Finansal Muhasebe Vize Deneme Sınavı

#1. Muhasebenin organizasyonunda, muhasebe uygulamalarının yürütülmesinde ve mali tabloların düzenlenmesi ve sunulmasında, belli kişi veya grupların değil, tüm toplumun çıkarlarının gözetilmesi gereğini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

#2. Mali nitelikte olmayan ancak mali tablolarda bulunması gereken işlemler hangi hesaplarda gösterilir?

#3. İşletmenin satış iadesi işlemiyle karşılaşması durununda durumunda kullanılacak KDV hesabı aşağıdakilerden hangisidir?

#4. Dönem sonu bilançosunun hazırlanmasında esas alınan ve hesapların tutar ve kalanlarını gösteren tablo aşağıdakilerden hangisidir?

#5. Aşağıdaki hesaplarla ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

#6. Aşağıdakilerden hangisi Tek Düzen Muhasebe Sistemi Tebliği’nin amaçlarından biri değildir?

#7. Dönem sonu muhasebe süreci göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki işlemlerden hangisi önce yapılır?

#8. Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosu ilkelerinin amaçlarından biri değildir?

#9. İşletme borçlanmak suretiyle ticari mal satın aldığı satıcısına yaptığı nakit ödeme sonucu aşağıdaki işlemlerden hangisi gerçekleşmiştir.

#10. Hesapların işleyişi ile olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

#11. Genel Geçici Mizanda Ticari Mallar hesabının borç toplamı 184.000, alacak toplamı ise 18.000 Türk Lirasıdır. Yurtiçi Satışlar hesabının bakiyesi 232.0000 Türk Lirasıdır. İşletmenin Dönem sonu ticari mal stoku 38.0000 Türk Lirasıdır. Ayrıca dönemde alıcı firmanın işletmeye 12.0000 TL’lik ade yaptığı envanter işlemleri sırasında tespit edilmiş ve bununla ilgili düzeltme kayıtları envanter işlemleri sırasında yapılmıştır. Yukarıdaki bilgilere göre işletme hangi envanter alma yöntemini kullanmaktadır?

#12. “Bir işletmenin her türlü mal ve hizmet alımları sırasında nakden veya cari hesaba (satıcıya) ödenen katma değer vergisi tutarlarının indirim konusu yapılıncaya kadar izlendiği hesaptır.” Tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

#13. Aralıklı envanter alma yönteminde satılan ticari malların alış maliyetine ……… hesabının kayıtlarından ulaşılmaktadır.” Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmektedir?

#14. Genel Geçici Mizanda Ticari Mallar hesabının borç toplamı 184.000, alacak toplamı ise 18.000 Türk Lirasıdır. Yurtiçi Satışlar hesabının bakiyesi 232.0000 Türk Lirasıdır. İşletmenin Dönem sonu ticari mal stoku 38.0000 Türk Lirasıdır. Ayrıca dönemde alıcı firmanın işletmeye 12.0000 TL’lik ade yaptığı envanter işlemleri sırasında tespit edilmiş ve bununla ilgili düzeltme kayıtları envanter işlemleri sırasında yapılmıştır. Sarılan Ticari Mallar Maliyeti kaydı yapıldıktan sonra 153 Ticari malların borç bakiyesi kaç TL’dir?

#15. İşletmenin senetsiz ticari borcun tamamının senetli hale gelmesi sonucu aşağıdaki işlemlerden hangisi gerçekleşmiştir?

#16. Aşağıdakilerden hangisi mali tabloların amaçlarından biri değildir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi bir yevmiye defterinin biçimlerinden biri değildir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi Yevmiye defterine yazılacak bir yevmiye maddesinde bulunması zorunlu bilgilerden biri değildir?

#19. “…………… dönem içerisindeki mal alışları bu hesapta bir artış yarattığı için aktif bir hesap olan Ticari Mallar hesabının borç tarafına kaydedilir.” cümlesinde boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmektedir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi dönem sonu muhasebedeki iş akışı işlemlerinden biri değildir?

#21. Aşağıdakilerden hangisi pasif hesaplarda yer almaz?

#22. “…….. Hesap çizelgesinin sol tarafını ifade eder.” Tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

#23. Genel geçici mizanda aralıklı envanter yöntemine göre Ticari Mallar Hesabının borç bakiyesi ne ifade eder?

#24. Aşağıdakilerden hangisi çift taraflı kayıt yönteminde eşitliğin sağlanabilmesi için gerekli olan temek kurallardan biri değildir?

#25. Aşağıdakilerden hangisi ödenecek vergi ve fonlar hesabının yardımcı hesaplarından biri değildir?

#26. İşletmenin ticari mal alması durumunda kullanılacak KDV hesabı aşağıdakilerden hangisidir?

#27. Aşağıdakilerden hangisi yardımcı defterlerden biridir?

#28. Aşağıdakilerden hangisi bilanço toplamının değişmemesi için gerekli olan temel kurallardan biri değildir?

#29. İşe başlama tarihinde ve bunu takip eden her hesap döneminin sonunda çıkarılan ve bilançoların detaylı olarak kaydedildiği defter aşağıdakilerden hangisidir.

#30. İşletmenin belli bir tarihteki varlıklarını ve borçlarını saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek sureti ile kesin bir şeklide ve ayrıntılı olarak saptama işlemine ne ad verilir?

#31. Aşağıdakilerden hangisi temel muhasebe kavramlarından biri değildir?

#32. “…………… alma yönteminde satılan ticari mallar maliyeti kaydı envanter işlemleri sırasında yapılır.” Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmektedir?

#33. “Bir dönemde indirilemeyen ve izleyen döneme devreden katma değer vergisinin kaydedildiği ve izlendiği aktif karakterli bir hesaptır.” Tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

#34. Aşağıdakilerden hangisi tutulması zorunlu defterlerden biridir?

#35. Aşağıdakilerden hangisi tek düzen hesap planında katma değer vergisi ile ilgili defteri kebir hesaplarından biri değildir?

#36. Aşağıdakilerden hangisi Gelir Hesaplarının özelliklerinden biri değildir?

#37. İşletmenin ticari borcun karşılık kendi çekini vermesi sonucu aşağıdaki işlemlerden hangisi gerçekleşmiştir

#38. İşletme borçlanmak suretiyle (kredili mal alımı) ticari mal satın alması sonucu aşağıdaki işlemlerden hangisi gerçekleşmiştir.

#39. Aşağıdakilerden hangisi Ticari Borçlar hesabında yer almaz?

#40. Aşağıdakilerden hangisi pasif hesapların özelliklerinden biri değildir?

#41. Aşağıdakilerden hangisi özet bilançonun özelliklerinden biri değildir?

#42. Aşağıdakilerden hangisi ticari mallar hesabının alt hesaplarından biri değildir?

#43. ” ……….., ertelenen, iadesi gereken, tahsil edilen ve çeşitli şekillerde ortaya çıkan diğer KDV’nin (192 nolu hesap) bir yılı aşan tutarlarının kaydedildiği hesaptır.” Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

#44. Vadeleri bir sonraki yıla ait oldukları için envanter işlemleri sırasında alınan çeklerin alacak senetlerine ve verilen çek ve ödeme emirlerinin borç senetleri hesaplarına devredilmesi aşağıdaki hangi temel muhasebe kavramı gereğidir?

#45. Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin fonksiyonlarından biri değildir?

#46. “İşletmenin mal ve hizmet satışı üzerinden hesaplanan katma değer vergisi’nin alacak kaydedildiği hesap pasif karakterlidir.” Tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

#47. Muhasebe olaylarında temkinli davranılması ve işletmenin karşılaşabileceği risklerin göz önüne alınması gereğini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

#48. Aşağıdakileren hangisi dönem içinde yapılması gereken işlemlerden biri değildir?

#49. Aşağıdakilerden hangisi dönem başı muhasebedeki iş sırasına dahil değildir?

#50. Muhasebe bilgi akışı çerçevesinde işlemlere ait düzenlenen belgeler ilk olarak aşağıdakilerden hangisine kaydedilir?

#51. İşletmenin mali durumunun, faaliyet sonuçlarının ve bunlara ilişkin yorumların karşılaştırılabilir olması veya sektörler arası karşılaştırmalar yapılabilmesi aşağıdaki muhasebe kavramlarından hangisinin gereğidir?

#52. Aralıklı Envanter yöntemine göre kayıt yapan bir işletmenin Ticari Mallar hesabının borç toplamı 700.000 TL, alacak Toplamı da 300.000 TL’dir. Yapılan stok sayımında 300.000 TL mal mevcudu bulunduğuna göre, olayla ilgili olarak, bunun sonucunda yapılması gerekli kayıtta aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#53. Aşağıdaki hesaplardan hangisi aktifi düzenleyici hesap niteliğinde değildir?

#54. “ ……… vadelerine göre kısa ya da uzun olmak üzere kendi aralarında ikiye ayrılır.” Yukarıda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

#55. Aşağıdakilerden hangisi muhasebe süreci aşamalarından biri değildir?

#56. İşletmenin mal alış iadesi yapması durununda durumunda kullanılacak KDV hesabı aşağıdakilerden hangisidir?

#57. Bankadan çekilen paranın işletmenin kasasına konması sonucu aşağıdaki işlemlerden hangisi gerçekleşmiştir?

#58. Aşağıdakilerden hangisi Ticari alacakların içinde yer alan hesaplardan biri değildir?

#59. “Aktif toplam ile Pasif toplamın birbirine eşit olması” aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

#60. “………….., işletmenin ilk kuruluşunda veya açılış envanterinde yer alan mevcut mallarının maliyet bedeli ile ve 153 Ticari Mallar hesabının bir alt hesabı olan 153.01 Dönem Başı Mal Stokları hesabı adı altında takip edildiği hesaptır.” Cümlesinde aşağıdakilerden hangisidir?

#61. Aşağıdakilerden hangisi bilançoda duran varlıklardan biri değildir?

#62. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin özel amaçlarından biri değildir?

#63. İşletmenin kendi çekinin satıcı tarafından tahsil edilmesi sonucu aşağıdaki işlemlerden hangisi gerçekleşmiştir

#64. Vergi usul Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi defter tutma zorunda olan mükellefler değildir?

#65. İşletmenin bankadan kredi alması sonucu aşağıdaki işlemlerden hangisi gerçekleşmiştir

#66. Genel Geçici Mizanda Ticari Mallar hesabının borç toplamı 184.000, alacak toplamı ise 18.000 Türk Lirasıdır. Yurtiçi Satışlar hesabının bakiyesi 232.0000 Türk Lirasıdır. İşletmenin Dönem sonu ticari mal stoku 38.0000 Türk Lirasıdır. Ayrıca dönemde alıcı firmanın işletmeye 12.0000 TL’lik ade yaptığı envanter işlemleri sırasında tespit edilmiş ve bununla ilgili düzeltme kayıtları envanter işlemleri sırasında yapılmıştır. İşletmenin satılan ticari mallar maliyeti kaç TL’dır?

#67. Aşağıdakilerden hangisi bilançoda dönen varlıklardan biri değildir?

#68. Bir dönemde indirilevek KDV tutarının hesaplanan KDV tutarından fazla olması durumunda aradaki fark için kullanılacak KDV hesabı aşağıdakilerden hangisidir?

#69. Aşağıdakilerden hangisi Gider Hesaplarının özelliklerinden biri değildir?

#70. Aşağıdakilerden hangisi Tekdüzen Muhasebe Sistemine yer alan muhasebe usul ve esaslarından biri değildir.

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Finansal Muhasebe Vize Deneme Sınavı

Auzef Finansal Muhasebe Vize Online Deneme Sınavı

İktisat Lisans Açık Öğretim, Finansal Muhasebe Vize Deneme Sınavı Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Finansal Muhasebe Vize Deneme Sınavı
İşletme Lisans Açık Öğretim, finansal muhasebe Facebook Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
TOEFL
TOEFL
Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı
Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: