auzefİş Hijyeniiş sağlığı ve güvenliği

İş Hijyeni 2021 Final Deneme Sınavı -3

İş Hijyeni 2021 Final Deneme Sınavı -3

#1. Aşağıda gürültü kontrolü ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

#2. Stres durumunda kişilerde direnme aşaması olarak adlandırılan bir cevap aşaması görülmektedir. Aşağıdakilerden hangisi stres etkeniyle karşılaşma sonrası ve direnme aşamasında gözlenen durumlardan biri değildir?

#3. Stresin kişiler üzerinde zaman içinde ortaya çıkan birtakım kronik etkileri mevcuttur. Aşağıda verilenlerden kaç tanesi bu etkilerden biri olabilir? • Depresyon • Fobiler • Kişilik değişikliği • Ruhsal hastalıklar • Düşünce ve hafıza kusurları • Uyku bozuklukları

#4. Antropometrik veri tipleriyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

#5. Stres karşısında vücut 3 aşamalı bir süreçten geçer. Aşağıdakilerden hangisi bu süreçlerden biri olan alarm aşamasında vücutta görülen fiziksel belirtilerden biri değildir?

#6. Aşağıda verilen antropometrik ölçümlerden hangisi oturarak ölçülen boyutlardan birisi değildir?

#7. Bir olay ya da olgu karşısında kişilerin gösterdikleri tepkiler farklı olabilmektedir. Bu sebeple kişilik analizleri yapılmıştır. Genel kabul görmüş olan kişilik türleri A tipi kişilik, B tipi kişilik ve Karma kişilik tipleri olarak 3 gruba ayrılmıştır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi B tipi kişilik özelliklerine uymamaktadır?

#8. Kızılötesi ışınlar ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

#9. Ergonominin gelişim süreci ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

#10. Aşağıdakilerden çalışma ortamının/sisteminin ergonomik olması için gerekli kriterlerden değildir?

#11. Stresörlerden bazıları kişinin iradesiyle değiştirebileceği türdeyken bazılarının çözümü bireysel gücün dışında kalmaktadır. Stresle mücadele yöntemleri arasında çalışma ortamında işçiler için bazı düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

#12. Antropometrinin ile ilgili aşağıda verilen tanımlamalardan hangisi doğru değildir?

#13. 1. iş yeri koşulları 2. çalışmanın ekonomikleştirilmesi 3. iş hijyeni 4. iş tatmini ve verimlilik Yukarıda verilen maddelerden hangisi ergonominin kapsamına giren alanlardandır?

#14. Genel kabul görmüş olan kişilik türleri A tipi kişilik, B tipi kişilik ve Karma kişilik tipleri olarak 3 gruba ayrılmıştır. Aşağıda verilenlerden hangileri A tipi kişilik özelliklerine uymaktadır? 1. Oldukça saldırgan ve rekabetçidirler. 2. Gösteri meraklısı değildir. Sorulmadıkça başarı ve yaptıklarını tartışmaya ihtiyaç duymazlar. 3. Aynı anda 2 iş yapmak isterler. 4. Sabırsızdırlar ve beklemekten nefret ederler. 5. Çabuk karar verirler. 6. İyi dinleyicidirler.

#15. Aşağıda verilen antropometrik ölçümlerden hangisi ayakta ölçülen boyutlardan birisi değildir?

#16. Antropometrik ölçümlere dair tanımlamalar ve uygulama alanlarıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#17. Aşağıdakilerden hangisi ergonomik çalışma yeri düzenlenmede dikkat edilen alt başlıklardan birisi değildir?

#18. Stres karşısında vücudumuz 3 aşamalı bir süreçten geçer. Bu aşamalar sırasıyla hangi seçenekte doğru sırasıyla verilmiştir?

#19. İş yeri ortamında çalışanlara değişik biçimlerde yıldırma davranışları uygulanabilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri bu davranışlara örnek olarak verilebilir? 1. Çalışanların işyerindeki başarısının görmezden gelinmesi veya takdir edilmemesi 2. İşyerindeki gruplaşmalar 3. Çalışanlarla başkalarının yanında özelikle küçük düşürücü konuşmalar yapılması 4. İzole edilme, ihmal edilme, dikkate alınmama 5. Çalışanlara görevi dışında işler verilmesi 6. Çalışanlara istem dışı yıllık izin kullandırılması

#20. Ergonomi ile ilgili olarak aşağıda verieln bilgilerden hangisi doğru değildir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İş Hijyeni 2021 Final Deneme Sınavı -3

İş Hijyeni Final Soruları

Ergonomi ile ilgili olarak aşağıda verieln bilgilerden hangisi doğru değildir?

a) Ergonomide temel amaç, insan yeteneklerini en iyi biçimde kullanarak en uygun işle eşleştirmek ve böylece performansı en yüksek seviyeye çıkarmaktır.
b) Diğer bir deyişle en yüksek performansı/verimi en çok insani maliyet (kazalar vb.) ile sağlamaktır.
c) Ergonomi ile kişinin kabiliyet ve kapasitesine uyan iş çevresi düzenlenerek işçi sağlığının korunmasını ve iş kazalarının en aza indirilmesini sağlar.
d) İşyerindeki ergonomik normlar, iş sağlığı ve güvenliğinin kendisidir.
e) Güvenli olmayan ortamlarda ergonomiden bahsedilemez.

Cevap : b) Diğer bir deyişle en yüksek performansı/verimi en çok insani maliyet (kazalar vb.) ile sağlamaktır.

Ergonominin gelişim süreci ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

a) Ergonomi alanında yapılan çalışmaların dağınıklığından kaynaklı sorunların giderilmesi için 1949 yılında Oxford’da, anatomi, fizyoloji, psikoloji ve mühendislik bilimleri gibi farklı disiplinlerden tanınmış uzmanların katılımıyla bir toplantı düzenlenmiştir.
b) Ergonomi” kelimesi, Yunanca iş anlamındaki “ergo” kelimesi ile yasalar anlamına gelen “nomos” kelimesinden türetilmiştir.
c) Ergonomi Araştırma Konseyi”nin adı 1961’de “Uluslararası Ergonomi Derneği” olarak değişmiştir.
d) Ergonominin Türkiye’ye girişi 1980’lerin sonuna denk gelmiştir.
e) Ülkemizi Ergonomiyle tanıştıran Prof.Dr.Ahmet Fahri ÖZOK, “Ergonomi Odaklı Yaklaşım” felsefesi ve anlayışını kazandırmıştır.

Cevap : d) Ergonominin Türkiye’ye girişi 1980’lerin sonuna denk gelmiştir.

1. iş yeri koşulları
2. çalışmanın ekonomikleştirilmesi
3. iş hijyeni
4. iş tatmini ve verimlilik
Yukarıda verilen maddelerden hangisi ergonominin kapsamına giren alanlardandır?

a) 1,2 ve 3
b) 1,3 ve 4
c) 2,3 ve 4
d) 2 ve 3
e) 1,2,3 ve 4

Cevap : c) 2,3 ve 4

Aşağıdakilerden çalışma ortamının/sisteminin ergonomik olması için gerekli kriterlerden değildir?

a) Yapılabilirlik
b) Dayanabilirlik
c) Kabul edilebilirlik
d) Kendini gerçekleştirebilirlik
e) Güvenlik(iş sağlığı ve güvenliği)

Cevap : e) Güvenlik (iş sağlığı ve güvenliği)

Antropometrinin ile ilgili aşağıda verilen tanımlamalardan hangisi doğru değildir?

a) Yunanca “antropos” yani insan ve “metikos” yani ölçü sözcüklerinden meydana gelen Antropometri, insan vücut ölçülerinin belirlenmesiyle ilgilenilen bilim dalıdır.
b) Antropometri bilimsel anlamda, insan vücut ölçüleri ve hareketleriyle bu vücut hareketlerinin frekansı ve limitleri gibi özelliklerini inceler.
c) Genel anlamda antropometri, insanların kullanımındaki tüm eşya ve araçların tasarımı için ayrılmaz bir parçadır.
d) Antropometrik özellikler, topluluk ve ırklarda önemli ölçüde benzerlik göstermektedir.
e) Vücut ölçüleri bilimi” olarak da isimlendirilir ve çalışma ortamı (veya dinlenme) tasarımının temelini oluşturur.

Cevap : d) Antropometrik özellikler, topluluk ve ırklarda önemli ölçüde benzerlik göstermektedir.

Antropometrik veri tipleriyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

a) Statik (Yapısal) antropometrik veriler, kişinin statik (sabit) pozisyonlarda vücut boyutlarının ölçülmesinden elde edilen verilerdir.
b) Mobilya ölçülerinin belirlenmesi, kıyafet bedenlerinin alt-üst sınırlarının ayarlanması vb. alanlarda dinamik antropometrik verilerden yararlanılır.
c) Dinamik (Fonksiyonel) antropometrik veriler, vücudun bir bölümünün hareketlerini sabit bir referans noktasına göre tanımlayan verilerdir.
d) Kuvvetsel antropometrik veriler,insan vücudu üstündeki yüklerin mekanik analizinde kullanılır.
e) Dinamik antropometri ile belirlenerek panel dizaynında kontrol düğmelerinin optimum (en uygun) yerleşimi yapılabilir.

Cevap : b) Mobilya ölçülerinin belirlenmesi, kıyafet bedenlerinin alt-üst sınırlarının ayarlanması vb. alanlarda dinamik antropometrik verilerden yararlanılır.

Antropometrik ölçümlere dair tanımlamalar ve uygulama alanlarıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Boy uzunluğu,Kişi başı dik, gözler karşıya bakarken, başın en üst noktasından yere kadar olan dikey uzaklıktır.
b) Omuz genişliği, ekipman tasarımında, kapı, koridor vb. genişliklerinin belirlenmesinde, tiyatro ve toplantı salonları gibi yan yana oturulan yerlerde aralıkların belirlenmesinde ve kıyafetlerin ölçülendirilmesinde kullanılır.
c) Diz yüksekliği, sıra, masa ve tezgah altı açıklıklarının belirlenmesinde, iç mekan düzenlemelerinde kullanılır.
d) El ulaşım mesafesi,kollar yana doğru uzatıldığında ulaşabilecek maksimum mesafedir.
e) Oturma yüksekliği, sarkan donanım malzemelerinin yerden yüksekliklerinin saptanmasında kullanılır.

Cevap : d) El ulaşım mesafesi,kollar yana doğru uzatıldığında ulaşabilecek maksimum mesafedir.

Aşağıda verilen antropometrik ölçümlerden hangisi ayakta ölçülen boyutlardan birisi değildir?

a) Taban Kalça Mesafesi
b) Önde Kavrama
c) Göz Yüksekliği
d) El Kavrama Yüksekliği
e) Dirsek Yüksekliği

Cevap : a) Taban Kalça Mesafesi

Aşağıda verilen antropometrik ölçümlerden hangisi oturarak ölçülen boyutlardan birisi değildir?

a) Dirsekler Arası Genişlik
b) Önde Kavrama
c) Ayakucu Kalça Mesafesi
d) Dirsek Tutak Mesafesi
e) Oturarak Bel Yüksekliği

Cevap : b) Önde Kavrama

Aşağıdakilerden hangisi ergonomik çalışma yeri düzenlenmede dikkat edilen alt başlıklardan birisi değildir?

a) Enformasyon
b) Psikolojik
c) Enformasyon
d) Antropometrik
e) Siyasal Etmenler

Cevap : e) Siyasal Etmenler

İş Hijyeni Final Soruları

İş Hijyeni 2021 Vize Deneme Sınavı -4 Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
Auzef İş Sağlığı Ve Güvenliği Lisans Auzef Acil İş Sağlığı Ve Güvenliği Ön Lisans

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!