2. Meşrutiyet Dönemi TarihiauzefTarih

2. Meşrutiyet Dönemi Tarihi 2021 Final

Meşrutiyet Dönemi Tarihi 2021 Final

2. Meşrutiyet Dönemi Tarihi 2021 Final

1- Bulgar Prensliğinin 1908’de bağımsızlık ilan etmesine neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Avusturya: Macaristan imparatorluğunun Bulgar Prensliğini tanımaması
B) Bulgaristan’ın İstanbul temsilcisi keşof Efendi’nin Osmanlı Devleti tarafından hazırlanan büyükelçiler yemeğine davet edilmemesi
C) Rus Devletinin Bulgar Prensliğini tanımaması
D) İstanbul’daki büyükelçilerin Bulgar temsilcisini diplomatik bir yemekte istememeleri
E) Alman Devletinin Bulgar Prensliğin tanımaması

Cevap : B) Bulgaristan’ın İstanbul temsilcisi keşof Efendi’nin Osmanlı Devleti tarafından hazırlanan büyükelçiler yemeğine davet edilmemesi

2- Bulgar Ortodoks Kilisesi hangi kiliseden ayrılmıştır?

A)Karadağ Ortodoks Kilisesi
B) Sırp Ortodoks Kilisesi
C) Ermeni Ortodoks Killi ses
D) Rum Ortodoks kilisesi
E) Rus Ortodoks Kilisesi

Cevap : D) Rum Ortodoks kilisesi

3- Aşağıdakilerden hangisi 31 Mart Vakasi’nin ortaya çıkışında etkili olmamıştır?

A) Hareket Ordusunun İstanbul üzerine yürümesi
B) Gazeteci Hasan Fehmi Beyin öldürülmesi
C) İstanbul sokaklarında Hasan Fehmi Bey cinayeti ile ilgili olarak öğrencilerin İttihatçılar aleyhinde yürümeleri
D) Avcı Taburları’nda ittihatçılar aleyhine bir muhalif havanın oluşması
E) Osmanlı basınında lttihat ve Terakki cemiyeti ve ittihatçılar aleyhtarlığının artması

Cevap : A) Hareket Ordusunun İstanbul üzerine yürümesi

4- İttihatçıların Kahire’de çıkarmış oldukları gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A) Meşveret
B) Sura-yı Ümmet
C) Osmanlı
D) Mizan
E) Tanin

Cevap : B) Sura-yı Ümmet

5- ittihat ve Terakki Cemiyeti üyeleri aşağıdaki hangi Avrupa şehrinde gazete çıkarmamışlardır?

A) Cenevre
B) Londra
C) Brüksel
D) Berlin
E) Paris

Cevap : D) Berlin

6- Aşağıdakilerden hangisi ittihatçıların tasarladığı siyasi müsteşarlık kurumu için söylenemez?

A) Siyasi müsteşar hükümet programında söz hakkına sahipti.
B) Siyasi müsteşarlık ile idari müsteşarlık aynı kurumlardı.
C) Kabinenin sorumluluğuna ortak olan siyasi müsteşar, hükümet ile birlikte iktidardan düşecekti.
D) Siyasi müsteşar aynı zamanda mebus/milletvekilli olacaktı.
E) Kabine toplantısında siyasi müsteşar bulunabilecekti.

Cevap : B) Siyasi müsteşarlık ile idari müsteşarlık aynı kurumlardı.

7- İbrahim Hakkı Paşa hükümeti/kabinesi için aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

A)İbrahim Hakki Paşa kabinesinde Harbiye Nazın Mahmut Şevket Paşa’dır.
B) İbrahim Hakki Paşa kabinesinde Talat Bey, Cavit Bey. Emrullah Efendi vardır.
C) 1908-1912 Meclis-i Mebusan donemi hükümetlerinin en uzun süreli olanıdır.
D) İbrahim Hakkı. Paşa, Hüseyin Hilmi Paşa yerine sadrazamlığa getirilmiştir
E) İbrahim Hakki Paşa, Kâmil Paşa yerine sadrazamlığa getirilmiştir

Cevap : E) İbrahim Hakki Paşa, Kâmil Paşa yerine sadrazamlığa getirilmiştir

8- Aşağıdakilerden hangisi ittihatçılar tarafından çıkarılan bir yayın değildir?

A) Osmanlı
B) Sura-yi Ümmet
C) Mizan
D) İkdam
E) Meşveret

Cevap : D) İkdam

9- İbrahim Hakkı Paşa’nın Sadrazamlığa atanmadan önceki görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A Aydin Valisi
B) Harbiye Nazir
C) Roma Büyükelçisi
D) Dahiliye Nazır
E) Nafia Nazir

Cevap : C) Roma Büyükelçisi

10- I. Balkan Savaşı esnasında Londra’da yapılan barış görüşmelerine aşağıdaki hangi devletin temsilcisi katılmamıştır?

A) Osmanlı Devleti
B) İspanya
C) Rusya
D) İngiltere
E) Fransa

Cevap : B) İspanya

11- Aşağıdakilerden hangisi Hüseyin Hilmi Paşa ve birinci sadrazamlık dönemi için söylenemez?

A) Hüseyin Hilmi Paşa kendi kabinesinde hem sadrazam hem de Dâhiliye Naziridir.
B) Kâmil Paşa yerine sadrazamlığa atanmıştır
C) Hüseyin Hilmi Paşa ll. Meşrutiyetin ilanı esnasında İttihatçılara karşı ılımlı davranmıştır
D) Said Paşa yerine sadrazamlığa atanmıştır
E) İttihatçılara göre Hüseyin Hilmi Paşa tecrübelidir.

Cevap : D) Said Paşa yerine sadrazamlığa atanmıştır

12- Aşağıdaki isimlerden hangisi ittihat ve Terakki Cemiyeti’nin son kongresinden sonra yurt dışına kaçanlar arasında yoktur?

B) Ahmet izzet
A) Bahattin Şakir
C) Talat Paşa
D) Cemal Paşa
E) Enver Paşa

Cevap : B) Ahmet izzet

13- Aşağıdaki Osmanlı sancaklarından hangisi 19. yüzyılda Trablusgarp vilayetine bağlı değildi?

A) Tunus
B) Fizan
C) Bingazi
D) Cebel- Garbi
E) Hums

Cevap : A) Tunus

14- Aşağıdakilerden hangisi 20. yüzyılın başında İngiltere’nin Balkanlarda takip ettiği politika idi?

A) Balkanlarda Rusya ile is birliği içinde olmak
B) Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Rusya’nın Osmanlı Devleti ile sınırdaş olmasını engellemek
C) Balkanlarda İtalyanların söz sahibi olmasini istemek
D) Balkanlarda Fransa ile iş birliği içinde olmak
E) Balkanlarda Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile is birliğinde olmak

Cevap : B) Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Rusya’nın Osmanlı Devleti ile sınırdaş olmasını engellemek

15- I. Balkan Savaşı’nda Osmanlı Ordusunun: Bulgar Ordusu karşısında tutunamayarak Ekim 1912’de geri çekilmesi, Osmanlı iç politikasında nasıl bir sonuç ortaya çıkarmıştır?

A) Gazi Ahmet Muhtar Paşanın yerine Sait Halim Paşa sadrazam olmuştur
B) İttihat ve Terakki Cemiyeti iktidara gelmiştir.
C) Gazi Ahmet Muhtar Paşanın yerine Kâmil Paşa sadrazam olmuştur
D) Kâmil Paşa istifa etmiş. Yerine Gazi Ahmet Muhtar Paşa sadrazam olmuştur
E) Bab-ı Ali Baskını olmuştur

Cevap : C) Gazi Ahmet Muhtar Paşanın yerine Kâmil Paşa sadrazam olmuştur

17- Aşağıdaki fırkalardan hangisi Hürriyet ve itilaf Fırkası bileşenleri arasında gösterilemez?

A) Mutedil Hürriyetperveran Fırkası
B) İttihat ve Terakki Fırkası
C) Osmanlı Demokrat Fırkası
D) Ahali Fırkası
E) Ahrar Fırkası

Cevap : B) İttihat ve Terakki Fırkası

18- Tarih sıralaması dikkate alındığında aşağıdaki olaylardan hangisinden sonra II. Abdülhamid tahtan indirilmiştir?

A)Faryaya Yunan bayrağının çekilmesi
B) 31 Mart Vakası
C) Meşrutiyetin ilanı
D) Hareket Ordusunun İstanbul’a girmesi
E) Bulgaristan’ın bağımsızlığı

Cevap : D) Hareket Ordusunun İstanbul’a girmesi

19- Aşağıdaki ifadelerden hangisi Mahmut Şevket Paşa suikastı için söylenemez?

A) Suikast sonucu İttihatçı karşıtı muhalifler iktidara gelmişlerdir.
B) Suikastta Mahmut Şevket Paşa ve yaveri öldürülmüştür.
C) Suikast Beyazıt Meydanında gerçekleşmiştir.
D) Mahmut Şevket Paşa suikast günü Harbiye Nezaretinde görüşmelerde bulunmuştu.
E Mahmut Şevket Pasa ittihatçı muhaliflerce öldürülmüştür

Cevap : A) Suikast sonucu İttihatçı karşıtı muhalifler iktidara gelmişlerdir.

Meşrutiyet Dönemi Tarihi 2021 Final

20- Balkan Savaşında Osmanlı Doğu Ordusu daha çok hangi devletle harp etmiştir?

A Romanya
B) Bulgaristan
C) Karadağ
D) Sırbistan
E) Yunanistan

Cevap : B) Bulgaristan

21- II. Meşrutiyet döneminde ada misafirleri ifadesi ile kastedilen aşağıdaki hangi gruptur?

A) II. Abdülhamid döneminde Suistimal yapanlar
B) Büyükada’da yaşayanlar
C) II.Abdulhamid’in ailesi
D) İttihat ve Terakki Cemiyeti ileri gelenleri
E) Yabancı devletlerin konsolosları

Cevap : A) II. Abdülhamid döneminde Suistimal yapanlar

22- Aşağıdakilerden hangisi Halaskar Zabitan grubunun amaçları arasında değildir?

A ittihatçı kadroları devlet yönetiminden uzaklaştırmak
B) Sait Paşa hükûmetin istifaya zorlamak
C) ittihatçı çoğunluğun bulunduğu Meclis- Mebus anı feshettirmek
D) II. Abdülhamit’i tekrar tahta çıkarmak
E) Sarayda, Padişahin yanındaki ittihatçı etkisini yok etmek

Cevap : D) II. Abdülhamit’i tekrar tahta çıkarmak

23- Halaskar Zabitan grubu aşağıdaki isimlerden hangisine tehdit mektubu göndermiştir?

A) Prens Sabahattin
B) Talat Bey
C) Meclis-i Mebussan Başkanı Halil Bey
D) Harbiye Nazırı Nazım Pasa
E) Enver Bey

Cevap : C) Meclis-i Mebussan Başkanı Halil Bey

24- I. Balkan Savaşı’nda Bulgar Ordusu karşısında tutunamayan Osmanlı Ordusu son savunma hattını aşağıdakilerden hangisinde kurmuştur?

A Lüleburgaz
B) Karaağaç
C) Kırklareli
D) Çatalca
E) Edirne

Cevap : D) Çatalca

25- I. Balkan Savaşı’nda Yunan donanması Osmanlı Devletine ait aşağıdaki adalardan hangisini ele geçirememiştir?

A) Rodos
B) Limni
C) Sakız
D) Gökçeada
E) Taşoz

Cevap : A) Rodos

26- I. Sait Paşa hükümetinin siyasi yaşamının kısa sürmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Abdülhamid’in Sait Paşaya güvenmemesi
B) II. Abdülhamid döneminde en uzun siyasi ömürlü sadrazam olması
C) Abdülhamit’in Harbiye ve Bahriye Nazırlannı atamasına ittihatçıların itiraz etmesi
D) Kâmil Paşa le çatışma içinde olması
E) Sait Paşanın siyaseten l. Abdülhamid den uzaklaşması

Cevap : C) Abdülhamit’in Harbiye ve Bahriye Nazırlannı atamasına ittihatçıların itiraz etmesi

27- Aşağıdaki isimlerden hangisi Balkan Savaşlarında Osmanlı Batı Ordusu kumandanları arasında değildir?

A) Ali Rıza Paşa
B) Tahsin Paşa
C) Hasan Rıza Pasa
D) Esat Pasa
E) Gazi Ahmet Muhtar Paşa

Cevap : E) Gazi Ahmet Muhtar Paşa

28- Talat Paşa’dan sonra sadrazamlığa aşağıdaki isimlerden hangisi atanmıştır?

B) Enver Paşa
A) Ahmet izzet Paşa
CI Cemal Paşa
D) Tevfik Paşa
E) Sait Paşa

Cevap : A) Ahmet izzet Paşa

29- İtalya’nın Trablusgarp’ı işgal etmesi için Akdeniz’de statükonun bozulması gerekmekteydi. Hangi olay statükonun bozulmasına ve İtalya’nın Trablusgarp’ı işgali Serbest hareket etmesine fırsat sunmuştur?

A) Avusturya-Macaristan 6imparatorluğu tarafından Bosna-Hersek’in ilhak edilmesi
B) 1908’de Bulgaristan’ın bağımsızlık ilan etmesi
C) II. Meşrutiyetin ilanı
D) 1910’da Makedonya’da Arnavutların isyan etmesi
E) 1911 de Fransa’nın Fas’ı işgal etmesi

Cevap : E) 1911 de Fransa’nın Fas’ı işgal etmesi

30- Sadrazam Sait Halim Paşa döneminde aşağıdaki şehirlerden hangisine muhalifler sürgün edilmiştir?

A) Sinop
B) Selanik
C) Midilli Adası
D) Fizan
E) Kıbrıs

Cevap : A) Sinop

31- Aşağıdakilerden hangisi İtalya’nın Trablusgarp işgal etmek için takip ettiği stratejilerden biri değildir?

A) İtalyan şirketlerinin. özellikle Banca di Roma ile Trablusgarp’ta iktisadi alanda etkinlik kurmaya çalışması
B) Trablusgarp’taki aşiretleri kazanmak için bölge ile diyalog kurması
C) Osmanlı Devletinin bölgeden çekilmesi için tavsiyede bulunması
D) Akdeniz’de statükonun değişimi halinde Trablusgarp’ta hak sahibi olacağını her siyasi ortamda kabul ettirmesi
E) İtalya’nın, imzaladığı antlaşmalarla Avrupa’nın büyük devletlerine Trablusgarp’ın kendi nüfuz bölgesi olduğunu kabul ettirmesi

Cevap : C) Osmanlı Devletinin bölgeden çekilmesi için tavsiyede bulunması

32- Aşağıdaki isim ve kurumlardan hangisi Halaskar Zabitan grubuna destek olmamıştır?

A Nazım Paşa
B) Hürriyet ve İtilaf Fırkası
C) Sadrazam Sait Paşa
D) Prens Sabahattin
E) Rıza Nur

Cevap : C) Sadrazam Sait Paşa

33- Sait Paşa’nın ikinci kez Sadrazamlığa atanması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Said Paşanın Sadareti esnasında Arnavutluk’taki isyanlar devam etmekteydi.
B) Said Paşa, kabinesini ancak bir hafta içinde oluşturabilmiştir.
C) Said Paşanın Sadarete geldiği donemde Trablusgarp Savaşı başlamıştı.
D) Said Paşa’nın Sadrazamlığı İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından olumlu karşılanmamıştır
E) Said Paşa’nın Sadarete atanmasını İbrahim Hakkı Paşa istemiştir

Cevap : D) Said Paşa’nın Sadrazamlığı İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından olumlu karşılanmamıştır

34- Mahmut Şevket Paşa sadarete aşağıdaki hangi sadrazamdan sonra atanmıştır?

A) Tevfik Paşa
B) Kâmil Paşa
C) Sait Paşa
D) Gazi Ahmet Muhtar Paşa
E) Hüseyin Hilmi Paşa

Cevap : B) Kâmil Paşa

35- Aşağıdakilerden hangisi Balkan Savaşı’nın meydana gelmesiyle ilgili gerekçeler arasında değildir?

A) Sırbistan’ın Berlin Antlaşması’yla istediği topraklara ulaşamaması
B) 1878 Berlin Antlaşması’nın oluşturduğu yeni statüko
C) Bulgaristan’ın Berlin Antlaşması’yla istediği topraklara ulaşamaması
D) Almanya’nın Balkanlarda Rus politikalarını desteklemesi
E) II. Meşrutiyet’in ilanının Osmanlı topraklarında gözü olan devi etleri harekete geğirmesi

Cevap : D) Almanya’nın Balkanlarda Rus politikalarını desteklemesi

36- Birinci Balkan Savaşı sonunda imzalan Londra Antlaşmasına göre Osmanlı Devleti Trakya’da hangi ülke ile Sınır komşusu olmuştur?

A) Bulgaristan
B) Arnavutluk
C) Karadağ
D) Yunanistan
E) Sırbistan

Cevap : A) Bulgaristan

Meşrutiyet Dönemi Tarihi 2021 Final

37- I. Balkan Savaşı esnasında Aralık 1912-0cak 1913 tarihleri arasında yapılan Londra görüşmelerinde, Osmanlı Devleti’ne karşı barış için aşağıdaki Hangi şart teklif edilmemiştir?

A) Girit Osmanlı Devleti’nde kalacaktı.
B) Osmanlı Devleti’nin sınırları Midye- Enez hattı olacaktı.
C) Osmanlı Devleti’nin savaş öncesindeki Rumeli toprakları Balkan devletlerine terk edilecekti.
D) İtalyanların işgal ettiği adalara dair alınacak kararlar büyük devletlere bırakılmıştı.
E) Edirne Bulgaristan’a terk edilecekti.

Cevap : A) Girit Osmanlı Devleti’nde kalacaktı.

38- Aşağıdaki ifadelerden hangisi l. Balkan Savaşı’nda Osmanlı ordularının durumu için doğru değildir?

A) Doğu Ordusu 4 kolordudan oluşmaktaydı.
B) Batı Ordusu Komutanı Ali Rıza Paşadır
C) Batı Ordusunun merkezi Edirne idi.
D) Osmanlı Ordusu doğu ve batı şeklinde örgütlenmiştir.
E) Doğu Ordusu Komutanı Abdullah Paşa’dır.

Cevap : C) Batı Ordusunun merkezi Edirne idi.

39- Aşağıdaki isimlerden hangisi Trablusgarp a mücadeleye giden Osmanlı subayları arasında yoktur?

A) Halil Bey
B) Mahmut Şevket Paşa
C) Enver Bey
D) Ali Fethi Bey
E) Mustafa Kemal Bey

Cevap : B) Mahmut Şevket Paşa

40- Aşağıdaki ifadelerden hangisi 1908’den sonra Rusya’nın Balkanlardaki politikaları arasında gösterilemez?

A) Balkanlarda Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile iş birliği içinde olmayı tercih etmek
B) Balkanlardaki Slav toplulukları üzerinden etkin olmak
C) Balkanlardaki Slav topluluklarını bir araya getirmek
D) Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nu Balkanlardan uzak tutmak
E) Karadağ Devleti üzerinden Balkanlarda etkili olmak

Cevap : A) Balkanlarda Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile iş birliği içinde olmayı tercih etmek

41- II. Sait Paşa hükümetinin düşmesinden sonra ittihatçılar hangi ismin sadrazamlığa getirilmesini kesinlikle istememişlerdir?

A) İbrahim Hakkı Paşa
B) Mahmut Şevket Paşa
C) Talat Bey (Paşa)
D) Kâmil Paşa
E) Hüseyin Hilmi Paşa

Cevap : D) Kâmil Paşa

42- Aşağıdaki isimlerden hangisi Halaskar Zabitan grubunun başkanıdır?

A) Cavit Bey
B) Hüseyin Cahit Bey
C) Talat Bey
D) Gelibolulu Kemal
E) Enver Bey

Cevap : D) Gelibolulu Kemal

43- Aşağıdaki isimlerden hangisi Edirne’nin geri alınışında etkili olan Osmanlı komutanıdır?

A) Mahmut Şevket Paşa
B) Nazım Paşa
C) Mehmet Şükrü Paşa
D) Cemil Bey
E) Enver Bey (Paşa)

Cevap : E) Enver Bey (Paşa)

44- Aşağidaki devletlerden hangisi I. Balkan Savaşr’nda Osmanlı Devleti’ne ilk önce savaş ilan etmiştir?

A) Sirbistan
B) Yunanistan
C) Karadağ
D) Bulgaristan
E) Romanya

Cevap : C) Karadağ

45- II. Balkan Savaşi’nda Bulgar orduları aşağidaki hangi devlet ile savaşmamıştır?

A) Osmanlı Devleti
B) Sirbistan
C) Avusturya-Macaristan Imparatorluğu
D) Yunanistan
E) Romanya

Cevap : C) Avusturya-Macaristan Imparatorluğu

46- İttihat ve Terakki Cemiyeti, Sait. Paşa’nın istifasından sonra atanacak yeni sadrazam için Padişah Mehmet Reşat üzerinde aşağıdaki hangi isim üzerinden etkin olmaya çalışmıştır?

A) Ahmet Samim Bey
B) Enver Bey
C) Ferit Paşa
D) Rıza Nur Bey
E) Halit Ziya Bey

Cevap : E) Halit Ziya Bey

47- Aşağıdaki ifadelerden hangisi Sait Halim Paşa ile muhalifler Arasındaki ilişkiler için söylenemez?

A) Sait Halim Paşa, Bab-Ali Baskınına karışanlar hakkında tutuklama kararı almıştır.
B) Eski Şeyhülislam Cemaleddin Efendi, Ali Kemal, Reşit Bey gibi muhalifleri yurtdışına sürgün
etmiştir
C) Sait Hatim Paşa, G. Ahmet Muhtar Paşa ve Kamil Paşa kabineleri hakkında soruşturma başlatmıştır
D) Sait Halim Paşa muhalifleri Sinop’a sürgün etmiştir
E) İttihatçı muhalifler Sait Halim Paşanın iş politikaları karşısında yurt dışına kaçmak zorunda kalmışlardır.

Cevap : A) Sait Halim Paşa, Bab-Ali Baskınına karışanlar hakkında tutuklama kararı almıştır.

48- Aşağıdakilerden hangisi II. Abdülhamit devrinde Trablusgarp Vilayetinin Osmanlı coğrafyasından kopmaması için yapılan faaliyetler arasında sayılmaz?

A) Yeni yöntem ve silahlarla donatılmış askeri yapıların oluşturulması
B) Yeni bir idari yapı kurulması
C) Trablusgarp’taki yerli aşiretlerin güçlenmesine engel olunması
D) Trablusgarp vilayetinin içlerine kadar telgraf hatlarının yapılması
E) Trablusgarp vilayetindeki toplumun Osmanlı Devletinden kopmaması için ekonomik yatırımlar gerçekleştirilmesi

Cevap : C) Trablusgarp’taki yerli aşiretlerin güçlenmesine engel olunması

49- Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet döneminde Arnavutların ittihat ve Terakki Cemiyeti’nden uzaklaşmasına neden olan gelişmelerden biri değildir?

A) İttihat ve Terakki Cemiyetinin merkeziyetçi politikalar takip etmesi
B) Arnavutların ellerindeki silahların toplanması
C) İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Arnavutları sürgün etmesi
D) Askerliğin bütün Osmanlılar için zorunlu hale getirilmesi
E) Balkan coğrafyasında sınırların yeniden çizildiği bir aşamada, bazı Arnavutların kendi
geleceklerini tayin etme arzusu içinde olmaları

Cevap : C) İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Arnavutları sürgün etmesi

2. Meşrutiyet Dönemi Tarihi 2021 Final

Auzef Tarih
Telegram Tarih

Meşrutiyet Dönemi Tarihi 2021 Final

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!