelikte özel yarar
E) Rıza

Cevap : D) Üstün nitelikte özel yarar

Hukukun Temel Kavramları 2021 Final

Hukukun Temel Kavramları 2021 Final

 

Auzef hukukun temel kavramları, İcra ve İflas Hukuku
telegram adalet

Hukukun Temel Kavramları 2021 Final

Hukukun Temel Kavramları 2021 Final

Editor

Editör

error: Content is protected !!