Açık LiseBiyoloji

Biyoloji-3 Sınav Soruları 443

Biyoloji-3 Sınav Soruları 443

Açık Lise Biyoloji-3 Sınav Soruları 443

1-Verilenlerden hangisi insanda kanser hastalıkları ile ilişkili değildir?

Hücre plağı

2- Verilenlerden hangisi mitoz ve mayoz bölünmenin ortak özelliklerindendir?

A ) DNA eşlenmesi olur

3-Heterozigot sert ve düz tohumlu iki bezelyenin çaprazlanmasından yeşil ve Buruşuk tohumlu bezelye oluşma ihtimal kaçtır?

(Bezelyelerde san tohumluluk yeşil tohumluluğa, düz tohumluluk buruşuk Tohumluluğa baskındır)
A)1/16

4-Bir ailenin ilk çocuklarının kız ikinci çocuklarının erkek olma olasılığı kaçtır?

B)1/4

5-Kalıtsal bir hastalık olan Akdeniz anemisi görülen bir toplulukta bu hastalığın ortaya çıkma ihtimali verilenlerden hangisinde normalden daha yüksek olur?

C-Akraba evliliğinin yaygın olması

6- Verilenlerden hangisi yüksek yapılı bitki ve hayvan hücrelerinin bölünmesinde Ortak gerçekleşir?

A-İğ ipliği oluşması

7-Verilenlerden hangisi sağlıklı bir insanda dişi bireyin taşıdığı eşey kromozomlarıdır?

B-)XX

8-Kromozomların büyüklüğüne ve biçimine göre, hücre kromozom çiftlerini dizerek gösterme yöntemi olan karyotip analizinde, verilenlerden hangisi hakkında bilgi edinilemez?

A ) Kromozom eksikliği

9-A kan gruplu bir bireyle B kan gruplu bir bireyin ilk çocukların 0 kan grubu fenotipindedir. Bu ailenin ikinci çocuklarının kan grubu genotipi verilenlerden hangisi olamaz?

C) AA

10-Verilenlerden hangisi mitoz ile gerçekleşemez?

D-) İnsanda üreme hücrelerinin oluşması

11- insanda mayozla gamet üretme sürecinde sırasıyla hücrenin DNA sının eşlendiği ve kromozom
sayısının yarıya indiği safhalar verilenlerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

C-) Interfaz-Sitokinez

12-Maya mantarlarının eşeysiz üreme yöntemi olan tomurcuklanma olayında verilenlerden hangisi
gözlenemez?

D) Genetik çeşitliliğin artması

13-Verilenlerden hangisi mitoz ile gerçekleşemez?

D-)İnsanda üreme hücrelerinin oluşması

14-Verilen canlıların hangisi sadece eşeyli üreyebilir?

D-) Kuş

15-Verilenlerden hangisi mitoz geçiren hücrenin bitki hücresi olmadığına kanıt olabilir?

D-)Sitoplazma boğumlanmasının olması

16-Bir hastaya, doktorla görüşmesi sürecinde bahsi geçen hastalığın birinci derece akrabaları ve soy
ağacındaki kişilerde bulunup bulunmadığı sorulmuştur. Bu soru hastalığın hangi özelliğini araştırmak için sorulmuştur?

A) Kalıtsallığı

17-Verilenlerden hangisi hücre bölünmesi ile gerçekleşmez?

B-)Tempolu koşudan sonra hızlı soluk alıp verme

18-Eşeyli üreme iki önemli olaya dayanır.
Bu iki olay verilenlerden hangisidir?

C)bMayoz-döllenme

19- Mayoz esnasında tetrat, sinaps ve cross-over olaylarının görüldüğü evre verilenlerden hangisidir?

A-) Profaz I

20-)Verilenlerden hangisi mitoz geçiren hücrenin bitki hücresi olmadığına kanıt olabilir?

D-)Sitoplazma boğumlanmasının olması

21-)Verilenlerden hangisi hem mitoz hem mayoz da görülebilir?

B-)Üremenin gerçekleştirilmesi

22-) İnsanda renk körlüğü X kromozomu üzerinde taşınan çekinik bir hastalıktır. Bu hastalık
bakımından taşıyıcı anne ile sağlıklı babanın çocukları verilenlerden hangisi olamaz?

D-) taşıyıcı dişi

23-)”KK LI MM nn’ genotipine sahip bir bireyin oluşturabileceği gamet çeşidi sayısı kaçtır?

A-)2

24-A hastalığı X kromozomu üzerindeki çekinik bir alelle kalıtılan genetik bir hastalıktır.
Buna göre A hastalığı bakımından taşıyıcı bir kadın ile normal bir erkeğin verilen genotiplerden hangisine sahip çocuğu olamaz?

A-)XaXa

25-Verilenlerden hangisi genetik varyasyonlara neden olan olaylardan değildir?

D-)Mitoz

26-Kalıtımın esaslarını ortaya koyan ilk çalışmaları yapan bilim insanı verilenlerden hangisidir?

D) Gregor Mendel

28-)Verilen canlıların hangisinde sadece eşeyli üreme ile birey sayısı artış gerçekleşebilir?

C-)Balina

29-Mitozun ilk evresi olan ve DNA’nin kendini eşlemesiyle oluşan kardes kromatitlerin kısalıp kalınlaşarak kromozom halini aldıkları evre verilenlerden hangisidir?

A-) profaz

30-)Verilenlerden hangisi yüksek yapılı bitki ve hayvan hücrelerinin bölünmesinde ortak gerçekleşir?

A-)ip ipliği oluşması

31-)Verilenlerden hangisi mayozun ortaya çıkardığı durumlardandır?

A) Genetik bakımdan birbirinden farklı olan gametlerin oluşması

32-)Verilenlerden hangisi hücre bölünmesi sırasında ökaryot ve prokaryot hücrelerde ortak olarak görülür?

A) DNA’nın kendini eşlemesi

33-)Mayoz esnasında tetrat, sinaps ve cross-over olaylarının görüldüğü evre verilenlerden hangisidir?

A) Profaz I

34-)Abe fenotipindeki bir bitkinin genotipini belirlemek için aşağıda genotipleri verilen bitkilerden hangisi kontrol Çaprazlamasında kullanılabilir?

A-)AAbbee

35-)Kromozomların büyüklüğüne ve biçimine göre, hücre kromozom çiftlerini dizerek göstermemyöntemi olan karyotip analizinde, verilenlerden hangisi hakkında bilgi edinilemez?

A-)Kromozom eksikliği

37-)Şekilde bal arılarının üreme olayları şematize edilmiştir.

A-)1=mitoz 2=mayoz 3=döllenme

38-)Verilenlerden hangisi eşeyli üreme ile gerçekleşir?

B) Değisen çevre koşullarına uyum sansı artar

39-)Verilenlerden hangisi hem mitoz hem mayoz da görülebilir?

B-)üremenin gerçekleştirilmesi

40-)Verilenlerden hangisi mayozun özelliklerindendir?

C-)Kromozom sayısı yarıya iner.

41-)Kromozomların büyüklüğüne ve biçimine göre, hücre kromozom çiftlerini dizerek gösterme yöntemi olan karyotip analizinde, verilenlerden hangisi hakkında bilgi edinilemez?

C-) Üretebilecek protein çeşitliliği

42-) Mitoz sırasında kromozomların hücrenin ekvatoral düzlemine dizildiği evre verilenlerden hangisidir?

C-) Metafaz

43-)Verilen olaylardan hangisi mitoz bölünme sırasında bitki hücresinde görülürken hayvan hücresinde görülmez?

B-) Orta lamel oluşması

44-) Hücre bölünmesiyle ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

C-) Okaryot hücrelerde bölme çekirdek tarafından kontrol eder.

Biyoloji-3 Sınav Soruları 443

Açık Lise Çıkmış Sorular

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!