Psikometrik ve Gelişimsel Ölçme ve Değerlendirme

Auzef Psikometrik ve Gelişimsel Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavları
Vize Final
2023-24 Final Soruları
2023-24 Vize Soruları 2022-23 Final Soruları
2022-23 Vize Soruları 2021-22 Final Soruları
2020 Vize Deneme 2021-22 Büt. Soruları
2020 Vize Soruları 2021 Final Soruları
Ünite Soruları 2021 Büt. Deneme
Vize Deneme 1 2021 Büt. Soruları
Vize Deneme 2 Final deneme 1
Vize Deneme 3 Final deneme 2
Vize Deneme 4 Final deneme 3
Vize Deneme 5 Final deneme 4
Final deneme 5
Final deneme 6
Final deneme 7
Final deneme 8
Final deneme 9
Final deneme 10

Auzef Psikometrik ve Gelişimsel Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Auzef Psikometrik ve Gelişimsel Ölçme ve Değerlendirme Ünite Sınavları
Vize Final
Ünite 1 Ünite 6
Ünite 2 Ünite 7
Ünite 3 Ünite 8
Ünite 4 Ünite 9
Ünite 5 Ünite 10

Auzef Psikometrik ve Gelişimsel Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Psikometrik – Gelişimsel Ölçme ve Değerlendirme 2023-2024 Final Soruları

Zekâ Testleri ve Uygulamaları

Zekâ testleri, bireylerin zihinsel yeteneklerini ve potansiyelini değerlendirmek için tasarlanm

mış psikolojik araçlardır. Alfred Binet tarafından geliştirilen ilk zekâ testleri, öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek için tasarlanmıştır. Modern zekâ testleri, çeşitli zihinsel işlevleri ölçen ve genellikle bir IQ (Zeka Katsayısı) puanı veren standartlaştırılmış sorular içerir. Testlerin doğru uygulanması ve yorumlanması, çocukların gelişimsel ihtiyaçlarının anlaşılmasında ve eğitim planlamasında kritik öneme sahiptir.

Testlerde dikkat edilmesi gereken noktalardan biri, çocuğun test öncesinde ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesidir. Bu, çocuğun test sırasında rahat ve hazır hissetmesini sağlamak ve test sonuçlarının doğruluğunu artırmak için önemlidir. Ayrıca, testin sonuçlarının çocuğun bireysel ihtiyaçlarına ve öğrenme tarzına göre yorumlanması gerekir.

@lolonolo_com

Psikometrik – Gelişimsel Ölçme ve Değerlendirme 2023-2024 Final Soruları

Bu sorular, Psikometrik ve Gelişimsel Ölçme ve Değerlendirme alanındaki temel kavramları, yöntemleri ve uygulamaları içeriyor. Bu alan, bireylerin zihinsel yeteneklerini, kişilik özelliklerini, davranışsal eğilimlerini ve gelişimsel durumlarını değerlendirmek için kullanılan araçları ve teknikleri kapsar. Bu tür ölçüm ve değerlendirme, çocukların ve yetişkinlerin eğitim, sağlık ve psikolojik danışmanlık alanlarında etkin bir şekilde desteklenmeleri için kritik öneme sahiptir.

Psikometrik Ölçme ve Değerlendirme:

Psikometri, zihinsel yetenekler ve süreçler ile kişilik ve davranışsal özellikler gibi psikolojik değişkenleri ölçen bilimsel bir alanı ifade eder. Bu alanda kullanılan araçlar arasında zekâ testleri, kişilik envanterleri, davranışsal değerlendirme ölçekleri ve eğitimsel testler bulunur. Bu testler, bireylerin yeteneklerini, becerilerini ve kişilik özelliklerini değerlendirmek, ayrıca çeşitli psikolojik bozuklukların tanı ve tedavisinde yardımcı olmak için kullanılır.

Gelişimsel Ölçme ve Değerlendirme:

Gelişimsel değerlendirme, bireylerin yaşam döngüsü boyunca gelişimsel dönemlerine özgü ihtiyaçlarını ve becerilerini anlamaya yöneliktir. Özellikle çocukların gelişimsel aşamalarını takip etmek ve olası gelişimsel gecikmeleri veya sorunları erken tespit etmek için kullanılır. Bu değerlendirmeler, ebeveynler, öğretmenler ve sağlık profesyonelleri tarafından kullanılan çeşitli gelişimsel tarama testleri ve gözlem formları içerebilir.

Ölçme ve Değerlendirmede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

Ölçme ve değerlendirme süreçlerinde dikkat edilmesi gereken bazı temel ilke ve uygulamalar vardır. Örneğin, testlerin uygulanması sırasında çocuğun duygusal ve fiziksel durumunun göz önünde bulundurulması, testlerin uygulanış şeklinin standardize edilmesi ve test sonuçlarının dikkatli bir şekilde yorumlanması önemlidir. Ayrıca, bu süreçlerin etik kurallara uygun olarak yürütülmesi, ölçme araçlarının güvenilir ve geçerli olması ve bireylerin kültürel ve sosyoekonomik arka planlarına duyarlı bir şekilde uygulanması gerekmektedir.

Zekâ ve Gelişim Testleri:

Zekâ testleri, bireylerin zihinsel işlevlerini ve potansiyelini değerlendirmek için tasarlanmıştır. Bu testler, problem çözme becerileri, soyut düşünme, hafıza ve dil yetenekleri gibi birçok farklı zihinsel fonksiyonu ölçebilir. Gelişimsel testler ise çocukların motor, dil, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerini değerlendirmek için kullanılır. Özellikle erken çocukluk döneminde, bu testler çocuğun gelişimsel durumunu anlamak ve herhangi bir gecikme veya bozukluk için müdahale gerekliliğini belirlemek amacıyla önemlidir.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB):

DEHB, çocuklarda sıkça rastlanan bir durumdur ve dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik ve dürtüsel davranışlarla karakterizedir. DEHB’nin değerlendirilmesi için çeşitli ölçekler ve testler kullanılır. Bu değerlendirme araçları, çocuğun davranışlarını ve bu davranışların günlük yaşam üzerindeki etkilerini anlamaya yardımcı olur.

Psikometrik ve Gelişimsel Değerlendirmenin Önemi:

Bu değerlendirme süreçleri, çocukların ve yetişkinlerin eğitim, sağlık ve psikolojik danışmanlık alanlarında etkin bir şekilde desteklenmeleri için temel araçlar sunar. Doğru ve zamanında yapılan değerlendirmeler, bireylerin ihtiyaçlarına uygun eğitim ve müdahale programlarının geliştirilmesine, ayrıca psikolojik ve eğitimsel sorunların erken tespit ve tedavisine olanak tanır.

Bu makalede ele alınan konular, Psikometrik ve Gelişimsel Ölçme ve Değerlendirme alanındaki temel prensip ve uygulamaların bir özetini sunmaktadır. Bu bilgiler, eğitimciler, psikologlar, sağlık profes

yonelleri ve ebeveynler için kritik önem taşımaktadır. Ölçme ve değerlendirme süreçlerinin doğru ve etik bir şekilde yürütülmesi, bireylerin gelişimlerini en iyi şekilde desteklemek ve onlara uygun müdahaleleri sağlamak için temel bir gerekliliktir.

Ayrıca, bu alanda sürekli gelişen araştırmalar ve yenilikler, uygulayıcıların güncel bilgilerle donatılmasını ve bu bilgileri uygulamalarına entegre etmelerini gerektirir. Özellikle farklı kültürel ve sosyoekonomik arka planlardan gelen bireylere yönelik duyarlı ve kapsayıcı yaklaşımlar, bu alandaki değerlendirmelerin adil ve kapsamlı olmasını sağlar.

Sonuç olarak, Psikometrik ve Gelişimsel Ölçme ve Değerlendirme, bireylerin zihinsel, duygusal ve gelişimsel ihtiyaçlarını anlamak ve desteklemek için hayati bir rol oynar. Bu süreçler, eğitim, sağlık ve psikolojik hizmetlerin kalitesini artırmak ve bireylerin yaşam kalitesini iyileştirmek için temel bir yapı taşıdır.

@lolonolo_com

Psikometrik – Gelişimsel Ölçme ve Değerlendirme 2023-2024 Final Soruları

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi zekâ testi kullanılırken dikkat edilmesi gereken noktalardandır?

A) Zekâ testi sırasında neler yapılacağı çocuktan saklanmalıdır.
B) Zekâ testleri, çocuğu tanıyan herkes tarafından istenebilir.
C) Çocuk, zekâ testinden önce ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmelidir.
D) Zekâ testleri, klinik değerlendirme yapılmadan önce istenir.
E) Zekâ testi uygulayıcısı çocukla ilk kez test sırasında karşılaşmalıdır.

Cevap : C) Çocuk, zekâ testinden önce ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmelidir.

2. Aşağıdakilerden hangisi dil-konuşma testidir?

A) Gazi Beier Cümle Tamamlama Testi
B) Çocuklar için Algı Testi
C) Stroop Testi
D) Frankfurter Testi
E) Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi

Cevap : E) Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi

3. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)’nun değerlendirilmesinde ölçek kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) DEHB ölçekleri okuma becerisini değerlendirmek için kullanılır.
B) DEHB ölçekleri çocuğun zekâsının tespitini sağlar.
C) Ölçekler yardımıyla farklı kişilerden bilgi alınabilir.
D) Ölçeklerle DEHB tanısı güvenle konabilir.
E) Ölçekler, tedavi takibinde kullanılmaz.

Cevap : C) Ölçekler yardımıyla farklı kişilerden bilgi alınabilir.

4. Çocuklarda ölçme işlemi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Çocuğun dikkat süresi kısa olduğu için ölçüme çocuk odaya girdikten sonra hemen başlamak gerekir.
B) Ölçüm aracının sonucunu yorumlamak karar vermek için yeterlidir.
C) Testin yapılma nedeni ve içeriği ile ilgili bilgi test yapıldıktan sonra verilmelidir.
D) Çocuk yorgunken test yapılması daha doğru bilgi verir.
E) Çocukla ilgili yeterli bilgi toplayıp bir kanaat oluştuktan sonra test istenmelidir.

Cevap : E) Çocukla ilgili yeterli bilgi toplayıp bir kanaat oluştuktan sonra test istenmelidir.

5. Aşağıdakilerden hangisi saptanırsa çocukta gelişimsel gerileme olduğu söylenebilir?

A) Tipik gelişim sürecinde olması beklenmeyen bir özelliğin ortaya çıkması
B) Gelişim alanlarında anlamlı düzeyde gecikme olması
C) Çocuğun tipik bir gelişim yörüngesi izlemesi
D) Çocuğun belli becerileri zamanında kazanamaması
E) Çocuğun kazandığı gelişimsel becerileri kaybetmesi

Cevap : E) Çocuğun kazandığı gelişimsel becerileri kaybetmesi

6. Zekâ ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Zekâ, yaşam boyu değişmeyen bir yetenektir.
B) Zekâsı düşük olan kişiler iyi planlama becerisine sahiptir.
C) Karşılaştığı yeni bilgiyi öğrenme becerisi zekâ ile ilişkilidir.
D) Zekâsı yüksek olan bireylerin işlem hızı düşüktür.
E) Zekâsı düşük olan bireylerin soyut düşünce becerisi yüksektir.

Cevap : C) Karşılaştığı yeni bilgiyi öğrenme becerisi zekâ ile ilişkilidir.

7. Zekâ testleri hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Zekâ testleri tanısal testlerdir, sonuçları ile hastalık tanısı konabilir.
B) Küçük çocukların test performansında daha çok dalgalanma olabilir.
C) Çocukla test öncesinde hareketli oyunlar oynamak uyumu kolaylaştırır.
D) Test sırasında yapılan değişiklikler test raporunun dışında tutulmalıdır.
E) Zekâ testleri ebeveynlerin memnuniyeti gözetilerek kullanılmalıdır.

Cevap : B) Küçük çocukların test performansında daha çok dalgalanma olabilir.

8. Bir çocuğun gelişimsel değerlendirmesinden önce aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Aile üyelerinin tek tek incelenmesi
B) Hareketli oyunlar oynayarak çocukla ilişki kurulması
C) Çocuk hakkında veliden bilgi alınması
D) Odada 10 dakika kadar sessiz bir şekilde beklenmesi
E) Odadaki bütün oyuncakların çocuğun önüne koyulması

Cevap : C) Çocuk hakkında veliden bilgi alınması

9.
I. D2 dikkat testi
II. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
III. Leiter Uluslararası Performans Ölçeği
IV. Bourdon Dikkat Testi
Yukarıdakilerden hangileri dikkat testidir?

A) III ve IV
B) I ve IV
C) II ve IV
D) I ve II
E) I ve III

Cevap : B) I ve IV

10.
I. Çocuğun neden yönlendirildiği
II. Çocuğun adı ve soyadı
III. Çocuğun test davranışı ve uyumu
IV. Rapor tarihi
Değerlendirme raporunun tanımlayıcı bilgiler kısmında yukarıdakilerden hangileri bulunur?

A) III ve IV
B) II ve IV
C) II ve III
D) I ve II
E) I ve IV

Cevap : B) II ve IV

11. Aşağıdakilerden hangisi sıralama ölçeklerine örnek olarak verilebilir?

A) Hava sıcaklıkları
B) Sınıftaki öğrencilerin cinsiyetlerine göre numaralandırılması
C) IQ puanları
D) Ağırlık
E) Memnuniyet anketleri

Cevap : E) Memnuniyet anketleri

12.
I. Kristalize zekâ
II. Kişilerarası zekâ
III. Akıcı zekâ
IV. Bedensel-kinestetik zekâ
Yukarıdakilerden hangileri Gardner’in Çoklu Zekâ Kuramında yer alan zekâ alanlarındandır?

A) III ve IV
B) II ve III
C) I ve II
D) II ve IV
E) I ve IV

Cevap : D) II ve IV

13. Aşağıdakilerden hangisi dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun (DEHB) değerlendirmesinde kullanılan ölçeklerdendir?

A) Tematik Algı Testi
B) Conners Anababa Değerlendirme Ölçekleri
C) Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanteri
D) Güçler ve Güçlükler Anketi
E) Otizm Davranış Kontrol Listesi

Cevap : B) Conners Anababa Değerlendirme Ölçekleri

14. Aşağıdakilerden hangisi ruh sağlığı alanında ölçek kullanımı için doğrudur?

A) Ölçekler, geniş bir belirti kümesinin hızlı bir şekilde incelenmesini sağlar.
B) Ölçeklerin tarama amaçlı kullanılması sakıncalıdır.
C) Ölçekler, çocuklarda kullanılmamalıdır.
D) Ölçekler, somut psikolojik sorunların soyutlaştırılmasını sağlar.
E) Ölçekler, klinik değerlendirme yapılmadan tedavi kararı vermek için kullanılır.

Cevap : A) Ölçekler, geniş bir belirti kümesinin hızlı bir şekilde incelenmesini sağlar.

15. Çocuğun psikososyal gelişimi hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Bebeklik döneminde çocuk bakım aldığı kişinin aynılığı ve sürekliliğine ihtiyaç duyar.
B) Okul çağı döneminde çocuğun temel güven duygusu gelişir.
C) Oyun çağı döneminin sonunda çocukta tutarlı bir kimlik oluşur.
D) İlk çocukluk döneminin temel kazanımı özerklik duygusudur.
E) Ergenlik döneminde çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması temel güven duygusunun gelişmesini sağlar.

Cevap : A) Bebeklik döneminde çocuk bakım aldığı kişinin aynılığı ve sürekliliğine ihtiyaç duyar.

16. Dikkat testleri hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Çocuğun aç, uykulu, kaygılı vs. olması dikkatini olumsuz etkileyebilir.
B) Dikkat testleri çocuğun duygusal durumunu anlamaya yardım eder.
C) Dikkat, değerlendirildiği ortamdan etkilenmez.
D) Dikkat testleri, tanı koymak için kullanılabilir.
E) Dikkat testleri kullanılarak depresyon tanısı konabilir.

Cevap : A) Çocuğun aç, uykulu, kaygılı vs. olması dikkatini olumsuz etkileyebilir.

17. Zekâ testlerinin tarihçesi konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) IQ terimini ilk kez Sir Francis Galton kullanmıştır.
B) Jean Piaget zekânın duyusal özelliklerle bağlantılı olduğunu öne sürmüştür.
C) Zekâ testleri Antik Yunan’da ek destek ihtiyacı olan çocukları belirlemek için kullanılmıştır.
D) Günümüzdeki şekliyle ilk zekâ testi Alfred Binet tarafından geliştirilmiştir.
E) İlk zekâ testleri milattan önceki yıllarda İngiltere’de kullanılmıştır.

Cevap : D) Günümüzdeki şekliyle ilk zekâ testi Alfred Binet tarafından geliştirilmiştir.

18. Zekânın ölçülmesi hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) IQ puanı, güncel zihinsel işlevselliğin bir göstergesidir.
B) Küçük yaşlarda elde edilen IQ skorlarının devamlılığı yüksektir.
C) Zekâ testlerinin herhangi bir kişi uygulayabilir.
D) Çocuğun test performansı sonucun yorumlanmasında önemsizdir.
E) Küçük çocukların zekâsı güvenilir bir şekilde ölçülebilir.

Cevap : A) IQ puanı, güncel zihinsel işlevselliğin bir göstergesidir.

19. Tesadüfi örnekleme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hedef topluluğun oransal olarak benzer şekilde örnekleme dâhil edilmesidir.
B) Test edilen bireyin norm grubuna göre yüzdesinin belirlenmesidir.
C) Örneklemin tamamına yakın kısmının incelenmesidir.
D) Hedef topluluğun her bireyinin örnekleme girme konusunda eşit şansı olmasıdır.
E) Hedef topluluktaki kişilerin sadece bir grubunun seçilmesidir.

Cevap : D) Hedef topluluğun her bireyinin örnekleme girme konusunda eşit şansı olmasıdır.

20. Normal gelişim için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Gelişim takibinde gelişimsel dönüm noktaları kullanmak anlamsızdır.
B) Çocukların gelişimi, sadece genetik özellikler gözetilerek değerlendirilmelidir.
C) Sosyoekonomik faktörlerin çocuğun gelişimi üzerinde etkisi yoktur.
D) Gelişim, genetik ve çevre şartlarının etkileşimi sonucu olur.
E) Normal gelişim, izole alanların bağımsız gelişimi sonucu ortaya çıkar.

Cevap : D) Gelişim, genetik ve çevre şartlarının etkileşimi sonucu olur.

Psikometrik – Gelişimsel Ölçme ve Değerlendirme 2023-2024 Final

 

Çocuk Gelişimi - facebook telegram çocuk gelişimi
Auzef Çocuk Gelişimi

Psikometrik ve Gelişimsel Ölçme Değerlendirme Soruları

 

Auzef Online , Çocuk gelişimi

Auzef çıkmış soru cevaplar . Çocuk gelişimi . Ünite soruları , Çıkmış sorular ,Online deneme sınavları

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!