Açık Liseinkılap tarihi

141- İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Hazırlık Soruları 2021

İnkılap Tarihi Hazırlık Soruları 2021 (141)

Açık Lise 141- İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Hazırlık Soruları 2021

141- İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Hazırlık Soruları 2021

1-Mustafa Kemal’n katıldğı ilk savaş hangisdir?

Cevap : Trablusgarp Savaşı

2-Türk-Sovyet ilişkilerine temel teşkil eden antlaşma hangisidir?

Cevap : Moskova

3- Osmanlı Devleti’ Almanya’nınyanında yer aldğı savaş hangisidir?
Cevap:I. Dünya Savaşı
4-İtalyanlar Anadoluda işgal ettikleri bazı yeleri boşaltmaya hangi savaştan sonra başlamışır?

Cevap: II. İnönü

5-Mustafa Kemal’in ataşemiliterlik görevinde bulunduğu şehir hanisidir?

Cevap : Sofya

6- Hangisi Atatürk’ün dış politikada izlediği ilkelerden biri değildir?

Cevap : Dünyadaki gelişmelere kayıtsız kalmak

7- Misak-ı İktisadi hangisinde yapılan çalışmalar sonucunda benimsenmiştir?

Cevap : İzmir İktisat Kongresi

8- İtilaf devletleri hangi antlaşmada sonra Osmanlı topraklarını işgale başlamıştır?

Cevap : Mondros

9-Cumhuriyetin ilk yıllarında tarımın daha bilinçli yapılması amacıyla Yüksek Ziraat Enstiüsünün açıldığı şehir hanisidir?

Cevap : Ankara

10- Londra Konferansı hanginsin siyasi sonuçlarından biridir?

Cevap : I. İnönü Savaşı

11-Hangisi ile “savunmaya dayanmayan savaş” kanun dışı sayılmış ve anlaşmayı imzalayan devletler anlaşmazlıkların çözümü için barışçıl yöntemle başvuracaklarını taahüt etmişlerdir?

Cevap : Briand-Kellog Paktı

12-I. TBMM’nin yaptığı tek inkılap hangisidir?
Cevap:Saltanatın kaldırılması
13- Yeni Türk Devletinin varlığının ve bağımsızlığının tüm dünya devletleri tarafından kabul edildiği antlaşma hangisidir?

Cevap : Lozan Antlaşması

14- Amasya görüşmelerinde İstanbul Hükumeti’ni hangisi temsil etmiştir?

Cevap : Salih Paşa

15-Sovyetler Birliği ile I. İnönü Savaşı’ndan sonra imzalanan antlaşma hangisidir?

Cevap : Moskova antlaşması

16- Hangisiyle Türk kara sularında yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına gemi işletme hakkı verilmiştir?

Cevap : Kabotaj Kanunu

17- Osmanlı Devleti Uşi Antlaşması’nı hangi devletle imzalamıştır?
Cevap:İtalya
18-Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışı hangisinin fiilen başladığı tarihtir?

Cevap : Milli Mücadele

19- Türkiye Lozan Barış Antlaşmasında sonra ortaya çıkan yabancı okullarla ilgili sorunun çözümünde konuyu kendi iç meselesi sayarak yabancı devletlerin müdahalesine izin vermemiştir?
Cevap:Tam Bağımsızlık
20-Hangisinde yer alan hükümler Birleşmiş Milletler Antlaşması’na temel olmuştur?

Cevap : Atlantik Bildirisi

21- Hangisi Lozan Barış Anlaşması’nda görşülen konulardan değldir?

Cevap : Devlet rejimi

22-Milli Mücadele’de Güney Cephesi hangi antlaşmayla kapanmıştır?

Cevap:Ankara Antlaşması

23-İtalyanlar, Anadolu’da işgal ettikleri bazı yerleri boşaltmaya hangi savaştan sonra başlamıştır?

Cevap: II. İnönü

24-Hangisi Osmanlı Devleti’nin I. Dünya savaşında savaştığı cephelerden biri değildir?

Cevap : Batı cephesi

25- Hangisi I. Dünya savaşında itilaf devletleri tarafında yer almıştır?

Cevap : Fransa

26-Lozan Barış Antlaşmasından sonra Türk-İngiliz ilişklerini belirleyen en temel sorun hangisidir?

Cevap: Musul

27-Türkiye’in çüncü siyasi parisi olan Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurucusu hangisidir?

Cevap : Fethi Okyar

28-Hangisi kadınlara verilen siyasi haklardan biridir?

Cevap : seçme ve seçilme

29- Hangis eğitim alanında yapılan inkılaplardan biri değildir?

Cevap : harf inklabının yapılması

30-Türkiye hangisini doğu snırının güvenliğini sağlamak amacıyla imzalamıştır?

Cevap : sadabat paktı

31-Hangisi siyasi alana yaplan inkılaplardan biri değildir?

Cevap: Soyadı kanununu kabulü

32-Türkiyenin Hatay statüsü konusunda anlaşmzlık yaşadığı devlet hangisidir?

Cevap: Fransa

33-Milli cemiyetleri birleştirildiğ kongre hangisidir?

Cevap: Sivas kongresi

34-Kadılara boşanma ve mirastan eşit pay alma hakkını tanıyan kanun hangisidr?

Cevap : Türk medeni kanunu

35-Almanya ile itilaf devletleri arasında 28 Haziran191’da imalana antlaşma hangisidir?

Cevap: Versay(Versailles)Antlaşması

36-Hangis Atatürk’ün dış politikada izlediği ilkelerden biri değildir?
Cevap:Düyadaki gelişmelere kayıtsız kalmak
37-İstanbul hükumeti hangisiyle temsi heyetini resmen tanımıştır?

Cevap:Amasya Görüşmeleri

38-Nutuk adlı eser hangisi tarafından yzılmıştır?

Cevap : Mustafa Kemal Atatürk

39-Kuvaymilliye hareketinin oluşmasında hangisi etkili olmamıştır?

Cevap:Türkiye Büyük Millet Meclisne bağlı düzenli ordunun kurulması

Açık Lise Çıkmış Sorular

Felsefe-2 Sınav Soruları-122

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!