auzefİş Hijyeniiş sağlığı ve güvenliği

İş Hijyeni 2021 Final Deneme Sınavı -4

İş Hijyeni 2021 Final Deneme Sınavı -4

#1. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirmesinde dikkat edilecek hususlardan birisi değildir?

Lolonolo Sizi Düşünür

#2. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi ‘4857 Sayılı Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik’ kapsamında değildir?

#3. Aşağıda verilen işin yapısına uygun postürlerle ilgili sırasıyla verilen birinci ve ikinci tercihlerden yanlış olanı seçiniz.

#4. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi işyerinin daha sağlıklı ve güvenli olması için alınması gereken önlemler kapsamında değildir?

#5. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi İşyerleri ve İş Donanımları İçin Özel Gerekler’ kapsamında doğru değildir?

#6. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi işverenin hazırlaması gereken"Patlamadan Korunma Dokümanı"nda yazılı olması gereken hususlardan birisi değildir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi antropometrik tasarımdaki iç ve dış ölçülerle ilgili olarak doğru değildir?

#8. Aşağıda çalışma duruşlarının düzenlenmesi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

#9. 1.Bacaklardaki statik yük azaltılmış olur, 2.Enerji tüketimi azalır, 3.Kan dolaşımına daha az ihtiyaç olur. Yukarıda verilen bilgilerden hangisi/hangileri oturma konumunun ayakta çalışmaya kıyasla avantajları arasındadır?

#10. Aşağıda çalışma duruşlarının düzenlenmesi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

#11. Aşağıdaki verilen seçeneklerden hangisi ergonomide çalışma yeri düzenleme uygulamalarıyla ilgili doğru değildir?

#12. Endüstriyel renk kodları ile ilgili verilen eşleştirmelereden hangisi yanlıştır?

#13. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi işverenin atlamaların ölenmesi ve atlamadan korunma kapsamındaki yükümlülüklerinden değildir?

#14. Tehlikelerin bölgelere sınıflandırması ile ilgili aşağıda verilen seçeneklerden yanlış olanı işaretleyiniz.

#15. 1.Bölge-Bölge 21:Kategori 1 veya 2 Donanım 2.Bölge 0-Bölge 20:Kategori 2 Donanım 3.Bölge 2-Bölge 22:Kategori 1,2 veya 3 Donanım Yukarıda verilen maddelerden hangisi/hangileri ‘Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelik’te belirtilen kategorilere uygundur?

#16. Aşağıda verilen tanımlamalardan hangisi ‘patlayıcı ortam’ı tam anlamıyla ifade etmektedir?

#17. Aşağıda verilenlerden hangisi görsel konfor, adınlatma ve renk uyumu ile ilgili olarak doğru değildir?

#18. Aşağıda ççalışma duruşlarının düzenlenmesi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

#19. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi patlamadan korunma önlemleri kapsamında yer almaz?

#20. Aşağıda alışma duruşlarının düzenlenmesi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design


İş Hijyeni 2021 Final Deneme Sınavı -4

İş Hijyeni 2021 Final Deneme Sınavı -4

Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi ‘4857 Sayılı Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik’ kapsamında değildir?

a) Uluslararası antlaşmaların kapsamında bulunan taşıma araçlarının kullanılması,
b) Tedavi için ayrılan yerler ile tıbbi tedavi uygulanması
c) Patlayıcı maddeler ile kimyasal kararsız maddelerin üretimi, işlemlerden geçmesi, kullanımı, depolanması ve nakli,
d) Sondaj yöntemi ile maden çıkarma işleri ve yeraltı ve yerüstü maden çıkarma işleri,
e) Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (90/396/AT) dahilinde yer alan cihazların kullanılması.

Cevap : a) Uluslararası antlaşmaların kapsamında bulunan taşıma araçlarının kullanılması,

Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi işverenin atlamaların ölenmesi ve atlamadan korunma kapsamındaki yükümlülüklerinden değildir?

a) Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek,
b) İşçilerin sağlığı ve güvenliklerini sağlayacak biçimde patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemleri almak
c) Bu önlemleri, gerektiğinde patlamanın yayılmasını önleyecek tedbirler ile beraber alınması,
d) Patlamaların önlenmesi ve patlamadan korunmayı sağlamak için belirtilen temel ilkelere ve öncelik sırasının esnetilmesi,
e) Yapılan işlemlerin doğasına uygun olan teknik ve organizasyonel önlemler almak

Cevap : d) Patlamaların önlenmesi ve patlamadan korunmayı sağlamak için belirtilen temel ilkelere ve öncelik sırasının esnetilmesi,

Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirmesinde dikkat edilecek hususlardan birisi değildir?

a) Patlayıcı ortam oluşma olasılığı ve kalıcılığını belirlemek,
b) Statik elektrik dahil olmak üzere tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hale gelme ihtimallerini tespit etmek,
c) İşyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, süreçler ve birbirleriyle etkileşimlerini incelemek,
d) Olabilecek patlamanın etkisinin büyüklüğünü ölçmek,
e) Yalnızca geçmişte patlama olaylarının olduğu yerlerde önlemler almak.

Cevap : e) Yalnızca geçmişte patlama olaylarının olduğu yerlerde önlemler almak.

Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi işyerinin daha sağlıklı ve güvenli olması için alınması gereken önlemler kapsamında değildir?

a) İşçilerin sağlığı ve güvenliği için tehlikeli patlayıcı ortam oluşma olasılığı olan yerlerde, yapılan risk değerlendirmesi sonucuna göre çalışma süresince uygun teknik metotlarla bu bölümlerin gözetim altında tutulması,
b) İşveren tarafından işçilerin ve diğer kişilerin sağlığı ve güvenliği için tehlikeli patlayıcı ortam oluşma olasılığı olan yerlerde güvenli çalışma şartlarını sağlayamak,
c) İşveren tarafından Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması,
d) İşyerinde patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerin sınıflandırılması
e) Patlamadan korunma ile ilgili yeterli ve uygun eğitimin işçilerin şahsi olarak alıp işe bu şartla başvurmaları

Cevap : e) Patlamadan korunma ile ilgili yeterli ve uygun eğitimin işçilerin şahsi olarak alıp işe bu şartla başvurmaları

Tehlikelerin bölgelere sınıflandırması ile ilgili aşağıda verilen seçeneklerden yanlış olanı işaretleyiniz.

a) Bölge 0:Havada bluut halinde bulunan yanıcı tozların,sürekli veya uzun süreli veya sık sık patlayıcı ortam oluşabilecek yerler
b) Bölge 21:Normal çalışma koşullarında havada bulut halinde bulunan yanıcı tozların zaman zaman patlayıcı ortam oluşabilecek yerler
c) Bölge 22: Normal çalışma koşullarında havada bulut halinde bulunan yanıcı tozların patlayıcı ortam oluşturma olasılığı bulunmayan fakat böyle bir olasılık olsa bile bunun yalnızca çok kısa bir süre geçerli olduğu yerler
d) Bölge 1:Gaz,buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin havaya karışımından oluşan patlayıcı ortamın normal çalışma koşullarında zaman zaman meydana gelme ihtimali olan yerler
e) Bölge 2: Gaz,buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin havaya karışımından oluşan patlayıcı ortam oluşturma olasılığı olmayan yerler veya böyle bir olasılık olsa dahi patlayıcı ortamın çok kısa bir süre için kalıcı olduğu yerler

Cevap : a) Bölge 0:Havada bluut halinde bulunan yanıcı tozların,sürekli veya uzun süreli veya sık sık patlayıcı ortam oluşabilecek yerler

Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi işverenin hazırlaması gereken”Patlamadan Korunma Dokümanı”nda yazılı olması gereken hususlardan birisi değildir?

a) İşyerinde Patlayıcı Ortam Oluşabilecek Yerlerin Sınıflandırılması
b) Çalışma yerleriyle uyarı cihazları da dâhil iş donanımının tasarımı, işletilmesi, kontrol ve bakımının güvenlik kurallarına uygun olarak sağlandığı
c) İşyerinde kullanılan tüm donanımın “İş Donanımlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ne uygun olduğu
d) Patlama riskinin öncesinde belirlenip değerlendirildiği
e) Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi için alınacak önlemler

Cevap : d) Patlama riskinin öncesinde belirlenip değerlendirildiği

Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi patlamadan korunma önlemleri kapsamında yer almaz?

a) Patlama riskini minimuma indirmek ve olası bir patlamada, patlamayı kontrol altına almak,
b) Gerekli hallerde, patlama şartları oluşmadan önce, çalışanların sesli ve/veya görsel işaretlerle uyarılması ve ortamdan uzaklaşmasının sağlanması
c) Eğer patlayıcı ortam birkaç farklı parlayıcı ve/veya yanıcı gazlar, buharlar, sisler ya da tozlardan oluşuyorsa, alınacak koruyucu önlem en düşük riske uygun olması
d) Faaliyete başlamadan önce tüm işyerinin patlama bakımından güvenliğinin sağlanması
e) Patlamayı kontrol altına almak, işyerine/donanımlarına yayılmasını minimuma indirebilmek için; işyerleri, iş donanımları ve bunlarla bağlantılı tüm cihazların dizaynı, inşası, montajı ve yerleştirilmesi, bakım, onarım ve işletilmesinde gerekli bütün önlemlerin alınması.

Cevap : c) Eğer patlayıcı ortam birkaç farklı parlayıcı ve/veya yanıcı gazlar, buharlar, sisler ya da tozlardan oluşuyorsa, alınacak koruyucu önlem en düşük riske uygun olması

1.Bölge-Bölge 21:Kategori 1 veya 2 Donanım
2.Bölge 0-Bölge 20:Kategori 2 Donanım
3.Bölge 2-Bölge 22:Kategori 1,2 veya 3 Donanım
Yukarıda verilen maddelerden hangisi/hangileri ‘Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelik’te belirtilen kategorilere uygundur?

a) Yalnız1
b) 1 ve 2
c) 1 ve 3
d) 2 ve 3
e) 1,2 ve 3

Cevap : c) 1 ve 3

Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi İşyerleri ve İş Donanımları İçin Özel Gerekler’ kapsamında doğru değildir?

a) Patlayıcı ortam oluşabilecek bölümleri bulunan ve 30.6.2006 tarihinden önce açılan işyerleri, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren en geç 3 yıl içinde bu Yönetmelik hükümlerine tamamen uygun hale getirilmelidir.
b) Otomatik süreçlerde amaçlanan çalışma koşullarından herhangi bir sapma olduğunda, otomatik sistem ile bağlantılı ekipman ve koruyucu sistemlere güvenliği tehlikeye atmamak kaydıyla elle müdahale yapılabilmesi
c) Otomatik sistem ile bağlantılı ekipman ve koruyucu sistemlere güvenliği tehlikeye atmamak kaydıyla elle müdahale yapılmasının ortamda çalışan tüm işçiler tarafından mümkün olması
d) Herhangi bir güç kesilmesinin ek risklere sebep olabileceği durumlarda, donanımın ve güvenlik sistemlerinin, tesisin diğer bölümlerinden bağımsız olarak güvenli bir biçimde çalışmasını sürdürmesi
e) Faaliyete başlamadan önce tüm işyerinin patlama bakımından güvenliğinin sağlanması

Cevap : c) Otomatik sistem ile bağlantılı ekipman ve koruyucu sistemlere güvenliği tehlikeye atmamak kaydıyla elle müdahale yapılmasının ortamda çalışan tüm işçiler tarafından mümkün olması

Aşağıda verilen tanımlamalardan hangisi ‘patlayıcı ortam’ı tam anlamıyla ifade etmektedir?

a) Yanıcı maddelerin gaz, buhar ve tozlarının atmosferik koşullar altında havayla oluşturduğu ve tutuşturucu herhangi bir kaynakla temasında bütünüyle yanabilen karışımdır.
b) Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik koşullar altında havayla oluşturduğu ve tutuşturucu herhangi bir kaynakla temasında bütünüyle yanabilen karışımdır.
c) Yanıcı maddelerin gaz, sis ve tozlarının atmosferik koşullar altında havayla oluşturduğu ve tutuşturucu herhangi bir kaynakla temasında bütünüyle yanabilen karışımdır.
d) Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sisin atmosferik koşullar altında havayla oluşturduğu ve tutuşturucu herhangi bir kaynakla temasında bütünüyle yanabilen karışımdır.
e) Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının havayla oluşturduğu ve tutuşturucu herhangi bir kaynakla temasında bütünüyle yanabilen karışımdır.

Cevap : b) Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik koşullar altında havayla oluşturduğu ve tutuşturucu herhangi bir kaynakla temasında bütünüyle yanabilen karışımdır.

İş Hijyeni 2021 Final Deneme Sınavı -4

lolomolo

Aşağıdakilerden hangisi antropometrik tasarımdaki iç ve dış ölçülerle ilgili olarak doğru değildir?

a) İşyerinde iç (minimum) ölçülerin belirlenmesinde, insanın yahut vücudun belli bir bölümünün sığacağı en küçük ölçülere en büyük (% 95) esas alınır.
b) Sıraların altında öğrencilerin dizlerinin rahat edebilmesi için iç ölçülerin dizaynında öncelik uzun boylu insanlardır.
c) Uygun antropometrik ölçünün üst yüzdelik oranı (%80, %85, %90 gibi) seçilir.
d) Dış (maksimum) ölçülerin belirlenmesinde, çalışanın ulaşması gereken işlem alanı için ele alınan ölçü aralığında boyutu en küçük kişinin de zorlanmadan erişebileceği en büyük vücut (% 5) ölçü olarak alınır.
e) Elbise askısı yüksekliğinin ayarlanmasında öncelik kısa boylu kişilerindir, kapı kolunun maksimum yüksekliği belirlenirken Antropometrik ölçünün küçük yüzdelik oranı (% 0.5, % 1 gibi) seçilir

Cevap : c) Uygun antropometrik ölçünün üst yüzdelik oranı (%80, %85, %90 gibi) seçilir.

Aşağıda alışma duruşlarının düzenlenmesi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

a) İş istasyonlarında (çalışma alanlarında) çalışanlar işin türüne dayalı olarak oturarak, ayakta ya da her ikisini içeren çeşitli postürler sergiler.
b) Omurganın üst kısmı konka(lordoz), bel ve boyun kısmı konveks(kifoz)dur.
c) Sırttaki eğiklik neredeyse sabittir fakat boyun ve bel kolayca esnetilebilir ya da düz/konveks şekiller alabilir.
d) Duruş (postür), 5 ana vücut parçasının mekanik etkileşimiyle ortaya çıkar. Bunlar omurga, leğen kemiği (pelvis), omur diskleri, kaslar ve deridir.
e) İnsan ayaktayken vücut hareketleriyle gerektiğinde vücut ağırlığını kullanarak işini kolaylaştırabilir.

Cevap : b) Omurganın üst kısmı konka(lordoz), bel ve boyun kısmı konveks(kifoz)dur.

Aşağıda ççalışma duruşlarının düzenlenmesi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

a) Beldeki normal (sağlıklı) konkavlığa “lumbar lordoz” denir.
b) Pek çok sayıda el-kol hareketi gereken ya da fazla bedensel güç gerektiren yerlerde yalnızca ayakta durarak çalışma (ya da yarı oturma) tercih edilir.
c) Fizyolojik taraftan bakıldığında oturma konumunda zorlanma fazla olduğu için genelde ayakta durmayı tercih etmek gerekir.
d) Ayakta çalışma sırasında bacaklarda kan dolaşımını bozuklukları ve varis oluşumu meydana gelebilir ve sindirim şikayetleri oluşabilir.
e) oturarak yapılan işlerde de kalp ve solunum şikayetleri, mide rahatsızlıkları, sırt ve omuz ağrıları ortaya çıkacağı unutulmamalıdır.

Cevap : c) Fizyolojik taraftan bakıldığında oturma konumunda zorlanma fazla olduğu için genelde ayakta durmayı tercih etmek gerekir.

Aşağıda çalışma duruşlarının düzenlenmesi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

a) Ergonomik açıdan değerlendirildiğinde oturarak iş yapan biri % 4 ayakta, ayakta iş yapan da % 40 oturarak çalışmalıdır.
b) Çalışırken gereksiz ayakta durmalara imkan verilmemeli, işçi olabildiğince oturtulmalıdır.
c) Hem oturarak hem de ayakta durarakaynı iş veya benzer işler yapıldığı zaman yüksek oturaklı ya da ayaklıklı düzenek faydalıdır. Ancak yeterli bacak boşluğu gerekir.
d) Çok fazla güç veya vücut hareketi gerektiren işlerde ayakta çalışma alanları sağlanmalıdır.
e) Aynı ya da benzer işler ayakta ya da masada oturarak yapılabilir.

Cevap : a) Ergonomik açıdan değerlendirildiğinde oturarak iş yapan biri % 4 ayakta, ayakta iş yapan da % 40 oturarak çalışmalıdır.

Aşağıda çalışma duruşlarının düzenlenmesi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

a) Ayakta çalışılan alanlarda sandalyeye oturarak çalışmak dikkatli çalışma için daha uygundur.
b) Ayakta çalışanlar sandalye ya da tabureyle desteklenip rahatlatılabilir.
c) Dönüşümlü olarak ayakta ve oturarak çalışmak uzun süre boyunca duruşu korumaktan çok daha faydalı ve etkili değildir.
d) El ile iş yapılan yerlerdeki yer yüksekliğinin doğru olması işi kolaylaştırır ve yorgunluğu önler.
e) Çoğu iş dirsek hizasında en iyi uygulanır.

Cevap : c) Dönüşümlü olarak ayakta ve oturarak çalışmak uzun süre boyunca duruşu korumaktan çok daha faydalı ve etkili değildir.

Aşağıda verilen işin yapısına uygun postürlerle ilgili sırasıyla verilen birinci ve ikinci tercihlerden yanlış olanı seçiniz.

a) Yatay seviyede uzanım:Ayakta-Yarı Oturma
b) 5 kg’dan fazla kaldırma: Ayakta-Yarı Oturma
c) Dikkat gerektiren faaliyetler:Ayakta-Yarı Oturma
d) Çevrede dolaşma: Yarı Oturma- Ayakta
e) Gözle muayene veya ekran karşısında çalışma:Oturarak-Yarı Oturma

Cevap : c) Dikkat gerektiren faaliyetler:Ayakta-Yarı Oturma

1.Bacaklardaki statik yük azaltılmış olur,
2.Enerji tüketimi azalır,
3.Kan dolaşımına daha az ihtiyaç olur.
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi/hangileri oturma konumunun ayakta çalışmaya kıyasla avantajları arasındadır?

a) 1 ve 2
b) 1 ve 3
c) 1,2 ve 3
d) 2 ve 3
e) Yalnız 1

Cevap : c) 1,2 ve 3

Aşağıda verilenlerden hangisi görsel konfor, adınlatma ve renk uyumu ile ilgili olarak doğru değildir?

a) Görsel konfor aydınlatma ve renk uyumuyla elde edilir.
b) Yanlış renk seçimleri/uygulamaları göz yorulmasına ve buun sonucu olarak yorgunluğa neden olur.
c) Renklerin psikolojiye etkisi başlıca uzaklık ve de sıcaklık duygusuna neden olmalarından ileri gelir.
d) Çok renkli ve aşırı aydınlatılmış mekanların da psikolojik problemlerde tedavi edici özelliği vardır.
e) Yanlış renk seçimleri/uygulamaları ise göz yorulmasına ve bunun sonucu olarak yorgunluğa neden olur,bunun yanı sıra, işe karşı olan istek ve iş kalitesi de düşer.

Cevap : d) Çok renkli ve aşırı aydınlatılmış mekanların da psikolojik problemlerde tedavi edici özelliği vardır.

Endüstriyel renk kodları ile ilgili verilen eşleştirmelereden hangisi yanlıştır?

a) Kırmızı: Kontrastı (zıt) beyaz renk ile birlikte tehlike, uyarı ya da bir yasağı işaret eder.
b) Sarı: Sinyal/uyarı etkisi nedeniyle çarpma, düşme vb. fiziksel tehlikelerin bulunduğu yerlerde kullanılır,
c) Mavi: Radyasyon tehlikelerini göstermek için kullanılır.
d) Siyah-Beyaz: Düzen için kullanılır (yol ve geçitler).
e) Yeşil: Güvenlik hissi veren ve zıt etkisinden ötürü bir tehlikenin sonlandığını gösteren yeşil ve yeşil-beyaz renkler ilk yardım malzemeleri, ilaç depoları, kurtarma araçları vb. rengi olarak kullanılır.

Cevap : c) Mavi: Radyasyon tehlikelerini göstermek için kullanılır.

Aşağıdaki verilen seçeneklerden hangisi ergonomide çalışma yeri düzenleme uygulamalarıyla ilgili doğru değildir?

a) Çalışma için önemli olan enformasyonların %90’dan fazlası duyu organları yoluyla gerçekleşmektedir.
b) Duyma vasıtasıyla enformasyon algılama, genelde ikincil rol oynamakla birlikte uyarılar en iyi akustik sinyaller yoluyla verilir.
c) Enformatik algılamadaki enformasyonun türü, duyu boyutu (nesnelerin renk, yapı, nicelik vb.), bildirme duyarlılığı ve bozucu etkenler (yetersiz aydınlatma vb.) gibi faktörlerdir.
d) Güvenli çalışma yeri düzenleme, bir taraftan iş güvenliğini artırmayı amaçlarken, diğer taraftan çalışanların sağlığının korunmasına katkı sağlar.
e) İş Güvenliği konusundaki çalışmaların bir kısım rgonomi biliminin altında değerlendirilir.

Cevap : e) İş Güvenliği konusundaki çalışmaların bir kısım rgonomi biliminin altında değerlendirilir.

İş Hijyeni 2021 Final Deneme Sınavı -4

İş Hijyeni 2021 Vize Deneme Sınavı -4 Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
Auzef İş Sağlığı Ve Güvenliği Lisans Auzef Acil İş Sağlığı Ve Güvenliği Ön Lisans

İş Hijyeni 2021 Final Deneme Sınavı -4

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!