auzefÇocuk GelişimiÇocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık

Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık 2021 Final

Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık 2021 Final

Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık 2021 Final

1. Ali kendi seçtiği materyalle başarı sağlayana kadar çalışmanın desteklendiği bir anaokulunda eğitim almaktadır. Bu anaokulu çocuklar başarı gösterdiğinde kendi materyalleriyle geliştirdiği çalışmanın çocuklar için pekiştireç olduğu görüşünü de savunmaktadır.
Bu durumda bu anaokulunun benimsediği eğitim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eklektik
B) Reggio Emilia
C) Montessori
D) High Scope
E) Waldorf

Cevap : C) Montessori

2. Yaratıcılığı güçlendiren ve destekleyen bazı durum ve özellikler bulunmaktadır. Diğer taraftan yaratıcılığın gelişmesine engel olan durumlar da baskınlık göstermektedir. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılık engelleri arasında yer almaktadır?

A) Özgürlük
B) Rutinlik
C) Oyun oynama
D) Risk atma
E) Özgüven

Cevap : B) Rutinlik

3. Çocuklarda yaratıcı potansiyeli desteklemeye dönük olarak oyun aracılığıyla yeni bağlantılı gerçekleştirilen çalışmalarda temel olan eylem süreci aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oyun kurma
B) Duyu kullanma
C) Bilgi verme
D) Keşifte bulunma
E) Farkındalık oluşturma

Cevap : D) Keşifte bulunma

4. Bir çocuğun zihinsel gelişiminde ve imgelerin oluşumunda çeşitli aşamalar bulunmaktadır. Piaget bu süreçte imgelerin simgesel işlemler ve ……… ile ortaya çıktığını savunmaktadır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) iş birliği
B) taklit
C) yardım
D) simge
E) sembol

Cevap : B) taklit

5. Yaratıcılıkta zihinsel beceri gerekmektedir. Bu alan hangi organ ile ilişkilidir?

A) Dil
B) Kulak
C) Beyin
D) Kalp
E) Göz

Cevap : C) Beyin

6. Bir okulda çocukların sistematik olarak sorun çözme ve yaratıcı fikirler üretmelerine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalardaki temel amaç aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Yaratıcılığın geliştirilmesine çocukluk döneminde başlanması
B) Başarılı biçimde sorun çözme sürecinin gerçekleşmesi
C) Daha çok fikir üretilmesinin önünün açılması
D) Üstün yetenekli çocukların ayırt edilerek tanımlanması
E) Çocukların daha çok düşünmeye yöneltilmesi

Cevap : D) Üstün yetenekli çocukların ayırt edilerek tanımlanması

7. Yaratıcılık kuramları aracılığıyla aşağıdakilerden hangisini görmek mümkündür?

A) Gözlemler sonucu ulaşılan net bilgilerin ortaya konması
B) Yaratıcılığın soyut temellerinin yapılandırılarak oluşturulması
C) Tek bir yönden sağlam bir tanımlama yapılmasının sağlanması
D) Mantıksal bakış açısıyla yaratıcılığın tek boyutta değerlendirilmesi
E) Bilim insanlarının aynı bilgiyi farklı bakış açısıyla değerlendirmeler

Cevap : E) Bilim insanlarının aynı bilgiyi farklı bakış açısıyla değerlendirmeler

8. Yaratıcılık basit bir zekâ fonksiyonu olarak görülmemekte ve belirli bir zekâ düzeyinde olması gerekliliği savunulmaktadır. Yaratıcılıkta zekā düzeyinin en az kaç olması beklenmektedir?

A) 110
B) 90
C) 100
D) 120
E) 130

Cevap : D) 120

9. Aşağıdakilerden hangisi Montessori eğitiminin amaçları arasında yer almaz?

A) Okula karşı olumlu tutum
B) Düzen duygusunun gelişimi
C) Gelişimi sürdürme
D) iç güvenin geliştirilmesi
E) Merakın bastırılması

Cevap : E) Merakın bastırılması

10. Beyin fırtınasında düşüncelerin kalitesinden ziyade çeşitliliğinin ön planda olduğu unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A) Değerlendirmenin sona bırakılması
B) Çaprazlama
C) Geliştirme
D) Miktar
E) Serbest ortam

Cevap : D) Miktar

11. Bir anasınıfında sanat merkezine yerleştirilmek üzere birden çok duyu alanına hitap edebilecek materyaller seçmeniz gerekiyor. Bu tarzda materyal aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Artık materyaller
B) Kağıtlar
C) Boyalar
D) Yoğurma malzemeleri
E) Fırçalar

Cevap : A) Artık materyaller

12. Bir erken çocukluk sınıfında düzenleme yapan öğretmen sanat merkezindeki materyalleri yerleştirdikten sonra gereğinden fazla olanları en uygun şekilde saklamak için hangisini kullanmalıdır?

A) Kavanozlar
B) Şeffaf kutular
C) Küçük poşetler
D) Keseler
E) Bidonlar

Cevap : B) Şeffaf kutular

13. Bir eğitimci kendisine çizdiği resmi gösteren öğrencisini ‘’çok etkileyici bir resim olmuş ama kedilerin 4 ayağını da çizmelisin’’ şeklinde bir tepki ile değerlendirip çocuğun özgün olarak yaptığı çizim yerine gerçekteki şekli istediğini vurgularsa bu hangi yaklaşıma ait bir tepkidir?

A) İzleyici yaklaşım
B) Değer verici yaklaşım
C) Merak edici yaklaşım
D) Düzeltici yaklaşım
E) Kontrolcü yaklaşım

Cevap : D) Düzeltici yaklaşım

14. Bir çocuğun çağrışımlar aracılığıyla oluşturduğu “mecaz” aşağıdakilerden hangisine dayalı olarak oluşamaz?

A) Çocuğun coşkusuna
B) Çevrenin sorgusuna
C) Çocuğun duygularına
D) Çocuğun yaşantısına
E) Çevrenin anlatımına

Cevap : B) Çevrenin sorgusuna

15. Yaratıcılığın bireyin olumsuz yönlerinden ortaya çıkarak atılganlık sonucu oluşması görüşünü, aşağıdaki kuramcılardan hangisi savunmaktadır?

A) Abraham Maslow
B) Ernest Kris
C) Sigmund Freud
D) Carl Rogers
E) Sarno Mednick

Cevap : B) Ernest Kris

16. Burhan karşılaştığı her sorunun cevabının doğada bulunan canlılarda olduğunu düşünüp onları gözlemleyerek o canlıların özeliklerine göre çözmeyi amaçlamaktadır. Bu durumda Burhan, hangi düşünme tekniğini kullanmaktadır?

A) Fantastik analoji
B) Doğrudan analoji
C) Kişisel analoji
D) Odaklanmış nesne
E) Matriks tekniği

Cevap : B) Doğrudan analoji

17. Gelişimi normalin altında olan çocukların çizimlerinden aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenemez?

A) Basamaklar arasında hızlı geçişler
B) Resimlerde uçuşan fikirler
C) Tamamlanmamış kopuk figürler
D) Tekrarlayan kinestetik hareketli çizimler
E) Alt basamağa gerileme

Cevap : A) Basamaklar arasında hızlı geçişler

18. Çalışmalarında resimleri kullanarak bilinçaltının yaratıcılıktaki rolünü ortaya koymayı amaçlayan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Maslow
B) Jung
C) Kubie
D) Freud
E) Kris

Cevap : B) Jung

19. Çocukların doğayı ve çevrelerini korumayı öğrenmelerinde sanat eğitimi nasıl bir rol oynamaktadır?

A) Resim yapmayı öğreterek
B) Estetik duyarlılık kazandırarak
C) Zihinsel kapasiteyi geliştirerek
D) Resim tekniklerini öğreterek
E) Görsel algıyı geliştirerek

Cevap : B) Estetik duyarlılık kazandırarak

20. Fatma’ya öğretmeni bir düşünme oyunu oynayacaklarını söyler ve kendisine birbiriyle ilişkili üç kelime söyleyerek bunlar ile anlamlı ilişkiler barındıran kelimeler bulmasını ister. Bu düşünme oyununda gerçekleştirilen duruma yönelik geliştirilmiş olan yaratıcı düşünme testi hangisidir?

A) Torrance yaratıcı düşünme testi
B) Uzak çağrışımlar testi
C) Purdue problem çözme envanteri
D) Guilford bataryası
E) Wallach kogan testi

Cevap : B) Uzak çağrışımlar testi

21. Ali karşılaştığı her yeni sorunda duruma uyum sağlayıp çözüme odaklanmayı beceren biridir. Bu durumda Ali hangi yaratıcılık bileşenine sahiptir?

A) Orijinallik
B) Yaratıcılık
C) Esneklik
D) Ayrıntıcılık
E) Akıcılık

Cevap : C) Esneklik

22. Çocukların çizimlerinde kendilerine ilişkin gelişimsel ve duygusal gösterge olabilecek figür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hayvan
B) Güneş
C) İnsan
D) Ev
E) Bulut

Cevap : C) İnsan

23. I. Öğrenci merkezlidir
II. Dersi zevkli hale getirir
III. Sorumluluk geliştirir
IV. Grup içi tartışmaları destekler.
Yukarıda yer alan katkılar hangi teknikte ön plana çıkmaktadır?

A) Analoji
B) Beyin fırtınası
C) Ardışık fikirlerle resim yapma
D) Matriks
E) Scamper

Cevap : B) Beyin fırtınası

24. Halil dört yaşına yeni girmiş bir çocuktur. Evde bulduğu kalemle bazı kağıtların üstüne kocaman bir daire çizer ve bu daireye çizgi şeklinde uzuvlar ekleyerek resmi annesine hediye eder. Annesi ne çizdiğini sorduğunda “ seni” diye yanıt verir. Bu çizime göre Halil’in hangi çizim döneminde olduğu söylenebilir?

A) Şematizm
B) Gerçeklik
C) Sembolizm
D) Karalama
E) Transparanlık

Cevap : A) Şematizm

25. Purdue ilkokul çocukları için sorun çözme envanterinde ölçülmesi amaçlanan çeşitli yetenek alanları bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu alanlardan biri değildir?

A) Hipotez ortaya koyma
B) Ayrıntıların farkına varma
C) Nesneleri sıradan biçimde kullanma
D) Var olan problemin farkına varma
E) Sebepleri tahmin etme

Cevap : C) Nesneleri sıradan biçimde kullanma

26. Bir öğretmen sınıfındaki çocukların oluşturduğu sanat çalışmalarından göze en hoş görünenleri seçerek özenle panoya asmaktadır. Bazı durumlarda ürünler üzerinde küçük düzeltmeler yapmaktan da çekinmemektedir. Bu duruma ilişkin bu öğretmenin aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirdiği söylenebilir?

A) Yaratıcılığı ön planda tutuyordur.
B) Süreçten ziyade ürüne odaklanılıyordur.
C) Estetikten ziyade gelişimsel ilerlemeyi takdir ediyordur
D) Çocukları eserlerine değer veren bir öğretmendir.
E) Sanatsal ürünlere değer vermiyordur.

Cevap : B) Süreçten ziyade ürüne odaklanılıyordur.

27. Montessori yaklaşımında çocukların yaratıcılıklarını destekleyen en belirgin özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sınıf düzeninin çocuklara göre olması
B) Çocuğun seçme imkânının olması
C) Çocuğun deneyimleyerek öğrenmesi
D) Sınıfta kural ve düzenin olması
E) Çocuğun tek başına çalışma şansı

Cevap : C) Çocuğun deneyimleyerek öğrenmesi

28. Sanat etkinlikleri planlanırken çocukların ilgisine göre ve onlara özgürlük tanıyarak çalışmaların yapılması için fırsat sunulmalıdır. Özellikle serbest çalışmalar için esnek yapılandırma önerilebilir.
Yukardaki cümlede sanat etkinliklerine ilişkin uygulamalarda dikkate alınması gereken hangi özellikten bahsedilmektedir?

A) Zaman
B) Ortam
C) Materyal
D) Yöntem
E) Hepsi

Cevap : A) Zaman

Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık 2021 Final

29. Bir eğitimci çocuklarla yaptığı görsel sanat çalışmalarının sonucunda çocukların ürettiği sanat eserlerinin eleştirisine yönelik bir çalışma planlasa aşağıdakilerden hangisine özgü sorular sormamalıdır?

A) Tanımla
B) Yorumlama
C) Yargı
D) Çözümleme
E) Gözlemleme

Cevap : E) Gözlemleme

30. Bir kişiden bir tabak ile çatalın benzeyen tüm özelliklerini sıralaması ve bir kutuyu farklı şekillerde kullanma biçimlerini listelemesi gibi görevleri yerine getirmesi istendiği zaman hangi teste yönelik uygulamalar yapılıyordur?

A) Guilford bataryası
B) TYDT
C) Myers –briggs tip göstergesi
D) PEPSİ
E) Wallach kogan testi

Cevap : E) Wallach kogan testi

31. Okul öncesi dönemdeki çocukların yaratıcılığını ölçmek için geliştirilen ölçme araçlarında dikkate alınması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oyunun işin içine katılması
B) Bilimsel ve bütünsel düşünceyi birleştirmesi
C) Okuduğunu anlamaya yönelik olması
D) Müzik ve sanata yönelik yapılması
E) Başarılı ürünler ortaya konulması

Cevap : A) Oyunun işin içine katılması

32. Bir anaokulunda çocukların yaratıcı düşünceler üretmelerini desteklemeye yönelik bahçe düzenlemesi yapılması planlanmaktadır. Bunu sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisinin yapılması önerilebilir?

A) Plastik oturma grupları ve kamelya yerleştirmek
B) Ağaçları taşları ve bitkileri rengarenk boyamak
C) Tepecikler çukurlar büyük ağaç kütükleri ile doğal bir doku oluşturmak
D) Sınırlandırılmış alanlar ve yürüyüş parkurları oluşturmak
E) Çocuklar için maydanoz nane ve soğan ekim alanları hazırlamak

Cevap : C) Tepecikler çukurlar büyük ağaç kütükleri ile doğal bir doku oluşturmak

33. I. Estetik algılama
II. Kültürel özellikleri aktarma
III. Kalıplaşmış ifade
IV. Yaratıcı ifade
Bir öğretmenin sanat eğitimi için yapacağı planlamada dikkate alması gereken bazı unsur/ unsurları ele alması gerekir?

A) II ve III
B) Sadece IV
C) I, II, III
D) I, II ve IV
E) Sadece II

Cevap : D) I, II ve IV

34. Çocuklarla görsel sanat çalışmaları icra ederken büyük grup çalışmalarına geçmeden önce gerek bireysel gerekse de küçük gruplarla bazı çalışmalar gerçekleştirmek gerekmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu çalışmalar içerisinde yer almamaktadır?

A) Temel yöntemlerle pratik yapma
B) İş birliğiyle çalışma alıştırmaları
C) Özgürce uygulamalar gerçekleştirme
D) Sanat materyallerini tanıma
E) Sınırlandırılmış alanlarda hareket

Cevap : E) Sınırlandırılmış alanlarda hareket

35. Kişilerin ortaya koyduğu yaratıcı ürünleri ya da başarı gibi davranışları değerlendirmeyi amaçlayan veri toplama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tutum envanterleri
B) Değerlendirme ölçekleri
C) Öz raporlama verisi
D) Performans verisi
E) Kişilik testleri

Cevap : D) Performans verisi

36. Yaratıcılıkla ilgili edinilen bilgiler doğrultusunda grup içindeki yaratıcılığı yüksek, fakat sorunlar yaşayan çocuklara yönelik doğru destek de sağlanabilmektedir.”
Yukarıdaki açıklama yaratıcılık testlerinin hangi amacına yöneliktir?

A) Yaratıcılığın doğasını anlama
B) Programların etkililiğini saptama
C) Yaratıcılıkta rehberlik etme
D) Yaratıcılık becerisini tespit
E) Yaratıcı yetenekleri izleme

Cevap : C) Yaratıcılıkta rehberlik etme

37. Bir atölye ya da stüdyoda özel tekniklerin öğretimine dayalı eğitimi içeren ve sanatın var olan eğitim programıyla bütünleştirilmesi ile gelişim ve öğrenme için sanattan yararlanılmasını içeren eğitim türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uygulamalı sanat eğitimi
B) Gezi merkezli sanat eğitimi
C) Gelişmeye yönelik sanat eğitimi
D) Disiplin temelli sanat eğitimi
E) Zanaata dayalı sanat eğitimi

Cevap : D) Disiplin temelli sanat eğitimi

38. Beş yaş grubunda öğretmenlik yapan Aysun sınıfındaki çocukların daha gerçekçi semboller ve figürler çizebilmesi için aşağıdakilerden hangisini uygulamalarında gerçekleştirmelidir?

A) Sinirli boyama yaptırmak
B) Gözlem yaptırmak
C) Yırtma yapıştırma
D) Kesme yaptırmak
E) Hepsi

Cevap : E) Hepsi

39. “Seslerle ve kelimelerle yaratıcı düşünme” testini değerlendirme amacıyla kullanan bir kişi bu teste dair aşağıdakilerden hangisini eksiklik olarak görebilir?

A) Diğer duyuların kullanılmasıyla da yaratıcılığın ortaya konabileceği durumu gözden kaçırılabilmektedir
B) Seslerin dinleyende uyandırdığı daha kapsamlı fikirler ve anlamlara fikirler üretmesine odaklanmamak
C) Seslerin yoğun kullanılmasına yönelik ayrıntılandığımmış kontrol listelerinin eksikliği
D) İşitsel zekâyı geri planda bırakacak çalışmalardan yeterince yararlanılmadığı düşünülmektedir.
E) Birkaç ses ve kelime hakkında ıraksak düşünerek birden çok fikir üretme ihtimali ortadan kalkmaktadır.

Cevap : A) Diğer duyuların kullanılmasıyla da yaratıcılığın ortaya konabileceği durumu gözden kaçırılabilmektedir

40. Çocukların gerçekleştirdikleri bir müze gezisi sonrasında çeşitli tecrübeler edinmeleri beklenir. Aşağıdakilerden hangisinin bir müze gezisi sonrasında çocuklarda gelişmesi beklenemez?

A) Mantık
B) Gözlem becerisi
C) Hayal gücü
D) El-göz koordinasyonu
E) Beğeni duygusu

Cevap : D) El-göz koordinasyonu

41. Çizim dönemlerinde çocukların çizimlerinde görülebilecek en son aşamada aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?

A) Canavar gösterimler
B) Şeffaflık yansıtan resimler
C) Hayale dayalı resimler
D) Sembolik resimler
E) Gerçekçi çizimler

Cevap : E) Gerçekçi çizimler

42. Yaratıcılığa dayalı eğitim programının etkilerini değerlendirirken çocuklara kazandırılan bilgileri ölçmede yetersiz kalındığında aşağıdakilerden hangisinin yapılması önerilebilir?

A) Özgün sorularla yaratıcılığın doğasını anlamaya çalışmak
B) Yaratıcılığa dayalı programları çeşitlendirmek
C) Programın güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirmek
D) Yaratıcılık becerisi yüksek çocukları tespit etmek
E) Çocukların belirli cevaplara göre özelliklerini ortaya koymak

Cevap : A) Özgün sorularla yaratıcılığın doğasını anlamaya çalışmak

43. Genel olarak eğitimsel yaklaşımlarda yaygın olarak kullanılan görsel yaklaşım yoluyla diğer duyurular kullanılarak da yaratıcılığın ortaya konabileceği durumun gözden kaçırılabileceği düşüncesi dikkate alınarak oluşturulan yaratıcılık testi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uzak çağrışımlar testi
B) Sınıf ortamı gözlem formu
C) Guilford bataryası
D) Yaratıcılık potansiyelini değerlendirme testi
E) Seslerle ve kelimelerle yaratıcı düşünme

Cevap : E) Seslerle ve kelimelerle yaratıcı düşünme

44. Asiye sınıfındaki öğrencilerinin yaratıcılığını ölçmek amacıyla farklı çeşitlilikte ölçme araçları araştırmıştır. Asiye’nin bunu yapmasındaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaratıcılığın normalde ölçülememesi sebebiyle
B) Yaratıcılığın çok boyutlu olması sebebiyle
C) Çocuk ve yetişkinlerin yaratıcılığının farklı olması sebebiyle
D) Yaratıcılığın daha iyi ölçülmesini sağlamak için
E) Yaratıcılığın niceliksel olarak sınıflandırılabilmesi sebebiyle

Cevap : B) Yaratıcılığın çok boyutlu olması sebebiyle

45.

I. Ürün ve süreç

II. Birey ve çevre

III. Beceri ve başarı

Ayşe geleneksel olarak yaratıcılığı ölçmeyi amaçladığında yukarıda yer alan durumlardan hangilerini değerlendirmeye almalıdır?

A) I ve II
B) I ve III
C) Sadece II
D) I, II ve III
E) Sadece I

Cevap : A) I ve II

46. Çocuklar için sanata yönelik bir öğrenme merkezi tasarlamak amacıyla yola çıkan bir öğretmenin aşağıdakilerden hangi özelliği dikkate almasına gerek yoktur?

A) Estetik
B) Esneklik
C) Erişilebilirlik
D) Kullanışlılık
E) Gereklilik

Cevap : E) Gereklilik

47. Yaratıcılığı yüksek 14 yaşında bir çocuk olan Burcu’dan değerlendirilme amacıyla gittiği kurumda önüne getirilen gerçek hayata dair durumların betimlendiği siyah-beyaz çizimlere yönelik sorulara cevap vermesi istenmiştir.
Burcu’nun cevaplandırdığı ölçme aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A) PEPSI
B) Uzak çağrışımlar testi
C) TYDT
D) Guilford bataryası
E) Wallach Kogan testi

Cevap : A) PEPSI

Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık 2021 Final

Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık 2021 Final

Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık

Çocuk Gelişimi - facebook

Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık 2021 Final

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!