Psikometrik Gelişimsel Ölçme ve Değerlendirme 2021 Final

Psikometrik Gelişimsel Ölçme ve Değerlendirme 2021 Final

Psikometrik Gelişimsel Ölçme ve Değerlendirme 2021 Final

1- Gelişimsel gerileme nedir?

A) Çocuğun kazandığı gelişimsel becerileri kaybetmesi
B) Tipik gelişim sürecinde olması beklenmeyen bir özelliğin ortaya çıkması
C) Çocuğun tipik bir gelişim yörüngesi izlemesi
D) Çocuğun belli becerileri kazanması için gereken beceriler
E) Gelişim alanlarında anlamlı düzeyde gecikme olması

Cevap : A) Çocuğun kazandığı gelişimsel becerileri kaybetmesi

2- Çocuğun normal gelişimi için hangisi yanlıştır?

A) Normal gelişim, çocuğun genetik özellikleri ve çevresinden etkilenir.
B) Normal gelişim, genellikle belli bir yörünge takip eder
C) Gelişimdeki farkların takibini kolaylaştırmak için persentil eğrileri oluşturulmuştur.
D) Çocuğun normal gelişimi statik bir süreçtir.
E) Değerlendirmede çocuğun gelişim özellikleri dikkate alınmalıdır.

Cevap : D) Çocuğun normal gelişimi statik bir süreçtir.

3- Normal gelişim için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Normal gelişim, izole alanların bağımsız gelişimi sonucu ortaya çıkar.
B) Gelişim, genetik ve çevre şartlarının etkileşimi sonucudur.
C) Her çocuğun gelişimi, genetik ve çevresel özellikler göz önüne alınarak özgün olarak değerlendirilmelidir.
D) Sosyoekonomik faktörler gelişimi etkileyebilir.
E) Gelişim takibi için gelişimsel dönüm noktaları kullanılabilir.

Cevap : A) Normal gelişim, izole alanların bağımsız gelişimi sonucu ortaya çıkar.

4- Zeka hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Zekanın adapte olma ile ilgili olduğunu ileri süren yazarlar olmuştur.
B) Zeka, insanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma
yeteneklerinin tamamıdır.
C) Yargılama ve problem çözme zekanın kapsadığı beceriler arasındadır.
D) Farklı yazarlar, zekanın farklı boyutlarına odaklanarak farklı zeka tanımları yapmışlardır.
E) Zeka tanımında uzlaşılmış bir kavramdır.

Cevap : E) Zeka tanımında uzlaşılmış bir kavramdır.

5- I. Gelişim gecikmesi
II. Gelişimsel gerileme
III. Gelişimsel dönüm noktası
IV. Gelişim yetersizliği
Yukarıdakilerden hangileri gelişimsel sorunlar arasındadır?

A) I-III
B) I-II
C) II-III
D) II-IV
E) III-IV

Cevap : B) I-II

6- I. Nöronların miyelin kılıfla kaplanması
II. Beyin omurilik sıvısı
III. Sinapsların budanması
IV. Yürütücü işlevler
Yukarıdakilerden hangileri beyin gelişiminin altında yatan süreçlerdendir?

A) I-III
B) II-III
C) I-II
D) II-IV
E) III-IV

Cevap : A) I-III

7- I. Bilgiyi kazanma ve öğrendiklerini uygulama
II. Plan yapabilme
III. Duygu durum
IV. Denge
Yukarıdakilerden hangileri zekanın kapsadığı becerilere dahil değildir?

A) III-IV
B) II-IV
C) I-III
D) I-II
E) II-III

Cevap : A) III-IV

8- Gelişim gecikmesi nedir?

A) Tipik gelişim sürecinde olması beklenmeyen bir özelliğin ortaya çıkması
B) Çocuğun kazandığı gelişimsel becerileri kaybetmesi
C) Çocuğun tipik bir gelişim yörüngesi izlemesi
D) Çocuğun belli becerileri kazanması için gereken beceriler
E) Gelişim alanlarında anlamlı düzeyde gecikme olması

Cevap : E) Gelişim alanlarında anlamlı düzeyde gecikme olması

9- I. Otizm Davranış Kontrol Listesi
II. Güçler ve Güçlükler Anketi
III. Weiss İşlevsellikte Bozulma Ölçeği
IV. Çocukluk Çağı Otizm Derecelendirme Ölçeği
Yukarıdakilerden hangileri otizm spektrum bozukluklarının (OSB) değerlendirilmesinde kullanılan ölçeklerden değildir?

A) I-III
B) II-III
C) II-IV
D) I-II
E) I-IV

Cevap : B) II-III

10- I. Şekil-zemin ayrımı
II. Şekil sabitliği algısı
III. Artikülasyon
IV. Sağ-sol ayırt etme
Yukarıdakilerden hangileri Frostig görsel algı testinin değerlendirdiği becerilerdendir?

A) I-III
B) I-II
C) II-III
D) I-IV
E) II-IV

Cevap : B) I-II

11- I. Çocuğa uygun ölçme araçlarının belirlenmesi
II. Yönlendirme sebebine yönelik uygun açıklamalar üretilmesi
III. Bireyin psikolojik durumunu tanımlanması
IV. Ölçme hatalarının önlenmesi
Yukarıdaki ifadelerden hangileri ölçme ve değerlendirme raporu yazılmasının amaçlarındandır?

A) II-IV
B) III-IV
C) I-III
D) I-II
E) II-III

Cevap : E) II-III

12- Uyarana zaman geçmesine rağmen odaklanmaya devam edebilmeye ne denir?

A) Dikkati kaydırma
B) Seçici dikkat
C) Sürdürülen dikkat
D) Çalışma belleği
E) Bölünmüş dikkat

Cevap : C) Sürdürülen dikkat

13- Metropolitan okul olgunluğu testi hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Okul öncesi çocukların ilkokula hazır olup olmadıklarını değerlendirir.
B) Çocuğun dili anlayıp kavrayabilmesi değerlendirdiği becerilerden biridir.
C) Testin standart bir uygulama yönergesi bulunmaktadır.
D) Test 5 yaş 6 ay ile 6 yaş arası çocuklarda kullanılır.
E) Bir tür projektif testtir.

Cevap : E) Bir tür projektif testtir.

14- Aşağıdaki ölçeklerden hangisi kaygı bozukluklarının değerlendirilmesinde kullanılır?

A) Conners Anababa Değerlendirme Ölçeği
B) Çocukluk Çağı Anksiyete Tarama Ölçeği
C) Güçler ve Güçlükler Anketi
D) Weiss İşlevsellikte Bozulma Ölçeği
E) Çocukluk Çağı Otizm Derecelendirme Ölçeği

Cevap : B) Çocukluk Çağı Anksiyete Tarama Ölçeği

15- Projektif testler için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Bireylere belirsiz uyaranlar vererek kişinin iç dünyasına ulaşmayı amaçlayan testlerdir.
B) Psikiyatrik tanı koymak için kullanılan testlerdir.
C) Klinik kullanımı son yıllarda belirgin şekilde artmıştır.
D) Standart uygulama ve puanlama yönergeleri olduğu için objektif değerlendirme yapılır.
E) Kişinin dikkatini ölçmek için kullanılır.

Cevap : A) Bireylere belirsiz uyaranlar vererek kişinin iç dünyasına ulaşmayı amaçlayan testlerdir.

16- I. Stroop Testi
II. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
III. Leiter Uluslararası Performans Ölçeği
IV. Frankfurter Testi
Yukarıdakilerden hangileri dikkat testidir?

A) II-IV
B) I-II
C) I-IV
D) II-III
E) I-III

Cevap : C) I-IV

17- İşlem hızı nedir?

A) Ortamdaki diğer unsurları görmezden gelip, istediği bilgiye odaklanabilmektir.
B) Bilgiyi alma, anlama ve uygun cevabı vermenin zamanlamasıdır.
C) Mevcut durumu iyi analiz edip uygun kelimeleri seçebilmektir.
D) Yeni durumları doğru değerlendirmek ve ona uygun tepkiler ortaya koymaktır.
E) Somut nesne ve olaylarla doğrudan ilişkili olmayan kelimelerle düşünebilmektir.

Cevap : B) Bilgiyi alma, anlama ve uygun cevabı vermenin zamanlamasıdır.

18- I. Conners Anababa Değerlendirme Ölçekleri
II. Güçler ve Güçlükler Anketi
III. Weiss İşlevsellikte Bozulma Ölçeği
IV. Çocukluk Çağı Otizm Derecelendirme Ölçeği
Yukarıdakilerden hangileri dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu(DEHB)’nun değerlendirilmesinde kullanılan ölçeklerden değildir?

A) II-IV
B) I-II
C) I-IV
D) II-III
E) I-III

Cevap : A) II-IV

19- I. Soyut psikolojik sorunların sayısallaştırılması
II. Çocuğun okumayı bilip bilmediğinin öğrenilmesi
III. Klinik değerlendirmeye alternatif olması
IV. Geniş kitlelerde psikolojik belirti taranması
Yukarıdakilerden hangisi ruh sağlığı alanında ölçek kullanımının faydaları arasındadır?

A) I-IV
B) I-II
C) I-III
D) II-IV
E) II-III

Cevap : A) I-IV

20- I. Çocuk ve Gençler için Davranış Değerlendirme Ölçeği
II. Güçler ve Güçlükler Anketi
III. Frankfurter Testi
IV. Leiter Uluslararası Performans Ölçeği
Yukarıdaki ölçeklerden hangileri psikolojik problem tarama amacıyla kullanılan ölçeklerdir?

A) I-IV
B) II-IV
C) II-III
D) I-III
E) I-II

Cevap : E) I-II

21- Ölçme ve değerlendirme raporları için hangisi yanlıştır?

A) Rapor, ailenin çocukla ilgili düşüncelerini destekler.
B) Rapor etiketleyici ifadeler içermemelidir.
C) Raporun dili kime ve ne amaçla yazıldığına göre farklılık gösterir.
D) Bireyin psikolojik durumunun tanımlanması amacıyla rapor yazılabilir.
E) Adli amaçla rapor yazılabilir.

Cevap : A) Rapor, ailenin çocukla ilgili düşüncelerini destekler.

22- Dağıtıcıları görmezden gelip belli bir uyarana odaklanabilmeye ne denir?

A) Bölünmüş dikkat
B) Dikkati kaydırma
C) Seçici dikkat
D) Görsel bellek
E) Sürdürülen dikkat

Cevap : C) Seçici dikkat

23- I. Otizm Davranış Kontrol Listesi
II. Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanteri
III. Güçler ve Güçlükler Anketi
IV. Çocukluk Çağı Anksiyete ve Depresyon Ölçeği-Yeniden Düzenlenmiş
Yukarıdaki ölçeklerden hangileri kaygı bozukluklarının değerlendirilmesinde kullanılır?

A) I-III
B) I-IV
C) II-IV
D) II-III
E) I-II

Cevap : C) II-IV

24- Dikkati bir uyarandan ayırıp başka bir uyarana odaklamaya ne denir?

A) Bölünmüş dikkat
B) Seçici dikkat
C) Sürdürülen dikkat
D) Pratik düşünme
E) Dikkati kaydırma

Cevap : E) Dikkati kaydırma

25- Aşağıdakilerden hangisi zekanın kapsadığı becerilere dahil değildir?

A) Duygu düzenleme
B) Dikkat
C) Uygun sözcüklerle kendini ifade edebilme
D) Kavradıklarından çıkarsamada bulunabilme
E) Kavramları anlayıp uygun şekilde kullanabilme

Cevap : A) Duygu düzenleme

26- Dikkat testleri hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Dikkat testleri tanı koydurucu testlerdir.
B) Dikkat testleri dikkat problemleri olabilecek bireyleri belirlemek için tarama amaçlı
kullanılabileceği gibi, tedavi takibinde de kullanılabilir.
C) Dikkat testleri çocuğun bilişsel profilini anlamak için bir araç olarak kullanılabilir.
D) Dikkat, birçok durumdan etkilenen bir beceri
olduğu için değerlendirilmesinin uygun şartlarda yapılması önemlidir.
E) Çocuğun aç, hasta, uykulu, moralsiz, motivasyonsuz, kaygılı vs. olması dikkatini olumsuz etkileyecektir.

Cevap : A) Dikkat testleri tanı koydurucu testlerdir.

27- Aşağıdakilerden hangisi Metropolitan okul olgunluğu testinin alt testlerinden değildir?

A) Kelime anlama
B) Kopya etme
C) Genel bilgi
D) Sağ-sol ayırt etme
E) Sayılar Soruyu

Cevap : D) Sağ-sol ayırt etme

28- Aşağıdaki ifadelerden hangisi ruh sağlığı alanında ölçek kullanımı konusunda doğrudur?

A) Ölçekler, geniş bir belirti kümesinin hızlı bir şekilde incelenmesini sağlar.
B) Klinik değerlendirmeyle birlikte ölçek kullanılamaz.
C) Ölçekler aynı anda birden çok kişiye uygulanamaz.
D) Ölçeklerin verdiği sonuçlarda genelde hata bulunmaz.
E) Öğretmenlerin doldurduğu ölçeklerde hata bulunmaz.

Cevap : A) Ölçekler, geniş bir belirti kümesinin hızlı bir şekilde incelenmesini sağlar.

29- Aşağıdakilerden hangisi kaygı bozuklukları için doğrudur?

A) Kaygı bozukluklarında ölçek sonucuna göre tanı ve tedavi düzenlenir.
B) Kaygı bozukluklarının değerlendirmesinde özdeğerlendirme ölçekleri çok önemlidir.
C) Kaygı bozuklukları, toplumun tamamında görülür.
D) Ölçeklerle, kaygı bozukluklarının tanısı güvenilir bir şekilde konulabilir.
E) Kaygı, anormal ve problemli bir duygudur.

Cevap : B) Kaygı bozukluklarının değerlendirmesinde özdeğerlendirme ölçekleri çok önemlidir.

30- Aşağıdakilerden hangisi ruh sağlığı alanında ölçek kullanımı için yanlıştır?

A) Ölçekler, geniş bir belirti kümesinin hızlı bir şekilde incelenmesini sağlar.
B) Ölçekler, klinik değerlendirme yapılamadığı zamanlarda tanı konup tedavi kararı vermek için kullanılır.
C) Ölçekler, soyut psikolojik sorunların sayısallaştırılmasını sağlar.
D) Ölçekler, çocuğun anlatmakta zorlandığı şeyleri ifade etmesi için farklı bir yol sağlar.
E) Ölçekler tarama amaçlı kullanılabilir.

Cevap : B) Ölçekler, klinik değerlendirme yapılamadığı zamanlarda tanı konup tedavi kararı vermek için kullanılır.

31- Aşağıdaki ifadelerden hangisi dil ve konuşma değerlendirmesinde dikkat edilmesi gereken noktalardan değildir?

A) Değerlendirmenin ilk aşaması fiziksel problemlerin incelenmesidir.
B) Öncelikle projektif test yapılmalıdır.
C) Gelişim sürecinde önce alıcı dil, sonrasında da ifade edici dil gelişir.
D) Özellikle alıcı dil problemi olan çocuklarda işitme testi yapılmalıdır.
E) Dil ve konuşma testi öncesi ayrıntılı muayene yapılmalıdır.

Cevap : B) Öncelikle projektif test yapılmalıdır.

32- Aşağıdakilerden hangisi projektif test değildir?

A) Stroop Testi
B) Tematik Algı Testi
C) Rorschach Mürekkep Lekesi Testi
D) Gazi Beier Cümle Tamamlama Testi
E) Çocuklar için Algı Testi

Cevap : A) Stroop Testi

33- Aşağıdaki ölçeklerden hangisi otizm spektrum bozukluklarının değerlendirmesinde kullanılan bir ölçeklerden değildir?

A) Gilliam Otıstık Bozukluk Derecelendirme Ölçeği
B) Değiştirilmiş Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçeği
C) Çocuk ve Gençler için Davranış Değerlendirme Ölçeği
D) Çocukluk Çağı Otizm Derecelendirme Ölçeği
E) Otizm Davranış Kontrol Listesi

Cevap : C) Çocuk ve Gençler için Davranış Değerlendirme Ölçeği

34- Aşağıdakilerden hangisi otizm spektrum bozukluklarında (OSB) ölçek kullanımı hakkında yanlıştır?

A) OSB belirtilerinin takibinde ölçek kullanılabilir.
B) Klinisyen tarafından uygulanan ölçekler tanı koyma amacıyla kullanılmaktadır.
C) Okul öncesi dönemde OSB’li çocuklar sadece ölçekle değerlendirilebilir.
D) Ölçekler, tarama amaçlı kullanılabilir.
E) Ölçekler OSB belirtilerinin şiddetini belirleme amacıyla kullanılabilir.

Cevap : C) Okul öncesi dönemde OSB’li çocuklar sadece ölçekle değerlendirilebilir.

35- I. Frankfurter Testi
II. Rorschach Mürekkep Lekesi Testi
III. Luisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi
IV. Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi
Yukarıdakilerden hangisi projektif test değildir?

A) II-IV
B) I-II
C) II-III
D) I-III
E) I-IV

Cevap : E) I-IV

36- Aşağıdakilerden hangisi dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu(DEHB)’nun değerlendirilmesinde ölçek kullanımı hakkında doğrudur?

A) Ölçekler, tedavi takibinde kullanılmaz.
B) Ölçeklerle DEHB tanısı güvenle konabilir.
C) DEHB ölçekleri okuma becerisini değerlendirmek için kullanılır.
D) DEHB ölçekleri çocuğun zekasının tespitini sağlar.
E) Ölçekler yardımıyla farklı kişilerden bilgi alınabilir.

Cevap : B) Ölçeklerle DEHB tanısı güvenle konabilir.

37- Aşağıdaki ifadelerden hangisi ruh sağlığı alanında ölçek kullanımı konusunda doğrudur?

A) Ebeveynlere ölçek doldurtularak anlama becerileri değerlendirilir.
B) Klinik değerlendirmenin alternatifi olduğu için daha çok kişiye hizmet verilmesini sağlar.
C) Ölçekler, her zaman güvenilir bilgiler verir.
D) Ölçekler, soyut psikolojik sorunların taranması için kullanılamaz.
E) Çocuklar, ölçek aracığıyla güvenilir bilgiler verebilir.

Cevap : E) Çocuklar, ölçek aracığıyla güvenilir bilgiler verebilir.

38- Aşağıdakilerden hangisi dil-konuşma testi değildir?

A) Türkçe Erken Dil Gelişim Testi-3
B) Çocuklar için Algı Testi
C) Türkçe Sesletim-Ses Bilgisi Testi
D) Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi
E) Ankara Artikülasyon Testi

Cevap : B) Çocuklar için Algı Testi

39- I. Sadece araştırmalarda kullanılır.
II. Sık kullanılan ölçeklerdir.
III. Çocuklarda zeka değerlendirmesi için kullanılır.
IV. Geniş kitlelerde psikolojik problemi olan kişilerin tahmin edilmesi için kullanılabilir.
Psikolojik problem tarama amacıyla kullanılan ölçekler hakkında yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) II-III
B) II-IV
C) I-II
D) I-III
E) I-IV

Cevap : B) II-IV

Psikometrik Gelişimsel Ölçme ve Değerlendirme 2021 Final

Psikometrik ve Gelişimsel Ölçme Değerlendirme Çocuk Gelişimi - facebook

Psikometrik Gelişimsel Ölçme ve Değerlendirme 2021 Final

Psikometrik Gelişimsel Ölçme ve Değerlendirme 2021 Final

 

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: