Açık LiseTürk Dili

547- Türk Dili ve Edebiyatı-7 – 2021

547- Türk Dili ve Edebiyatı-7- 2021

Açık Lise 547 Edebiyat -7 2021

547- Türk Dili ve Edebiyatı-7- 2021

1- Verilen cümlelerin hangisinde birden fazla nicel anlamlı sözcük vardır?

Cevap : Satıcı, balkondan seslenen adama ‘’Yirmi üç kilo, iki bin liradan kırk altı eder.’’ dedi.

2- Her millet, dilini ve kültürünü yüzyıllar boyunca yoğurur. Bu esnada o, akan bir nehir gibi içinden geçtiği her topraktan bazı unsurları alır. Her medeni milletin konuşma ve yazı dili, karşılaştığı medeniyetlerden alınma ve kelime deyimlerle doludur. Bu bakımdan her milletin dili, farklı dillerden alınan kelimelerle zenginleşir. Bu parçada ‘’dil’’ ile ilgili asıl anlatılmak istenen, verilenlerden hangisidir?

Cevap : Başka kültürlerden etkilendiği

3- Askerler() bu vatan size müteşekkirdir! Vatanın her karış toprağını düşmana terk etmemek için canından vazgeçip şehit olmak, yeri hiçbir makam ile doldurulmayacak kutsal bir payedir. Bu parçada yay ayraçla gösterilen yere hangi
noktalama işaretleri getirilmelidir?

Cevap : , (VİRGÜL)

4- Hangisi saf şiir anlayışının özelliklerinden biridir?

Cevap : Ahenk, ritim, kafiye, aliterasyon gibi estetik unsurlara yönelinmiştir.

5- , Türkçenin ilk sözlük ve dilbilgisi kitabıdır. Eserin içinde sözlü edebiyattan alınmış şiir örnekleri, Türkçe deyimler ve atasözleri vardır. Bu parçada boş bırakılan yere, verilenlerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Divanü Lügat’it Türk

6- Sanatçıların felsefeden içerik bakımından yararlanmaları, edebi eserleri hiçbir zaman felsefi eser yapmaz. Edebi ve felsefi eserler birtakım ortak noktaları olmasına rağmen konuyu ele alış amaçları dili kullanmaları ve dayandıkları temel özellikler bakımından birbirinden ayrılır. Verilenlerden hangisi bu parçadaki altı çizili ifadeyle
ilişkilendirilebilir?

Cevap : Edebi eserlerin amacı okuyucuda güzellik duygusu uyandırmaktır. Felsefi eserlerin amacı ise
varlık ve evren gibi konularda sistematik bir düşünce ortaya koymaktır.

7- Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek; Dağlardan çektiriler, kalyonlar çekilecek… Kelpetenlerle surun dişleri sökülecek! Yürü; hala ne diye oyunda, oynaştasın? Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın! Bu dizelerle ilgili hangisi söylenemez?

Cevap : Halk şiirinin imkanlarından yararlanılmıştır.

8- Hangisi toplumcu gerçekçi şairlerin ortak özelliklerinden değildir?

Cevap : Eserlerini ‘’sanat için sanat’’ ilkesiyle vermişlerdir.

9- Verilen cümlelerin hangisinde ‘’kanat’’ sözcüğü yan anlamıyla kullanılmıştır?

Cevap : Uzun süre kapı kanatlarının çıkardığı sesi dinlemek zorunda kalmıştım.

10- ‘’Dokun-‘’ fiili, verilen cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

Cevap : O güne kadar suya sabuna dokunmayan çocuk, o gün tüm sorumluluğu üzerine aldı.

11- Verilen dizelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler vardır?

Cevap : Artık demir almak günü gelmişse zamandan, Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.

12- Hasan Özçakar, ıssız günlerinden birinde, boyu yararsız ve dural anların yüküyle daha ufalmış, yürümeyi unutmuş kollar ve bacaklarla oturuyordu. Öyle bir şeyi bir şeye bağlamayan bir zaman aralığında. Sonra elleri, bir durumdan başka bir duruma geçmeye yarayan özelliklerini hazırladı ve o uzanıp aldığı gazetedeki ilanı görünce gözlerine inanamadı. Bu parçada hikayenin yapı unsurlarından hangisi yoktur?

Cevap : Mekan

13- Verilen sanatçı eser eşleştirmelerinden hangisi
yanlıştır?

Cevap : Faruk Nafız Çamlıbel – Dostlar Beni Hatırlasın

14- Kardeşim de geldi mi Kayıp olan yüzüğü hep birlikte III aramaya başlayacaktık. Bu cümlede numaralanmış sözlerin hangilerinde yazım yanlışı vardır?

Cevap : II ve III

15- Verilen cümlelerin hangisinde terim anlamlı sözcük kullanılmıştır?

Cevap : Hakemin verdiği penaltı kararı seyircileri kızdırmıştı.

16- gözlerin gözlerime değince felaketim olurdu ağlardım beni sevmiyordun bilirdim bir sevdiğin vardı duyardım çöp gibi bir oğlan ipince hayırsızın biriydi fikrimce ne vakit karşımda görsem öldüreceğimden korkardım felaketim olurdu ağlardım Bu dizeler edebiyatın verilen bilim dallarından hangisiyle ilişkisine örnek olabilir?

Cevap : Psikoloji

17- Hangisi 1960 sonrası Türk hikayecilerinden biridir?

Cevap : Murathan Mungan

18- Hangisi 1980 sonrası Türk hikayeciliğinin genel özelliklerinden biridir?

Cevap : Postmodernizmin anlatım imkanlarından yararlanılmıştır.

19- Verilen parçalardan hangisi diğerlerinden farklı bir bakış açısıyla yazılmıştır?

Cevap : Resimlerimde yüzüm yaşlı çıkmıştı. Alnım kırışıklıklarla doluydu. Fotoğrafçının karısının o
anlatılmaz, kahırlı yorgunluğu gözlerime vurmuş, yansımıştı.

20- Verilen cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır?

Cevap : Edebiyat Öğretmeni Ayşe hanım, şiir dinletisi düzenleyecekmiş.

21- Verilen dizelerden hangisi Garip anlayışını benimsemiş şairlerce yazılmış olamaz?

Cevap : Kırık minareden duyulmaz ezan… Hep ocaklar sönmüş, devrilmiş kazan. Bir inilti duydum, sandım bir ozan; Sesine ses veren karlı dağlarmış!

22- -Sözcüklerin tanımları ve okunuşları hakkında bilgi verir. -Kelimelerin uzak ve yakın, gerçek ve mecaz bütün
anlamlarını örnekleriyle ortaya koyar. -Dilde geçen bütün söz varlıkları hakkında eleştiriler getirir.
‘’Sözcükler’’ ile ilgili bu cümleler doğru (D)-yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama hangisi olur?

Cevap : D – D – Y

23- Tepemizdeki çınarın yaprakları, ılık bir rüzgarla tatlı tatlı IV mırılanıyordu. Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

Cevap : IV

24- Verilen cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler kullanılmamıştır?

Cevap : Üzüm bağları köyün dört bir yanını sarmıştı.

25- Gözlerime vurunca kubbelerin gölgesi, Öz cenneti gönlümle seyr ettim ben bu akşam; Göklerde ne bir nefes, ne de bir kanad sesi; Uludağ eteklerial ipekten bu akşam!.. Bu dizelerle ilgili hangisi söylenemez?

Cevap : Garip bir şiir anlayışına göre yazılmıştır.

26- Dil, duygu ve düşüncelerin adeta kabıdır. Bir milletin bütün duygu ve düşünce hazinesi, dil kalıbına dökülür ve bu dil kalıbı ile yerden yere, nesilden nesile aktarılır. Böylece kültür, söz ile bir millet arasında yayılır. Bu parçada asıl anlatılmak istenen, verilenlerden hangisidir?

Cevap : Dil, kültürün temel unsurudur.

27- Verilen cümlelerin hangisinde terim anlamlı sözcük kullanılmıştır?

Cevap : Hakemin verdiği penaltı kararı seyircileri kızdırmıştı.

28- Dikilir köprü üzerine, Keyifle seyrederim hepinizi. Kiminiz kürek çeker, sıya sıya; Kiminiz midye çıkarır
dubalardan; Kiminiz dümen tutar mavnalarda Bu dizeler verilen anlayışlardan hangisine ait olabilir?

Cevap : Garip şiiri

29- Karac’oğlan size bakar, sevinir Sevinirken kalbi yanar gövünür Kımıldanır hep dertten devinir Yas ile sevincim yıkışır dağlar Bu dörtlükte altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisi hangisidir?

Cevap : Zıt

30- 1970’li yıllardan itibaren modern hikayeyle birlikte postmodern hikayeler de yazılmaya başlanmıştır. Hangisi bu türde eser vermemiştir?

Cevap : Sezai Karakoç

31- Hangisi eş sesli bir sözcüktür?

Cevap : Gül

32-

I. Milliyetçilik akımından etkilenilmiştir.
II. Kelimelerin çağrışımına dayalı, soyut bir dil oluşturulmuştur.
III. İmgeci bir şiir meydana getirilmiştir.
IV. Divan şiirinin imkanlarından yararlanılmıştır. Numaralanmış cümlelerden hangileri ‘’II. Yeni’’ hareketinin özelliklerinden değildir?

Cevap : I ve IV

33- Mağazanın tahta zemini. Sulanıp süpürülen önü. Tahta alçak iskemleler. Dut ağacı. ‘’Süleyman oğlum, Bi koşu camiye kadar gidiver, şu testiyi şadırvandan doldur getir.’’ Hafız Yaşar onu mutlaka görürdü. Gözlüklerinin üzerinden bakar gülümserdi. ‘’Rafet dayın iyidir Süleyman. Serttir biraz, çalıştırır adamı, ezer. Ama sık dişini, geçim zor.’’ Bu parçada hikayenin yapı unsurlarından hangisine yer verilmemiştir?

Cevap : Zaman

34- Hangisi bireyin iç dünyasını anlatmayı amaçlayan hikayelerin özelliklerinden değildir?

Cevap : Dış dünya olduğu gibi anlatılır. 35- ‘’Garip (Oktay Rifat ve Melih Cevdet’le birlikte), Vazgeçemediğim, Destan Gibi, Yenisi’’ adlı eserler, verilen sanatçılardan hangisine aittir?

Cevap : Orhan Veli Kanık

36- Sözcüklerin temel ve yan anlamlarının yanı sıra bir de duygu değeri vardır ki kimi sözcüklerde bu bulunmayabilir() Söz gelimi açı() üçgen() teğet gibi sözcüklerin duygusal değeri yoktur() kimi sözcüklerde ise çeşitli tasarım ve duyguları içeren bir katman vardır. Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

Cevap : (.) (,) (,) (;)

37- Ben böyle deniz görmedim ne kadar seni düşündüm Gittim ne kadar bilemezsiniz ne türlü karanlık Baktım biri yok o kentlerin hiç olmamışlar gördüm S bir kadın balkonunda baksam ne zaman olurdu E sesinde yüzlerce trenler yürürdü Galile’de Bu dizelerde, verilen edebi akımlardan hangisinin izleri görülmektedir?

Cevap : Sürrealizm

38- Verilen cümlelerin hangisinde nicel anlamlı bir sözcük kullanılmıştır?

Cevap : Sahadaki on bir adam tüm Türkiye’yi gururlandırdı.

39- Bilim, sanat veya meslek dalıyla ilgili bir kavramı karşılayan sözcüklere terim denir. Buna göre, verilen cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi terim anlamlı değildir?

Cevap : Annem evdeki perdeleri makineye atmış.

40-

I-Bende bir resmi var, yarısı yırtık,

II- On yıldır evimin kapısı örtük!
III Garip, bir de sarhoş oldu mu artık;

IV Bütün sırlarını der yavaş yavaş…

Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisinin eş seslisi vardır?

Cevap : III (artık)

41- Hangisi saf şair anlayışının temsilcilerinden değildir?

Cevap : Halid Ziya Uşaklıgil

42- Sen aklıma geldiğinde bir tanem Ağzımın içinde dilim titriyor Gönül sarayımda sensin nişanem Yaprağım üşüyor, dalım titriyor Bu dizelerle ilgili hangisi söylenemez?

Cevap : Metafizik ve mistik bir konu işlenmiştir.

43- Hangisi ‘’1960 sonrası Türk hikayelerinde’’ ağırlıklı işlenen konulardan değildir?

Cevap : Savaş yıllarında çekilen sıkıntılar.

44- Hangisi sunum öncesinde yapılması gerekenlerden değildir?

Cevap : Anlatımda konuşma kurallarına dikkat edilmelidir.

45- Kars’ta doğdu. Ankara Kolejini bitirdi. Yükseköğrenimini yarıda bıraktı. Gazetecilik yaptı.
‘’Hisar’’ dergisinde yayımladığı şiir ve hikayeleriyle tanındı. Hikaye, tiyatro ve roman türlerinde eserler verdi. Küçük Dünya, Sancı, Cambaz adlı romaları ile ödül aldı. Bu parçada sözü edilen sanatçı verilenlerden hangisidir?

Cevap : Emine Işınsu

46- Ne zaman seni düşünsem Bir ceylan su içmeye iner Çayırları büyürken görürüm Seni düşündükçe Gül dikiyorum elimin değdiği yere Atlara su veriyorum Daha bir seviyorum dağları Bu dizelere hakim olan tema hangisidir?

Cevap : Aşk

547- Türk Dili ve Edebiyatı-7- 2021

Açık Lise Çıkmış Sorular lolonolo play google uygulaması

547- Türk Dili ve Edebiyatı-7- 2021

 

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!