auzefİktisatKamu Maliyesi

Kamu Maliyesi 2021 Vize

Kamu Maliyesi 2021 Vize

Kamu Maliyesi 2021 Vize

1- Türkiye’de 1973 yılında hangi bütçe sistemi uygulamaya geçmiştir?

Cevap : Program Bütçe Sistemi

2- Piyasa mekanizmasının işleyişinin olağan çizgisinden sapmaması amacı verginin hangi özelliği dolayısıyla gerçekleşebilir?

Cevap : Vergilerin Tarafsız Olması

3- Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının gerçek artış nedeni olabilir?

Cevap : Nüfus Artışı Nedeniyle Artan Altyapı Harcamaları

4- Devletin para basmak suretiyle elde ettiği reel gelire ne ad verilir?

Cevap : Senyoraj Geliri

5- Weber’e göre verilen göreve sormadan kurallara uygun bir biçimde yerine getiren bürokrata ne ad verilir?

Cevap : Rasyonel Bürokrat

6- Aşağıdakilerden hangisi dar anlamda kamu harcamasını gösterir?

Cevap : Yerel Yönetim Harcamaları

7- Kıt kaynaklarla kamusal ihtiyaçların en iyi biçimde nasıl karşılanabileceğinin maliye bilimi ile hangi bilimin ortak inceleme alanıdır?

Cevap : İktisat

8- Devlet kesimince yaratılan sermaye birikiminin, ulusal sermaye birikimi içindeki oransal payının belirlenebildiği sınıflama aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Ekonomik Sınıflama

9- Aşağıdakilerden hangisi vergi benzeri gelirlere bir örnek değildir?

Cevap : Çalışanlardan Yapılan Sigorta Primi Kesintileri

10- Aşağıdakilerden hangisi verginin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : Karşılıksızdır

11- Geleneksel toplum yapılarının çözülmesi sonucu sosyal güvenlik hizmetinin devlet tarafından karşılanmaya başlanması kamu harcamalarında ne tür bir artışa neden olur ?

Cevap : Gerçek Artış

12- Piyasa mekanizmasının işleyişinin olağan çizgisinden sapmaması amacı verginin hangi özelliği dolayısıyla gerçekleşebilir ?

Cevap : Vergilerin Mali Olmayan Amaçlar İçin Alınması

13- Aşağıdakilerden hangisi, dışsallıklar söz konusu olduğunda devletin müdahale yöntemlerinden biri değildir?

Cevap : Coase Yöntemi

14- Bürokrasinin kamu harcamalarını artırdığını savunan iktisatçi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Niskanen

15- Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonel sınıflandırmada yer almaz?

Cevap : Yedek Ödenekler

16- I.Kaynak dağılımında etkinliğin sağlanaması
II.Ekonomik istikrarın sağlanması
III.Gelirin yeniden dağılımı
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri musgrave tarafından ekonominin yeni fonksiyonları olarak tanımlanmıştır?

Cevap : I,II,III

17- Aşağıdakilerden hangisi tam istihdamın sağlanması için maliye politikasının önemini savunur ?

Cevap : Keynes

18- Aşağıdakilerden hangisi dar anlamda kamu harcamasını gösterir?

Cevap : Vergi Harcamaları

19- Kurumsal sınıflandırmanın dördüncü düzeyi hangi birimleri içermektedir?

Cevap : Politikaları Uygulayan Birimler

20- Politik organlarca belirlenen kamu harcamalarını kapsayan ve harcamalarla ulaşılmak istenen belirli hedeflerin anlamlı biçimde birleştirildiği sınıflama aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Fonksiyonel Sınıflama

21- Kamu mallarında bedelini ödemeyen bireylerin malın kullanımından dışlanmama durumuna ne ad verilir ?

Cevap : Bedavacılık Sorunu

22- İlk modern gelir vergisi hangi ülkede kabul edilmiştir?

Cevap : İngiltere

23- Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının gerçek artış nedeni olabilir ?

Cevap : Nufüs Artışı Neden 3 Artan Eğitim Harcamaları

24- Üniter devlet sistemlerinde kamu harcamalarının büyük bir kısmı hangisi tarafından yapılmaktadır?

Cevap : Merkezi Devlet Örgütü

25- Türkiye’de uygulamasına 2003 yılında geçilen sınıflandırma türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Analitik Sınıflama

26- Yapılan bayındırlık hizmetleri sonucu, gayrimenkullerin değerinde artış olan kişilerden, yapılan giderler için alınan paralar olarak adlandırılan gelir türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Şerefiyeler

27- Toplumun zenginliğini sahip oldukları altın ve gümüş ile ölçen iktisadi akım aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Monetarsitler

28- Vergi ödemeleriyle devletçe sunulan hizmetler arasında karşılıklı bir değişim ilişkisinin bulunduğunu savunan devlet görüşü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Rasyonalist-Bireyci Devlet Görüşü

29- Koyulacak tüm vergilerin sonunda esas kaynak olan toprak üzerinde kalacağını ileri süren iktisadi akım aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Fizyokrasi

30- Weber’e göre kendine verilen görevleri sormadan kurallara uygun bir biçimde yerine getiren bürokrata ne ad verilir ?

Cevap : Rasyonel Bürokrat

31- Siyasi partilerin toplum kaynaklarının etkin kullanımından ziyade oylarını maksimize etmek için çabaladıkları model aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Downs Modeli

32- Aşağıdakilerden hangisi özelleştirmede rol oynayan etken ve tercihler arasında değildir?

Cevap : İşsizliğin Azaltılması

33- Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının görünürde artış nedeni olabilir ?

Cevap : Nüfus Artışı

34- Aşağıdakilerden hangisi roma döneminde uygulanan vergilerden biridir?

Cevap : Varlık Vergisi

35- Vergilemede ”eşitlere eşit muamele” aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade etmektedir?

Cevap : Yatay Adalet

36- Aşağıdakilerden hangisi adam smith’in vergileme ilklerinden biri değildir?

Cevap : Kanunilik

37- Kurumsal sınıflandırmanın dördüncü düzeyi hangi birimleri içermektedir?

Cevap : Politikaları Uygulayan Birimler

38- Modern maliyecilerin vergi tanımını klasik maliyecilerin vergi tanımında ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Vergilerin Temel Kamu Gelirlerinden Sayılmaması

39- Toplumun zenginliğini sahip oldukları altın ve gümüş ile ölçen iktisadi akım aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Merkantalizm

40- İktisadi akım aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Fizyokrasi

41- Aşağıdakilerden hangisi merkantilizm akımın benimsediği görüşlerden değildir?

Cevap : Güçlü Ulusal Deniz Ticaret Filolarının Kurulması

Kamu Maliyesi 2021 Vize

Auzef İktisat telegram iktisat

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!