auzefİş Hijyeniiş sağlığı ve güvenliği

İş Hijyeni Vize Soruları

İş Hijyeni Vize Soruları

İş Hijyeni Vize Soruları

İş Hijyeni Vize Soruları

Aşağıda gama ışınları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A. Radar sistemlerinde ortaya çıkar.
B. Koruyucu olarak kurşun malzeme kullanılır.
C. Bu ışınlara fazla maruz kalması ile radyum yanıkları meydana gelir.
D. Maruziyet süresinin en aza indirilmesi kontrol önlemleri arasındadır.
E. Çalışan işçiler ile arasındaki mesafenin mümkün olduğunca uzak olması alınabilecek kontrol önlemlerindendir.

Cevap : A. Radar sistemlerinde ortaya çıkar.

Aşağıdakilerden hangisi asbestin dahil olduğu ana kimyasal grubudur?

A. Sisler
B. İnert tozlar
C. Fibrozis yapan tozlar
D. Çözücüler
E. Alerji yapıcı tozlar

Cevap : C. Fibrozis yapan tozlar

Aşağıdakilerden hangisi ergonomik tehlikeler arasında yer almaz?

A. Statik duruş
B. Tekrarlanan hareketler
C. Doğrudan basınç
D. Ağır kaldırma
E. Nem

Cevap : E. Nem

Sağlık riski oluşturan tehlikelerin kontrolü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Risk değerlendirmesi ilk adımı oluşturur.
B. Üretim yöntemleri de sağlığa zararlı olup olmadığı yönünden değerlendirilir.
C. Depolarda bulunan önceden alınmış malzemelerin de kontrolü yapılmalıdır.
D. Ham ve mamul malzemelerin yan ürünleri ve atıkları riskli kabul edilmez.
E. Yangın ve patlama tehlikesi de değerlendirilmelidir.

Cevap : D. Ham ve mamul malzemelerin yan ürünleri ve atıkları riskli kabul edilmez.

Aşağıdakilerden hangisi kirliliğin dağılmasını önleme yöntemleri arasında değildir?

A. Tehlikeli iş yapılan yeri diğerlerinden ayrımak
B. Solunum yollarını koruyucu donanımların kullanılması
C. Tehlikeli tesisatı tümüyle kapalı duruma getirmek
D. Islak yöntem kullanmak
E. Kirli havanın lokal olarak emilerek çalışma ortamından uzaklaştırılmasını sağlamak

Cevap : B. Solunum yollarını koruyucu donanımların kullanılması

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri iş hijyeni laboratuvarlarında kullanılan analiz cihazları arasında yer alır?

I. Gaz Kromatografi
II. İyon Kromatografi
III. Faz Kontrast Mikroskobu
IV. Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografi

A. I ve II
B. I ve III
C. I, II ve III
D. I,II ve IV
E. Hepsi

Cevap : E. Hepsi

İş Hijyeni Vize Soruları

Aşağıda işçilerin tehlikelerden korunması için kullanılan genel havalandırma yöntemi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A. Toplam kirli hava miktarı genel havalandırmanın etkili olmasını engelleyen faktörlerdendir.
B. Üretimden kaynaklanan kirlilik konsantrasyonu çalışma ortamının güvenlik sınırını aştığında başarılı olarak kullanılabilir.
C. Ortamı kirleten kaynaklardaki kirlilik yoğunluğu genel havalandırmanın etkili olmasını engeller.
D. Hava kirlenmelerinin diğer bölgelere yayılmasının istenmediği durumlarda kullanılabilir.
E. Genel havalandırmada ortaya çıkan bir hata sonucu, yerel (lokal) olarak havanın vakum yoluyla çalışma ortamından uzaklaştırılması sağlanır.

Cevap : B. Üretimden kaynaklanan kirlilik konsantrasyonu çalışma ortamının güvenlik sınırını aştığında başarılı olarak kullanılabilir.

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri sağlık riski yaratan tehlikelerin değerlendirilmesinde dikkate alınan faktörlerdendir?

I. Madde yapısı
II. Maruz kalma süresi
III. Çalışan duyarlılığı
IV. Maruz kalma ağırlığı

A. I ve II
B. I ve III
C. I,II ve III
D. I,III ve IV
E. Hepsi

Cevap : E. Hepsi

lolonolo

Kimyasalların vücuda giriş yolları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Sanayide işçiler en çok solunum yolu ile kimyasal girişinden etkilenir.
B. Çözücüler deriyi doğrudan tahriş etmez ancak bakterilere olan direnci azaltır.
C. Atmosferde bulunan ve tükrük ile karışan toksik maddeleri yutmak sindirim yoluyla kimyasalların vücuda girmesine neden olur.
D. İnert tozlar zehirlenmeye ve fibrozise yol açarak etki eder.
E. Buharlar ve gazlar solunum yoluyla vücuda giren kimyasallardandır

Cevap : D. İnert tozlar zehirlenmeye ve fibrozise yol açarak etki eder.

Aşağıda iş hijyeni bölümünün faaliyetleri ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A. İş yeri ortam havasındaki kimyasal faktörlerin ölçümünü sağlar.
B. Laboratuvar kalite sisteminin uygulanması için gerekli bütün dökümantasyon, analiz ve değerlerindirme işlerini yapar.
C. İSG alanında özel sektöre değil yalnızca kamu kuruluşlarına bilgi desteği sağlar.
D. İSG alanında birimin çalışma alanıyla ilgili mevzuat çalışmalarına katılır.
E. İş hijyeni alanındaki seminer, konferans benzeri etkinliklere katkı verir.

Cevap : C. İSG alanında özel sektöre değil yalnızca kamu kuruluşlarına bilgi desteği sağlar.

İş Hijyeni Vize Soruları

Sesin şiddeti ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A. Sesin şiddeti, ses titreşimlerinin atmosferde yaratılmış olduğu basınçtır.
B. 0 desibel işitme eşiğidir.
C. Ses şiddeti uzaklığın karesi ile orantılı olarak artar.
D. 120 desibel ağrı eşiğidir.
E. Sesin frekansı yükseldikçe ses tizleşir.

Cevap : C. Ses şiddeti uzaklığın karesi ile orantılı olarak artar.

Maruziyet sınır değeri kaçtır?

A. 70 desibel
B. 80 desibel
C. 85 desibel
D. 87 desibel
E. 90 desibel

Cevap : D. 87 desibel

Aşağıda ses frekansları ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A. İnsan kulağı için 16-20.000Hz olan sesler işitilebilir frekans aralığıdır.
B. 20 Hz’den düşük frekanslı seslere Infrasound denir.
C. 20.000Hz’den yüksek olan seslere ise Ultrasound adı verilir.
D. Gürültü genellikle değişik ses frekansların ve ses şiddetlerinin üst üste binmesiyle ortaya çıkar.
E. Birden çok frekanstan oluşan seslere saf ton ses denir.

Cevap : E. Birden çok frekanstan oluşan seslere saf ton ses denir.

Aşağıdaki faktörlerden hangisi/hangileri kalıcı işitme kaybının oluşmasında etkili olan faktörler arasında yer alır?

I. Sesin şiddeti

II. Toplam maruziyet süresi

III. Gürültünün frekansı

IV. Kişinin duyarlılığı

A. Yalnız I
B. I ve IV
C. I, II ve IV
D. I, III ve IV
E. Hepsi

Cevap : E. Hepsi

Akustik çentiğin görüldüğü frekans değeri kaçtır?

A. 3000 Hz
B. 4000 Hz
C. 5000 Hz
D. 6000 Hz
E. 7000 Hz

Cevap : B. 4000 Hz

Aşağıdakilerden hangisi gürültü maruziyeti sonucu insanda oluşan değişikliklerden değildir?

A. Uyku problemleri görülür.
B. Davranış bozuklukları görülür.
C. Sinirlilik görülür.
D. Kan basıncı düşer.
E. Kalp atışları artar.

Cevap : C. Sinirlilik görülür.

Aşağıdakilerden hangisi gürültüye bağlı işitme yitiklerinin saptanabilmesi için uygulanan yöntemlerden hangisi doğru değildir?

A. Bilateral eşik odyogramı yapılmalıdır.
B. 40 yaşından sonra her yaşta 0.5 desibel düşme fizyolojik azalma olarak hesaplanmalıdır.
C. Fısıltı sesiyle yapılan konuşma odyometrisi kullanılmalıdır.
D. Çalışma ortamında sağlığa zarar verebilecek gürültü varlığı saptanmalıdır.
E. İşitme problemlerine sebep olabilecek travmatik, medikamentöz, dejeneratif etkenler giderilmelidir.

Cevap : D. Çalışma ortamında sağlığa zarar verebilecek gürültü varlığı saptanmalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri gürültü açısından riskli sayılan işlerdendir?

I. Dokuma tezgahlarında çalışanlar

II. Uçuş personelleri

III. Müzisyenler

IV. Psikologlar

A. Yalnız II
B. I ve II
C. I ve III
D. I, II ve III
E. Hepsi

Cevap : C. I ve III

Aşağıda gürültü kontrolü ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Gürültü ile en etkin mücadele uygun kişisel koruyucu donanım kullanımıdır.
B. Gürültü kaynağında mücadele için gürültü yayan makineler az gürültülü olan ile değiştirilebilir.
C. Sesin yayılmasını önlemek için ses emici malzemeler kullanılabilir.
D. Kulaklık ve tıkaç gürültü kontrolü için kullanılan kişisel koruyucu malzemelerdendir.
E. Gürültülü donanımdan maruziyet yaşayan kişiyi uzaklaştırarak gürültü kontrolü sağlanabilir.

Cevap : A. Gürültü ile en etkin mücadele uygun kişisel koruyucu donanım kullanımıdır.

Gürültünün insan üzerindeki etkileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. İşitme yorgunluğu salt duysal olur ve geçicidir.
B. Manifestasyon döneminde işitme azlığı ya da kaybı geri dönüşümsüz olur.
C. Her insanda gürültü etkileri aynı şekilde ortaya çıkmaz.
D. Gürültü sebebiyle işitmesi olumsuz etkilenen kişiler iş kazasına açık hale gelir.
E. Konuşmayı işitme zorluğu ortalama 50 desibellik işitme azalmasına denk gelir.

Cevap : E. Konuşmayı işitme zorluğu ortalama 50 desibellik işitme azalmasına denk gelir.

lolonolo

İş Hijyeni Vize Souları

Tüm vücut titreşiminde hissedilebilen frekans değerleri kaçtır?

A. 20-60 Hz
B. 1-80 Hz
C. 1-100 Hz
D. 1-1000 Hz
E. 20-20000Hz

Cevap : B. 1-80 Hz

Titreşimin sağlık etkileri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Bel bölgesinde disk hernisine sebep verebilir.
B. Dirseklerde eklem aralığında daralma gelişebilir.
C. El bilek kemiklerinde kırığa sebep olabilir.
D. Parmaklarda iskemi ve nadiren gangren görülebilir.
E. Düşük frekanslı vibrasyonlarda el ve parmaklarda duysal bozukluk gelişme riski yüksek frekanslara göre daha yüksektir.

Cevap : E. Düşük frekanslı vibrasyonlarda el ve parmaklarda duysal bozukluk gelişme riski yüksek frekanslara göre daha yüksektir.

Titreşime bağlı meslek hastalıkları için yükümlülük süresi kaç yıldır?

A. 6 ay
B. 1 yıl
C. 2 yıl
D. 4 yıl
E. 5 yıl

Cevap : C. 2 yıl

Titreşim yönetmeliği ile getirilen yükümlülüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Maruziyet sınır değeri aşılmışsa işveren maruziyet sınır değerinin altına çekecek önlemleri 3 ay içinde almakla yükümlüdür.
B. Maruziyet sınır değerinin aşılmasını önlemek için gereken koruma ve önleme işverenin sorumluluğundadır.
C. 8 saatlik çalışma süresi için el-kol titreşimi maruziyet sınır değeri 5 m/s2 dir.
D. İşveren titreşim düzeyi ölçüm verilerini saklamak ile yükümlüdür.
E. Titreşim düzeylerini ölçmek işverenin yükümlülüğü altındadır.

Cevap : A. Maruziyet sınır değeri aşılmışsa işveren maruziyet sınır değerinin altına çekecek önlemleri 3 ay içinde almakla yükümlüdür.

8 saatlik çalışma süresi için bütün vücut titreşim maruziyeti etkin değeri kaçtır?

A. 0.5 m/s2
B. 1 m/s2
C. 1.5 m/s2
D. 2 m/s2
E. 2.5 m/s2

Cevap : A. 0.5 m/s2

Titreşimin ölçülmesi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Tireşim düzgünse etkin değer (m/s2) cinsinden oktav bantlarıyla ölçülür.
B. Lokal titreşimde ölçüm, elle tutulan ya da aletin çalışan bölümü üzerinden yapılır.
C. Titreşim vücuda yayıldığı yere en yakın bölgeden ölçülür.
D. İletim sırasında etkili olabilecek bir engelin ölçüm sırasında dikkate alınmasına gerek yoktur.
E. Ölçüm cihazları her ölçüm öncesinde kalibre edilmelidir.

Cevap : D. İletim sırasında etkili olabilecek bir engelin ölçüm sırasında dikkate alınmasına gerek yoktur.

Aşağıdakilerden hangisi hava basıncındaki ani değişimlerin oluşturduğu kronik zararlardandır?

A. Normal basınçtan yüksek basınca ani geçişte baş ağrısı
B. Yüksek basınçtan normal basınca ani geçişte dispne (solunum güçlüğü)
C. Miyokard infarktüsü
D. Epifizlerde deformasyon
E. İşitme kaybı

Cevap : D. Epifizlerde deformasyon

Hava basıncındaki ani değişimler sonucu oluşan akut durumlara ait yükümlülük süresi ne kadardır?

A. 1 gün
B. 3 gün
C. 10 gün
D. 2 hafta
E. 1 ay

Cevap : B. 3 gün

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri titreşim kaynakları arasında yer alır?

I. Helikopterle uçuş

II. Elle kullanılan hava kompresörlü araçlar

III. Yapı makine ve araçlarının kullanımı

A. Yalnız II
B. I ve II
C. I ve III
D. II ve III
E. I,II ve III

Cevap : E. I,II ve III

Titreşim maruziyetinin önlenmesi veya azaltılması için yapılması gerekenlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

I. Mekanik titreşim riskleri ilk olarak kaynağında yok edilmelidir.
II. Titreşim maruziyetini azaltan başka yöntemlere geçilmelidir.
III. Risk maruziyetini minimuma indirmek için hem teknik hem idari önlemler alınmalıdır.

A. Yalnız I
B. Yalnız III
C. I ve II
D. I ve III
E. Hepsi

Cevap : E. Hepsi

İş Hijyeni Vize Soruları

Aşağıdaki ışın türlerinden hangisi non-iyonize ışınlar arasında yer alır?

A. X ışınları
B. β ışınları
C. Nötronlar
D. Kızılötesi ışınlar
E. γ ışınları

Cevap : D. Kızılötesi ışınlar

Akut ışın sendromu ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A. 75 rad’ın altındaki maruziyetlerde klinik belirti olmaz.
B. 200 rad maruziyeti hastanede tedavi gerektirir.
C. 400’lük radlık maruziyet sonucu olşuan birinci (inisiyal) fazda2-3 günlük bir süreyle bulantı kusma ve geçici hiperlökositoz görülür.
D. 800 rad’dan daha yüksek dozlarda mide ve barsak kanalı bozukluklaro çok belirgindir ve genellikle ölümcüldür.
E. Akut ışın sendromunda yükümlülük süresi 2 aydır.

Cevap : E. Akut ışın sendromunda yükümlülük süresi 2 aydır.

Fertiliteyi azaltan minimum ışın dozu kaçtır?

A. 50 rad
B. 100 rad
C. 150 rad
D. 250 rad
E. 400 rad

Cevap : C. 150 rad

Aşağıda ultraviyole (UV) ışınlar ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A. Mor ötesi ışın olarak da bilinir.
B. Kontrollü kullanımda dahi terapi amacıyla kullanıma uygun değildir.
C. Sürekli ve korumasız maruziyet kalıcı körlük yapabilir.
D. Deri kanseri riskini artırır.
E. Kaynak işlemleri sırasında UV ışını meydana gelir.

Cevap : B. Kontrollü kullanımda dahi terapi amacıyla kullanıma uygun değildir.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri iyonize ışınların deri ve mukozalara etkisi için doğrudur?

I. Eksüdatif ışın dermatiti bir kerelik 100 radlık dozdan sonra meydana gelir.

II. Akut ışın dermatiti kısa sürede birkaç bin rad ile olur.

III. Gerçek ışın dermatitinde ağrılı ülserler meydana gelir.

A. Yalnız I
B. Yalnız III
C. I ve II
D. I ve III
E. I, II ve III

Cevap : E. I, II ve III

Lazer ışını ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Çok renkli ışınlardır.
B. Dalga boyları kısadır.
C. Gücü Watt/Joule ile belirtilir.
D. Lazer ışınlarının yoğunluğu yüksektir.
E. Katı, sıvı, gaz ve yarı iletklen maddelerden elde edilebilir.

Cevap : A. Çok renkli ışınlardır.

lolonolo

Lazer ışınlarının biyolojik hasar verme gücüne göre yapılan sınıflama ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A. Sınıf I kullanımı her koşulda güvenlidir.
B. Sınıf 2’den göz kırpma refleksiyle korunulabilir.
C. Sınıf 2M lazer ışınları görülemez alandadır.
D. Sınıf 3B doğrudan bakıldığında zarar oluşturur.
E. Sınıf 4 lazerler için kilitleme sistemi mutlaka olmalıdır.

Cevap : C. Sınıf 2M lazer ışınları görülemez alandadır.

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi/hangileri lazer ışınlarının üstünlükleri arasında yer alır?

I. Çok dar bir alanda lazerle kaynak yapılabilir.

II. Vakum ortamında lazerle kaynak yapılabilir.

III. Sağlık için herhangi bir risk oluşturmaz.

A. Yalnız I
B. I ve II
C. I ve III
D. II ve III
E. I,II ve III

Cevap : B. I ve II

Kızılötesi ışınlar ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Ateş olan her yerde kızıl ötesi ışın vardır.
B. Çelik yapımı ve dökümhanelerinde ortaya çıkabilir.
C. Maruziyet sonucu göz sağlığını olumsuz etkileyebilir.
D. Çıplak gözle görülebilir.
E. Kontrollü kullanımları fayda sağlar.

Cevap : D. Çıplak gözle görülebilir.

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri iyonize ışınların ortaya çıkabileceği alanlardandır?

I. Cerrahi gereçlerin sterilizasyonu

II. Sondaj

III. Luminasan boyalar

IV. Röntgen ışınları

A. I ve III
B. I ve IV
C. I,II ve IV
D. I,III ve IV
E. Hepsi

Cevap : E. Hepsi

İş Hijyeni Vize Soruları

Aşağıdakilerden hangisi termal konforu etkileyen faktörlerden değildir?

A. Hava sıcaklığı
B. Nem
C. Hava akım hızı
D. Termal radyasyon
E. Aydınlatma

Cevap : E. Aydınlatma

Uygun sıcaklığı belirlemede göz önüne alınan faktörler açısından aşağıda verilen seçeneklerden hangisi doğru değildir?

A. Yapılan işin hafif ya da ağır bir iş olması önemlidir.
B. Çalışanın zayıf ya da kilolu olması önemlidir.
C. Çalışanın heyecanlı ya da sakin olması önemli değildir.
D. Çalışanın hasta veya sağlıklı olması önemlidir.
E. Çalışanın uzun ya da kısa boylu olması önemli değildir.

Cevap : C. Çalışanın heyecanlı ya da sakin olması önemli değildir.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru değildir?

A. Çalışanın giyimi uygun sıcaklığı belirlemede önemlidir.
B. Çalışanın beslenme şekli uygun sıcaklığı belirlemede önemlidir.
C. İşyeri sıcaklık yönünden nemli ve kuru sıcaklık olarak iki grupta incelenir.
D. Endüstride genelde düşük sıcaklık problemi vardır.
E. Hava sıcaklığı değişimi çalışanın işe uyumunu olumsuz etkiler.

Cevap : D. Endüstride genelde düşük sıcaklık problemi vardır.

I. Ortam sıcaklığı termal konfor bölgesini etkiler.

II. Ortamın hava akım hızı termal konfor bölgesini etkiler

III. Çalışırken en rahat durumda olabilmek için gereken termal konfor şartlarının üstünde kalan bölgedir.

IV. İşyerlerinde, çalışanların çoğunluğunun (%50) sıcaklık hissi açısından kendisini en rahat hissettiği şartlardır.

Termal konfor bölgesi kavramı ile ilgili yukarıdaki seçeneklerden hangisi/hangileri doğrudur?

A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. I ve II
D. I,II ve III
E. Hepsi

Cevap : C. I ve II

Aşağıda verilen çalışma biçimine göre olması gereken ortam sıcaklıklarından hangisi doğru değildir?

A. Oturarak çalışmalarda 19-20° C
B. Ayakta ağır çalışmalarda 15-17° C
C. Ayakta çok ağır çalışmalarda 14-16° C
D. Oturarak çalışmalarda 18-21° C
E. Ayakta hafif çalışmalarda 17-18° C

Cevap : A. Oturarak çalışmalarda 19-20° C

Yüksek sıcaklıkta aşağıda verilen seçeneklerden hangisi görülür?

A. Kan dolaşımı yavaşlar.
B. Nabız düşer.
C. LDH düşer.
D. CPK artar.
E. SGOT, SGPT düşer.

Cevap : D. CPK artar.

Nem kavramı ile ilgili aşağıda verilen seçeneklerden hangisi doğru değildir?

A. Birim havada bulunan su miktarı mutlak nemdir.
B. Bağıl nem ise havada bulunan nem miktarının, aynı sıcaklıktaki doymuş havanın mutlak nemin yüzde (%) kaçını içerdiğini gösterir.
C. İş sağlığı ve güvenliği açısından mutlak nem önemlidir.
D. İş sağlığı ve güvenliği açısından bağıl nem %30 – %80 arasında olmalıdır.
E. Yüksek bağıl nem sıcaklığının yüksekse bunaltırken ortam sıcaklığı düşük olduğunda üşüme ve ürperme hissine neden olur.

Cevap : C. İş sağlığı ve güvenliği açısından mutlak nem önemlidir.

Havalandırma ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

A. Yetişkin bir insan saatte 30 m3 temiz havaya ihtiyaç duyar.
B. Doğal havalandırmayla ortam havası saatte 1 kez değişir.
C. İşyerlerinde kişi başına hava hacmi 20 m3 olmalıdır.
D. Koğuşlarda kişi başına hava hacmi 22 m3 olmalıdır.
E. Normal şartlarda işyeri tavan yüksekliği minimum 5 metre olmalıdır.

Cevap : A. Yetişkin bir insan saatte 30 m3 temiz havaya ihtiyaç duyar.

Havalandırma ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

A. Doğal havalandırma ile yeterli seviyede havalandırma yapılamadığında cebri havalandırmaya başvurulur.
B. Havayı filtre edip temizleyen cihazlarla havalandırma, bir genel havalandırma yöntemidir.
C. İçerideki havayı emerek ve dışarı atarak havalandırma genel havalandırma yöntemidir.
D. Alttan veya üstten havalandırma genel havalandırma yöntemidir.
E. Havayı filtre edip temizleyen cihazlarla havalandırma, bir lokal havalandırma yöntemidir.

Cevap : B. Havayı filtre edip temizleyen cihazlarla havalandırma, bir genel havalandırma yöntemidir.

Aşağıdakilerden hangisi bir lokal havalandırma yöntemi değildir?

A. Sabit davlumbaz
B. Hareketli davlumbaz
C. Seyyar emici cihazlar
D. d) Havayı filtre eden cihazlar
E. e) Hareketli emme ağızları

Cevap : B. Hareketli davlumbaz

İş Hijyeni Vize Soruları

Tozlarla ilgili aşağıda verilen seçeneklerden hangisi doğru değildir?

A. 300µ – 100 µ arasındaki tozlar kuvvetli ışıkta çıplak gözle görülebilen tozlardır.
B. 100 µ ile 50 µ arasındaki tozların vücuda alınabilmeleri çok az ihtimaldir.
C. 50 µ ile 5 µ arasındaki tozlar, üst solunum yollarında tutulabilen tozlardır.
D. 5 µ ile 0.5 µ arasındaki tozlar, akciğerlere kadar ulaşan tozlardır.
E. 0.5 µ’dan küçük olan tozlar vücut için en zararlı ve tehlikeli tozlardır.

Cevap : E. 0.5 µ’dan küçük olan tozlar vücut için en zararlı ve tehlikeli tozlardır.

Aşağıdakilerden hangisi insan sağlığı etkisine göre bir toz çeşidi sayılmaz?

A. Fibrojenik
B. Enfeksiyöz
C. Kanserojen
D. Radyoaktif
E. Allerjik

Cevap : B. Enfeksiyöz

Zararlı tozların nenden olduğu mesleki akciğer hastalıkları ile ilgili aşağıda verilen seçeneklerden hangisi yanlıştır?

A. Tozların yol açtığı mesleki akciğer hastalıklarına pnömokonyoz denir.
B. Pnömokonyozda toz haldeki zararlı maddeler, akciğerin küçük anatomik ünitelerinde kalıcı olarak birikir.
C. Silisyum dioksit kristallerinin solunmasıyla akciğerde görülen hastalığa silikozis denir.
D. Siderosilikoz, akciğerde kömür ile silis tozlarının birikmesi sonucu ortaya çıkan hastalıktır.
E. Endüstride kullanılan kaolin büyük oranda silis içerdiğinden koaelen pnömonkoyuzuna neden olur.

Cevap : D. Siderosilikoz, akciğerde kömür ile silis tozlarının birikmesi sonucu ortaya çıkan hastalıktır.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi pnömokonyozlarda koruma yöntemlerinden değildir?

A. Erken tanı
B. Tedavi
C. Aşı
D. Hastalığın ilerlemesinin durdurulması
E. Ortamdaki tozun en aza indirilmesi

Cevap : C. Aşı

lolonolo

I. Kişisel koruma II. Toplu koruma III. Seçme IV. Tam önleme

Yukarıda verilen tozdan korunma politikalarını en az etkiliden en çok etkiliye doğru sıralayınız?A. I-II-III-IV
B. II-I-IV-III
C. III-II-I-IV
D. III-I-II-IV
E. IV-II-I-III

Cevap : D. III-I-II-IV

Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi pnömokonyozlarda teknik koruma yöntemlerinden değildir?

A. Kuru çalışma
B. Uygun havalandırma
C. Kapalı çalışma
D. Ara odacıklar
E. İkame çalışmaları

Cevap : A. Kuru çalışma

Pnömokonyozlarda teknik koruma yöntemleri ile ilgili aşağıda verilen seçeneklerden hangisi doğrudur?

A. Tozun çıktığı yerden emilerek dışarı atılmasına genel havalandırma denir.
B. Genel havalandırma en etkili havalandırma yöntemidir.
C. İşçilerin kas çalışmalarının azaltılması ve hipoventilasyonun önüne geçilmesi sağlanmalıdır.
D. Açık metotlarla çalışmak tozların yayılmasını önleyebilir.
E. Tozun meydana geldiği bölüm ile tozsuz bölümler arasında yüksek hava basınçlı ara odacıklar yerleştirilerek toz olmayan ortama tozların geçmesi önlenmelidir.

Cevap : E. Tozun meydana geldiği bölüm ile tozsuz bölümler arasında yüksek hava basınçlı ara odacıklar yerleştirilerek toz olmayan ortama tozların geçmesi önlenmelidir.

Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi doğru değildir?

A. Bakılan objenin hareketli olması gözün yorulmasına yol açar.
B. Gözün en iyi gördüğü bakış açısı yatay eksenin 60°-70° aşağısıdır.
C. Gözün uyum, düzenleme ve görüntüleme olmak üzere 3 ana fonksiyonu vardır.
D. Bakma süresi görmeyi etkileyen bir faktördür.
E. Cisim ile zemin arasındaki kontrast görmeyi etkiler.

Cevap : B. Gözün en iyi gördüğü bakış açısı yatay eksenin 60°-70° aşağısıdır.

Aydınlatma ile ilgili aşağıda verilen seçeneklerden hangisi yanlıştır?

A. Aydınlatma araç sayısı uygun aydınlatmayı etkiler.
B. Aydınlatma araçlarının düzeninin saptanması uygun aydınlatmayı etkiler.
C. Aydınlatma araçları arasındaki mesafe aydınlatılan yüzey yüksekliğinin 3 katını aşmamalıdır.
D. Güneş ışığı doğal aydınlatma kaynağıdır.
E. Sağ elini kullanan kişi için ışık arka ve soldan gelmelidir.

Cevap : C. Aydınlatma araçları arasındaki mesafe aydınlatılan yüzey yüksekliğinin 3 katını aşmamalıdır.

İşyerlerinde çalışılan parça büyüklüğüne göre aydınlatma değerlerinden hangisi doğru yazılmıştır?

A. İşlenen parça büyüklüğü <0,2 mm ise izin verilen en az aydınlatma 400 lüxtür. B. İşlenen parça büyüklüğü 0,2 – 1 mm ise önerilen aydınlatma 300 lüxtür. C. İşlenen parça büyüklüğü 1 – 10 mm ise önerilen aydınlatma 200 lüxtür. D. İşlenen parça büyüklüğü > 100 mm ise önerilen aydınlatma 100 lüxtür.
E. İşlenen parça iri ve hacimce büyükse izin verilen en az aydınlatma 20 lüxtür.

Cevap : E. İşlenen parça iri ve hacimce büyükse izin verilen en az aydınlatma 20 lüxtür.

İş Hijyeni Vize Souları

Kimyasal maddelerle ilgili aşağıda verilen tanımlardan hangisi doğru değildir?

A. Patlayıcı madde, atmosferik oksijen olmadan bile ani gaz yayılımıyla ekzotermik (ısıveren) reaksiyon verebilir.
B. Özellikle yanıcı maddeler ile ancak diğer maddeler ile de temasında önemli derecede ekzotermik (ısıveren) reaksiyona yol açan maddelere oksitleyici madde denir.
C. Enerji uygulamadan, ortam sıcaklığında havayla temasta ısınabilen ve sonucunda alevlenen maddeler kolay alevlenir maddelerdir.
D. Parlama noktası 21– 55°C arasında olan gaz haldeki maddelere alevlenir madde denir.
E. Canlı dokuyla temasında, dokunun yıkımına neden olabilen maddelere aşındırıcı madde denir.

Cevap : D. Parlama noktası 21– 55°C arasında olan gaz haldeki maddelere alevlenir madde denir.

Kimyasal maddelerle ilgili aşağıda verilen tanımlardan hangisi doğrudur?

A. Mukoza ya da cilt ile doğrudan ani, uzun süreli ya da yineleyen temasında lokal eritem, skar ya da ödem oluşumuna neden olabilen maddelere kanserojen madde denir.
B. Canlı dokuyla temasında, dokunun yıkımına neden olabilen maddelere mutajen madde denir.
C. Solununca, ağız yoluyla alınınca, deriye işlediğinde kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilen ya da oluşumunu hızlandıran maddelere mutajen madde denir.
D. Solunduğunda, cilde işlediğinde aşırı derecede hassasiyet meydana getirme özelliğine sahip maddelere tahriş edici madde denir.
E. Canlı dokuyla temasında, dokunun yıkımına neden olabilen maddelere kanserojen madde denir.

Cevap : C. Solununca, ağız yoluyla alınınca, deriye işlediğinde kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilen ya da oluşumunu hızlandıran maddelere mutajen madde denir.

Mesleki etkilenim sınır değerinin tanımı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

A. Aksi belirtilmedikçe, sekiz saatlik sürede, çalışanların soluduğu havada (solunum bölgesinde) bulunan kimyasalın konsantrasyonunun zaman ağırlıklı ortalamasının üst sınırıdır.
B. Aksi belirtilmedikçe, on iki saatlik sürede, çalışanların soluduğu havada (solunum bölgesinde) bulunan kimyasalın konsantrasyonunun zaman ağırlıklı ortalamasının üst sınırıdır
C. Kimyasalın, metabolitinin ya da etkilenmeyi belirleyecek bir maddenin uygun biyolojik ortamdaki konsantrasyonunun üst sınırıdır.
D. Çalışanların sekiz saatlik mesai boyunca veya haftalık 40 saatlik mesai içinde, maruz kalabileceği havadaki madde konsantrasyonu ile maruz kalma zamanına oranıdır.
E. Anlık bile olsa geçilmemesi gereken eşik değerdir.

Cevap : A. Aksi belirtilmedikçe, sekiz saatlik sürede, çalışanların soluduğu havada (solunum bölgesinde) bulunan kimyasalın konsantrasyonunun zaman ağırlıklı ortalamasının üst sınırıdır.

Müsaade edilen Azami Konsantrasyon tanımı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

A. Günde 6, haftada 30 saatlik çalışma süresi için ortamda bulunmasına müsaade edilen (izin verilen) ve çalışanların sağlığını bozmayacak maksimum (azami) konsantrasyondur.
B. Günde 8, haftada 40 saatlik çalışma süresi için ortamda bulunmasına müsaade edilen (izin verilen) ve çalışanların sağlığını bozmayacak maksimum (azami) konsantrasyondur.
C. Günde 10, haftada 50 saatlik çalışma süresi için ortamda bulunmasına müsaade edilen (izin verilen) ve çalışanların sağlığını bozmayacak maksimum (azami) konsantrasyondur.
D. Günde 8, haftada 48 saatlik çalışma süresi için ortamda bulunmasına müsaade edilen (izin verilen) ve çalışanların sağlığını bozmayacak maksimum (azami) konsantrasyondur.
E. Günde 7, haftada 42 saatlik çalışma süresi için ortamda bulunmasına müsaade edilen (izin verilen) ve çalışanların sağlığını bozmayacak maksimum (azami) konsantrasyondur.

Cevap : B. Günde 8, haftada 40 saatlik çalışma süresi için ortamda bulunmasına müsaade edilen (izin verilen) ve çalışanların sağlığını bozmayacak maksimum (azami) konsantrasyondur.

Çalışanların sekiz saatlik mesai boyunca veya haftalık 40 saatlik mesai içinde, maruz kalabileceği havadaki madde konsantrasyonu ile maruz kalma zamanına oranı aşağıda verilen seçeneklerden hangisi ile gösterilir?

A. TLV-TWA (TLV – Time Weighted Average)
B. TLV-STEL (TLV – Short Term Exposure Limit)
C. TLV-C (TLV – Ceiling)
D. IUPAC
E. LD50

Cevap : A. TLV-TWA (TLV – Time Weighted Average)

Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi risk değerlendirmesinin yenilenmesini gerektiren hallerden değildir?

A. Risk değerlendirmesinde belirlenen sürelerde
B. Çalışma koşullarında önemli bir değişiklik yapıldığında
C. Ortam ölçümleri ve sağlık gözetimleri sonuçlarına göre gerektiğinde
D. Kimyasal maddeler nedeniyle herhangi bir kaza olduğunda
E. En az 10 yılda bir kez

Cevap : E. En az 10 yılda bir kez

“Solunduğunda, cilde işlediğinde aşırı derecede hassasiyet meydana getirme özelliğine sahip ve daha sonra tekrar etkisi altında kalınması durumunda da karakteristik olumsuz etkilerin meydana gelmesine sebep olan maddelerdir.” tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

A. Kanserojen madde
B. Patlayıcı madde
C. Oksitleyici madde
D. Alerjen madde
E. Mutajen madde

Cevap : D. Alerjen madde

Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli madde sınıflamasına girmez?

A. Patlayıcı
B. Enfeksiyöz
C. Çevre için tehlikeli
D. Toksik
E. Üreme için zehirli

Cevap : B. Enfeksiyöz

“0 °C’ den düşük parlama noktası ve 35 °C’den düşük kaynama noktasına sahip sıvı haldeki maddeler ile oda sıcaklığında ve basıncı altında hava ile temasında yanabilen, gaz haldeki maddelerdir” tanımı aşağıdakilerden hangisine uyar?

A. Alevlenir madde
B. Kolay alevlenir
C. Çok kolay alevlenir madde
D. Parlayıcı madde
E. Patlayıcı madde

Cevap : C. Çok kolay alevlenir madde

“Avrupa mevcut ticari kimyasal envanter mumarası ya da Avrupa bildirimde bulunan maddeler liste numarasını ifade eder.” tanımı aşağıdakilerden hangisine uyar?

A. CAS numarası
B. IUPAC
C. TLV-C (TLV – Ceiling)
D. ICSC
E. EC numarası

Cevap : E. EC numarası

İş Hijyeni Vize Soruları

lolonolo

İş Hijyeni Vize Soruları

Telegram İş sağlığı Ve güvenliği facebook iş sağlığı ve güvenliği
Auzef Acil İş Sağlığı Ve Güvenliği Lisans, Makine ve teçhizat 2 2020 final soruları Auzef Acil İş Sağlığı Ve Güvenliği Ön Lisans, Makine ve teçhizat 2 2020 final soruları

İş Hijyeni Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!