auzefİktisatİşletmeMakro İktisat

Makro İktisat 2020 Final

Makro İktisat 2020 Final

Makro İktisat 2020 Final

1- Aşağıdakilerden hangisi M1 para arzı tanımı içerisinde yer almaktadır?

Cevap : Yp vadesiz mevduat

2- Aşağıdakilerden hangisi M2 para arzı tanımı içerisinde yer almaktadır?

Cevap : Yp vadeli mevduat

3- Aşağıdakilerden hangisi kişilerin mevcut koşulları razı olduğu halde iş bulamaması ile görülen işsizlik çeşididir?

Cevap : Gayri iradi işsizlik.

4- Aşağıdakilerden hangisi kişinin kendi iadeleri ile bilerek ve isteyerek işsiz kalmaları ile görülen işsizlik çeşididir?

Cevap : iradi işsizlik.

5- Aşağıdakilerden hangisi ekonomide üretim teknolojisi değişim geçirirken iş gücü talep yapısının değişmesi ile görülen işsizlik çeşididir?

Cevap : yapısal işsizlik

6- Definasyon un en olumsuz etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : iktisadi daralma ve işsizlik.

7- Aşağıdakilerden hangisi borç alanının borç verene ödemeyi taahhüt ettiği nominal faiz oranı ile enflasyon oranı arasındaki farkı yansıtmaktadır?

Cevap : Reel faiz oranı.

8- Aşağıdakilerden hangisi hükümetlerin uyguladıkları anti depresyonist politikaları ile önlenmeye çalışılan işsizlik çeşididir?

Cevap : Konjonktürel işsizlik

9- Paranın hangi özelliği olmazsa paranın yaygınlık kazanması mümkün olmamaktadır?

Cevap : taşınabilir olması

makro iktisat 10. soru

10- Yukarıdaki şekle göre Q ifade etmektedir?

Cevap : Denge döviz miktarı.

11- Döviz Arzı aşağıdakilerden hangisine bağlı olmaktadır?

Cevap : Ülkenin ihraç mallarına olan uluslararası talep.

12- Paranın ticarette konu olan her türlü işlemi yürütecek özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Bölünebilir olması

13- Aşağıdakilerden hangisi paranın temel özelliklerinden biri değildir?

Cevap : Mübadele aracı olması.

14- Belirli bir anapara üzerinden faiz hesaplanır ve vade sonu elde edilen faiz çekinerek yine aynı ana para üzerinden faiz işletilir ise hangi faiz oranı çeşidi söz konusu olmaktadır?

Cevap : Basit ve Birleşik faiz oranı.

15- Politik konjonktür hareketleri hangi dönemlerde görülmektedir?

Cevap : seçim dönemlerinde

16- Aşağıdakilerden hangisi sadece ithal edilecek mal hacminin belirleyen kotadır?

Cevap : Global kotalar

17- milli gelir artışının yanı sıra ekonomik yapının Sanayi ve hizmetler sektörü lehine değişmesi ve sosyal ve kültürel alanlardaki değişime aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?

Cevap : Kalkınma

18- Aşağıdakilerden hangisi ödemeler bilançosundaki açıkları giderici önlemlerden biri değildir?

Cevap : İthalat artışı

19- Aşağıdakilerden hangisi az gelişmiş ülkelerin büyüme konusunda yaşadıkları sorunlardan biri değildir?

Cevap : Dışa bağımlılığın az olması.

20- Aşağıdakilerden hangisi tekrar etmelerine rağmen her zaman aynı süreler içerisinde ortaya çıkar?

Cevap : Konjonktürel dalgalanmalar

21- Aşağıdakilerden hangisi kalkınmanın tanımıdır?

Cevap : Ekonominin ve sosyal yapının değişmesi

22- Aşağıdakilerden hangisi dış ticaret politikalarının amaçlarından biri değildir?

A) Hazineye gelir sağlamak
B) Dış açıkların giderilmesi
C) Liberal bir dış ticaret politikası
D) Monopol oluşturmak
E) Yerli sanayiyi özendirme

Cevap : D) Monopol oluşturmak

23- Konjonktür dalgalanmaları parası tohumdaki değişimlerinden kaynaklandığını ifade eden iktisatçı kimdir?

Cevap : Friedman

24- Aşağıdakilerden hangisi dış ticaret politikalarının koruyucu niteliklerinden biri değildir?

Cevap : Bütçe açığını giderme

25- Dış ticaret dengesi kavremı ödemeler bilançosunun hangi hesabına göre ifade edilmektedir?

Cevap : Mal ticareti

26- Aşağıdakilerden hangisi dar para arzı tanımı içinde yer almaktadır?

Cevap : Vadesiz mevduat.

27- Gelir düzeyi düşük ülkeler genellikle nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap : Az gelişmiş ülkeler.

28- Yeni Keynesyen Konjoktür Teorisini hangi piyasa varsayımına dayandırmışlardır?

A) Monopollü rekabet
B) Monopol
C) Tam rekabet
D) Oligopol
E) Duopol

Cevap : A) Monopollü rekabet

29- İthalatçı ülkeler tarafından belirlenen tek taraflı tarifelere ne ad verilir?

Cevap : otonom tarifeler

30- Bir ülkenin ürettiği mal ve hizmet miktarındaki artışı Aşağıdakilerden hangisi tanımlamaktadır?

Cevap : Büyüme

31- Aşağıdakilerden hangisi ekonomik bütünleşme hareketlerinin en ileri aşamasıdır?

Cevap : Ekonomik birlik

Makro İktisat 2020 Final

Auzef İşletme
telegram işletme

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!