auzefİş Hijyeniiş sağlığı ve güvenliği

İş Hijyeni 2021 Final Deneme Sınavı -2

İş Hijyeni 2021 Final Deneme Sınavı -2

#1. Kişinin kendisini tehdit altında hissetmesine sebep olan, fiziksel ya da psikolojik zorlanmalar karşısında, savunma veya uyum sağlama amacıyla verdiği tepki stres olarak tanımlanmaktadır. “İş yerinde stres” teriminin ise birçok farklı tanımı yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri bu tanımlardan biridir? 1. Çalışanın yetenek ve becerileri, işin gereksinimleriyle uyuşmadığında oluşan, zararlı fiziksel ve duygusal cevaplardır. 2. İş organizasyonu, işin zararlı ve çekinilecek taraflarına duyusal, bilişsel, davranışsal ve fiziksel tepkidir. 3. Kendilerinden talep edilen görevlerin değişik türleri ya da aşırı baskısıyla oluşan insan tepkisidir.

#2. Aşağıdaki ışın türlerinden hangisi non-iyonize ışınlar arasında yer alır?

#3. Çalışma ortamı analizi süreci ve elde edilen analiz sonuçları ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

#4. Aşağıda verilen maddelerden hangisi ya da hangileri biyoloik ortam analizleri sırasında dikkate alınması gerekenler arasındadır? 1. Ortamdaki bakteriler 2. Ortamdaki virüsler 3. Ortamdaki mantarlar

#5. Çalışma ortamı analiz süreci ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

#6. Kimyasal maddelerle ilgili aşağıda verilen tanımlardan hangisi doğru değildir?

#7. İnsanda hastalık yapma riski bulunan, çalışanlarda ciddi risk oluşturan, topluma yayılma riski bulunan, etkili korunma veya tedavi olanağı olmayan biyolojik etkenlerdir. Yukarıda verilen tanım biyolojik risk etkenlerinin hangi grubuna aittir?

#8. İşyerindeki kurumsal yapıdan ya da çalışan bireyin kendisinden kaynaklanan değişik stres nedenleri söz konusudur. Aşağıda verilen etkenlerden kaç tanesi kurumsal yapıdan kaynaklanan stres nedenlerindendir? • Esneklik • İçe dönüklük • Aşırı/Yetersiz ödüllendirme • Personel azlığı • Sosyal İklim

Öğrenci Dostu LOLONOLO 🙂

#9. Sesin şiddeti ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

#10. İşyerinde biyolojik etkenlere maruziyeti önlemenin teknik olarak mümkün olmaması halinde işi ve risk değerlendirmesini dikkate alarak, sağlık ve güvenlik açısından yeterli korumayı sağlayacak biçimde, çalışanların maruziyetinin minimuma indirilmesi için işverenin alacağı önlemler vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

#11. Aşağıda biyolojik risk etmenleri konusunda çeşitli tanımlar verilmiştir. Hangi tanım doğru değildir?

#12. İnsanda hastalık yapma riski bulunan, çalışanlarda ciddi risk oluşturan, ancak topluma yayılma riski bulunmayan, etkili korunma veya tedavi olanağı bulunan biyolojik etkenlerdir. Yukarıda verilen tanım biyolojik risk etkenlerinin hangi grubuna aittir?

#13. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri biyolojik risk etmenlerinin oluşturduğu risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi sırasında dikkate alınması gerekenlerdendir? 1. Biyolojik etkenlere maruziyet riski bulunan bir çalışmada, çalışanın sağlığı ve güvenliğine yönelik riskleri değerlendirmek ve gerekli önlemleri belirlemek üzere çalışanın maruziyetinin türü ile maruziyet düzeyi ve süresi belirlenir. 2. Maruziyetin birden çok grupta bulunan biyolojik etkenler ile gerçekleştiği işlerde risk değerlendirmesi biyolojik etkenlerden en yüksek tehlike sınıfında olanın oluşturduğu risk dikkate alınarak yapılır. 3. Çalışanın biyolojik etkenlere maruz kalma koşullarında herhangi bir değişiklik olması durumunda risk değerlendirmesi yenilenir.

#14. İşveren, grup 3 ve 4 biyolojik etkenlere maruziyet yaşayan çalışanların listesini, yapılan işin türünü, mümkünse maruz kalınan biyolojik etkeni ve maruziyet, kaza ve olayla ilgili kayıtları uygun şekilde tutar. Bunlar, maruziyetin sona ermesinden sonra en az …. yıl saklanır. Fakat hastalığın gelişmesi öncesinde uzun kuluçka süresi olan enfeksiyonlara neden olan biyolojik etkenlere maruziyet olduğunda ise bilinen son maruziyetten sonra en az ….. yıl boyunca saklanır. Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan kısımlara sırasyıyla hangi sayıların gelmesi uygundur?

#15. Yukarıda verilen sembol seçeneklerdekilerden hangisini ifade etmektedir?

#16. Aşağıda verilen maddelerden kaç tanesi kimyasal ortam analizleri sırasında dikkate alınması gerekenlerdendir? • Gürültülü – Titreşim • Sıcak - Soğuk • Basınç • Toz - Duman • İyonize radyasyon • Noniyonize radyasyon

#17. Çalışanların işyerindeki biyolojik etkenlere maruz kalmasından kaynaklanan (ya da kaynaklanabilecek) sağlık-güvenlik risklerinin önlenmesi ve bahsedilen risklerden korunmasına yönelik olarak işverene bazı sorumluluklar yüklenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu sorumluluklardan biri değildir?

#18. Aşağıda verilen iş kollarından kaç tanesi biyolojik etkenlere maruziyet yaşanabilecek işlerdendir? • Gıda üretilen fabrikalar • Hayvanlarla ve/veya hayvansal ürünlerle çalışma • Sağlık hizmeti verilen yerler • Atıkları yok eden fabrikalar • Kanalizasyon ve arıtma tesislerindeki çalışma

#19. Tozlarla ilgili aşağıda verilen seçeneklerden hangisi doğru değildir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi Koruyucu Aşı Uygulama Kılavuzu’na göre koruyucu aşılamanın uygulanmasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İş Hijyeni 2021 Final Deneme Sınavı -2

İş Hijyeni Final Soruları

Aşağıda biyolojik risk etmenleri konusunda çeşitli tanımlar verilmiştir. Hangi tanım doğru değildir?

a) Biyolojik etkenler: Enfeksiyona, alerjiye ya da zehirlenmeye sebep olabilen, mikroorganizmalar, hücre kültürleri ve insan endoparazitleridir.
b) Hücre kültürü: Hücrelerin invitro olarak geliştirilmesidir.
c) Mikroorganizma: Genetik materyali replikasyon (çoğaltma) ya da aktarma yeteneği olan hücresel yapıda olan veya olmayan mikrobiyolojik varlıktır.
d) Virülans: Virüslere ait zar yapılarıdır.
e) Patojenite: Hastalık yapabilme gücüdür.

Cevap : d) Virülans: Virüslere ait zar yapılarıdır.

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri biyolojik risk etmenlerinin oluşturduğu risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi sırasında dikkate alınması gerekenlerdendir?
1. Biyolojik etkenlere maruziyet riski bulunan bir çalışmada, çalışanın sağlığı ve güvenliğine yönelik riskleri değerlendirmek ve gerekli önlemleri belirlemek üzere çalışanın maruziyetinin türü ile maruziyet düzeyi ve süresi belirlenir.
2. Maruziyetin birden çok grupta bulunan biyolojik etkenler ile gerçekleştiği işlerde risk değerlendirmesi biyolojik etkenlerden en yüksek tehlike sınıfında olanın oluşturduğu risk dikkate alınarak yapılır.
3. Çalışanın biyolojik etkenlere maruz kalma koşullarında herhangi bir değişiklik olması durumunda risk değerlendirmesi yenilenir.

a) Yalnız 1
b) Yalnız 2
c) Yalnız 3
d) 1 ve 2
e) 1 ve 3

Cevap : e) 1 ve 3

İnsanda hastalık yapma riski bulunan, çalışanlarda ciddi risk oluşturan, ancak topluma yayılma riski bulunmayan, etkili korunma veya tedavi olanağı bulunan biyolojik etkenlerdir.
Yukarıda verilen tanım biyolojik risk etkenlerinin hangi grubuna aittir?

a) Grup 0
b) Grup 1
c) Grup 2
d) Grup 3
e) Grup 4

Cevap : c) Grup 2

İnsanda hastalık yapma riski bulunan, çalışanlarda ciddi risk oluşturan, topluma yayılma riski bulunan, etkili korunma veya tedavi olanağı olmayan biyolojik etkenlerdir.
Yukarıda verilen tanım biyolojik risk etkenlerinin hangi grubuna aittir?

a) Grup 0
b) Grup 1
c) Grup 2
d) Grup 3
e) Grup 4

Cevap : e) Grup 4

İş Hijyeni ünite 10 soru 5

Aşağıda verilen sembol seçeneklerdekilerden hangisini ifade etmektedir?

a) Fiziksel tehlike işareti
b) Kimyasal tehlike işareti
c) Biyolojik tehlike işareti
d) İyonize olmayan radyasyon işareti
e) İyonize radyasyon işareti

Cevap : c) Biyolojik tehlike işareti

Çalışanların işyerindeki biyolojik etkenlere maruz kalmasından kaynaklanan (ya da kaynaklanabilecek) sağlık-güvenlik risklerinin önlenmesi ve bahsedilen risklerden korunmasına yönelik olarak işverene bazı sorumluluklar yüklenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu sorumluluklardan biri değildir?

a) İşveren, Grup 2, Grup 3 ve Grup 4 biyolojik etkenlerin ilk defa kullanımında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne ön bildirimde bulunur.
b) İşveren, Yönetmelikte belirtilen konularda çalışanların ve temsilcilerinin görüşlerini alıp katılımlarını sağlar.
c) İşveren, işyerinde çalışanların (ya da çalışan temsilcilerinin) uygun ve yeterli eğitim almasını sağlar.
d) İşveren, biyolojik etkenin ortama yayılması sonucunda insanlarda ciddi enfeksiyona ya da hastalığa neden olabilecek bir kazanın ya da olayın bakanlık tarafından duyulmasını engeller.
e) Yapılan risk değerlendirmesiyle çalışanların sağlığı ve güvenliği için risk olduğu belirlenirse maruziyeti önler.

Cevap : d) İşveren, biyolojik etkenin ortama yayılması sonucunda insanlarda ciddi enfeksiyona ya da hastalığa neden olabilecek bir kazanın ya da olayın bakanlık tarafından duyulmasını engeller.

İşyerinde biyolojik etkenlere maruziyeti önlemenin teknik olarak mümkün olmaması halinde işi ve risk değerlendirmesini dikkate alarak, sağlık ve güvenlik açısından yeterli korumayı sağlayacak biçimde, çalışanların maruziyetinin minimuma indirilmesi için işverenin alacağı önlemler vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

a) Maruz kalan/kalabilecek çalışan sayısı artırılarak kişi başına düşen maruziyet azaltılır.
b) Çalışma süreçleri ve teknik kontrol önlemleri, etkenlerin ortama yayılmasını önleyecek ya da en az düzeyde bulunmasını sağlayacak biçimde düzenlenir.
c) Toplu koruma önlemleri öncelikli alınır fakat maruziyetin başka şekilde önlenemediği hallerde kişisel korunma yöntemleri uygulanır.
d) Hijyen önlemleri, bu etkenlerin çalışma ortamından kazara dışarıya taşınması ve sızmasının önlenmesi ve azaltılmasını sağlamaya uygun olur.
e) Biyolojik etkenlerle kazaların önlenmesine yönelik plan hazırlanır.

Cevap : a) Maruz kalan/kalabilecek çalışan sayısı artırılarak kişi başına düşen maruziyet azaltılır.

İşveren, grup 3 ve 4 biyolojik etkenlere maruziyet yaşayan çalışanların listesini, yapılan işin türünü, mümkünse maruz kalınan biyolojik etkeni ve maruziyet, kaza ve olayla ilgili kayıtları uygun şekilde tutar. Bunlar, maruziyetin sona ermesinden sonra en az …. yıl saklanır. Fakat hastalığın gelişmesi öncesinde uzun kuluçka süresi olan enfeksiyonlara neden olan biyolojik etkenlere maruziyet olduğunda ise bilinen son maruziyetten sonra en az ….. yıl boyunca saklanır.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan kısımlara sırasyıyla hangi sayıların gelmesi uygundur?

a) 5, 10
b) 5, 40
c) 10, 15
d) 15, 40
e) 20, 30

Cevap : d) 15, 40

Aşağıda verilen iş kollarından kaç tanesi biyolojik etkenlere maruziyet yaşanabilecek işlerdendir?
• Gıda üretilen fabrikalar
• Hayvanlarla ve/veya hayvansal ürünlerle çalışma
• Sağlık hizmeti verilen yerler
• Atıkları yok eden fabrikalar
• Kanalizasyon ve arıtma tesislerindeki çalışma

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

Cevap : e) 5

Aşağıdakilerden hangisi Koruyucu Aşı Uygulama Kılavuzu’na göre koruyucu aşılamanın uygulanmasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

a) Biyolojik etkenlere maruz kalanlar o etken için etkili bir aşı varsa aşılanacaktır.
b) Aşılama, mevzuat ve uygulamalara uygun şekilde yürütülmelidir.
c) İşçiler, aşılama hakkında bilgilendirilecektir.
d) Aşılama bedeli çalışan tarafından karşılanacaktır.
e) İşçiye istendiğinde yetkililere sunulmak üzere bir aşılama belgesi düzenlenecektir.

Cevap : d) Aşılama bedeli çalışan tarafından karşılanacaktır.

İş Hijyeni 2021 Final Deneme Sınavı -2

İş Hijyeni Final Soruları

Kişinin kendisini tehdit altında hissetmesine sebep olan, fiziksel ya da psikolojik zorlanmalar karşısında, savunma veya uyum sağlama amacıyla verdiği tepki stres olarak tanımlanmaktadır. “İş yerinde stres” teriminin ise birçok farklı tanımı yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri bu tanımlardan biridir?
1. Çalışanın yetenek ve becerileri, işin gereksinimleriyle uyuşmadığında oluşan, zararlı fiziksel ve duygusal cevaplardır.
2. İş organizasyonu, işin zararlı ve çekinilecek taraflarına duyusal, bilişsel, davranışsal ve fiziksel tepkidir.
3. Kendilerinden talep edilen görevlerin değişik türleri ya da aşırı baskısıyla oluşan insan tepkisidir.

a) Yalnız 1
b) Yalnız 2
c) Yalnız 3
d) 1 ve 2
e) Hepsi

Cevap : e) Hepsi

İşyerindeki kurumsal yapıdan ya da çalışan bireyin kendisinden kaynaklanan değişik stres nedenleri söz konusudur. Aşağıda verilen etkenlerden kaç tanesi kurumsal yapıdan kaynaklanan stres nedenlerindendir?
• Esneklik
• İçe dönüklük
• Aşırı/Yetersiz ödüllendirme
• Personel azlığı
• Sosyal İklim

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

Cevap : c) 3

Stres karşısında vücudumuz 3 aşamalı bir süreçten geçer. Bu aşamalar sırasıyla hangi seçenekte doğru sırasıyla verilmiştir?

a) Alarm – Direnç – Tükenme
b) Direnç – Alarm – Tükenme
c) Tükenme – Alarm – Direnç
d) Alarm – Tükenme – Direnç

Cevap : a) Alarm – Direnç – Tükenme

Stres karşısında vücut 3 aşamalı bir süreçten geçer. Aşağıdakilerden hangisi bu süreçlerden biri olan alarm aşamasında vücutta görülen fiziksel belirtilerden biri değildir?

a) Göz bebeklerinde büyüme
b) Tükürük salgısında artma
c) Solunum sayısında artma
d) Kalp atışlarında yavaşlama
e) Ellerde titreme

Cevap : d) Kalp atışlarında yavaşlama

Stres durumunda kişilerde direnme aşaması olarak adlandırılan bir cevap aşaması görülmektedir. Aşağıdakilerden hangisi stres etkeniyle karşılaşma sonrası ve direnme aşamasında gözlenen durumlardan biri değildir?

a) Stres kaynağına uyum sağlanırsa veya sorun etkili bir şekilde çözülürse her şey normale dönecektir.
b) Stres kaynağına uyum sağlanırsa veya sorun etkili bir şekilde çözülürse vücut alarm aşamasında meydana gelen zararları onaracaktır.
c) Direnme durumundaysa strese karşı koymak için tüm gayret gösterilir.
d) Stres kaynağıyla başa çıkılamaz ve uyum sağlanamazsa tükenme aşamasına geçilir, tükenme aşamasından sonra ise alarm aşamasına geçilir.
e) Direnme aşaması normale dönme ile daha kötüye gitme arasındaki geçiş aşamasıdır.

Cevap : d) Stres kaynağıyla başa çıkılamaz ve uyum sağlanamazsa tükenme aşamasına geçilir, tükenme aşamasından sonra ise alarm aşamasına geçilir.

Stresin kişiler üzerinde zaman içinde ortaya çıkan birtakım kronik etkileri mevcuttur. Aşağıda verilenlerden kaç tanesi bu etkilerden biri olabilir?

– Depresyon

– Fobiler

– Kişilik değişikliği

– Ruhsal hastalıklar

– Düşünce ve hafıza kusurları

– Uyku bozuklukları

a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 6

Cevap : e) 6

Stresörlerden bazıları kişinin iradesiyle değiştirebileceği türdeyken bazılarının çözümü bireysel gücün dışında kalmaktadır. Stresle mücadele yöntemleri arasında çalışma ortamında işçiler için bazı düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

a) İşçilerin ürünün tümünü bir bütün olarak algılaması sağlanmalıdır.
b) Çalışma düzeni bireylerin becerilerini ve kaynaklarını kullanmasına ve geliştirmesine olanak tanımalıdır.
c) Çalışma düzeni, işçinin çalışma sırasında insan ilişkileri ve yardımlaşma olanaklarına açık olmalıdır.
d) Çalışma ortamı işçilerin kendi çalışma yöntemi ve hızını etkileyebilecek şekilde düzenlenmemeli, tüm işçilerin ortak bir yöntem ve hızla çalışması sağlanmalıdır.
e) Çalışma ortamı işçilerin iş dışındaki sorumluluklarını yerine getirebilecek şekilde düzenlenmelidir.

Cevap : d) Çalışma ortamı işçilerin kendi çalışma yöntemi ve hızını etkileyebilecek şekilde düzenlenmemeli, tüm işçilerin ortak bir yöntem ve hızla çalışması sağlanmalıdır.

İş yeri ortamında çalışanlara değişik biçimlerde yıldırma davranışları uygulanabilmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri bu davranışlara örnek olarak verilebilir?

1. Çalışanların işyerindeki başarısının görmezden gelinmesi veya takdir edilmemesi
2. İşyerindeki gruplaşmalar
3. Çalışanlarla başkalarının yanında özelikle küçük düşürücü konuşmalar yapılması
4. İzole edilme, ihmal edilme, dikkate alınmama
5. Çalışanlara görevi dışında işler verilmesi
6. Çalışanlara istem dışı yıllık izin kullandırılması

a) 1, 2 ve 4
b) 2, 3 ve 5
c) 1, 4 ve 6
d) 3, 4 ve5
e) Hepsi

Cevap : e) Hepsi

Bir olay ya da olgu karşısında kişilerin gösterdikleri tepkiler farklı olabilmektedir. Bu sebeple kişilik analizleri yapılmıştır. Genel kabul görmüş olan kişilik türleri A tipi kişilik, B tipi kişilik ve Karma kişilik tipleri olarak 3 gruba ayrılmıştır.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi B tipi kişilik özelliklerine uymamaktadır?

a) İvedilik ve sabırsızlık düşünceleri yoktur.
b) İyi dinleyicidirler.
c) İşlerinde yüksek kaygı taşırlar.
d) Ekiple kolayca çalışırlar.
e) Sakin ve yavaş yapıdadırlar.

Cevap : c) İşlerinde yüksek kaygı taşırlar.

Genel kabul görmüş olan kişilik türleri A tipi kişilik, B tipi kişilik ve Karma kişilik tipleri olarak 3 gruba ayrılmıştır. Aşağıda verilenlerden hangileri A tipi kişilik özelliklerine uymaktadır?
1. Oldukça saldırgan ve rekabetçidirler.
2. Gösteri meraklısı değildir. Sorulmadıkça başarı ve yaptıklarını tartışmaya ihtiyaç duymazlar.
3. Aynı anda 2 iş yapmak isterler.
4. Sabırsızdırlar ve beklemekten nefret ederler.
5. Çabuk karar verirler.
6. İyi dinleyicidirler.

a) 1, 2 ve 4
b) 2, 3 ve 5
c) 2, 3, 5 ve 6
d) 1, 3, 4 ve 5
e) Hepsi

Cevap : d) 1, 3, 4 ve 5

İş Hijyeni Final Soruları

İş Hijyeni 2021 Vize Deneme Sınavı -4 Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
Auzef İş Sağlığı Ve Güvenliği Lisans Auzef Acil İş Sağlığı Ve Güvenliği Ön Lisans

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!