auzefÇocuk GelişimiGelişimsel Psikopatoloji

Gelişimsel Psikopatoloji 2021 Bütünleme Soruları

Gelişimsel Psikopatoloji 2021 Bütünleme Soruları

Gelişimsel Psikopatoloji  2021 Bütünleme Soruları

Gelişimsel Psikopatoloji 2021 Bütünleme Soruları

Psikiyatride sık kullanılan terimlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Patognomik belirti, sadece o bozukluğa özgü olup, başka bozukluklarda görülmeyen belirtiler için kullanılır.
B) Etiyoloji, bozukluğa yol açan sebepler, bozukluğun kökeni anlamında kullanılır.
C) Psikopatoloji, duygu, düşünce ya da davranışla ilişkili anormallikleri inceleyen bilim dalıdır.
D) Epidemiyoloji, bir hastalığın ya da bozukluğun bireyde oluşturduğu etki ve sonuçları araştıran bilim dalıdır.
E) Prognoz, bir hastalığın ya da bozukluğun seyri/gidişatı anlamında kullanılan terimdir.

Cevap : D) Epidemiyoloji, bir hastalığın ya da bozukluğun bireyde oluşturduğu etki ve sonuçları araştıran bilim dalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi özgül öğrenme bozukluğunun ortaya çıkmasında etkili risk faktörlerinden biri değildir?

A) Ailenin sosyoekonomik düzeyinin düşük olması
B) Gebelikte sigara ve alkol maruziyeti olması
C) Anne babanın eğitim düzeyinin düşük olması
D) Okumanın öğrenildiği dilin saydam oluşu
E) Birinci derece akrabalarında öğrenme bozukluğunun olması

Cevap : A) Ailenin sosyoekonomik düzeyinin düşük olması

Bir dilde bulunan ‘b, e, g’ gibi anlamdaki bir farkı işaret edebilen en küçük dilsel ses birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Morfem
B) Semantik
C) Fonem
D) Sentaks
E) Grafem

Cevap : C) Fonem

Özgül öğrenme bozukluğunun tanısal değerlendirmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tanı DSM-5 tanı ölçütleri kullanılarak klinik değerlendirme ile konmaktadır.
B) Değerlendirme aşamasında klinik gözlemlere ve nöropsikolojik değerlendirmeye gereksinim bulunmaktadır.
C) Görüşmede geçmişte ve şimdiki zamandaki öğrenme güçlüğü ile ilgili belirtiler değerlendirilir.
D) DSM-5’te öğrenme bozukluğunu belirlemek için psikometrik kanıta ihtiyaç yoktur.
E) Çocuğun tıbbi ve gelişimsel öyküsüyle birlikte aile öyküsü araştırılır.

Cevap : D) DSM-5’te öğrenme bozukluğunu belirlemek için psikometrik kanıta ihtiyaç yoktur.

Tiklerin tanım ve özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Zaman içinde şekil, sıklık ve şiddet açısından önemli değişiklikler gösterirler.
B) Genellikle ilk ortaya çıkmaları ergenlik döneminde olur.
C) Ritmik olmayan, tekrarlayıcı, amaçsız motor hareket ya da seslerdir.
D) Heyecan, stres gibi duygusal faktörlerden etkilenirler.
E) Hemen her bedensel bölgede ortaya çıkabilseler de en sık baş boyun bölgesinde olurlar.

Cevap : B) Genellikle ilk ortaya çıkmaları ergenlik döneminde olur.

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Belirtiler yedi yaşından önce ortaya çıkmalıdır.
B) Çocuk ve ergenlerde sık karşılaşılan bir psikiyatrik bozukluktur.
C) Son altı aydır belirtilerin görülmesi esastır.
D) Aşırı hareketlilik, dikkat eksikliği ve dürtüsellik temel özellikleridir.
E) Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu nörogelişimsel bir bozukluktur.

Cevap : A) Belirtiler yedi yaşından önce ortaya çıkmalıdır.

I. Etiyolojide genetik ve çevresel faktörler birlikte etkilidir.
II. Çevresel faktörler içinde ebeveyn tutumları önemli yer tutar.
III. Birçok durumda tedavini başlanmasına gerek duyulmaz, bekle ve gör yöntemi tercih edilir.
IV. Erişkinlik dönemindeki psikiyatrik bozukluklardan daha hafif seyreder.
V. Belirtiler çocukluk ve ergenlik döneminde farklılık gösterebilir.
Çocukluk ve ergenlik dönemindeki psikiyatrik bozukluklarla ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I, II, III, V
B) I, II, V
C) I, III, V
D) II, IV, V
E) I, II, III

Cevap : B) I, II, V

Zihinsel yetersizliğin tarihçesiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Eski Yunan ve Roma’da çocuklar, yapılan incelemeler sonucunda engelli olduklarından şüphelenilirse bir uçurumdan atılırlardı.
B) Yazılı ilk tanımlarına, Mısır Thebes yazıtlarında rastlanmaktadır.
C) Osmanlı imparatorluğunda zihinsel yetersizliği olan bireylerin tedavi ve bakımına yönelik darüşşifalarda müzikle ve bitkisel ilaçlarla tedavi uygulanmıştır.
D) Tanılamada ilk zeka testi olan WISC-R’ı Alfred Binet 1908 yılında geliştirmiştir.
E) Roma imparatorluğu döneminde sakat çocuklar ve özürlü bireyler, genellikle insanları güldürmek ve eğlendirmek için kullanılmıştır.

Cevap : D) Tanılamada ilk zeka testi olan WISC-R’ı Alfred Binet 1908 yılında geliştirmiştir.

Otizm spektrum bozukluğuyla ilgili olarak aşağıda ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Spektrum kavramı otizmin farklı etiyolojik zeminde gelişebilen ve farklı şiddetteki benzer belirtilerle
seyreden heterojen bir grup bozukluk olduğunu ifade eder.
B) Son yıllarda görülme sıklığının artması farkındalık artışı, yaşam koşullarındaki ve çevresel şartlardaki değişim nedeniyle olabilir.
C) Belirtiler erken çocukluk döneminde başlayıp erişkinlik döneminde büyük oranda azalır.
D) Etiyolojisi tam olarak bilinmemektedir.
E) Daha önce yaygın gelişimsel bozukluklar olarak tanımlanan birtakım durumlar (örneğin atipik otizm,
Asperger sendromu, dezintegratfi bozukluk), otizm spektrum bozukluğu olarak tanımlanan bir şemsiye altında birleştirilmiştir.

Cevap : C) Belirtiler erken çocukluk döneminde başlayıp erişkinlik döneminde büyük oranda azalır.

Çocuk ve ergenlerde uyku sorunları değerlendirilirken aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmalıdır?

A) Ebeveynlerin uykuyla ilişkili tutumları
B) Hepsi
C) Tıbbi öykü
D) Uykuyla ilişkili ortamın uygunluğu
E) Kullanılan ilaçlar

Cevap : B) Hepsi

Aşağıdakilerden hangisi çocuk ve ergenlerde major depresif bozukluğun ortaya çıkmasında etkili olan psikososyal risk faktörlerinden biri değildir?

A) Çekirdek ailede yaşama
B) Ebeveynlerin boşanmış olması
C) Duygusal ihmal
D) Ebeveynlerde alkol-madde bağımlılığı
E) Fiziksel istismar

Cevap : A) Çekirdek ailede yaşama

I. Odaklanma güçlükleri
II. Travmayı yeniden yaşantılama hissi
III. Öfke patlamaları
IV. Artmış irkilme tepkisi
V. Kendine zarar verici davranışlar
VI. Travmayı hatırlatan ortamlardan kaçınma
Yukardakilerden hangileri travma sonrası stres bozukluğunda görülen aşırı uyarılma belirtisi olarak kabul edilmez?

A) II, III, IV
B) II, VI
C) I, VI
D) I, II, IV
E) III, V

Cevap : B) II, VI

Aşağıdakilerden hangisi düzenli uykunun faydalarından biri değildir?

A) Hafızayı güçlendirerek öğrenme süreçlerini kolaylaştırır.
B) Metabolik işleyişi ve hormonal süreçleri düzenler.
C) Bağışıklık sisteminin önemli bir düzenleyicisidir.
D) Özgül öğrenme bozukluğuna karşı koruyucudur.
E) Beyin gelişimi ve fonksiyonları üzerine olumlu etkileri bulunmaktadır.

Cevap : D) Özgül öğrenme bozukluğuna karşı koruyucudur.

Psikiyatrik bozuklukların tedavisiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Psikiyatrik bozuklukların bir kısmının kalıcı ve kesin bir tedavisi henüz bulunmamaktadır.
B) Rehabilitasyon hizmetleri psikiyatrik bozuklukların yönetiminde önemli bir yer tutar.
C) Tedavi genetik ve çevresel faktörlerdeki çeşitlilikten büyük ölçüde etkilenmez.
D) Uluslararası ve/ya ulusal kuruluşlarca bilimsel olarak kanıtlanmış tedavi yöntemleri ve protokoller bulunmaktadır.
E) Hem ilaçlar hem de çeşitli psikoterapi yöntemleri kullanılmaktadır.

Cevap : C) Tedavi genetik ve çevresel faktörlerdeki çeşitlilikten büyük ölçüde etkilenmez.

Gelişimsel Psikopatoloji 2021 Bütünleme Soruları

15 yaşında ergen bir kız vakada son bir aydır ortaya çıkan ve günün bir çok vaktinde süren mutsuzluk, ilgi kaybı, günlük aktivitelerden keyif almama, huzursuzluk, enerji azalması, konsantrasyon güçlüğü, iştah ve uyku bozuklukları, olumsuz düşünme gibi bulgular varsa en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Travma sonrası stres bozukluğu
B) Bipolar bozukluk
C) Major depresif bozukluk
D) Davranım bozukluğu
E) Yaygın anksiyete bozukluğu

Cevap : C) Major depresif bozukluk

Normal ritüelistik davranışlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Çocuğun günlük ve sosyal becerilerini arttırmaya hizmet ederler.
B) İleride görülebilecek obsesif kompulsif bozuluğun habercisidir.
C) Obsesif kompulsif bozuklukla ayırıcı tanısını yapmak önemlidir.
D) 2-3 yaş civarında başlayıp, 6-8 yaşlarına doğru azalma eğilimi gösterirler.
E) Engellendiklerinde çocukta belirgin bir olumsuz duygulanıma sebep olmazlar.

Cevap : B) İleride görülebilecek obsesif kompulsif bozuluğun habercisidir.

Aşağıdakilerden hangisi dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı olan bir çocuğun ailesine yönelik verilecek eğitimin amaçlarından biri değildir?

A) Ebeveyn-çocuk ilişkisini geliştirmek
B) Ebeveynlerin tutarlı ve disiplinli yaklaşımlarını sağlamak
C) Ebeveynlerin sıcak ve uygun yaklaşımlarını arttırmak
D) Ebeveynlerin problem çözme ve baş etme becerilerini arttırmak
E) Ebeveynlerin katı ve kaba tutumlarını arttırmak

Cevap : E) Ebeveynlerin katı ve kaba tutumlarını arttırmak

Zihinsel yetersizliğin görülme sıklığı ve en sık görülen alt tipi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) %1-3, orta düzeyde zihinsel yetersizlik
B) %5-10, hafif düzeyde zihinsel yetersizlik
C) %1-3, hafif düzeyde zihinsel yetersizlik
D) %1-3, ağır düzeyde zihinsel yetersizlik
E) %5-10, orta düzeyde zihinsel yetersizlik

Cevap : C) %1-3, hafif düzeyde zihinsel yetersizlik

Anksiyete bozukluklarının etiyolojisiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Çocuğun anksiyete sonucu geliştirdiği kaçınma davranışlarının ebeveynler tarafından desteklenmesi tedavi süreci açısından faydalıdır.
B) Aşırı kontrol edici tutumları olan ebeveynler çocuklarına problem çözme fırsatı sunmaz ve öz yeterliliklerinin olumsuz etkilenmesine neden olur.
C) Güvensiz bağlanma özelliği gösteren çocukların anksiyete bozukluğu tanısı alma ihtimali daha fazladır.
D) Klasik koşullanma ve gözlemsel öğrenme deneyimleri de anskiyete bozuklukları etiyolojisinde önemli bir yer tutar.
E) Anksiyeteli erişkinlerin çocuklarında kaygı bozukluğu görülme oranı daha yüksek bulunmuştur

Cevap : A) Çocuğun anksiyete sonucu geliştirdiği kaçınma davranışlarının ebeveynler tarafından desteklenmesi tedavi süreci açısından faydalıdır.

Sekiz yaşındaki erkek çocuğu okula gitmek istememe şikâyetiyle çocuk ruh sağlığı kliniğine başvurdu. Çocuğun sürekli annesinin başına bir şey geleceğinden endişelendiği, rüyasında sürekli kaybolduğunu ve ailesinden uzak kaldığını gördüğü, annesi evden çıktığından sürekli arayarak nerede olduğunu, ne zaman geleceğini sorduğu öğrenildi. Alınan öyküde çocuğun kreşe başlarken de gitmekte direndiği, annesinin uzun süre eşlik ederek bu durumu aşabildikleri öğrenildi.
Belirtilerin beş aydan fazladır sürdüğü öğrenilen bu olgunun muhtemel tanısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Panik bozukluk
B) Sosyal anksiyete bozukluğu
C) Ayrılık kaygısı bozukluğu
D) Yaygın anksiyete bozukluğu
E) Uyum bozukluğu

Cevap : C) Ayrılık kaygısı bozukluğu

14 yaşında erkek hasta, küçük yaşlardan beri var olan, son birkaç yıldır kötüleşen birtakım davranış sorunları için aile ve okul tarafından çocuk psikiyatrisi kliniğine yönlendiriliyor. Aileden alınan bilgiden çocukluktan itibaren çok hareketli olduğu, yerinde duramadığı, sürekli kıpır kıpır olduğu, çok fazla konuştuğu, sık sık laf arasına girdiği, okuldan da hareketliliği konusunda sık sık şikayet geldiği, sınıfta ders dinlemekte ve evde ödev yapmakta belirgin zorluk yaşadığı, günlük yaşamda eşya kaybetme ve unutkanlık gibi sorunları olduğu dile getirilmiştir. Bunların dışında aile ve öğretmenlerinin belirttiğine göre çocukluktan beri çabuk sinirlenen ve öfkelenen birisi olduğu, kurallara ısrarla karşı geldiği, büyüklerle inatlaştığı, insanları bilerek kızdırdığı, kendi hatalarında dolayı başkalarını suçladığı; son birkaç yıldır da okulda çete kurup arkadaşlarını tehdit ettiği, sık sık kavga başlattığı, hayvanlara zarar vermeye başladığı, evden ve arkadaşlarından para çalmaya başladığı ifade edilmiştir.
Yukarıdaki olgu ile ilgili olarak olası tanı veya tanılar nelerdir?
I. Dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu
II. Karşıt olma karşı gelme bozukluğu
III. Davranım bozukluğu

A) I ve II
B) I ve III
C) I, II ve III
D) I
E) II ve III

Cevap : C) I, II ve III

Aşağıdakilerden hangisi intihar davranışı riskini arttıran etkenlerden biri değildir?

A) Cinsel istismar öyküsünün varlığı
B) Ailede intihar öyküsünün bulunması
C) Çocuk yaşta olmak
D) Madde kötüye kullanımının varlığı
E) İntihar girişimi öyküsünün bulunması

Cevap : C) Çocuk yaşta olmak

Birincil bakım verenlerinden erken dönemde ayrılmış kurum çocuklarında tanımlanmış depresyon aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anaklitik depresyon
B) Distimik bozukluk
C) Siklotimik bozukluk
D) Major depresif bozukluk
E) Hafif depresyon

Cevap : A) Anaklitik depresyon

Gelişimsel Psikopatoloji 2021 Bütünleme Soruları

I. Travmatik bir stres kaynağıyla karşılaştıktan sonra yeniden yaşantılama, kaçınma, disosiyasyon, uyarılma gibi belirtilerin bir aydan kısa sürmesi
II. Travmatik yaşam olaylarına maruz kaldıktan sonra yeniden yaşantılama, kaçınma, bilişlerde ve duygu durumda olumsuz değişiklikler ve artmış uyarılmışlık gibi belirtilerin bir aydan uzun süredir olması
III. Zorlayıcı bir durum ya da olaya karşı verilen anksiyöz, depresif duygudurum ya da davranım bozuklukları gibi belirtilerin varlığı
Yukarıda özellikleri verilen travma ile ilişkili bozukluklar aşağıdakilerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir?

A) Travma sonrası stres bozukluğu, akut stres bozukluğu, uyum bozukluğu
B) Major depresif bozukluk, akut stres bozukluğu, uyum bozukluğu
C) Akut stres bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu, uyum bozukluğu
D) Travma sonrası stres bozukluğu, uyum bozukluğu, akut stres bozukluğu
E) Travma sonrası stres bozukluğu, akut stres bozukluğu, major depresif bozukluk

Cevap : C) Akut stres bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu, uyum bozukluğu

Aşağıdakilerden hangisi otizm spektrum bozukluğunun B kümesi belirtilerinden biri değildir?

A) Duyusal uyaranlara aşırı ya da düşük tepki verme
B) Yüz ifadelerini ve beden dilini anlamada veya kullanmada zorluk
C) Aynılıkta ısrar ve rutine sıkı sıkıya bağlılık
D) Basmakalıp veya tekrarlayıcı hareketler
E) Konu veya yoğunluk açısından anormal olan aşırı sınırlı ilgi alanları

Cevap : B) Yüz ifadelerini ve beden dilini anlamada veya kullanmada zorluk

Bindiği otobüs kaza yapan 14 yaşındaki kız hastanın kazadan sonra arabaya binemediği, kaza anıyla ilgili neredeyse her gece kâbuslar gördüğü, kaza sırasında olanların önemli bir kısmını hatırlayamadığı öğrenilmiştir. Şikâyetlerinin kaza sonrası başladığı ve sekiz gündür devam ettiği öğrenilen hastanın muhtemel tanısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uyum bozukluğu
B) Major depresif bozukluk
C) Disosiyatif bozukluk
D) Anksiyete bozukluğu
E) Akut stres bozukluğu

Cevap : E) Akut stres bozukluğu

Aşağıdakilerden hangisi DSM-5’e göre yeme bozuklukları kategorisinde yer almaz?

A) Kaçıngan kısıtlı yiyecek alım bozukluğu
B) Anoreksiya nervoza
C) Bulimiya nervoza
D) İnfantil anoreksiya
E) Tıkınırcasına yeme bozukluğu

Cevap : D) İnfantil anoreksiya

Dilin bileşenleri ile ilgili olarak dilin sosyal ortamda nasıl kullanılacağı ile ilgili olan ve işlevini kapsayan alan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Morfem
B) Semantik
C) Fonem
D) Pragmatik
E) Grafem

Cevap : D) Pragmatik

I. Gelişimsel bozukluğu olan çocuklarda pika daha sık görülür.
II. Pika tanısı en çok bir yaşından küçük çocuklara konur.
III. Uyaran eksikliği pika gelişmesinde etkili olabilir.
Pika ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangisi/hangileri yanlıştır?

A) I ve III
B) Yalnız I
C) Yalnız II
D) II ve III
E) Yalnız III

Cevap : C) Yalnız II

Çocukluk çağında en sık görülen obsesyon ve kompulsiyon çifti, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Bulaşma ve temizleme
B) Kesinlik ve sayma
C) Simetri ve düzenleme
D) Dinsel ve kontrol etme
E) Saldırganlık ve tekrarlama

Cevap : A) Bulaşma ve temizleme

Aşağıdakilerden hangisi kaçıngan kısıtlı yiyecek alım bozukluğu tablolarından biri değildir?

A) İnfantil anoreksiya
B) Geviş getirme bozukluğu
C) Duyusal nedenlere bağlı beslenme bozukluğu
D) Travma sonrası beslenme bozukluğu
E) Tıbbi durumla ilişkili beslenme bozukluğu

Cevap : B) Geviş getirme bozukluğu

Aşağıdakilerden hangisi çocuk ve ergenlerde görülen normal kaygının özelliklerinden biri olarak kabul edilmez?

A) Gelişim dönemine uygun içerikte olması
B) Süreklilik göstermemesi
C) İşlevsellikte bozulmaya yol açmaması
D) Uyuma yönelik olması
E) Durum ile orantısız aşırı kaygı olması

Cevap : E) Durum ile orantısız aşırı kaygı olması

Psikiyatrik bozuklukların tanısal ve sayımsal el kitabı DSM-5’e göre aşağıdakilerden hangisi anksiyete bozukları kategorisinde yer almaz?

A) Hastalık kaygısı bozukluğu
B) Sosyal fobi
C) Selektif mutizm
D) Panik bozukluk
E) Agorafobi

Cevap : A) Hastalık kaygısı bozukluğu

Obsesif kompusif bozuklukla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Sıklığı farklı toplumsal ve kültürel özelliklerden büyük ölçüde etkilenir.
B) Tüm dünyada yaygın olarak görülen psikiyatrik bozukluklardan biridir.
C) Çocuk yaş grubunda erkeklerde daha sık görülür.
D) Çocuk ve ergenlerdeki sık görülen psikiyatrik bozukluklardan biridir.
E) Obsesif kompulsif bozukluğu olan çocuk ve ergenlerin önemli bir kısmında belirtiler erişkinlikte de devam eder.

Cevap : <A) Sıklığı farklı toplumsal ve kültürel özelliklerden büyük ölçüde etkilenir. /h4>

Aşağıdakilerden hangisi uyum bozukluğunun alt tiplerinden biri değildir?

A) Çökkün duygudurum ile giden uyum bozukluğu
B) Kaygı ile giden uyum bozukluğu
C) Disosiyatif semptomlarla giden uyum bozukluğu
D) Kaygılı ve depresif karma duygudurum ile giden uyum bozukluğu
E) Davranım bozukluğu ile giden uyum bozukluğu

Cevap : C) Disosiyatif semptomlarla giden uyum bozukluğu

Altı yaşındaki kız çocuğu yabancıların bulunduğu ortamlarda konuşmama şikâyetiyle çocuk psikiyatrisi kliniğine başvurdu. Alınan öyküde çocuğun aile üyeleri ile yalnız kaldığında çok konuşkan olduğu ancak dışarı çıktıklarında annesiyle bile konuşmayı reddettiği, mimiklerle anlaşmaya çalıştığı öğrenildi.
Bu çocuğun muhtemel tanısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaygın anksiyete bozukluğu
B) Ayrılık kaygısı bozukluğu
C) Selektif mutizm
D) Panik bozukluk
E) Otizm spektrum bozukluğu

Cevap : C) Selektif mutizm

Aşağıdakilerden hangisi DSM-5’e göre obsesif kompulsif ve ilişkili bozukluklardan biri değildir?

A) Tourette bozukluğu
B) Deri yolma bozukluğu
C) Biriktiricilik bozukluğu
D) Beden algısı bozukluğu
E) Trikotilomani

Cevap : A) Tourette bozukluğu

Tiklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İstem dışı ve bağlamla uyumsuz şekilde ortaya çıkarlar.
B) Motor tikler vokal tiklerden yaklaşık 1-2 yıl sonra ortaya çıkarlar.
C) Dikkatin yoğun biçimde odaklandığı faaliyetler sırasında azalma eğilimi gösterirler.
D) İstemli ve iradi bir biçimde, belirli bir süre için bastırılabilirler.
E) Motor tikler ilk olarak sıklıkla baş-boyun bölgesinde başlarlar.

Cevap : B) Motor tikler vokal tiklerden yaklaşık 1-2 yıl sonra ortaya çıkarlar.

Major depresif bozuklukta cinsiyet farklılığının ön plana çıktığı ve bozukluğun kızlarda erkeklere kıyasla iki kat daha fazla bir oranda görülmeye başladığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Okul öncesi çocukluk dönemi
B) Yetişkinlik dönemi
C) Bebeklik dönemi
D) Ergenlikle dönemi
E) Okul çağı çocukluk dönemi

Cevap : D) Ergenlikle dönemi

Gelişimsel Psikopatoloji 2021 Bütünleme Soruları

Obsesyon ve kompulsiyonlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Obsesyonlar kişi tarafından gerçek ve mantığa uygun olarak algılanır.
B) Kompulsiyonlar obsesyonların oluşturduğu kaygıyı belli bir süreliğine de olsa azaltır.
C) Girici düşünceler normal kabul edilir, hemen her insanda görülür.
D) Obsesyonlar düşünce şeklinde olabileceği gibi zihne gelen görüntüler şeklinde de olabilir.
E) Obsesif kompulsif bozukluk tanısı için obsesyon ve kompulsiyonların birlikte bulunma şartı gerekmez.

Cevap : A) Obsesyonlar kişi tarafından gerçek ve mantığa uygun olarak algılanır.

Aşağıdakilerden hangisi davranım bozukluğuna yatkınlık oluşturan risk faktörlerinden biri değildir?

A) Düşük uyarılmışlık yani riskli uyaran arama davranışlarında artış
B) Anne karnında sigara, alkol ve madde maruziyetinin olması
C) Zihinsel yetersizlik tanısının olması
D) İçe dönük, çekingen bir mizaca sahip olmak
E) Ergenlik döneminde davranış sorunlarını teşvik eden akran gruplarına girme

Cevap : D) İçe dönük, çekingen bir mizaca sahip olmak

I. Tıkınırcasına yeme bozukluğu
II. Anoreksiya nervoza
III. Bulimiya nervoza
Yukarıdaki bozuklukların hangisinde vücut kitle indeksinin düşük olması beklenir?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) Yalnız II
E) Yalnız I

Cevap : D) Yalnız II

Davranım bozukluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Hırsızlık, mala zarar verme ve saldırganlık gibi fiziksel belirtiler görülebilir.
B) Yoksulluk ve düşük sosyoekonomik durum önemli bir risk faktörüdür.
C) Bu olgular yetişkinlikte antisosyal kişilik bozukluğu tanısı alabilir.
D) Komorbidite olarak madde kullanım bozukluğu eşlik edebilir.
E) Kız çocuklarında erkeklere göre daha sık görülmektedir.

Cevap : E) Kız çocuklarında erkeklere göre daha sık görülmektedir.

Sekiz ay önce kendisinden yaşça büyük bir kişi tarafından cinsel tacize maruz kaldığı öğrenilen dokuz yaşındaki kız hastanın son altı aydır yaşadığı olayın sürekli aklında olduğu, o kişiyle karşılaşmamak için okula gitmediği, artık hiçbir şeyden zevk alamadığı, olayla ilgili kendini suçladığı ve hayatı yaşamaya değer bulmadığı öğrenilmiştir. Şikâyetlerinin taciz sonrası başladığı öğrenilen hastanın muhtemel tanısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Major depresif bozukluk
B) Akut stres bozukluğu
C) Disosiyatif bozukluk
D) Travma sonrası stres bozukluğu
E) Uyum bozukluğu

Cevap : D) Travma sonrası stres bozukluğu

Dokuz yaşındaki Elif, kıyafetleri buruştuğunda belirgin bir huzursuzluk duyma, başkalarının dokunduğu eşyaları (örneğin bardak) kullanmak istememe ve aynı şeyleri tekrar tekrar sorma şikayetleriyle annesi eşliğinde çocuk psikiyatrisine başvuruyor.
Aşağıdaki psikiyatrik bozukluklardan hangisi Elif’in durumunu en iyi açıklar?

A) Tik bozuklukları
B) Obsesif kompulsif bozukluk
C) Anksiyete bozuklukları
D) Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
E) Otizm spektrum bozukluğu

Cevap : B) Obsesif kompulsif bozukluk

İnsanlardaki uyku döngüsüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) NREM yüzeyel bir uykuyla başlar, ardından derin bir uyku evresine girilir.
B) REM ve NREM dönemlerinin ağırlığı gelişimsel dönemlere göre farklılık gösterir.
C) REM uykusunda bilişsel ve fizyolojik aktivitelerde artış görülür.
D) Erişkinler uykuya REM dönemiyle başlar ve NREM dönemiyle devam ederler.
E) Bir uyku sırasında NREM ve REM dönemleri bir döngü halinde ortalama 4-6 kez tekrarlar.

Cevap : D) Erişkinler uykuya REM dönemiyle başlar ve NREM dönemiyle devam ederler.

Psikiyatrik bozuklukların tanısal ve sayımsal el kitabı DSM-5’e göre aşağıdakilerden hangisi travma ile ilişkili bozukluklar kategorisinde yer almaz?

A) Uyum bozukluğu
B) Major depresif bozukluk
C) Akut stres bozukluğu
D) Tepkisel bağlanma bozukluğu
E) Sınırsız toplumsal katılım bozukluğu

Cevap : B) Major depresif bozukluk

Aşağıdaki psikiyatrik bozukluklardan hangisi DSM-5’te dürtü kontrol ve davranım bozuklukları sınıflamasında bulunmamaktadır?

A) Davranım bozukluğu
B) Aralıklı patlayıcı bozukluk
C) Kleptomani
D) Yıkıcı duygudurumu düzenleyememe bozukluğu
E) Karşı olma karşı gelme bozukluğu

Cevap : D) Yıkıcı duygudurumu düzenleyememe bozukluğu

Çocuklarda görülen sosyal anksiyete bozukluğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Korku ve kaygı oluşturabilecek ortamlardan kaçınma davranışı görülebilir
B. Sosyal durumlarda yaşanan kaygı ve korkuya bedensel belirtiler eşlik edebilir
C. Kaygı ve korku yanıt olarak panik atağı varan şiddette belirtiler ortaya çıkabilir.
D. Korku ve kaygı yalnız erişkinlerde sosyal iletişim sırasında ortaya çıkmalıdır.
E. Kaygı ve korkular sosyal durumlarda ağlayarak Donakalarak ya da sinerek gösterilebilir.

Cevap : D. Korku ve kaygı yalnız erişkinlerde sosyal iletişim sırasında ortaya çıkmalıdır.

Özgül dil bozukluğunun çocuklarda yaygınlığı ne kadardır?

A) % 1-2
B) % 3-7
C) % 15
D) % 10
E) % 20

Cevap : B) % 3-7

Gelişimsel Psikopatoloji 2021 Bütünleme Soruları

çocuk gelişimi Gelişimsel Psikopatoloji, Gelişimsel Psikopatoloji  2021 Bütünleme Soruları
Çocuk Gelişimi - facebook telegram çocuk gelişimi

Gelişimsel Psikopatoloji 2021 Bütünleme Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!