Açık LiseFelsefe

Felsefe 1 Sınav Soruları – 121

Felsefe-1 Sınav Soruları-121

Açık Lise Felsefe-1 Sınav Soruları-121

Felsefe-1 Sınav Soruları-121

1) 1. Önerme: Birinci atın yelesi var.
2. Önerme: ikinci atın yelesi var.
3. Önerme: üçüncü atın yelesi var.

100. Önerme :100 atın yelesi var.
Sonuç öyleyse tüm atların yelesi var
Verilen örnekle ilgili aşağıda Hangisi doğru bir bilgidir?

Cevap : Özelden genele akıl yürütülerek sonuca ulaşılmıştır.

2) Hangisi kavramları doğru kullanımı sonucunda yaşanacak durumlar arasında yer almaz?

Cevap : bir düşüncenin yanlış anlaşılması

3) Felsefe sorularla aranılan, kavramların anlamını aydınlatmak ve bunlardan ne anlaşıldığını ortaya koymaktır.
Bu bilgiye göre hangisi teknoloji konusunda sorulabilecek Felsefi bir sorudur?

Cevap : Teknoloji nedir ve yaşamımızı nasıl etkilemektedir.

4) “Bir görüşü desteklemek ,doğrulamak veya güçlendirmek için öne sürülen önerme ya da önermeler” kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

Cevap : :Argüman

5) Bilgiyi seven, bilgelik arayışına muhtaç olduğunu hisseden filozof da herkes gibi yer, içer, gezer. Onu diğer insanlardan farklılaştıran şey, onun kendi kendine soru soran kişi olmasıdır. Filozof, düşüncelerini mantıksal bir tutarlılıkla ortaya koyan ve sistemli bir bütünlük içinde sunandır. O, karşıtları içinde hayatı, hayatın anlamını, anlamsızlığı, doğruyu yanlışı, İyiyi kötüyü, bizi mutluluğa götüreni bilmeye çalışır. O, düşünceleri ile evrensel bir bilince sahip, oralı yada buralı değil bir evren vatandaşıdır.
Bu parçaya göre hangisi filozofun özelliği olamaz

Cevap : Kesin bilgiye ulaştığı ne düşünür.

6) Bir filozof düşüncelerini sistemli bir şekilde sunarken öznel bir yaklaşımla hareket etse de genele yönelmek durumundadır. Çünkü insan yaşantısına giren her şey felsefeyi konu olabilir. Bu nedenle felsefi düşünce varlığı tümüyle ele almalı ve evrensele ulaşmaya çalışmalıdır.
Parçada felsefi düşüncenin özelliklerinden hangisi üzerinde durulmuştur?

Cevap : Evrensel olma

7) Felsefe var olan her şeyin Nedenini merak eden ve bunları anlama ihtiyacı duyan insan aklının her türlü bilgiye eleştiri süzgecinden geçirmek çabasıyla mö 6.yy.da doğmuştur. felsefi düşüncenin ;sorgulama ,şüphe etme Evrensel, rasyonel ,birikimli ve refleksif olma gibi temel nitelikleri vardır.
Verilen metinden hareketle felsefe düşünce ile ilgili hangisine ulaşılamaz?

Cevap : Kesin olduğunu

8) Dış dünyada nesnel bir varoluşa sahip olan varlık; bilinçten, bilen insan zihninden bağımsız olarak var olan her şey gerçeklik olarak tanımlanır.
Buna göre hangisi gerçeklik örneğidir

Cevap : bir geminin var olması

9) Felsefe, Yunanca Philosophia sözcüğünden gelmektedir. Philosophia, philla(sevgi) ve sophia (hikmet bilgelik ) kelimelerinin birleşiminden meydana gelen bir sözcüktür.
Buna göre hangisi felsefenin dilimizdeki karşılığıdır?

Cevap : Bilgelik sevgisi

10) Arapçadan dilimize geçen felsefe kelimesi, Yunanca philosophia sözcüğünden gelmektedir. Philosophia ise philia (filia: seviyorum,peşinden koşuyorum) ve Sophia (Sofya: bilgi, bilgelik, Hikmet )sözcüklerden oluşan bir kelimedir. yani felsefe, bilgelik sevgisi anlamına gelmektedir.
Bu Bilgiden hareketle Felsefe ile ilgili hangisi doğru değildir?

Cevap : Var olan her şey hakkında tam kesin ve evrensel bir bilgiye sahip olmaktır.

11) Bir olay , varlık veya düşünce üzerinde belirtilen bir fikirdir. Verilen tarım kavramlardan hangisine aittir?

Cevap : Görüş

12) Hangisi Felsefe temellendirme ile ilgili doğru bir bilgidir?

Cevap : Konu edinilen gerçeklik üzerinde elde edilen bilgilerin da yanakların ortaya konulur.

13) Platon: Var olanı bilmek için düşüncenin yöntemli bir çalışmasıdır.
Aristoteles: var olanın ilk ilkelerinin ve temellerinin araştırılmasıdır.
El-Kindî: İnsanın gücü ölçüsünde varlığın hakikatini bilmesidir.
Verilen felsefe tanımlarının ortak özelliği hangisidir?

Cevap  :Var olanı bilme çabasında olmaları

14)Doğru düşünmek için kavramların sorgulanarak titizlikle seçilmesi ve yerinde kullanılması gerekir.
Verilen ifade düşüncemizin alanlardan hangisi ile ilişkisine dikkat çekmektedir

Cevap : DIL

15)Sahip olduğu bilgileri sorgulayan zihin kendi üzerinde dönme hareketidir Verilen tanım felsefenin özelliklerinden hangisine aittir

Cevap : Refleksif olma.

16)John Locke’un görüş ve düşünceleri Amerikan Anayasası ve insan hakları bildirgesinin hazırlanmasında etkili olmuştur.
Bu Bilgiden hareketle hangisine ulaşılabilir?

Cevap: Filozofların görüşleri pratik yaşamda etkili olmuştur.

17) İnsan nedir? Varlık nedir? iyi yaşam nedir? gibi sorular soran alan hangisidir?

Cevap : felsefe

18) -Felsefi sorularla aranılan kavramlarının anlamını aydınlatma ve bunlardan ne anlaşıldığını ortaya koymaktır.
-Yaşamın bütününü kucaklayan her şeye çok yönlü baka bilmemizi sağlayan sorulardır.
Verilen özelliklerden hareketle hangisini bir felsefe sorusu olduğu söylenemez?

Cevap: İnsan onuruna yakışan davranış nedir?

19) İnsanın evrende olup bitenler karşısında ki şaşkınlık ve hayranlık duygusudur. Verilen tanım felsefen özelliklerden hangisi ile ilgilidir?

Cevap : Hayret etme

20) insan doğası gereği evrenin yapısı hayatın anlamı ve edinmiş olduğu bilgilerin doğruluk değeri gibi Pek çok konuyu merak eder bu merak sayesinde İnsanoğlu sorularına yanıtlar bulmakta ve bulmuş olduğu yanıtlardan hareketle Hem bireysel yaşantısını hem de toplumsal yaşantıya şekillendirme ve merakını gidermeye çalışır.
Verilen parçada hareketle insanoğlunun merakının hangisini sağladığına ulaşılabilir ?

Cevap : Bireysel ve toplumsal yaşamı şekillendirmeyi

21) hangisi felsefi düşüncenin ortaya çıkışı ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

Cevap : antik Yunanlılar kendilerinden önce yapılan dini mitolojik açıklamalarla ilgili sorgulama yapmaya gerekli görmemiş ve bu düşüncelerle tatmin olmuşlardır

22) tutarlılık mantıklı bir bütünün parçaları arasındaki karşılıklı bağlantının veya uyumun olmasa düşüncelerini kendi içinde çelişki içermemelidir.
Buna göre hangisi tutarlılık örneğidir?

Cevap : Kitap okumanın önemini dile getiren Ayça öğretmenin her kitap okuması

23) Yeşillikler ve ormanlıklar bir aşık için mutluluk kaynağı sayılırken bir avcı için avcılık yapılacak yer olarak görülür.
Bu sözün anlamından hareketle filozofları için hangisi söylenebilir?

Cevap : Aynı gerçeği kendi görüş açınıza göre yorumlar

24)J.J.ROUSSEAU” yeşillikler ve ormanlıklar bir Aşık için mutluluk kaynağı sayılırken Bir Avcı için yapılacak avcılık yapılacak yer olarak görülür der işte bunun gibi filozoflardan aynı gerçeği kendi bakış açılarına göre yorumlarlar.
Verilen metinde felsefi bilginin özelliklerinden hangisi vurgulanmıştır?

Cevap : Öznel olma

25) hangisi Bir görüşün Felsefi bir boyut kazandığını gösteren şartlardan değildir?

Cevap : Fikirlerin birbirleriyle çelişik olması

Felsefe-1 Sınav Soruları-121

26) Öne sürülen bir görüş söz konusu olduğunda hangisi dikkat edilecek durumlar arasında yer almaz?

Cevap : Öne sürülen görüşün kime ait olduğu

27) Felsefe kelimesi, yunanca philosophia sözcüğünden gelmektedir. Philosophia ise philia;……ve sophia;……sözcüklerinden oluşan bir kelimedir felsefe yapan kişi yani filozof hikmeti bilgeliği sevendir
Verilen ifadede boş bırakılan yere kavram ilkelerinden Hangisi getirilirse doğru bir bilgi elde etmiş oluruz?

Cevap : Sevilmek, bilgelik

28) Mantıklı bir bütünün parçaları arasında karşılıklı bağlantısının veya uyumun olması düşüncelerin kendi içinde çelişki içermemesi felsefi akıl yürütmede hangisinin önemini ortaya koyar?

Cevap : Tutarsızlığı

29) Felsefe; sorularından kavramlarının anlamını aydınlatmak ve bunlarla ne anlaşıldığını ortaya koymaktır.
Bu bilgiye göre hangisi “teknoloji” konusunda sorulabilecek Felsefi bir sorudur?

Cevap : Teknoloji nedir ve yaşamımızı nasıl etkilemektedir.

30) Her türden eleştiri ya da tartışmaya kapalı olmak öne sürülen ilkeleri öğretileri eleştirmeden sorgulamadan olduğu gibi benimseme kavramlarından hangisi ile adlandırılır?

Cevap : Doğruculuk

31) Platon’un; “konuşma İnsanın aklını kullanma sanatıdır.” ifadesi düşünme ile alanlardan hangisine ilişkisine dikkat çekmektedir?

Cevap : Dil

32) “Tek bildiğim şey hiç bir şey bilmediğimdir.” Sokrates’in verilen sözü felsefenin alanlarından hangisi ile ilgilidir?

Cevap : Bilgi

33) Hangisi akıl yürütmede dilin önemi ile ilgili değildir?

Cevap : Nedir? tarzında sorular felsefe sorularıdır

34) Gündelik yaşantımızda bazı kavramlar birbirinin yerine kullanırız ve bunun çoğu zaman farkında bile olmayız .Örneğin bir resim gördüğümüzde çok iyi bir resim ya da yolda yere çöp atan birini gördüğümüzde çok çirkin bir davranış gibi yargılarda bulunuruz ancak cümleler dikkatli bir şekilde incelendiğinde iyi ve Çirkin kavramlarının yanlış olarak kullanıldığını fark ederiz.
Verilen parçada hangisine vurgu yapılmaktadır.

Cevap : Kavramların yanlış kullanılmasına

35) Felsefede;Nedir?sorusu ile Her konu üzerinde sorgulama yapılır ve sürekli bilgi arayışı sürdürülür. Bir konu hakkında doğru bilgiye ulaşıldığı düşünülse bile bununla yetinilmez ve sorgulama sürekli devam eder.
Parçadan hareketle hangisine ulaşılabilir

Cevap : Felsefe sürekli bir sorgulama etkinliğidir.

36) Hangisi felsefenin işlevlerinden biri değildir?

Cevap : Bildiğimiz ile yetinmemizi sağlar

37) -İslam Filozofu El-kindi “felsefe bir insanın gücü ölçüsünde varlığın hakikatini bilmesidir”
-Alman filozofu Immanuel Kant” felsefe kendisini akla dayanan nedenlerle meşru kılmak ve haklı çıkarmak iddiasında bir zihinsel etkinlik biçimidir.”El-Kindi’nin ve immanuel Kant’ın felsefe tanımlarından hareketle hangisine ulaşılabilir?

Cevap : Felsefenin farklı tanımları yapılmıştır

38) Öne sürülen bir görüş söz konusu olduğunda hangisi dikkat edilecek durumlar arasında yer almaz?

Cevap : Öne sürülen görüşün kime ait olduğu

39) Hangisi felsefi Tartışmanın amaçları arasında yer almaz?

Cevap : Düşüncelerin çelişkisizce birbirlerini destekleyip desteklemediğini dikkat etmek

40) – Bir görüşü desteklemek doğrulamak veya güçlendirmek için öne sürülen önerme ya da önermelerdir.
– doğru veya yanlış olabilen cümlelere denir.
– zihnin bir veya birkaç önermeye dayanarak sonu çıkarmasıdır.
Verilen tanımlar kavramlarla eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır?

Cevap : Arguman

41) Her felsefe sorusunda amaç, bir kavramın ya da kavram öbeğinin açıklanmasıdır. Buna göre hangisi bir felsefe sorusu dur?

Cevap : Özgürlük nedir

42) Eğer birisi Denizde Bir Gemi var derse ve o anda denize bakıp geminin var olduğunu görürsek doğru söylediğini düşünürüz.
Verilen ifade hangisine örnek oluşturur

Cevap : doğruluk

43)Jean Jacques Rousseau ve Voltaire’nin Fransız demokrasisinin doğuşunda önemli katkıları olmuştur.
Bu Bilgiden hareketle hangisi söylenebilir?

Cevap : felsefi görüşler toplumsal hayatın dönüşüm üzerinde etkilidir

44) hangisi felsefi Tartışmanın amaçları arasında yer almaz?

Cevap : öne sürülen her türlü görüşü felsefi görüş olarak değerlendirmek

45) Aşağıdakilerden hangisi Akıl yürütme yollarından biri değildir?

Cevap : Yeter-sebep

46) “Felsefe yapmak sürekli yolda olmaktır.” Tanımını yapan Alman filozof hangisidir?

Cevap : Karl Jaspers

47) felsefenin ortaya çıkışından önce insanoğlunun Evren doğa ve kelimeler hakkındaki problemlere çözüm aradığı kaynaklar hangisidir?

Cevap : Dini-mitolojik ( efsanevi )

48) Düşünen öznenin kendi üstüne dönerek düşünmesi duygularını algılarına bilgilerini ve kavrayışlarına bağlı olarak kendini anlama tanıma ve bilime yeteneğidir.Tanımı verilen kavram hangisidir?

Cevap : Özbilinç

49) Arzu, Bilge, Hasan, ve Mert Arasında şöyle bir konuşma geçer. Arzu: felsefe sorusunu diğer sorulardan ayıran özellikler vardır.
Bilge: Bence sorduğunuz her soru felsefe sorusudur.
Hasan: Örneğin mutlu bir arkadaşın var mı sorusu felsefe sorusudur
Mert: sanırım felsefe sorusu bizim günlük sorulardan bağımsız olduğumuz almamız gereken sorulardır örneği mutlu olmam için nasıl yaşamalıyım? iyi nedir? soruları gibi
Bu diyaloğa göre felsefe soruları ile ilgili doğru bilgiye sahip öğrenmek hangisinde verilmiştir?

Cevap : Arzu-Mert

50) Hakan ile Ceren akıllı telefonlarının İnsan zekası üzerindeki etkisi hakkında tartışmaktadır Hakan Tartışmanın başında akıllı telefonların insan zekasını olumsuz yönde etkilediğini ve bu yüzden insanların teknolojiden uzak durulması gerektiğini öne sürer ancak Tartışmanın sonunda Hakan başlangıçta savunduğu düşüncesi ile çalışıyor ek akıllı telefonların hem insanlar hem de İnsan zekâsının gelişiminde olumlu bir etkiye sahip
olduğunu savunur.
Verilen açıklama hangisini uygun bir örnektir?

Cevap : Çelişkilik

51) bir kimsenin şan ve şeref içinde olduğunu büyük bir yere yükseldiğini ya da ölçüsüz bolluk içinde olduğunu görerek düşlemenin etkisi altında kalıp onu bunlardan dolayı mutlu saymaya kalkma. çünkü gerçek özü Elimizde olan şeylerde ne açgözlülüğü ne imrenmeye ne se kıskanmaya yer kalmaz ve sen de General senatör, konsül olmak istemez, belki yalnız özgür olmak istersin .Buna göre bu amaca giden tek bir yol vardır elimizde olmayan
şeyleri küçük görmek!
Epilektos’un verilen metninden hareketle hangisine ulaşılabilir?

Cevap : özgür olmak, gerçek Öz Elimizde olan bir şeydir.

Felsefe-1 Sınav Soruları-121

Açık Lise Çıkmış Sorular

Felsefe-1 Sınav Soruları-121

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!