Açık LiseFelsefe

Felsefe-2 Sınav Soruları 122

Felsefe-2 Sınav Soruları 122

Açık Lise Felsefe-2 Sınav Soruları-122

Felsefe-2 Sınav Soruları 122

1. Felsefede konu ve kavramlar ele alınırken çelişkili yargılara kendi içinde tutarsız görüşlere yer verilemez aralarında sistemli bir bütünlük bulunmayan hiçbir bilgi felsefi bilgi değildir.
Buna göre felsefi deneme ile ilgili hangisi söylenebilir?

Cevap : düzenli ve sistemli bilgiler içermelidir

2. Doğa ötesi sorunlarla ilgili akılsal açıklamalar yapan felsefe alanına metafizik denir.
Buna göre hangisi metafizik bir öğedir?

Cevap : ruh

3. Görüşlerden hangisi ideal bir toplum düzenini kabul etmez?

Cevap : insanın bizzat kendi duası ideal bir düzeni imkansız kılar

4. Bir inanç önerme ya da bilginin doğruluğu hakkında genelin ortak bir yargıda bulunmasına tümel uzlaşım denir
buna göre hangisi tümel uzlaşım örneğidir?

Cevap yaşlılara saygı gösterilmesi

5. Olgusal bilimler doğadaki olguları ve bu olgular arasındaki neden-sonuç ilişkilerini araştıran doğa bilimleri ve insanı ve toplumu konu alan insan bilimleridir.
Verilen bilgiye göre hangisi olgusal bir bilimdir?

Cevap : psikoloji

6. O halde karakter erdeminin orta olma olduğu ve ne şekilde orta olduğu biri aşırılık öteki eksiklik olan 2 kötülüğün ortası olduğu ve etkilenimlerde ve eylemlerde ortaya hedef edilmekle böyle olduğu yeterince belirtilmiş olduğu bu nedenle erdemli olmak güç iştir. Aristoteles’in verilen metninde felsefi kavramların hangisi yer almaktadır?

Cevap : Erdem

7. Güzelliğin on para etmez bu bendeki aşk olmasa
Aşık Veysel’in verilen dizelerinden hareketle hangisine ulaşılabilir?

Cevap : güzellik bakılan şeyden değil bakan gözden kaynaklıdır.

8. Tanrılarla ilgili olarak onların ne var olduklarını ne de var olmadıklarını bilebilirim çünkü bu konuda bilgi için konunun karanlığını ve insan yaşamının kısalığı gibi birçok engel vardır. Protagorasın Bu sözü tanrının varlığı ile ilgili görüşlerden hangisine uygundur?

Cevap : tanrının varlığının ve yokluğunun bilinemeyeceğini savunan agnostisizm

9. din felsefesi genel olarak din olgusunu dinin temel iddialarını dinin insan yaşamındaki yerini akla dayanarak mantıksal analiz yoluyla sorgular genel din olgusunu ele aldığı içinde dinlere özgü bir din felsefesinden söz
edilemez Bu nedenle bütün dinlere eleştirel ve sorgulayıcı bir tutumla yaklaşır.
buna göre hangisi din felsefesi ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

Cevap : her dinin kendi doğasına uygun bir din felsefesi vardır.

10.Herkes için genel geçer mutlak doğru yoktur Hakikat bireylere ve toplumlara göre değişir Buna göre hangisine ulaşılabilir?

Cevap : bilgi herkese göre değiştiği için görecelidir.

11.Hangisi din felsefesi sorusu değildir?

Cevap : en iyi yönetim şekli nedir?

12.Beş duyu ile algılanıp kavramından varlıklar gerçek varlık olarak nitelenir.
buna göre hangisi gerçek varlık kategorisine yerleştirilemez?

Cevap : sayı

13.Hangisi siyaset felsefesinin ele aldığı kavramlardan değildir?

Cevap : iman

14.Jean Paul Sartre ya göre kendine varlık maddi dünyadaki her şeyidir beden de dahil olmak üzere bilinçdışında kalan her şeydir.
Buna göre hangisi kendinde varlık örneği değildir?

Cevap : bilinç

15.hangisi Gönül terbiyesine dikkat çeken maddenin ve dünyanın geçiciliğini işleyen tasavvuf düşüncesinin doğup yayılmasını sağlayan Anadolu bilgeleri arasında yer almaz?

Cevap : Aristoteles

16.ahlak felsefesi iyi ve kötü davranışı ne olduğunu sorguladığına göre değer yargılarından hangisi ahlak alanına aittir?

Cevap : iyi kötü

17.Tanrı var olan her şeyin varlık nedenidir Tanrı doğanın üstünde ve ötesinde yani evrene aşkındır. Tanrı evrendeki her şeyi yoktan var eden mutlak güce sahiptir.
Bu özellikler tanrının varlığı ile ilgili görüşlerden hangisine aittir?

Cevap : teizm

18.Felsefede konu ve kavramlar ele alınırken çelişkili yargılara kendi içinde tutarsız görüşlere yer verilemez aralarında sistemli bir bütünlük bulunmayan hiçbir bilgi ve felsefi bilgi değildir.buna göre felsefi deneme ile ilgili hangisi söylenebilir?

Cevap : Düzenli ve sistemli bilgiler içermelidir

19.Hangisi bilim felsefesinin temel kavramlarındandır?

Cevap : hipotez

20.Bu düşüncede tanrının inkar edilmediği gibi yokluğunda inkar edilmez ancak Tanrı ile ilgili bilgiye sahip olunamayacağını dan herhangi bir yargıda bulunmanın doğru olduğu ileri sürülür.
Verilen ifade görüşlerden hangisine uygundur?

Cevap : tanrının varlığının ve yokluğunun bilinemeyeceğini savunan agnostisizme

21.Bu otorite kaynağını gelenek ve yerleşik inançlardan alır. Geleneklerin hakim olduğu değişmeye kapalı ve gelişmenin çok yavaş olduğu durağın toplumlarda ve kurumlarda görülen bir otorite türüdür.
Verilen bilgiler hangi otorite türüne aittir?

Cevap : geleneksel

22.Bir inanç önerme ya da bilginin doğruluğu hakkında genelin ortak bir yargıda bulunmasına tümel uzlaşım denir.
Buna göre hangisi tümel uzlaşım örneğidir?

Cevap : yaşlılara saygı gösterilmesi

23.Söylediklerinizin hiçbirinde sizinle aynı görüşte değilim ancak onları söyleme hakkınızı ölünceye kadar savunacağım.
Voltaire Bu sözü ile temel haklardan hangisini vurgulamış olabilir?

Cevap : düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti

24.aristoteles’in insanlar doğal olarak bilmek ister sözü felsefenin
alanlarından hangisi ile ilgilidir?

Cevap : bilgi

25.‘X’ hastalığı için yapılan testler sonucunda a b c ilaçlarından eğer ailece hastalığı tedavi edecek sonuçlar verdiyse a ilacı hastalığın tedavisi için doğrudur sonucu ortaya çıkacaktır.
Verilen örnek doğru bilginin ölçütlerinden hangisini uygun olabilir?

Cevap : yararlılık

Felsefe-2 Sınav Soruları 122

26.Bayılırım şu düzenli dünyaya
kışı yazı baharı güzü gecesi
Gündüzü sırasıyla
Ağaçların kökü içerde
İnsanların aklı başında
Beş parmak yerli yerinde
Baş işaret orta yüzük ve serçe
Diyelim ki kalksa da serçe orta parmağa doğru yürüse
Ne haddine…Bu dizelerden hareketle dünya ile ilgili hangisine ulaşılabilir?

Cevap : belli bir düzen olduğuna

27.Mehmet Akif Ersoy İstiklal marşı yeniden yazılsın diyenlere karşı onu ben bile Bir daha yazamam demiştir.
Mehmet Akif Ersoy’un bu ifadesi sanat Eserinin özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

Cevap : özgünlüğü

28.B.Croce’ye göre sanat özgür bir etkinliktir sanatçı bu özgürlük alanını kullanarak yaratıcı hayal gücüyle doğada olmayan mükemmelliği yaratmaya çalışır.
Buna göre B. Croce için sanatın temelinde hangisi yer alır?

Cevap : yaratım

29.Olgusal bilimler doğadaki olguları ve bu olgular arasındaki neden-sonuç ilişkilerini araştıran doğa bilimleri ile insanı ve toplumu konu alan insan bilimleridir.
verilen bilgiye göre hangisi olgusal bir bilimdir?

Cevap : psikoloji

30.Ahlakın yapısını özünü ve doğasının felsefi açıdan inceleyen temel değer ver ilkelerinin neler olduğu üzerinde duran felsefe dalı ahlak felsefesidir.
buna göre hangisi ahlak felsefesi sorusu değildir?

Cevap : ideal bir toplumsal düzen mümkün müdür?

31.Felsefi bir makale okunduğunda okuyucudan hangisi beklenmez?

Cevap : okuduklarını olduğu gibi kabul etmesi

32.Bilimler hangi yöntemleri izlemelidir? Bilimin insan yaşamındaki yeri ve değeri nedir? Bilimsel düşüncenin işlevi nedir? Türünde sorular soran felsefe dalı hangisidir?

Cevap : bilim

33.Bilimin ne olduğunu sınırlarını değerini bilimsel olayları anlamaya ve açıklamaya çalışan felsefe alt disiplini hangisidir?

Cevap : bilim

34.Sözcük anlamı kuşkuculuk olan septisizmi göre ifadelerden hangisi doğru değildir?

Cevap : insan bilgisi deney ve aklın birlikteliğinden oluşur

35.felsefe herhangi bir konunun istenildiği gibi açıklaması değil belirli sorunların belirli konuların temellendirilmiş çözüm ve açıklamasıdır.
verilen ifade felsefi denemenin özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

Cevap : ileri sürülen tezlerin temellendirilmesi gerekliliği ile

36.Ölçülülük oran ve orantıya ağırlık veren Pythagoras’a göre matematiğin
temel ilkeleri aynı zamanda varlığında Temel ilkeleridir.
buna göre hangisi varlığın temel ilkesi olabilir?

Cevap : sayı

37.Hangisi fatalizmin(kadercilik) insan anlayışına uygun bir ifadedir?

Cevap : doğaüstü bir güç tarafından belirlendiği

38.Bilim insanı tüm çalışmaları bir probleme cevap bulmak için yapar örneğin gelgit olayı neden Olur sorusu bir bilimsel problem tespitidir. verilen örnek bilimsel yöntemin aşamalarından hangisinde gerçekleştirilir?

Cevap : problemin farkına varma

39.Her şeyin önceden doğaüstü bir güç tarafından belirlendiğini ve insanların Özgür olmadığını savunan görüş hangisidir?

Cevap: fatalizm (kadercilik)

40.Eğer var olan her şey hareket ve değişim içindeyse nasıl olur da bu değişen varlıkların doğru bilgisini bilebiliriz düşüncesi ile doğru bilginin mümkün olmadığını ileri süren felsefi görüş hangisidir?

Cevap : septisizm (şüphecilik)

41.Her şey önceden doğaüstü bir güç tarafından belirlenmiştir. İnsan özgür değildir ve yaptıklarından da sorumlu değildir. Özellikleri verilen görüş hangisidir?

Cevap : kadercilik

42.Kimi filozoflara göre ahlaki eylemin amacı mutluluk kimisine göre ise ödev duygusudur.
verilen ifade ve ahlak felsefesi sorularından hangisine cevap niteliğindedir.

Cevap : ahlaki eylemin amacı nedir?

43.Platon’a göre insan yaşadığı koşullara göre ahlaki davranışlarda bulunamaz çünkü bu dünyada mutlaka ahlaki değerler yoktur mutlaka ahlaki değerler idealar dünyasıdır. Platon’un sözü edilen düşüncesine göre hangisi ahlaki davranışın temelinde yer alıyor olabilir?

Cevap : iyi ideası

44.Adam Smith’in bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler şeklinde dile getirdiği ekonomik özgürlük anlayışı hangisi ile adlandırılır?

Cevap : liberalizm

45.Görüşlerden hangisi ideal bir toplum düzenini kabul etmez?

Cevap : insanın bizzat kendi doğası bir daha el bir düzeni imkansız kılar

46.Zaman ve mekan içinde yer alan ve dışsal gerçekliği olan varlıklara reel gerçek varlıklar denir.
Buna göre hangisi reel gerçek varlık değildir?

Cevap : deniz kızı

47.Doğru bilgi karşılaştığımız problemleri çözebilen bilgidir örneğin nane limon soğuk algınlığı için kullanıldığında faydalı sonuçlar verdiyse nane limon soğuk algınlığına iyi gelir bilgisi doğru bir bilgidir. verilen açıklama doğruluk ölçütlerinden hangisine örnektir?

Cevap : yararlılık

48.Hangisi bilim felsefesinin ele aldığı konular arasında yer alır?

Cevap : bilim ile yaşam arasındaki ilişki

49.Önsel bilgileri reddeder. Gerçek varlığın bilgisinin deneyimlerimiz olduğunu savunur

Bu özellikler hangi görüşe aittir?

Cevap : ampirizm (deneycilik)

50.Sanat renk dil din ırk ayrımı yapmadan tüm dünyanın paylaştığı ortak bir görsel dilin oluşmasını sağlar.
verilen ifade sanat felsefesinin özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

Cevap : evrensellik

51.Ahlak felsefesi iyi ve kötü davranışın ne olduğunu sorguladığına göre değer yargılarından hangisi ahlak alanına aittir?

Cevap : iyi kötü

52.Varlık felsefesi diğer adıyla ontoloji varlığın ne olduğunu anlamını duasını yapısını ilkelerini ve türlerini araştıran felsefe disiplinidir.
verilen bilgiye göre hangisi ontolojik bir sorudur?

Cevap : varlık bir midir çok mudur?

53.Nasıl ki bir binanın temeli sağlam olmadığında bina çürük olursa yazacağımız felsefi yazıya da bilimlerden estetikten etikten sağlam argümanlardan oluşturmadıkça bu yazıların felsefi bir değeri olmaz.
Bu parçada felsefi denemenin özelliklerinden hangisi vurgulanmıştır

Cevap : ileri sürülen tezlerin temellendirilmesi gerektiği

54.Günümüz bilgi cevap bilimin hayatımızda nasıl iç içe geçtiğini onun hayatımızın nasıl ayrılmaz bir parçası haline geldiğini göstermektedir. Kullandığımız araba bindiğimiz uçak ve anında bilgiye ulaşmamızı sağlayan iletişim araçları bu durumu örnekleri niteliktedir.
Bu parçada hangisi vurgulanmaktadır?

Cevap : bilim yaşam ilişkisi

55.Hangisi siyaset felsefesinin soruları arasında yer almaz?

Cevap : vahiy olanaklı mıdır?

Felsefe-2 Sınav Soruları 122

Açık Lise Çıkmış Sorular

Felsefe-2 Sınav Soruları-122

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!