auzefÇalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileriİktisatİnsan Kaynakları YönetimiİşletmeKamu YönetimiTıbbi dokümantasyon ve sekreterlikYönetim Bilişim SistemleriYönetim ve Organizasyon

Yönetim ve Organizasyon 2020 Vize Soruları

Yönetim ve Organizasyon 2020 Vize Soruları

Yönetim ve Organizasyon 2020 Vize Soruları

1) Yöneticiler, problemin ortaya çıkışı, onu yaratan unsurlar tanımlanıp tahmin edilip analiz edilebiliyorsa o problem ……. karardır.
Yukarıdaki boşluğa uygun olanı seçiniz.

A) Taktik
B) Programlı
C) Bilişsel
D) Deneysel
E) Stratejik

Cevap : B) Programlı

2) İnsanlar rasyonel süreci takip ederek karmaşık problemleri çözmek için yeterli zamana, bilgiye veya yeteneğe sahip olmadıkları için minimum yeterliliğe sahip mevcut durumu kabul ederler. Bu durum Simon’ın normatif karar alma modeline göre aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A) Tatmin olma
B) Kritik olma
C) Tümevarım
D) Sınırlı bilgi işleme
E) Kestirmelerin kullanılması

Cevap : A) Tatmin olma
NOT: Simon’ın normatif modelinin üç temel karakteristiği
1. Sınırlı bilgi işleme,
2. Başparmak kuralı veya kestirmelerin kullanılması,
3. Tatmin olma’dır

3) Aşağıdakilerden hangisi entropi kavramını karşılar?

A) Bir sistemi oluşturan parçaların uyumunu (ahengini) ifade eder
B) Bir sistemin yapılanma ve hayatına devam etmesini ifade eder
C) Bir sistemin bozulma ve ölme eğilimini ifade eder
D) Bir sistemin parçalarının birbirini tamamlayarak parçalarının aritmetik toplamından daha büyük bir fayda … ifade eder
E) Bir sistemde oluşabilecek sorunların öngörülmesini ifade eder

Cevap : C) Bir sistemin bozulma ve ölme eğilimini ifade eder

4) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bürokratik örgütler dakika, devamlılık, disiplin ve güvenirlilik açısından diğer örgütlerden daha üstündür ve bu üstünlükler hizmetlerden yararlananları bu hizmetlerin sonuçlarını önceden tahmin etmelerine imkan tanır.
B) Yöneticiliği bıraktıktan sonra 1911 yılında yazdığı eserle Frederic Winsiow Taylor bilimsel yönetimin babası olarak anılmıştır
C) Bilimsel açıdan yönetim anlayışı Pacioli’nin muhasebe sistemini bulmasıyla ortaya çıkmıştır
D) Klasik yönetim düşüncesinde belirgin bir iş bölümü vardır
E) Henry Fayol, işletmelerde etkinlik ve rasyonellik ilkeleri üzerine çalışmış ve yönetimin bütün alanları ile ilgili ilkeler geliştirmeye çalışmıştır

Cevap : C) Bilimsel açıdan yönetim anlayışı Pacioli’nin muhasebe sistemini bulmasıyla ortaya çıkmıştır

5) …………. Sistemin içinde, sistemin çalışmasını etkileyen unsurlardır. Kapalı sisteler dış çevre ile ilişkili olmadıkları için yalnızca ……. etkilenirler.
Yukarıdaki boşluğa uygun olanı seçiniz.

A) Değişken / açık sistemlerden
B) Açık sistemlerden / parametrelerden
C) Entropiler / entropilerden
D) Parametreler / değişkenlerden
E) Değişkenler / değişkenlerden

Cevap : E) Değişkenler / değişkenlerden

6) Aşağıdakilerden hangisi Kaizen yaklaşımının işletmeye kazandırdıkları arasında sayılamaz?

A) Çalışanlar kişisel amaçlarını örgütsel amaçlarının önünde tutarlar
B) Verimlilik ve diğer temel rekabet unsurları daha hızlı bir gelişme gösterir
C) Etkileşim içinde olan bölümlerin ortak sorunları en kısa yoldan ve kalıcı bir şekilde çözümlenir
D) Çalışanların bilgi ve beceri düzeyi yükselir ve motivasyonu artar
E) Bölümler kendi işlerini daha etkin ve verimli bir şekilde yürütür

Cevap : A) Çalışanlar kişisel amaçlarını örgütsel amaçlarının önünde tutarlar
NOT: Toplam Kalite Yönetimi Kaizen felsefesine, yani sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi amaçlayan bir felsefeye odaklanmıştır. Kaizen, sürekli olarak küçük adımlarla, çalışanların tümünün katıldığı, küçük yatırımlara ihtiyaç duyan, özellikle yavaş gelişen ekonomilerde etkin olan bir sistemdir.
Kaizen, sayesinde:
– Kuruluşun tüm faaliyetlerinde bir canlılık meydana gelir.
– Topluluğun aynı amaç ve hedef doğrultusunda çalışması sağlanır.
– Bölümler kendi işlerini daha etkin ve verimli bir şekilde yürütür.
– Etkileşim içinde olan bölümlerin ortak sorunları en kısa yoldan ve kalıcı bir şekilde çözümlenir.
– Çalışanların bilgi ve beceri düzeyi yükselir, motivasyonu artar.
– Verimlilik ve diğer temel rekabet unsurları daha hızlı bir gelişme gösterir

7) ……………… işletmenin amaçlarına ulaşılabilmesi için kaynaklarının ne zaman, nerede, nasıl, kim tarafından kullanılıp, hangi faaliyetlerin yerine getirileceğinin belirlenmesidir. Yani maçalar ve bunlara ulaşmada kullanılabilecek yolların belirlenmesi ve seçilmesi işlemidir.
Yukarıdaki boşluğa uygun olanı seçiniz.

A) Denetim fonksiyonu
B) Koordinasyon fonksiyonu
C) Yöneltme fonksiyonu
D) Planlama fonksiyonu
E) Örgütleme fonksiyonu

Cevap : D) Planlama fonksiyonu

8) …………İşletmenin gelecekte kendini görmek istediği yerdir. İşletmenin ideal geleceğini sembolize eder.
Yukarıdaki boşluğa uygun olanı seçiniz.

A) Rekabet
B) Amaç
C) Vizyon
D) Politika
E) Taktik

Cevap : C) Vizyon

9) İşletmeler için iş çevresinin içinde aşağıdakilerden hangisi bulunur?

A) Ekonomik, politik / yasal, sosyokültürel ve teknolojik çevre
B) Teknolojik, politik, bilişsel ve stratejik çevre
C) Müşteriler, çalışanlar, yöneticiler, rakipler, devlet
D) Teknik çevre, finansal çevre, ekonomik çevre
E) Rakipler, müşteriler, tedarikçiler, iş gücü piyasası

Cevap : E) Rakipler, müşteriler, tedarikçiler, iş gücü piyasası

10) I.amaç ve hedeflerin belirlenmesi
II. alternatif seçeneklerin belirlenmesi
III. alternatif seçeneklerin tekrar edilmesi
IV. alternatifler arasında seçim yapılması
Yukarıdakilerden hangileri planlama sürecinin aşamalarındandır?

A) II-III
B) I-II-IV
C) I-III-IV
D) II-III-IV
E) I-II-III-IV

Cevap : B) I-II-IV

11) Argyris’e göre aşağıdakilerden hangisi olgun insan davranışlarından biri değildir?

A) Aktif
B) Kendine duyarsız
C) Bağımsız
D) Uzun dönemli bakış açısı sahibi
E) Derin ilgili

Cevap : B) Kendine duyarsız
NOT: Argyris’e göre, olgun olan ve olgun olmayan insan davranışları aşağıdaki gibi sıralanabilir:
Olgun Olmayan İnsan Davranışları:
-Pasif
-Bağımlı
-Sınırlı Davranış Gösterme
-Yüzeysel İlgi
-Kısa Dönemli Bakış Açısı
-Astlık Durumu
-Kendine Karşı Duyarsız
Olgun İnsan Davranışları:
-Aktif
-Bağımsız
-Değişik Davranışlar Gösterebilme
-Derin İlgi
-Uzun Dönemli Bakış Açısı
-Üstlük Durumu
-Kendine Duyarlı

12) ……… disiplini insanların önyargılar gibi kalıplardan ve varsayımlardan kurtulmalarını sağlamaya yöneliktir.
Yukarıdaki boşluğa uygun olanı seçiniz.

A) Takım halinde öğrenme
B) Zihinsel modeller
C) Sistem düşüncesi
D) Stratejik konumlandırma
E) Paylaşılan vizyon

Cevap : B) Zihinsel modeller

13) İşletmeler için genel çevrenin içinde aşağıdakilerden hangisi bulunur?

A) Rakipler, müşteriler, tedarikçiler, iş gücü piyasası
B) Teknik çevre, finansal çevre, ekonomik çevre
C) Müşteriler, çalışanlar, yöneticiler, rakipler, devlet
D) Teknolojik, politik, bilişsel ve stratejik çevre
E) Ekonomik, politik / yasal, sosyokültürel ve teknolojik çevre

Cevap : E) Ekonomik, politik / yasal, sosyokültürel ve teknolojik çevre
NOT: Dış çevre, işletmeler için genel çevre ve iş çevresi olarak ele alınabilir. Genel çevre, ekonomik, politik/yasal, sosyokültürel çevre, teknolojik çevre ve uluslararası çevre olarak gruplandırmak mümkündür. İş çevresinde ise, rakipler, müşteriler, tedarikçiler ve işgücü piyasası yer alır.

14) …………. başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla iktisadi mal veya hizmet üretmek için işletme kuran ve işletmelere ortak olan kişilere denir.
Yukarıdaki boşluğa uygun olanı seçiniz.

A) Patron
B) Lider
C) Amir
D) Müşteri
E) Girişimci

Cevap : E) Girişimci

15) Sistem dışarıdan ….. almakta ve bunları organizasyonun süreçleri içinde değiştirerek …… haline getirmektedir.
Yukarıdaki boşluğa uygun olanı seçiniz.

A) Girdiler – çıktılar
B) Emirler – yöntem
C) Değişkenler – parametreer
D) Nesneler – kavramlar
E) Kişiler – personel

Cevap : A) Girdiler – çıktılar

16) Argyris’e göre çalışanların işletme içindeki sorumluluklarının artması çalışanları …….
Yukarıdaki boşluğa uygun olanı seçiniz.

A) Olgunlaştırmaktadır
B) Yormaktadır
C) Sakinleştirmektedir
D) Etkilememektedir
E) Telaşlandırmaktadır

Cevap : A) Olgunlaştırmaktadır

17) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Neo-klasik yönetim düşüncesi özellikle alman bilim adamı Karl Marx’ın bürokrasi modeline eleştiri olarak ortaya çıkmıştır.
B) Neo-klasik yöntemin düşüncesi insandan çok teknolojik araçların geliştirilmesine önem vermiştir.
C) Neo-klasik yönetim düşüncesinde biçimsel olmayan organizasyon yapılarının analiz edilmesi sağlanmıştır.
D) Neo-klasik yönetim düşüncesi klasik yönetim düşüncesinin bütün yaklaşımlarını yıkmıştır.
E) Neo-klasik yönetim düşüncesi Birinci Dünya Savaşı öncesi dönemde özellikle Amerika Birleşik Devlerinde yapılan çalışmaların ışığında ortaya çıkmıştır.

Cevap : C) Neo-klasik yönetim düşüncesinde biçimsel olmayan organizasyon yapılarının analiz edilmesi sağlanmıştır.

18) …………… olarak adlandırılan yeni yaklaşım, ekolojik dengeye en az zarar verecek, hatta bu zararı tamamen ortadan kaldıracak alternatifler üzerine odaklanmak, taşeronlarını ve tedarikçilerini bu zihniyetle seçmek, doğa dostu ürün ve hizmeti bir pazarlama stratejisi olmaktan öteye götürmek demektir?

A) Yeşil işletmecilik
B) Örgütsel öğrenme
C) Girişimcilik
D) Kaizen
E) Ekolojik çevre

Cevap : A) Yeşil işletmecilik

19) ……… dışarıdan veya başka sistemlerden bilgi, enerji, hammadde ve malzeme alır belirli teknolojiler kullanarak işler ve dönüştürür sonra bunları çevreye veya diğer sistemlere gönderir.
Yukarıdaki boşluğa uygun olanı seçiniz.

A) Alt sistemler
B) Duğrusal sistemler
C) Üst sistemler
D) Açık sistemler
E) Kapalı sistemler

Cevap : D) Açık sistemler

Yönetim ve Organizasyon 2020 Vize Soruları

20) Aşağıdakilerden hangisi K. Ohmae’ye göre küresel ekonomik sistemin oluşumunu etkileyen faktörlerden biri sayılamaz?

A) İnsanlar, küresel düşünen ve küresel ölçekte tatmin bekleyen tüketiciler haline gelmesi
B) Yatırımlarda coğrafi sınırların ortadan kalkması
C) Sanayi devriminin etkilerinin hissedilmesi
D) Bilgi teknolojileri sayesinde zaman ve coğrafi uzaklıkların ortadan kalkması dolayısıyla yatırımların hareket serbestliği kazanması
E) İşletmeler Pazar önceliğine ve çekiciliğine göre istedikleri bölgelere yatırım yapılması

Cevap : C) Sanayi devriminin etkilerinin hissedilmesi
NOT: K. Ohmae’ye göre, küresel ekonomik sistemin oluşumunu etkileyen dört faktör bulunmaktadır:
– Küreselleşmeyi yaratan ilk faktör, yatırımlarda coğrafi sınırların ortadan kalkmasıdır.
– İkinci faktör, sanayinin küresel gelişimidir. İşletmeler, pazar önceliğine ve çekiciliğine göre istedikleri bölgelere yatırım yapmaktadırlar.
– Üçüncü faktörü oluşturan bilgi teknolojileri sayesinde zaman ve coğrafi uzaklıkların ortadan kalkması dolayısıyla yatırımların hareket serbestisi kazanmasıdır.
– Dördüncü faktör olan insanlar, küresel düşünen ve küresel ölçekte tatmin bekleyen tüketiciler hâline gelmiştir.

21) Aşağıdakilerden hangisi Deming döngüsünün içerdiği faaliyetlerden biri değildir?

A) Uygulama
B) Koordine et
C) Planla
D) Kontrol et
E) Önlem al

Cevap : B) Koordine et
NOT: Deming Döngüsü (PUKÖ Çevrimi: Planla, Uygula,Kontrol Et,Önlem Al) dört temel faaliyeti içermektedir.

22) Yukarıdaki hiyearşi şemasındaki F biriminin G birimiyle üstlerini de konuyla alakalı bildirerek iletişim kurması durumuna …….. denir.
Yukarıdaki boşluğa uygun olanı seçiniz.

A) Fayol köprüsü
B) Mintzberg bağlantısı
C) Taylor tarzı iletişim
D) Drucker ilişkisi
E) Ansoff iletişim modeli

Cevap : A) Fayol köprüsü

23) ………. İşletmenin yapısının oluşturulmasıdır. Bu yapı işletmenin ulaşmak istediği amaçları gerçekleştirebilecek nitelikte olmalıdır. Organizasyonun bölümlerini oluşturmak, çalışacak kişilerin özelliklerinin belirlenmesi, gerekli olan araç ve gereçlerin belirlenip temin edilmesi bu fonksiyon içinde ele alınır.
Yukarıdaki boşluğa uygun olanı seçiniz.

A) Örgütleme fonksiyonu
B) Planlama fonksiyonu
C) Koordinasyon fonksiyonu
D) Denetim fonksiyonu
E) Yöneltme fonksiyonu

Cevap : A) Örgütleme fonksiyonu

24) Aşağıdaki uygulamalardan hangisi Neo-klasik yönetim anlayışının sonunda ortaya çıkmıştır?

A) Kararlara katılım
B) Kişiye yönelik kontrol
C) Parça başına ücret
D) Aşağıdan yukarıya haberleşme
E) Merkezkaç yönetim

Cevap : B) Kişiye yönelik kontrol

25) Aşağıdakilerden hangisi Henri Fayol’un sınıflandırmasına göre işletmenin faaliyetlerinden biri değildir?

A) Teknik faaliyetler
B) Muhasebe faaliyetleri
C) Personel faaliyetleri
D) Ticari faaliyetler
E) Güvenlik faaliyetleri

Cevap : C) Personel faaliyetleri
NOT: Henri Fayol, işletmelerde yer alan tüm faaliyetleri 6 grupta ele almıştır. Bunlar:
– Teknik (üretim) faaliyetler,
– Ticari (alım, satım) faaliyetler,
– Finansal (sermaye bulma ve en uygun kullanım olanaklarını arama) faaliyetler
– Güvenlik (çalışanların ve işyerinin korunması) faaliyetleri
– Muhasebe (istatistik de dâhil olmak üzere) faaliyetleri
– Yönetim (planlama, organizasyon, yöneltme, koordinasyon ve kontrol) faaliyetleridir

Yönetim ve Organizasyon 2020 Vize Soruları

26) Aşağıdakilerden hangisi programlı kararın özelliklerinden biri değildir?

A) Günümüzde işletmelerin programlı kararlarının çok büyük bir kısmı bilgisayarlar kanalıyla gerçekleşmektedir
B) Programlı kararları almada geçerli olan süreçler ve seçimler standarttır.
C) Programlı kararlarda karar alıcı en önemli unsurdur
D) Rutin ve tekrarlayan türden kararlardır
E) İşletmeler programlı kararlar için özel süreçler geliştirir

Cevap : C) Programlı kararlarda karar alıcı en önemli unsurdur

27) Tepe yöneticiler işletmenin bütününü kapsayan ……….. amaçları belirler. Bu amaçlar, Pazar, inovasyon, insan kaynakları, finansal kaynaklar, fiziksel kaynaklar, verimlilik, sosyal sorumluluk ve kar gibi konuları içerir.
Yukarıdaki boşluğa uygun olanı seçiniz.

A) Operasyonel
B) Taktik
C) Yüksek
D) İdari
E) Stratejik

Cevap : E) Stratejik

28) Argyris’e göre aşağıdakilerden hangisi olgun olmayan insan davranışlarından biri değildir?

A) Pasif
B) Kısa dönemli bakış açısı sahibi
C) Sınırlı davranış gösterme
D) Üstünlük durumu
E) Bağımlı

Cevap : D) Üstünlük durumu
NOT: Olgun Olmayan İnsan Davranışları:
-Pasif
-Bağımlı
-Sınırlı Davranış Gösterme
-Yüzeysel İlgi
-Kısa Dönemli Bakış Açısı
-Astlık Durumu
-Kendine Karşı Duyarsız

29) Klasik Yönetim anlayışı ve bu anlayışı benimseyen yapılar çalışanları ……………. uygun olarak görmektedir.
Yukarıdaki boşluğa uygun olanı seçiniz.

A) Duygusal kararlı insan modeline
B) Z teoremine
C) Olgun insan modeline
D) Olgun olmayan insan modeline
E) Y teoremine

Cevap : E) Y teoremine

30) Yönetim kurulu başkanları, yönetim kurulu üyeleri, icra kurulu başkanı ve genel müdür işletmenin ………. arasında yer alır.
Yukarıdaki boşluğa uygun olanı seçiniz.

A) Alt kademe yöneticileri
B) Yönetişimcileri
C) Girişimcileri
D) Tepe yöneticileri
E) Orta kademe yöneticileri

Cevap : D) Tepe yöneticileri

31) İşletme misyonu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) İşletmenin misyonu her yıl yenilenmelidir
B) İşletmenin misyonu mümkün olduğu kadar karmaşık olmalıdır
C) İşletmenin misyonu ulaşılamaz olmalıdır
D) İşletmenin misyonu bazı kaynaklarda işletme amaçları olarak da geçmektedir
E) İşletmenin misyonları yazılı olabileceği gibi bazı işletmeler özellikle küçük işletmeler yazılı misyona sahip olmayabilir

Cevap : A) İşletmenin misyonu her yıl yenilenmelidir

32) Ustabaşılar, formenler ve grup liderleri işletmenin ….. arasında yer alırlar.
Yukarıdaki boşluğa uygun olanı seçiniz.

A) Tepe yöneticileri
B) Girişimcileri
C) Yönetişimcileri
D) Orta kademe yöneticileri
E) Alt kademe yöneticileri

Cevap : E) Alt kademe yöneticileri

33) Bölüm müdürleri, bölge müdürleri ve ürün müdürleri işletmenin ….. arasında yer alırlar.
Yukarıdaki boşluğa uygun olanı seçiniz.

A) Tepe yöneticileri
B) Orta kademe yöneticileri
C) Yönetişimcileri
D) Alt kademe yöneticileri
E) Girişimcileri

Cevap : B) Orta kademe yöneticileri

34) …….. temel amacı, çalışan verimliliğinin işin sistemli ya da bilimsel olarak incelenmesiyle arttırılmasıdır. İşin yapılış biçimine ilişkin bulunabilecek “tek bir doğru yol” üzerine odaklanılmıştır ve bu yol bulunup uygulandığında çalışanın verimliliği dolayısıyla geliri artacaktır.
Yukarıdaki boşluğa uygun olanı seçiniz.

A) İnsan odaklı yaklaşımın
B) Öngörüsel yaklaşımın
C) Bilimsel yönetim yaklaşımının
D) Karlılık odaklı yaklaşımın
E) Süreç odaklı yaklaşımın

Cevap : C) Bilimsel yönetim yaklaşımının

Yönetim ve Organizasyon 2020 Vize Soruları

Tıbbi Dokumantasyon ve Sekreterlik
Telegram Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik

Yönetim ve Organizasyon 2020 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!