auzefÇalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileriİktisatİnsan Kaynakları YönetimiİşletmeKamu YönetimiTıbbi dokümantasyon ve sekreterlikYönetim Bilişim SistemleriYönetim ve Organizasyon

Yönetim ve Organizasyon Vize 2022 Deneme Sınavı

Not : Bu deneme sınavı, vize 2020 çıkan sorulardan oluşuyor

#1. Bölüm müdürleri, bölge müdürleri ve ürün müdürleri işletmenin ..... arasında yer alırlar. Yukarıdaki boşluğa uygun olanı seçiniz.

#2. Yönetim kurulu başkanları, yönetim kurulu üyeleri, icra kurulu başkanı ve genel müdür işletmenin .......... arasında yer alır. Yukarıdaki boşluğa uygun olanı seçiniz.

#3. .................. işletmenin amaçlarına ulaşılabilmesi için kaynaklarının ne zaman, nerede, nasıl, kim tarafından kullanılıp, hangi faaliyetlerin yerine getirileceğinin belirlenmesidir. Yani maçalar ve bunlara ulaşmada kullanılabilecek yolların belirlenmesi ve seçilmesi işlemidir. Yukarıdaki boşluğa uygun olanı seçiniz.

#4. İnsanlar rasyonel süreci takip ederek karmaşık problemleri çözmek için yeterli zamana, bilgiye veya yeteneğe sahip olmadıkları için minimum yeterliliğe sahip mevcut durumu kabul ederler. Bu durum Simon’ın normatif karar alma modeline göre aşağıdakilerden hangisine örnektir?

Cevap : A) Tatmin olma
NOT: Simon’ın normatif modelinin üç temel karakteristiği
1. Sınırlı bilgi işleme,
2. Başparmak kuralı veya kestirmelerin kullanılması,
3. Tatmin olma’dır

#5. I.amaç ve hedeflerin belirlenmesi II. alternatif seçeneklerin belirlenmesi III. alternatif seçeneklerin tekrar edilmesi IV. alternatifler arasında seçim yapılması Yukarıdakilerden hangileri planlama sürecinin aşamalarındandır?

#6. Tepe yöneticiler işletmenin bütününü kapsayan ........... amaçları belirler. Bu amaçlar, Pazar, inovasyon, insan kaynakları, finansal kaynaklar, fiziksel kaynaklar, verimlilik, sosyal sorumluluk ve kar gibi konuları içerir. Yukarıdaki boşluğa uygun olanı seçiniz.

#7. Klasik Yönetim anlayışı ve bu anlayışı benimseyen yapılar çalışanları ................ uygun olarak görmektedir. Yukarıdaki boşluğa uygun olanı seçiniz.

#8. İşletme misyonu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#9. .......... İşletmenin yapısının oluşturulmasıdır. Bu yapı işletmenin ulaşmak istediği amaçları gerçekleştirebilecek nitelikte olmalıdır. Organizasyonun bölümlerini oluşturmak, çalışacak kişilerin özelliklerinin belirlenmesi, gerekli olan araç ve gereçlerin belirlenip temin edilmesi bu fonksiyon içinde ele alınır. Yukarıdaki boşluğa uygun olanı seçiniz.

#10. ............. Sistemin içinde, sistemin çalışmasını etkileyen unsurlardır. Kapalı sisteler dış çevre ile ilişkili olmadıkları için yalnızca ....... etkilenirler. Yukarıdaki boşluğa uygun olanı seçiniz.

#11. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi Neo-klasik yönetim anlayışının sonunda ortaya çıkmıştır?

#12. ......... disiplini insanların önyargılar gibi kalıplardan ve varsayımlardan kurtulmalarını sağlamaya yöneliktir. Yukarıdaki boşluğa uygun olanı seçiniz.

#13. Argyris’e göre aşağıdakilerden hangisi olgun insan davranışlarından biri değildir?

Cevap : B) Kendine duyarsız
NOT: Argyris’e göre, olgun olan ve olgun olmayan insan davranışları aşağıdaki gibi sıralanabilir:
Olgun Olmayan İnsan Davranışları:
-Pasif
-Bağımlı
-Sınırlı Davranış Gösterme
-Yüzeysel İlgi
-Kısa Dönemli Bakış Açısı
-Astlık Durumu
-Kendine Karşı Duyarsız
Olgun İnsan Davranışları:
-Aktif
-Bağımsız
-Değişik Davranışlar Gösterebilme
-Derin İlgi
-Uzun Dönemli Bakış Açısı
-Üstlük Durumu
-Kendine Duyarlı

#14. Aşağıdakilerden hangisi Kaizen yaklaşımının işletmeye kazandırdıkları arasında sayılamaz?

Cevap : A) Çalışanlar kişisel amaçlarını örgütsel amaçlarının önünde tutarlar
NOT: Toplam Kalite Yönetimi Kaizen felsefesine, yani sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi amaçlayan bir felsefeye odaklanmıştır. Kaizen, sürekli olarak küçük adımlarla, çalışanların tümünün katıldığı, küçük yatırımlara ihtiyaç duyan, özellikle yavaş gelişen ekonomilerde etkin olan bir sistemdir.
Kaizen, sayesinde:
– Kuruluşun tüm faaliyetlerinde bir canlılık meydana gelir.
– Topluluğun aynı amaç ve hedef doğrultusunda çalışması sağlanır.
– Bölümler kendi işlerini daha etkin ve verimli bir şekilde yürütür.
– Etkileşim içinde olan bölümlerin ortak sorunları en kısa yoldan ve kalıcı bir şekilde çözümlenir.
– Çalışanların bilgi ve beceri düzeyi yükselir, motivasyonu artar.
– Verimlilik ve diğer temel rekabet unsurları daha hızlı bir gelişme gösterir

#15. ............... olarak adlandırılan yeni yaklaşım, ekolojik dengeye en az zarar verecek, hatta bu zararı tamamen ortadan kaldıracak alternatifler üzerine odaklanmak, taşeronlarını ve tedarikçilerini bu zihniyetle seçmek, doğa dostu ürün ve hizmeti bir pazarlama stratejisi olmaktan öteye götürmek demektir?

#16. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#17. Aşağıdakilerden hangisi Deming döngüsünün içerdiği faaliyetlerden biri değildir?

Cevap : B) Koordine et
NOT: Deming Döngüsü (PUKÖ Çevrimi: Planla, Uygula,Kontrol Et,Önlem Al) dört temel faaliyeti içermektedir.

#18. Ustabaşılar, formenler ve grup liderleri işletmenin ..... arasında yer alırlar. Yukarıdaki boşluğa uygun olanı seçiniz.

#19. İşletmeler için genel çevrenin içinde aşağıdakilerden hangisi bulunur?

Cevap : E) Ekonomik, politik / yasal, sosyokültürel ve teknolojik çevre
NOT: Dış çevre, işletmeler için genel çevre ve iş çevresi olarak ele alınabilir. Genel çevre, ekonomik, politik/yasal, sosyokültürel çevre, teknolojik çevre ve uluslararası çevre olarak gruplandırmak mümkündür. İş çevresinde ise, rakipler, müşteriler, tedarikçiler ve işgücü piyasası yer alır.

#20. ......... dışarıdan veya başka sistemlerden bilgi, enerji, hammadde ve malzeme alır belirli teknolojiler kullanarak işler ve dönüştürür sonra bunları çevreye veya diğer sistemlere gönderir. Yukarıdaki boşluğa uygun olanı seçiniz.

#21. Argyris’e göre çalışanların işletme içindeki sorumluluklarının artması çalışanları ....... Yukarıdaki boşluğa uygun olanı seçiniz.

#22. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#23. Aşağıdakilerden hangisi entropi kavramını karşılar?

#24. Aşağıdakilerden hangisi programlı kararın özelliklerinden biri değildir?

#25. ............İşletmenin gelecekte kendini görmek istediği yerdir. İşletmenin ideal geleceğini sembolize eder. Yukarıdaki boşluğa uygun olanı seçiniz.

#26. Aşağıdakilerden hangisi Henri Fayol’un sınıflandırmasına göre işletmenin faaliyetlerinden biri değildir?

Cevap : C) Personel faaliyetleri
NOT: Henri Fayol, işletmelerde yer alan tüm faaliyetleri 6 grupta ele almıştır. Bunlar:
– Teknik (üretim) faaliyetler,
– Ticari (alım, satım) faaliyetler,
– Finansal (sermaye bulma ve en uygun kullanım olanaklarını arama) faaliyetler
– Güvenlik (çalışanların ve işyerinin korunması) faaliyetleri
– Muhasebe (istatistik de dâhil olmak üzere) faaliyetleri
– Yönetim (planlama, organizasyon, yöneltme, koordinasyon ve kontrol) faaliyetleridir

#27. ........ temel amacı, çalışan verimliliğinin işin sistemli ya da bilimsel olarak incelenmesiyle arttırılmasıdır. İşin yapılış biçimine ilişkin bulunabilecek “tek bir doğru yol” üzerine odaklanılmıştır ve bu yol bulunup uygulandığında çalışanın verimliliği dolayısıyla geliri artacaktır. Yukarıdaki boşluğa uygun olanı seçiniz.

#28. Yöneticiler, problemin ortaya çıkışı, onu yaratan unsurlar tanımlanıp tahmin edilip analiz edilebiliyorsa o problem ....... karardır. Yukarıdaki boşluğa uygun olanı seçiniz.

#29. İşletmeler için iş çevresinin içinde aşağıdakilerden hangisi bulunur?

#30. Aşağıdakilerden hangisi K. Ohmae’ye göre küresel ekonomik sistemin oluşumunu etkileyen faktörlerden biri sayılamaz?

Cevap : C) Sanayi devriminin etkilerinin hissedilmesi
NOT: K. Ohmae’ye göre, küresel ekonomik sistemin oluşumunu etkileyen dört faktör bulunmaktadır:
– Küreselleşmeyi yaratan ilk faktör, yatırımlarda coğrafi sınırların ortadan kalkmasıdır.
– İkinci faktör, sanayinin küresel gelişimidir. İşletmeler, pazar önceliğine ve çekiciliğine göre istedikleri bölgelere yatırım yapmaktadırlar.
– Üçüncü faktörü oluşturan bilgi teknolojileri sayesinde zaman ve coğrafi uzaklıkların ortadan kalkması dolayısıyla yatırımların hareket serbestisi kazanmasıdır.
– Dördüncü faktör olan insanlar, küresel düşünen ve küresel ölçekte tatmin bekleyen tüketiciler hâline gelmiştir.

#31. Sistem dışarıdan ..... almakta ve bunları organizasyonun süreçleri içinde değiştirerek ...... haline getirmektedir. Yukarıdaki boşluğa uygun olanı seçiniz.

#32. ............. başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla iktisadi mal veya hizmet üretmek için işletme kuran ve işletmelere ortak olan kişilere denir. Yukarıdaki boşluğa uygun olanı seçiniz.

#33. Argyris’e göre aşağıdakilerden hangisi olgun olmayan insan davranışlarından biri değildir?

Cevap : D) Üstünlük durumu
NOT: Olgun Olmayan İnsan Davranışları:
-Pasif
-Bağımlı
-Sınırlı Davranış Gösterme
-Yüzeysel İlgi
-Kısa Dönemli Bakış Açısı
-Astlık Durumu
-Kendine Karşı Duyarsız

#34. Yukarıdaki hiyearşi şemasındaki F biriminin G birimiyle üstlerini de konuyla alakalı bildirerek iletişim kurması durumuna ........ denir. Yukarıdaki boşluğa uygun olanı seçiniz.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Yönetim ve Organizasyon Vize 2022 Deneme Sınavı

Not : Bu deneme sınavı Yönetim ve Organizasyon Vize 2020 Sorularından oluşuyor

Yönetim ve Organizasyon Vize 2022 Deneme Sınavı

Tıbbi Dokumantasyon ve Sekreterlik
Telegram Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik

Yönetim ve Organizasyon 2020 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!