auzefÇalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileriİktisatMaliye PolitikasıSiyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

Maliye Politikası Vize Soruları -3

Maliye Politikası Vize Soruları -3

Maliye Politikası Vize Soruları -3

Maliye Politikası Vize Soruları -3

Monetaristlere göre ekonomik istikrarsızlık döneminde para arzı hangisine bağlı olarak arttırılmalıdır?

Cevap : e-Ekonominin büyüme oranına

Mundell – Fleming modelinde sermaye hareketliliğinin varlığında kısa dönem faiz oranlarının artması sonucu hangisi meydana gelir?

a-Yerli para değer kaybeder ve toplam talep değişmez

b-Yerli para değer kaybeder ve toplam talep artar
c-Yerli para değerlenir ve toplam talep düşer

d-Yerli para değerlenir ve toplam talep artar.
e-Yerli para değişmez ve toplam talep artar

Cevap : d-Yerli para değerlenir ve toplam talep artar.

Mundell – Fleming modeline göre dışa açık ekonomide dalgalı döviz kuru rejiminde kamu harcamalarının artışı ile hangisi gerçekleşir?

a-Döviz kuru ve milli gelir düzeyi değişmez

b-Döviz kuru artarken milli gelir düzeyi düşer
c-Döviz kuru ve milli gelir düzeyi artar

d-Döviz kuru artarken milli gelir düzeyi değişmez
e-Döviz kuru değişmezken milli gelir düzeyi artar

Cevap : a-Döviz kuru ve milli gelir düzeyi değişmez

Mücadeleci devlet kavramı hangi yıllarda ortaya atılan bir kavramdır?

Cevap : a-1930’ lu yıllar

Otomatik istikrarlandırıcılarla ilgili olarak hangisi doğrudur?

a-Gelişmiş ve gelişmekte olan bütün ekonomilerde tam etkindir

b-Gelişmiş ekonomilerde daha etkindir.
c-Gelişmekte olan ekonomilerde daha etkindir

d-Her türlü vergi yapısında geçerlidir
e-Gelir düzeyi ve kayıt dışılık oranı arttıkça etkinliği de artar

Cevap : b-Gelişmiş ekonomilerde daha etkindir.

Özellikle 1930’ lu yıllarda ekonomide hüküm süren buhran süresince maliye politikası yoluyla hangisi sağlanmaya çalışılmıştır?

Cevap : e-İşsizlik seviyesinin düşürülmesi

Para talebinin faize karşı duyarsız olduğu duruma dayanarak IS ve LM eğrileri ile ilgili hangisi doğrudur?

Cevap : d-IS eğrisi yataydır

Pareto optimal kaynak dağılımının varsayımları nelerdir?

Cevap :  a-Toplumsal refah, bireysel refahtan türer – Fayda, sayısal olarak ölçülemez
-Bireyin refahının değerlendirilmesi, yalnızca o bireye aittir

Phillips eğrisi hangi istikrarsızlıklar çerçevesinde türetilmiştir?

Cevap : a-Stagflasyon

Phillips eğrisi neyi gösterir?

Cevap : a-Enflasyon ve işsizlik

Phillips eğrisinin tanımı hangisidir?

Cevap : a-İşsizlik ve enflasyon arasındaki ilişkiyi gösteren eğridir

Planlanan harcamaların gelire eşit olduğu faiz oranı ve çıktı düzeyi bileşimlerini gösteren eğriye ne ad verilir?

Cevap : b-IS eğrisi

Politika karması hangi durumda kullanılan bir politika aracıdır?

Cevap : c-Stagflasyon

Politika karması içinde kamu harcamaları daraltılırken hangisi yapılamaz?

a-Para arzının azaltılması

b-Vergilerin arttırılması

c-Reeskont oranının düşürülmesi

d-Gecelik faiz oranının indirilmesi
e-Zorunlu karşılık oranının düşürülmesi

Cevap : a-Para arzının azaltılması

Sabit döviz kuru rejiminde, hangisinin geçerli olduğu durumda milli gelir üzerinde daha fazla etkili olabilmek mümkündür?

Cevap : e-Sermaye hareketlerinin olduğu bir durumda maliye politikasının uygulanması

Serbest döviz kuru ve tam sermaye hareketliliği geçerli olan bir iktisadi sistemde; genişletici bir maliye politikası izlenmesi sonucunda hangisi ortaya çıkar?

Cevap : e-Milli gelir değişmez

Spekülasyon güdüsüyle para talebi faiz esnekliğinin sonsuz, yani LM eğrisinin yatay eksene paralel olduğu bir durumda gelir düzeyini arttırmak için hangisini uygulanmalıdır?

Cevap : a-Maliye politikası

Stagflasyon ortamında yapısal işsizliğin azalmasının sebebi nedir?

Cevap : a-Enflasyonun artması

Stagflasyonla ilgili olarak hangisi yanlıştır?

a-İlk defa 1929 Büyük Buhranı ile birlikte ortaya çıkmıştır.

b-İlk defa 1974 1. Petrol Şoku ile birlikte ortaya çıkmıştır
c-Durgunlukla birlikte enflasyonun olduğu durumdur

d-İşsizlikle birlikte enflasyonun olduğu durumdur
e-Stagflasyonda politika karması uygulanır

Cevap : a-İlk defa 1929 Büyük Buhranı ile birlikte ortaya çıkmıştır.

Stagflasyonun ortaya çıkış tarihi hangisidir?

Cevap : c-1970

Talep enflasyonuyla ilgili olarak hangisi yanlıştır?

a-Kamu harcamalarındaki artıştan kaynaklanabilir

d-İhracattaki artıştan kaynaklanır

b-Özel tüketim harcamalarındaki artıştan kaynaklanabilir

c-Özel yatırım harcamalarındaki artıştan kaynaklanabilir.

e-İthalattaki artıştan kaynaklanır

Cevap : e-İthalattaki artıştan kaynaklanır

Tam istihdamın sağlanması için efektif talebi önemli gören görüş hangisidir?

Cevap : a-Keynesyen

Tasarrufları kısıtlayıcı etkisi en fazla olan vergi türü hangisidir?

Cevap : d-Servet vergisi

Toplam kamu gelirleri ile yatırım dışındaki kamu giderleri arasındaki fark hangisidir?

Cevap : c-Kamu tasarrufu

Toplam talep eğrisinin tüketildiği model hangisidir?

Cevap : a-IS-LM modeli

Maliye Politikası Vize Soruları -3

Toplam talep toplam arzdan büyükse ne olur?

Cevap : a-Talep Enflasyonu

Türkiye’ de 1994 ve 2001 krizlerinin ekonomik olumsuzluklarını gidermek için hangi politika uygulanmıştır?

Cevap : a-Şok Maliye Politikası

Uygulanan maliye politikasının gelir dağılımı üzerindeki etkisi hangisiyle ölçülmektedir?

Cevap : d-Gini katsayısı

Vergi esnekliğinin çok yüksek olması durumunda genişleme döneminde aşırı düzeyde artan vergilerin, genişlemeyi olumsuz etkileyerek ekonominin tam istihdam düzeyine gelmesini engellemesine ne ad verilir?

Cevap : b-Mali sürüklenme

Vergi sisteminin otomatik istikrara sahip olması gereken özelliklerin başında hangisi gelir?

Cevap : a-Esnek bir vergi sisteminin olması

Vergilerin konjonktürel dalgalanmalarının etkilerini hafifletebilmesi açısından önemli olan ve vergi gelirlerindeki nispi değişikliğin milli gelirdeki nispi değişikliğe oranlanmasıyla bulunan kavramane ad verilir?

Cevap : e-Verginin gelir esnekliği

Vergilerin otomatik istikrarlandırıcılık işlevini görebilmesi için hangisinin geçerli olması gerekir?

Cevap : b-Gelire bağlı, esnek bir vergi sisteminin olması

Vergilerin otonom olduğu kapalı bir ekonomide marjinal tüketim eğilimi 0,75 ise kamu yatırım harcamalarında yapılacak 20.000 TL’ lik artış, milli gelir denge düzeyini nasıl etkiler?

Cevap : e-80.000 TL arttırır
Çözüm: (Otonom yatırım çarpanı: 1 / 1 – c) = (1 / 1 – 0,75) = (1 / 0,25) = (Çarpan katsayısı: 4) (Milli gelir: Çarpan katsayısı x Kamu harcamaları) = (4 x 20.000 TL) = 80.000 TL

Vergilerin otonom olduğu kapalı ekonomide marjinal tüketim eğilimi 0,80 ise transfer harcamalarında yapılacak 50 milyon TL’ lik bir artış, milli gelir denge düzeyini ne kadar ve ne şekilde değiştirir?

Cevap : d-250 milyon TL artırır.
Çözüm: (Otonom yatırım çarpanı: 1 / 1 – c) = (1 / 1 – 0,80) = (1 / 0,20) = (Çarpan katsayısı: 5) (Milli gelir: Çarpan katsayısı x Transfer harcamaları) = (5 x 50 milyon TL) = 250 milyon TL

Yatırım talebinin faiz esnekliğinin 0 olması durumunda, milli gelir düzeyini arttırabilmek için hangi politika uygulanmalıdır?

Cevap : e-Kamu harcamalarının arttırılması

Yatırımların faiz esnekliği yüksekse, para politikasının milli gelir düzeyi üzerindeki etkisi açısından hangisi doğrudur?

a-Para arzı artışı para talebini düşürerek faiz oranını arttırır ve para politikası etkinleşir
b-Para arzı artışı dışlama etkisi yaratır ve milli gelir düzeyi azalır
c-Para arzının artması faiz oranını düşürür ve milli gelir düzeyi yükselir.
d-Para arzının artması faiz oranını etkilemez ve milli gelir düzeyi değişmez
e-Para arzı artışı para talebini arttırır ve faiz oranı düşerek para politikasının etkinliği kaybolu

Cevap : c-Para arzının artması faiz oranını düşürür ve milli gelir düzeyi yükselir.

Auzef İktisat siyaset bilimi ve kamu yönetimi, Maliye Politikası Vize
Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi siyaset bilimi ve kamu yönetimi facebook

Maliye Politikası Vize Soruları -2

Editor

Editör

error: Content is protected !!