auzefÇalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileriEkonometriKamu YönetimiMaliyeMikro İktisatSiyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

Mikro İktisat 2021 Bütünleme Soruları

Mikro İktisat 2021 Bütünleme Soruları

Mikro İktisat 2021 Bütünleme Soruları

1-Temini için bir harcama yapılmayan ancak kullanılması sonucu belirli fırsat…

Cevap : Örtük maliyet

2-Aşağıdakilerden hangisi faydanın ölçülmeyeceği varsayımına dayanır

Cevap : Ordinal fayda

3-Form rekabetçi bir firmanın kısa dönemde kapanma noktası aşağıdakilerden hangisidir

Cevap : Ortalama değişken maliyetin minimum olduğu noktadır

4-X malı üreten iki firmanın bulunduğu bir ekonomide malın fiyatı 50 TL iken A firması 30 B firması ise 50 birim X malı satmak istemektedir bu ekonomideki piyasa arz miktarı aşağıdakilerden hangisine eşittir

Cevap : 80

5-Marjinal hasılat eğrisini firmaya ait aşağıdaki fonksiyonların hangisinden türetmek mümkündür

Cevap : Talep

6-Aşağıdakilerden hangisi bir piyasanın tekelci rekabet olabilmesi için gerekli koşullardan biri değildir

Cevap : Maliye politikası etkindir

7-Bir piyasadaki bütün firmaların arz eğrilerinin yatay toplamına ne ad verilir

Cevap : Piyasa arz eğrisi

8-Tekelci bir firmanın her bir müşterisine ödemeye istekli olduğu en yüksek ödetmesine ne ad verilir

Cevap : Birinci derece fiyat farklılaştırması

9-Aşağıdaki oligopol modellerinden hangisi firmalardan bir fiyat yükseltirse diğer firmaların fiyatı yükseltmeyeceği ancak fiyatı düşürürse diğer firmaların da fiyatları düşüreceği varsayımına dayanır.

Cevap : Dirsekli talep eğrisi modeli

10-Bir piyasadaki bütün firmaların arz eğrilerinin yatay toplamına ne ad verilir

Cevap : Piyasa arz eğrisi

11-Dirsekli talep teorisi aşağıdakilerden hangisi açıklar

Cevap : oligopol piyasasındaki artan fiyatlar için fiyat katılığını açıklar

12-Alıcı firma sayısının çok satıcı firma sayısının sınırlı olduğu ve fiyatların piyasaya egemen olan
firmaların birbirlerini izlemeleri sonucu belirlendiği piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir

Cevap : Oligopol

13-Aşağıdakilerden hangisi talebin fiyat esnekliğini etkileyen unsurlardan biri değildir

Cevap : Malın zorunlu bir mal mı yoksa lüks mal mı olduğu

14-Bir firma belli bir ürünün tek satıcısıysa ve herhangi bir devlet regülasyonu yoksa bu firmanın rekabetçi bir firma gibi davranması hangi durumda mümkün olabilir

Cevap : Piyasaya giriş ve çıkış önünde engeller yoksa

15-Aşağıdakilerden hangisi faydanın ölçülemeyeceği varsayımına dayanır

Cevap : Ordinal fayda

16-Yatay eksende etin dikey eksende kömürün gösterildiği bir bütçe doğrusu için etin fiyatı yükselmişse bütçe doğrusunda nasıl bir değişme yaşanır

Cevap : Daha dik hale gelir

17-Aşağıdakileden hangisi eş ürün eğrilerinin özelliklerinden biri değildir

Cevap : Orijine göre iç bükeydir

18-Tam rekabet piyasasında fiyatın sabit olmasından dolayı aşağıdaki eşitliklerden hangisi meydana gelir

Cevap : P=AR =MR

19- Üretim imkanları eğrisi üzerindeki noktalar için aşağıdakilerden hangisi uygundur

Cevap : Toplumun kaynakları etkin olarak kullanılmaktadır

20 Bir malın talebi sabitken arzı azalırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir

Cevap : Denge fiyat artar denge miktarı azalır

21- Emek piyasasında monopson durumunda olan bir firmada emeğin marjinal maliyeti nasıldır

Cevap : Ücret haddinden büyüktür

22- Marjinal fiziki ürünün fiyatı ile çarpılması sonucu aşağıdakilerden hangisine ulaşılır

Cevap : Marjinal ürün hasılatı

23-Aşaığıdakilerden hangisi saf oligopol piyasasında üretilmiş bir ürün olamaz

Cevap : Otomobil

24- Eş ürün eğrilerin orijine göre dış bükey olması durumunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur

Cevap : İstihdam edilen emek miktarı arttıkça marjinal teknik ikame oranı azalır

25- Tüketicilerin gelir artışı normal bir mal için aşağıdakilerden hangisine neden olabilir

Cevap : Maldan satın alınan miktar artar

26- Aşağıdakilerden hangisi spesifik vergilere örnek olabilir

Cevap : Alınan otomobil ile ilgili MTV ödenmesi

27- Temini için bir harcama yapılmayan ancak kullanılması sonucu oluşturan maliyetler aşağıdakilerden hangisidir

Cevap : Örtük maliyet

28- Otomobil ile benzin nasıl mallardır

Cevap : Tamamlayıcı mallar

29-Tam rekabetçi bir firmanın kısa dönem kapanma noktası aşağıdakilerden hangisidir

Cevap : Ortalama değişken maliyetin minimum olduğu noktadır

30- Rekabetçi bir firmanın kısa dönem üretim fonksiyonu Q=10L şeklindedir Emeğin fiyatı 10 ise ve kısa dönemde firmanın sermaye kullanımı sıfır ise ortalama değişken maliyet aşağıdakilerden hangisine eşittir

Cevap : 10

31- Monopolcü rekabet piyasasında firmanın talep eğrisinin şekli aşağıdakilerden hangisidir

Cevap : Negatif eğimlidir

32- Aşağıdakilerden hangisi X malının talep eğrisinin sağa kaymasına neden olabilir

Cevap : Tamamlayıcı mal olan Y nin fiyatının azalması

33- Genel denge analizinde tüketicilerin pareto optimum noktalarının bileşimi aşağıdakilerden hangisini meydana getirir

Cevap : Sözleşme eğrisi

33- Firma iş gücü talebini hangi noktada sonlandırır

Cevap : Marjinal fiziki ürünün ilave iş gücünün maliyetine eşit olduğu nokta

34- Üretimin ikinci bölgesinde aşağıdakilerden hangisi geçerlidir

Cevap : Marjinal ürün ortalama ürüne eşit veya ortalama üründen küçüktür

34- Firmanın ürettiği çıktı miktarı artıkça ortalama değişken maliyet de artıyorsa firmanın maliyetleri aşağıdakilerden hangisi doğrudur

Cevap : Marjinal maliyet ortalama değişken maliyetten daha fazla olur

35- Kısa dönemde ortalama değişken maliyet eğrisinin U biçiminde olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir

Cevap : Değişken faktörün marjinal veriminin önce artıp sonrada azalması

36 Aşağıdakilerden hangisi emek arzının belirleyen faktörlerden değildir

Cevap : Emek talebinin esnekliği

37- Üretimin ikinci bölgesinde aşağıdakilerden hangisi geçerlidir

Cevap : Marjinal ürün ortalama ürüne eşit veya ortalama üründen küçüktür

Mikro İktisat 2021 Bütünleme Soruları

telegram siyaset bilimi ve kamu yönetimi

Mikro İktisat 2021 Bütünleme Soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!