Finansal Muhasebe Final Deneme Sınavı

#1. İşletmelerin dönem sonunda ortaklarına dağıttı kâr payına ne ad verileri?

#2. Kanun hükümleri uyarınca ayrılmış bulunan yedekler hangi hesap kaleminde gösterilir?

#3. ‘’ İşletmelerin, yurt içindeki gerçek ve tüzel kişilere satılan mal ve hizmetler karşılığında alınan veya tahakkuk ettirilen toplam gelirleri bu hesapta izlenir.’’ tanımda ifade edilen hesap türü aşağıdakilerden hangisidir?

#4. Aşağıda sayılan işlemlerin hangisinin sonucunda hesapların çalışma karakterleri açısından bir aktif hesap alacaklanırken bir pasif hesap borçlanır?

#5. Cari dönemden önceki döneme ait olan giderler aşağıdaki hesaplardan hangisinde takip edilir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi özel tükenmeye tabi varlıklar içerisinde yer alan hesaplardan biri değildir?

#7. Hisse senedinin nominal fiyatı ile satış fiyatı arasındaki fark aşağıdaki hesaplardan hangisinde takip edilir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi yabancı paralarla birlikte kasa hesabının alt hesapları içerisinde yer almaz?

#9. Aşağıdakilerden hangisi diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) içerisinde yer almaz?

#10. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#11. Aşağıdakilerden hangisi faaliyet giderleri (-) hesap türü içerisinde yer almaz?

#12. Aşağıdaki işlemlerin hangisinin sonucunda Kasa hesabı borçlanır?

#13. Aşağıdakilerden hangisi mal veya hizmetlerin satılması anında fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen iskontoları kapsamamaktadır?

#14. Alıcılardan alınıp satıcılara devredilme işlemine ne ad verilir?

#15. Satış olayı olarak nitelendirdiğimiz muhasebe işleminin sonuncu basamağı aşağıdakilerden hangisidir?

#16. Ticari bir işletmede kredili mal alım işlemlerinden doğan borçlar hangi hesapta izlenir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin esas faaliyetini oluşturan işlemler sonucunda doğan senetli alacakların kaydedildiği alacak senetleri hesabıdır?

#18. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışından ortaya çıkan senetsiz alacakların izlendiği hesaptır?

#19. Bedelinden daha yüksek bir fiyat üzerinden hisse senedi çıkarması durumunda, nominal değer ile ihraç fiyatı arasındaki fark (emisyon primi) Türk Ticaret Kanunu gereğince ne olarak kabul edilir?

#20. İhraç edilen bir tahvil üzerinde yazılı nominal değeriyle satışa çıkarılıyorsa hangi tür tahvildir?

#21. Aşağıdakilerden hangisi hisse senedi çeşitleri içerisinde yer almaz?

#22. Ana sözleşme hükümleri çerçevesinde ayrılan yedekler hangi hesap içerisinde yer alır?

#23. Aşağıdakilerden hangisi ‘’İşletmeye tahsis edilen veya ortaklarca yüklenilen sermayenin henüz ödenmemiş kısmıdır.’’ tanımını kapsar?

#24. İşletmenin üçüncü kişilere bankalardan çekle veya ödeme emri ile yapacağı ödemeler hangi hesapta izlenir?

#25. Sermaye şirketlerinde Genel Kurul tarafından ayrılmasına karar verilen yedek akçeler hangi hesap kalemi içinde yer alır?

#26. Aşağıdakilerden hangisi 121 Alacak senetleri hesabının alt hesaplarından biri değildir?

#27. Aşağıdakilerden hangisi mamülün stoklara verildiği ve hizmetin tamamlandığı andan itibaren bu mal ve hizmetlerin alıcılara teslimine kadar yapılan giderlerin kaydedildiği hesaptır?

#28. Bankaya 34.000 TL’lik senet vadesinden önce tahsile gönderilme işleminde yazılacak yevmiye kaydında aşağıdakilerden hangi hesap borçlanır?

#29. Aşağıdaki yevmiye kaydı hangi işleme aittir? -----------------/---------------- SATICILAR HS ALINAN ÇEKLER HS -----------------/---------------

—————–/—————-
SATICILAR HS
ALINAN ÇEKLER HS
—————–/—————

#30. İşletme kredili (veresiye) olarak satın aldığı ticari mal karşılığı bankaya bir ödeme talimatı yazmıştır. Bu işlemle ilgili olarak yapılan kayıt sırasında hangi hesap alacaklı konumdadır?

#31. Aşağıdakilerden hangisi ihraçtan itibaren belli bir süre geçtikten sonra istenildiği zaman işlemiş günlük faiziyle birlikte paraya çevrilebilmekte olan tahvil türüdür?

#32. Aşağıdakilerden hangisi ortakların işletmeye koymayı taahhüt ettikleri esas sermayeden ödemiş oldukları tutarı ifade eder?

#33. Aşağıdakilerden hangisi bir işletme devralınırken katlanılan maliyet ile sözkonusu işletmenin rayiç bedelle hesaplanan net varlıklarının (öz varlık) değeri arasındaki olumlu farkların izlenmesinde kullanılır?

#34. Aralıksız envanter yönteminde mal satışı uygulamasında aşağıdakilerden hangi hesaba yanlış kullanılmıştır?

#35. Aşağıdaki işlemlerden hangisi kasa ile ilgili değildir?

#36. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan, senede bağlanmış ticari borçlarının izlendiği hesaptır?

#37. İşletmenin elinde bulunan ve 40.000 TL’lik ABC firmasına ait hisse senetlerinin tamamını 50.000 TL’ye satmıştır. Satış sırasında 500 TL komisyon tutarı kesildikten sonra geriye kalan para işletmenin bankadaki hesabına yatırılmıştır. Bu işlemde yazılacak yevmiye kaydına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#38. Aşağıdakilerden hangisi maddi duran varlıklar içerisinde yer alan bir hesap türü değildir?

#39. Genel Geçici Mizanda Ticari Mallar hesabının borç toplamı 184.000, alacak toplamı ise 18.000 Türk Lirasıdır. Yurtiçi Satışlar hesabının bakiyesi 232.0000 Türk Lirasıdır. Satılan Ticari Mallar Maliyeti ise 110.000 TL’dir.İşletmenin Dönem sonu ticari mal stoku 138.0000 Türk Lirasıdır. Ayrıca dönemde alıcı firmanın işletmeye 12.0000 TL’lik iade yaptığı ve iade edilen malların maliyetinin 5.000 TL olduğu envanter işlemleri sırasında tespit edilmiş ve bununla ilgili düzeltme kayıtları envanter işlemleri sırasında yapılmıştır. Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin brüt satış karı veya zararı kaç TL’dir?

#40. ‘’Nakit olarak elde veya bankada bulunan para ve para gibi kullanılan varlıklar ile istenildiği zaman değer kaybına uğramadan paraya çevirme olanağı bulunan varlıklardır.’’ Şeklinde ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

#41. Aşağıdakilerden hangisi genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, sosyal güvence sağlayan resmi kuruluşların, kanunla kurulmuş döner sermayeli kuruluşlarla, fonların ve yerel yönetimlerin çıkardığı tahvil, senet ve bonoların izlendiği hesaptır?

#42. Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetler hesapları içerisinde yer almaz?

#43. Aşağıdakilerden hangisi iptal edilen hisse senetlerinin bedellerine mahsuben yapılan ödemelerin, bunların yerine çıkarılan hisse senetlerinden elde edilen hasılat noksanı kapatıldıktan sonra artan kısmın izlendiği hesaptır?

#44. Aşağıdakilerden hangisi 79 Gider Çeşitleri hesap grubunda yer almaz?

#45. İşletme esas faaliyetlerini yürütürken bu faaliyetlerinin dışında belirli ölçüde süreklilik gösteren işletme ile ilgili giderler hangi grupta takip edilir?

#46. İşletmenin bilançosunda varlıkların toplamı 10.000 TL’dir. Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların toplamı ise, 4.000 TL’dir. Sermaye Hesabının toplamı ise, 6.400 TL’dir. Bilanço eşitliğinin sağlanabilmesi için aşağıdakilerden hangi hesap kaç TL kalan vermelidir?

#47. İşletmenin hisse senetlerinin satışı sonucu aracı kurumlara ödenen masraf aşğıdaki hesaplardan hangisinde takip edilir?

#48. Aşağıdakilerden hangisi ödenmiş sermaye grubu hesapları içerisinde yer alır?

#49. Aşağıdaki işlemlerden hangisi ortaya çıkınca 120 Alıcılar hesabı alacaklanmaz?

#50. Aşağıdaki maddi duran varlıklardan hangisinde amortisman uygulanmaz

#51. Aşağıdakilerden hangisi 100 kasa hesabının tanımıdır?

#52. Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonel gider hesaplarından birisidir?

#53. Bir yıldan sonra aşağıdaki yöntemlerden hangisine geçiş yapılabilir.

#54. Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosu hesapları içerisinde yer almaz?

#55. Genel Geçici Mizanda Ticari Mallar hesabının borç toplamı 184.000, alacak toplamı ise 18.000 Türk Lirasıdır. Yurtiçi Satışlar hesabının bakiyesi 232.0000 Türk Lirasıdır. Satılan Ticari Mallar Maliyeti ise 110.000 TL’dir.İşletmenin Dönem sonu ticari mal stoku 138.0000 Türk Lirasıdır. Ayrıca dönemde alıcı firmanın işletmeye 12.0000 TL’lik iade yaptığı ve iade edilen malların maliyetinin 5.000 TL olduğu envanter işlemleri sırasında tespit edilmiş ve bununla ilgili düzeltme kayıtları envanter işlemleri sırasında yapılmıştır. Yukarıdaki bilgilere göre işletme hangi envanter alma yöntemini kullanmaktadır?

#56. Aşağıdakilerden hangisi maddi olmayan duran varlıklar içerisinde yer alan bir hesap türü değildir?

#57. Vadesinde ödenmeyen borç senedi yenilendiği zaman aradaki faiz hangi hesaba kaydedilir?

#58. Aşağıdaki işlemlerden hangisi ortaya çıkınca 320 Satıcılar hesabı borçlanmaz?

#59. Kiralanan bir işyerine yapılan masraflar aşağıdaki hesaplardan hangisinde takip edilir?

#60. Genel geçici mizanda aralıksız envanter yöntemine göre Ticari Mallar Hesabının borç bakiyesi ne ifade eder?

#61. Maliyeti 100.000 TL Olan bir demirbaş 2016 yılında satınalınmıştır. Ekonomik ömrü 5 yıl olan bu demirbaşa normal amortisman yöntemi uygulanacaktır. Demirbaşa 2.yıl için ayrılacak olan amortisman giderinden sonra bu demirbaşın net defter değeri kaç TL’dir?

#62. Maliyeti 100.000 TL Olan bir demirbaş 2016 yılında satınalınmıştır. Ekonomik ömrü 5 yıl olan bu demirbaşa normal amortisman yöntemi uygulanacaktır. Demirbaşa 2.yıl için ayrılacak olan amortisman gideri kaç TL’dir?

#63. Bir işletme, başka bir işletmenin hisse senetlerinin %40’ına sahipse bu hisse senetleri aşağıdaki hesaplardan hangisinde takip edilir?

#64. Aşağıdakilerden hangisi işletme faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan her türlü büro makine ve cihazları ile döşeme, masa, koltuk, dolap, mobilya gibi maddi duran varlıkların izlendiği aktif karakterli bir hesaptır?

#65. ’’Herhangi bir değişikliğe tabi olmadan satılmak amacıyla satın alınan ticari malların, satılanlarının maliyetinin 153 Ticari Mallar hesabından yapılan aktarım ile oluşur.’’ olarak ifade edilen hesap türü aşağıdakilerden hangisidir?

#66. Aşağıdakilerden hangisi Keşideci’nin tanımıdır?

#67. Aşağıdaki yansıtma hesaplarından hangisi 7/A seçeneğinde kullanılmaz?

#68. Aralıksız envanter yönteminde Satıştan İadelerde kaydı sırasında yapılan kayıtta hangi hesap yanlış kullanılmıştır?

#69. Tekdüzen Hesap planı hangi sisteme göre şekillenmiştir.

#70. İşletmenin elinde bulunan ve 40.000 TL’lik ABC firmasına ait hisse senetlerinin tamamını 20.000 TL’ye satmıştır. Satış sırasında 500 TL komisyon tutarı kesildikten sonra geriye kalan para işletmenin bankadaki hesabına yatırılmıştır. Bu işlemde yazılacak yevmiye kaydına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Finansal Muhasebe Final Deneme Sınavı

Auzef Finansal Muhasebe Final Online Deneme Sınavı

İktisat Lisans Açık Öğretim, Finansal Muhasebe Vize Deneme Sınavı Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Finansal Muhasebe Vize Deneme Sınavı
İşletme Lisans Açık Öğretim, finansal muhasebe Facebook Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
TOEFL
TOEFL
Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı
Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: