auzefÇalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileriİktisatMaliye PolitikasıSiyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

Maliye Politikası Vize Soruları -2

Maliye Politikası Vize Soruları -2

Maliye Politikası Vize Soruları -2

Maliye Politikası Vize Soruları -2

Hangisi ikincil gelir dağılımını ifade eder?

Cevap : d-Birincil gelir dağılımının maliye politikası araçları ile düzeltilmesi ile oluşan gelir dağılımıdır.

Hangisi ikiz açık kavramını açıklar?

Cevap : a-Kamu harcaması artışı ile başlayan bütçe açıklarının yanına dış ticaret açığı da eklenince ortaya çıkan olgudur.

Hangisi işsizlik sigortasının otomatik stabilizatörlük fonksiyonunun işleyişinin sonuçlarından biridir?

a-Enflasyonist dönemde işsizlik artar, işsizlik ödemeleri artar ve piyasa dengesi sağlanır
b-Enflasyon dönemlerinde artan işsizlik ödemeleri ile istihdam artar ve enflasyonist açık kapanır
c-Enflasyon dönemlerinde artan sigorta primi ödemeleri ile talep düşerken, durgunluk dönemlerinde artan işsizlik ödemeleri ile talep artar
d-Durgunluk dönemlerinde işsizlik sigortası primleri artarken, enflasyonist dönemlerde işsizlik ödemeleri artar, dalgalanmalar ödenir
e-Sigorta primi ve işsizlik ödemeleri eşanlı yapıldığı için kamu maliyesinin müdahaleci olması önlenir

Cevap : c-Enflasyon dönemlerinde artan sigorta primi ödemeleri ile talep düşerken, durgunluk dönemlerinde artan işsizlik ödemeleri ile talep artar

Hangisi kamu harcamaları çarpanına aittir?

Cevap : b-1 / 1 – c

Hangisi kamu harcamalarının otomatik istikrar sağlayıcı olarak etkinliğinin düşük olmasının temel nedenidir?

Cevap : b-Kamu harcamalarının ekonomik konjonktüre duyarlı olması

Hangisi Keynesyen ve Klasik teoriler arasındaki temel farklardandır?

a-Keynes toplam arzın önemini, Klasikler ise toplam talebin önemini vurgulamıştır
b-Keynes ekonominin tam istihdam düzeyine kendiliğinden döneceğini savunurken, Klasikler toplam talep yönetiminin gerekli olduğunu ileri sürmüştür
c-Keynes’ e göre ücretler aşağıya doğru esnek olduğundan ekonomi tam istihdama ulaşabilir
d-Keynes maliye politikası araçları olarak vergi ve harcamaları önerirken, Klasiklere göre bu araçlar ekonomik etkinlik kaybı yaratır.
e-Keynes ekonominin sadece tam istihdam düzeyinde, Klasikler ise eksik istihdam düzeyinde dengede olacağını savunmuştur

Cevap : d-Keynes maliye politikası araçları olarak vergi ve harcamaları önerirken, Klasiklere göre bu araçlar ekonomik etkinlik kaybı yaratır.

Hangisi Keynesyen yaklaşıma göre deflasyonist açığı giderme yollarındandır?

a-Vergi oranlarının yükseltilmesi

b-Kamu harcamalarının azaltılması

c-Transfer ödemelerinin azaltılması
d-Para arzının arttırılması

e-Kamu harcamalarının arttırılması

Cevap : e-Kamu harcamalarının arttırılması

Hangisi Keynesyen yaklaşımda bütçe açıklarına bağlı olarak dışlama etkisinin ortaya çıkmasının nedenidir?

Cevap : a-Bütçe açıklarının yatırımların karlılığını arttırması

Hangisi kişisel gelir verigisinin ekonomik büyümeyi sağlamada başarısını engelleyen unsurlardan biri değildir?

a-Mali anestezi

b-Artan oranlı vergi tarifesi

c-Vergi yansıması

d-Vergiden kaçınma

e-Vergi kaçırmak

Cevap : b-Artan oranlı vergi tarifesi

Maliye Politikası Vize Soruları -2

Hangisi kişisel gelir vergisinin otomatik istikrarlandırıcı olabilmesi için gereken özelliklerinden biri değildir?

a-Götürü usülün geçerli olmaması

b-Genel olması, her türlü kazanç ve iradı kapsaması

c-Artan oranlı tarifeye sahip olması
d-Verginin kaynakta kesme yöntemine göre tahsil edilmesi

e-Yükümlülerin çoğunun en düşük gelir diliminde yer alması

Cevap : e-Yükümlülerin çoğunun en düşük gelir diliminde yer alması

Hangisi kişisel gelir vergisinin otomatik stabilizatörlük fonksiyonunu yerine getirebilmesi için sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?

a-Kişisel gelir vergisinin genel olması, her çeşit gelir ve kazancı vergilendirmesi

b-Vergi tarifesinin dik artan oranlı olması
c-Verginin götürü usulle tarh edilmemesi

d-Mükelleflerin çoğunluğunun en düşük gelir dilimlerinde yer alması
e-Verginin kaynakta kesme usulüne göre tehsil edilmesi

Cevap : d-Mükelleflerin çoğunluğunun en düşük gelir dilimlerinde yer alması

Hangisi LM eğrisinde değişiklik meydana gelir?

a-Merkez Bankası’ nın tahvil satması

b-Vergi teşvikleri sağlanması

c-Vergi oranlarının düşürülmesi
d-Kamu harcamalarının arttırılması

e-Yatırım harcamalarının azaltılması

Cevap : a-Merkez Bankası’ nın tahvil satması

Hangisi LM eğrisinin özelliklerinden biridir?

a-Otonom hükümet borçları artınca sağa, azalınca sola kayar

b-Para arzı arttığında sağa, azaldığında sola kayar
c-LM eğrisi pozitif eğimlidir

d-Dikeyken para talebi faiz oranına duyarsızdır
e-LM eğrisi yatay olduğunda para politikası ile para arzının değiştirilmesi LM eğrisini etkilemez. Halk piyasadaki faiz oranı üzerinden piyasadaki bütün parayı elinde tutar

Cevap : d-Dikeyken para talebi faiz oranına duyarsızdır

Hangisi mali gelenekçiliğin benimsendiği ilkeler arasında yer almaz?

a-Devlet bütçesinin denk olması
b-Kamu harcamalarının hacimce büyük olması

c-Kamu giderlerinin dolaylı vergilerle karşılanması
d-Bütçe açıklarının uzun vadeli borçlanmalarla karşılanması

e-Bütçe açıklarının kısa vadeli borçlanmalarla karşılanmaması

Cevap : b-Kamu harcamalarının hacimce büyük olması

Hangisi maliye politikası aracı değildir?

a-Kamu harcamaları

b-Vergiler

c-Borçlanma

d-Açık piyasa işlemleri

e-Cari harcamalar

Cevap : d-Açık piyasa işlemleri

Hangisi maliye politikası araçlarından değildir?

a-İç borçlanma

b-Reel harcamalar

c-KDV

d-Gelir vergileri

e-Özelleştirme gelirleri

Cevap : c-KDV

Hangisi maliye politikasına ilişkin politik sınırlamalardan biri değildir?

a-Uygulanacak kararların meclisten çıkması nedeniyle belli bir gecikmeyle uygulanması
b-Enflasyonist dönemlerde vergilerin arttırılması

c-Politikacıların seçim dönemlerinde kamu harcalarını arttırması
d-Enflasyonist dönemlerde genişletici maliye politikası izlenmesi

e-Seçimlerden once ekonomik transferlerin arttırılması

Cevap : a-Uygulanacak kararların meclisten çıkması nedeniyle belli bir gecikmeyle uygulanması

Hangisi maliye politikasının amaçları arasındaki çatışmalardan biri değildir?

a-Enflasyonist dönemde talebi kontrol etmek için arttırılan dolaylı vergilerin, gelir dağılımını düşük gelirli kesim aleyhine bozması
b-Devletin borçlarını azaltmayı amaçlayan borç idaresinin ekonomik kalkınmayı engellemesi
c-Enflasyonist dönemde talebin kontrol edilmesyle uygulanan sıkı maliye politikasının ekonomik büyümeyi yavaşlatması
d-Deflasyonist dönemde talep arttırıcı maliye politikalarının işsizliği azaltması
e-Durgunluk döneminde açıkla finanse edilen kamu yatırım harcamalarının dışlama etkisiyle özel yatırım harcamalarını azaltması

Cevap : d-Deflasyonist dönemde talep arttırıcı maliye politikalarının işsizliği azaltması

Hangisi maliye politikasının amaçları arasındaki çatışmalardan biri değildir?

a-Enflasyonla mücadele için dolaylı vergilerin arttırılmasının, gelir dağılımını bozması
b-Borçlanmanın azaltılmasının, ekonomik büyümeyi frenlemesi
c-Deflasyonla mücadele için talep arttırıcı maliye politikasının, işsizliği azaltması
d-Enflasyonla mücadele için sıkı maliye politikasının uygulanmasının, ekonomik büyümeyi yavaşlatması
e-Durgunlukla mücadelede açık bütçe politikası ile kamu harcamalarının arttırılmasının, özel sektör yatırımlarını dışlaması

Cevap : c-Deflasyonla mücadele için talep arttırıcı maliye politikasının, işsizliği azaltması

Hangisi maliye politikasının amaçları arasındaki çatışmaya örnektir?

a-Enflasyonist dönemde talebi kontrol etmek için arttırılan dolaylı vergilerin tüketimi düşürmesi
b-Deflasyonist dönemde talebi arttırmak için düşürülen dolaylı vergilerin tüketimi arttırması
c-Enflasyonist dönemde talebin kontrol edilmesi amacıyla uygulanan sıkı maliye politikasının ekonomik büyümeyi yavaşlatması
d-Deflasyonist dönemde talep arttırıcı maliye politikalarının büyümeyi harekete geçirmesi
e-Durgunluk döneminde açıkla finanse edilen kamu yatırım harcamalarının özel yatırım harcamalarını arttırması

Cevap : c-Enflasyonist dönemde talebin kontrol edilmesi amacıyla uygulanan sıkı maliye politikasının ekonomik büyümeyi yavaşlatması

Hangisi maliye politikasının amaçlarından biri değildir?

a-Ekonomik istikrarın sağlanması

b-İktisadi kalkınmanın sağlanması

c-Gelir dağılımında adaletin sağlanması
d-Kamu harcamalarının azaltılması

e-İstihdam düzeyinin yükseltilmesi

Cevap : d-Kamu harcamalarının azaltılması

Hangisi maliye politikasının amaçlarından biri değildir?

a-İşsizliği azaltmak

b-Kamu borçlarını azaltmak

c-Gelir dağılımını düzeltmek

d-Ekonomik istikrarı sağlamak
e-Ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek

Cevap : b-Kamu borçlarını azaltmak

Maliye Politikası Vize Soruları -2

Hangisi maliye politikasının başarısını etkileyen sınırlardan biri değildir?

a-Makro ekonomik sınırlar

b-Politik sınırlar

c-İşlemsel sınırlar

d-Coğrafi sınırlar

e-Kısa dönem, uzun dönem sınırları

Cevap : d-Coğrafi sınırlar

Hangisi maliye politikasının tanımını verir?

Cevap : c-Devletin ekonomik ve sosyal amaçlarla ekonomiye müdahale etmesi

Hangisi maliye politikasının uzun dönemli amacıdır?

a-Kişi başı milli gelirin arttırılması

b-Eksik talep düzeyinin arttırılması

c-İşsizliğin azaltılması

e-Enflasyonun önlenmesi
d-Ödemeler bilançosu açığının azaltılması

Cevap : a-Kişi başı milli gelirin arttırılması

Hangisi Monetarist iktisatçıların görüşlerini yansıtır?

a-Ekonomide likidite tuzağının varlığı

b-Yatık bir LM eğrisi, dik bir IS eğrisi

c-Yatırım talebinin faiz esnekliğinin düşük olması

d-Para talebinin faiz oranına karşı esnekliğinin yüksek olması

e-Dik bir LM eğrisi, yatık bir IS eğrisi

Cevap : e-Dik bir LM eğrisi, yatık bir IS eğrisi

Hangisi otomatik düzenleyicilerden biri değildir?

a-İşsizlik primleri

b-Kendiliğinden oluşan bütçe açık ve fazlaları

c-Stok değişmeleri

d-Tarımsal destekleme alımları
e-Kurumsal ve aile tüketimi

Cevap : e-Kurumsal ve aile tüketimi

Hangisi otomatik istikrarlandırıcı olabilir?

a-Kurumlar vergisi

b-Gelir vergisi

c-Katma değer vergisi

d-Motorlu taşıtlar vergisi

e-Emlak vergisi

Cevap : b-Gelir vergisi

Hangisi otomatik istikrarlandırıcılık özelliği gösteren kamu harcamaları arasında yer alır?

a-Sübvansiyonlar

b-Emekli maaşları

c-Yatırım harcamaları

d-Personel harcamaları

e-İşsizlik sigortası ödemeleri

Cevap : e-İşsizlik sigortası ödemeleri

Hangisi otomatik stabilizatör değildir?

a-İşsizlik sigortası

b-Gider vergisi

c-Azalan oranlı vergiler

d-Tarım sektörü mali yardımları

e-Gelir vergisi

Cevap : c-Azalan oranlı vergiler

Hangisi otomatik stabilizatörlerden biri değildir?

a-Artan oranlı gelir vergisi

b-İşsizlik tazminatı programları

c-Tarımsal destek programları

d-Kurumlar vergisi
e-Sanayi destekli programları

Cevap : d-Kurumlar vergisi

Hangisi pareto optimal kaynak dağılımıdır?

Cevap : a-Bir bireyin durumunun kötüleşmeden diğer bireyin durumunun iyileştirilememesi

Hangisi Phillips Eğrisi’ nde gösterilen 2 değişkendir?

Cevap : a-Enflasyon – İşsizlik oranı

Hangisi politika karması olarak uygulanmaz?

a-Daraltıcı maliye politikası – Gevşek para politikası

b-Genişletici maliye politikası – Sıkı para politikası
c-Sıkı para politikası – Genişletici maliye politikası

d-Gevşek para politikası – Daraltıcı maliye politikası
e-Gevşek para politikası – Genişletici maliye politikası

Cevap : e-Gevşek para politikası – Genişletici maliye politikası

Maliye Politikası Vize Soruları -2

Hangisi Rawlsçu toplumsal refah fonksiyonu için söylenemez?

a-Gelecek belirsizliklerle doludur

b-Gelir eşitsizliğini en aza indirmek gerekli değildir
c-Gelir dağılımı etik bir sorundur

e-Bireylerin refahları arasında hiçbir değişim oranı yoktur
d-Toplumdaki en kötü durumdaki bireyin durumu iyileşmediği sürece toplumsal refah artmaz

Cevap : b-Gelir eşitsizliğini en aza indirmek gerekli değildir

Hangisi stagflasyon başlangıç tarihidir?

Cevap : a-1973 yılındaki Petrol Krizi

I-İşçi gelirlerindeki artışın maliyet enflasyonuna neden olması

II-Enflasyonun tüketim hacmini genişleterek efektif talep seviyesini yükseltmesi
III-Devletin cari ve yatırım harcamalarını azaltması

IV-Ülkeye gelen turist sayısının azaltması
-Hangisi toplam talep fazlasına neden olmaz?

Cevap : a-Yalnız III

I-Devletin cari ve yatırım harcamaları açıkla finanse etmesi

II-Kredi politikasından kaynaklanan parasal şişkinlik

III-Ülkeye daha fazla turist gelmesi

IV-Dış ticaret haddinin ülke aleyhine dönmesi
-Hangisi toplam talep fazlasına neden olur?

Cevap : d-I, II ve III

Hangisi vergi çarpanına aittir?

Cevap : b-(-)c / 1 – C

Hangisi vergilemede adaletin sağlanmasına yönelik doğru politika değildir?

a-Kamu hizmetlerinden eşit fayda sağlayanların eşit vergi ödemesi

c-Faklı durumda olanların farklı vergi ödemesi
b-Aynı durumda olanların aynı vergi ödemesi
d-Yükümlülerin vergi dolayısıyla katlandığı fedakarlığın vergi sonrası eşitlenmesi

e-Ödeme gücüne göre vergilemenin sağlanması

Cevap : a-Kamu hizmetlerinden eşit fayda sağlayanların eşit vergi ödemesi

Hangisinde deflasyon ortaya çıkar?

Cevap : d-Fiyatlar genel düzeyi gerilediğinde

Hangisinde deflasyonla mücadelede iç borçlanmanın öncelik sıralaması verilmiştir?

Cevap : a-Bankalar – Merkez Bankası – Kurumsal yatırımcılar

Hangisinde enflasyon ortaya çıkar?

Cevap : b-Toplam talep toplam arzdan büyük olduğunda

Hangisinde enflasyonla mücadele çerçevesinde yapılacak kesinti en az düzeyde tepki yaratır?

a-Sosyal harcamalar

b-Cari harcamalar

c-Transfer harcamaları

d-Kalkınma harcamaları

e-Yatırım harcamaları

Cevap : a-Sosyal harcamalar

Hangisinde enflasyonla mücadelede iç borçlanmanın öncelik sıralaması verilmiştir?

Cevap : a-Gerçek kişiler – Firmalar – Kurumsal yatırımcılar

Hangisinde hem para hem maliye politikası etkilidir?

Cevap : c-Spekülasyon güdüsü ile para talebinin faiz esnekliğinin 1 ile 0 arasında olması durumunda

Hangisinde kamu harcaması çarpanı daha büyük değer alacaktır?

a-Ekonominin dışa açılması durumunda

b-Marjinal tüketim eğrisinin büyük olması durumunda
c-Marjinal tasarruf eğrisinin büyük olması durumunda
d-Yatırımların faize duyarlılığının sonsuz olması durumunda

e-Vergilerin gelire bağlı olması durumunda

Cevap : d-Yatırımların faize duyarlılığının sonsuz olması durumunda

Hangisinde maliye politikasının etkinliği en büyüktür?

Cevap : a-Keynesyen yaklaşım

Hangisinde para politikası daha etkin olacaktır?

a-Dışlama etkisinin olmaması durumunda
b-Likidite tuzağı durumunda

c-Yatırım talebinin faiz esnekliğinin yüksek olması durumunda

d-LM eğrisinin yatay eksene paralel olması durumunda e-IS eğrisinin dik olması durumunda

Cevap : c-Yatırım talebinin faiz esnekliğinin yüksek olması durumunda

Hangisinde para ve maliye politikaları birlikte etkindir?

a-Spekülatif para talebi faiz esnekliği sonsuz iken

b-Yatırım talebi faiz esnekliği 1 iken

c-Yatırım talebi faiz esnekliği 0 iken
d-Spekülatif para talebi faiz esnekliği 1 ile 0 arasında iken

e-Spekülatif para talebi faiz esnekliği 0 iken

Cevap : d-Spekülatif para talebi faiz esnekliği 1 ile 0 arasında iken

Maliye Politikası Vize Soruları -2

Hangisinde stagflasyon ortaya çıkar?

a-Durgunluk ve enflasyon eşanlı olarak gerçekleştiğinde

b-Toplam talep toplam arza eşit olduğunda
c-Toplam talep toplam arzdan büyük olduğunda

d-Toplam talep toplam arzdan küçük olduğunda

e-Enflasyon gerilediğinde

Cevap : a-Durgunluk ve enflasyon eşanlı olarak gerçekleştiğinde

Hangisinin otomatik stabilizatör olarak etkisi diğerlerinden daha fazladır?

Cevap : a-Kişisel gelir vergisi b-Kurumlar vergisi c-Tüketim vergisi d-Servet vergisi e-Baş vergisi

IS – LM analizinde hangisi bir ekonomide fiyatlar genel düzeyinin artması sonucu olacaktır?

Cevap : c-LM eğrisi sola kayar

IS – LM analizine göre hangi durumda dışlama etkisi olmayacaktır?

Cevap : b-Kamu harcamalarının yanı sıra para arzının da arttırılması

IS – LM eğrilerinin kesiştiği noktayla ilgili hangisi doğrudur?

a-Mal piyasası dengededir

b-Para piyasası dengededir

c-Tahvil piyasası dengededir

d-Para ve tahvil piyasası dengededir
e-Mal, para ve tahvil piyasası dengededir

Cevap : e-Mal, para ve tahvil piyasası dengededir

IS – LM eğrisine göre dışlama etkisi nasıldır?

Cevap : a-LM eğrisi dikeyken dışlama etkisi olur. Maliye politikasının gelir üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Faize karşı duyarsız

IS eğrisi için hangisi doğrudur?

a-IS eğrisi para arzı ve milli gelir arasındaki ilişkiyi göstermektedir
b-IS eğrisi milli gelir düzeyini belirler

c-Para arzı azalırsa IS eğrisi sola kayar

d-IS eğrisi pozitif eğimlidir

e-Kamu harcamaları artarsa IS eğrisi sağa kayar

Cevap : e-Kamu harcamaları artarsa IS eğrisi sağa kayar

İşsizlik sigortası ile ilgili hangisi doğrudur?

a-Sigorta primleri ekonominin refah ve durgunluk dönemlerinde azalır
b-Ekonominin refah döneminde toplam talebi arttırıcı rol oynar
c-Ekonominin durgunluk döneminde toplam talebi düşürücü etki yapar
d-Sigorta primleri ekonominin refah ve durgunluk dönemlerinde değişmez

e-Bir otomatik istikrarlandırıcı görevi görür

Cevap : e-Bir otomatik istikrarlandırıcı görevi görür

Kamu harcamaları hangi şekillerde sınıflandırılır?

Cevap : a-İdari sınıflandırma – Fonksiyonel sınıflandırma – Ekonomik sınıflandırma

Kamu harcamalarında meydana gelen bir değişikliğin milli gelirde kendisi kadar bir artış yaratabilmesi için ne ile finanse edilir?

Cevap : e-Ticari Bankalardan borçlanma

Kamu harcamalarındaki bir artışın, kişi ve firmalardan borçlanma yoluyla finanse edilmesi durumunda, faiz oranındaki yükselme sonucu özel yatırım harcamalarının azalması nedeniyle milli gelir genişlemesini azaltan etki hangisidir?

Cevap : d-Dışlama etkisi

Kamu harcamalarının gelir dağılımı üzerindeki etkilerini değerlendirebilmek için hangisi kullanılır?

Cevap : d-Gini katsayısı

Kamu harcamalarının otomatik istikrar sağlayıcı olma özelliğinin vergilerden daha düşük olmasının temel nedeni hangidir?

Cevap : a-Kamu harcamalarının gelir düzeyine duyarlılığının az olması

Kamunun müdahaleci politikaları sonucu ortaya çıkan gelir dağılımı hangisidir?

Cevap : a-İkincil gelir dağılımı

Kamusal seçiş teorisine göre devletin maliye ile ilgili anayasal hükümler neden gereklidir?

Cevap : a-Devletin ekonomiye müdahalesi, yasal çerçevede önlenmiş olur

Kapalı bir ekonomide LM eğrisinin yatay eksene paralel olduğu kısımda gelir düzeyini sadece maliye politikası yoluyla arttırabilmenin nedeni hangisidir?

Cevap : a-Spekülasyon güdüsüyle para talebi faiz esnekliğinin sonsuz olması

Kapalı bir ekonomide spekülasyon güdüsüyle para talebi faiz esnekliğinin sonsuz olduğu durumda, gelir düzeyini arttırmak için izlenecek maliye politikası hangisidir?

Cevap : c-Kamu harcamalarının arttırılması

Kaynaklarına gore enflasyon çeşitleri nelerdir?

Cevap : a-Talep enflasyonu – Maliyet enflasyonu – Fiyat enflasyonu

169-Keynes ekonominin durgunluktan çıkması ve tam istihdam düzeyinin sağlanabilmesi için hangisini tercih etmiştir?

Cevap : d-Genişletici maliye politikası

Keynes ve Keynes sonrası iktisatçılara göre, eksik istihdamın bir yönünü teşkil eden işsizlik ile bir bakıma sonucu sayılabilecek olan gelir seviyesindeki düşüklüğün en önemli nedeni hangisidir?

Cevap : a-Efektif talep eksikliği

Keynes’ e göre ekonominin istihdam düzeyini belirleyen en önemli unsur hangisidir?

Cevap : d-Toplam talep düzeyi

Keynesyen ekole göre hangisi doğrudur?

a-Toplam çıktı düzeyini belirleyen en önemli değişken efektiftaleptir .
b-Toplam arzdaki değişimler toplam harcamaları etkilemez

c-Toplam talepteki değişimler milli geliri etkiler
d-Efektif talepteki değişimin toplam çıktı üzerinde etkisi yoktur.

e-Her arz kendi talebiniyaratır

Cevap : a-Toplam çıktı düzeyini belirleyen en önemli değişken efektiftaleptir .

Keynesyen görüşe göre durgunluk döneminde devlet nasıl bir politika izlenmelidir?

Cevap : c-Kamu harcamaları arttırılmalıdır.

Maliye Politikası Vize Soruları -2

Keynesyen görüşe göre para politikası ne yönde kullanılabilir?

Cevap : a-Maliye politikasına destek olmak

Keynesyen iktisatçılara göre dışlama etkisi hangisinde ortaya çıkabilir?

a-Sıkı para politikası ve faiz oranlarının arttırılması

b-Tüketimin azaltılması

c-Para arzının arttırılması
d-Toplam talebin azalması

e-Faiz oranlarının düşürülmesi

Cevap : a-Sıkı para politikası ve faiz oranlarının arttırılması

Klasik iktisatçılara göre ekonomide meydana gelen geçici bir dengesizlik durumunda hangisi daha etkilidir?

Cevap : b-Para politikası

Konjonktürel dalgalanmalara müdahale zorunluluğu kararı ile istikrar politikalarının yasallaşması arasında geçen süredeki gecikme hangisidir?

Cevap : b-Otomatik istikrar sağlamaya ilişkin gecikme

Konjonktürel dalgalanmalarla mücadelede önlemlerinin alınması ile önlemlerin ekonomi üzerinde etkili olması
arasında geçen süreye ne ad verilir?

Cevap : c-Tepki gecikmesi

Likidite tuzağı durumunda hangi politika etkindir?

Cevap : a-Para politikası

180-LM eğrisine ilişkin hangisi doğrudur?
a-LM eğrisi milli gelir düzeyini belirler
b-Kamu harcaması artarsa LM eğrisi sağa kayar

c-Çarpan değeri büyüdükçe LM eğrisinin eğimi azalır

d-Faiz oranı artarsa LM eğrisi sola kayar

e-Para arzı azalırsa LM eğrisi sola kayar

Cevap : -Para arzı azalırsa LM eğrisi sola kayar

Mal ve hizmet alanına yönelen kamu harcamalarının transfer harcamalarına göre milli gelir üzerinde daha çok etkili olmasının nedeni hangisidir?

Cevap : d-Transfer harcamalarından miktar olarak daha az olması

Mali araçların yalnızca etkileri ve gördükleri vazife ile değerlendirilmesi ilkesi hangisinin kapsamında yer alır?

Cevap : a-Fonksiyonel maliye

Mali kurallar ile hangisi amaçlanmaz?

a-Mali disiplini sağlamak

b-Maliye politikasın sürdürülebilirliğini arttırmak
c-Hükümetin iktidarda kalma süresini arttırmak

d-Ekonomik istikrarı korumak

e-Kamu çıkarını korumak

Cevap : c-Hükümetin iktidarda kalma süresini arttırmak

Maliye politikası ne zaman doğmuştur?

Cevap : e-1929 Büyük Buhran döneminde

Maliye politikasının amaçları nelerdir?

Cevap : a-Ekonomik istikrarı sağlamak – Gelir dağılımında adaleti sağlamak – Ekonomik büyüme ve gelişmeyi sağlamak

Maliye politikasının amaçlarından biri olan ekonomik istikrar alanını kapsayan faktörler hangisidir?

Cevap : a-Fiyat istikrarı – İstihdam

Maliye politikasının amaçlarından biri olan ekonomik istikrar hangisini kapsamaktadır?

Cevap : a-Fiyat istikrarı ve Tam istihdam

Maliye politikasının amaçlarıyla ilgili olarak hangisi yanlıştır?

a-Maliye politikasının ekonomik amaçlarından biri makro ekonomik istikrardır
b-Maliye politikasının ekonomik amaçlarından biri büyüme ve kalkınmadır
c-Maliye politikasının ekonomik amaçlarından biri fiyat istikrarıdır
d-Maliye politikasının ekonomik amaçlarından biri aşırı istihdamdır.
e-Maliye politikasının sosyal amacı; gelir dağılımında adalettir

Cevap : d-Maliye politikasının ekonomik amaçlarından biri aşırı istihdamdır.

Maliye politikasının araçları nelerdir?

Cevap : a-Kamu harcamaları – Vergiler – Borçlanma

Maliye politikasının etkilerini ölçmede kullanılan bütçe açığı ya da fazlası kavramına yöneltilen en önemli eleştiri hangisidir?

Cevap : a-Ekonomik faaliyet düzeyindeki değişmelerden etkilenmesi

Maliye politikasının etkinliği açısından hangisi doğrudur?

a-Yatırımların fazi esnekliği ne kadar büyükse maliye politikası o kadar çok etkindir
b-Yatırımların faiz esnekliği ne kadar büyükse maliye politikası o kadar az etkindir.
c-Yatırımların faiz esnekliği para talebinin faiz esnekliğinden ne kadar büyükse, maliye politikası o kadar çok etkindir
d-IS eğrisi ne kadar dikse maliye politikası o kadar az etkin

e-LM eğrisi ne kadar yatıksa maliye politikası o kadar az etkindir

Cevap : b-Yatırımların faiz esnekliği ne kadar büyükse maliye politikası o kadar az etkindir.

Maliye politikasının kurumsal çatısını kuran iktisatçı hangisidir?

Cevap : c-Lerner

Maliye politikasının zamanlamaya ilişkin etkinliğini sınırlandıran temel sorun hangisidir?

a-Bütçe denkliğinin ne zaman sağlanacağının belirlenememesi
b-Dış şokların ne zaman meydana geleceğinin tahmin edilememesi
c-Maliye politikasına ilişkin kararların politik düşünceden etkilenmesi
d-Ekonomideki konjonktürün anında ve doğru olarak tahmin edilememesi
e-Ekonominin yapısından doğan sınırlamaların mevcut olması

Cevap : d-Ekonomideki konjonktürün anında ve doğru olarak tahmin edilememesi

Maliyet enflasyonuyla ilgili olarak hangisi yanlıştır?

a-Arz enflasyonu ile aynı anlamdadır
b-Kamu harcamalarındaki artıştan kaynaklanabilir.

c-Ücretlerdeki artıştan kaynaklanabilir

d-Kredi faizlerindeki artıştan kaynaklanabilir

e-Vergilerdeki artıştan kaynaklanabilir

Cevap : b-Kamu harcamalarındaki artıştan kaynaklanabilir.

Maliye Politikası Vize Soruları -2

Marjinal tüketim eğilimi 0,50 olan bir toplumda meydana gelecek 100 birimlik transfer harcamasının milli gelir üzerindeki etkisi ne kadardır?

Cevap : a-100 birim
Çözüm: (Çarpan katsayısı: c / 1 – c) = (0,50 / 1 – 0,50) = (0,50 / 050) = (Çarpan katsayısı: 1) (Milli gelir: Çarpan katsayısı x Transfer harcaması) = (1 x 100 birim) = 100 birim

Marjinal tüketim eğiliminin 0,80 olduğu bir ekonomide, devletin cari ve yatırım harcamalarında 100 birimlik artış, o dönemde milli geliri ne kadar arttırır?

Cevap : a-500 birim
Çözüm: (Çarpan katsayısı: 1 / 1 – c) = (1 / 1 – 0,80) = (1 / 0,20) = (Çarpan katsayısı: 5)
(Milli gelir: Çarpan katsayısı x Cari ve yatırım harcamaları) = (5 x 100 birim) = 500 birim

Milli gelirde kamu harcamalarındaki artış miktarından daha fazla artış yaratan faktöre ne ad verilir?

Cevap : d-Çarpan etkisi

198-“Modern devlet müdahalecidir, güçlü ulus devlet olma özelliğine parallel olarak devlet ekonomiye konjonktürün gerektiği müdahaleyi yapabilmek için mali araçlarına sahiptir.” Bu görüşü savunan yaklaşım hangisidir?

Cevap : a-Modern Yaklaşım (Keynes ve Müdahaleci Devlet)

Modern devletin ortaya çıkışı ne zaman olmuştur?

Cevap : a-16. yüzyıl

Monetaristler hangi koşullarda para politikasının etkinliğini kabul ederler?

Cevap : a-Spekülasyon güdüsüyle para talebinin faiz esnekliğinin 0’ a yaklaşacağını ve denge gelir düzeyinin arttırılmasında para politikasının etkili olacağını ileri sürerler.

Maliye Politikası Vize Soruları -2

Auzef İktisat siyaset bilimi ve kamu yönetimi, Maliye Politikası Vize
Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi siyaset bilimi ve kamu yönetimi facebook

Maliye Politikası Vize Soruları -2

Editor

Editör

error: Content is protected !!