auzefİş Hijyeniiş sağlığı ve güvenliği

İş Hijyeni 2021 Final Deneme Sınavı -1

İş Hijyeni Final Soruları

#1. 1. Ölçümler yapılır. 2.Hangi ölçümlerin yapılacağına karar verilir. 3. Tehlikeli bulunan etkenlere yönelik düzenleyici önleyici çalışmalar yapılır. 4. Ortamın koşulları gözlenir. Çalışma ortamı risk analizi sürecinde yapılması gerekenler yukarıda belirtilmiştir. Bu süreçte uygulanması gereken adımlar hangi seçenekte doğru sırayla verilmiştir?

#2. Çalışma ortamı risk analizi süreçleri ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

#3. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi doğrudur?

#4. Kurşun ve bileşikleri ile ilgili yapılan çalışmalarda aşağıda verilen seçeneklerden hangisi uygulanmaz?

#5. Kimyasal ortam analizlerinde aşağıda verilen maddelerden kaç tanesine yönelik ölçümler yapılabilir? • Patlayıcı • Oksitleyici • Çok kolay alevlenir • Toksik (Zehirli) • Aşındırıcı • Tahriş edici • Kanserojen • Çevre için tehlikeli

#6. Zararlı tozların nenden olduğu mesleki akciğer hastalıkları ile ilgili aşağıda verilen seçeneklerden hangisi yanlıştır?

#7. Mesleki etkilenim sınır değerinin tanımı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi gaz ve dumanların akut etkilerinden değildir?

#9. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi kullanımı yasak olan kimyasallardan değildir?

#10. I. Aseton derinin koruyucu yağ tabakasını bozar. II. Aldirin, etilenamin çok zehirli maddeler grubuna girer. III. Sodyum hidroksit, dokuda geri dönüşsüz hasara yol açar. IV. Karbonmonoksit, dokuda alerjik reaksiyona yol açar. Yukarıda verilen maddelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

#11. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi tehlikeli kimyasalların yol açtığı kronik sağlık risklerinden değildir?

#12. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi tehlikeli kimyasal maddelerin risklerinden değildir?

#13. İşeyerlerinde çalışanların maruz kalabileceği risklerin çalışma ortamı analizleri ile değerlendirilmesi yapılmaktadır. Çalışma ortamı analizleri ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

#14. Fertiliteyi azaltan minimum ışın dozu kaçtır?

#15. Aşağıda ses frekansları ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

#16. Bir iş yerinde, çalışma ortamı analizleri yapılırken aşağıda verilen analizlerden hangisi ya da hangileri yapılmaktadır? 1.Fiziksel ortam analizi 2.Kimyasal ortam analizi 3.Biyolojik ortam analizi

#17. Sağlık gözetimi ile ilgili aşağıda verilen seçeneklerden hangisi yanlıştır?

#18. I. Akciğer kanseri II. Kalp krizi III. Sperm miktarının azalması IV. Mesane kanseri V. Hipertansiyon Yukarıda verilen seçeneklerden hangisi veya hangileri gaz ve dumanların kronik etkilerinden değildir?

#19. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi tehlikeli kimyasalların tipik bulunduğu yerlerden değildir?

#20. Aşağıda verilenlerden hangisi ya da hangileri iş yerinde yapılan ortam analizleri sonucunda hazırlanan ortam risk analiz formunda yer alması gerekenlerdendendir? 1-Etkenin adı 2-Etkenin yasal olarak belirlenen sınır değeri 3-Etkenin ortamda ölçülen değeri 4-Sorunu ortadan kaldırmak için gerekli çözümler

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

 

İş Hijyeni 2021 Final Deneme Sınavı -1, İş Hijyeni Final Soruları

İş Hijyeni Final Soruları

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi tehlikeli kimyasal maddelerin risklerinden değildir?

a) Akut sağlık riskleri
b) Ekotoksik riskler
c) Yangın riski
d) Kronik sağlık riskleri
e) Gürültü

Cevap : e) Gürültü

I. Aseton derinin koruyucu yağ tabakasını bozar.
II. Aldirin, etilenamin çok zehirli maddeler grubuna girer.
III. Sodyum hidroksit, dokuda geri dönüşsüz hasara yol açar.
IV. Karbonmonoksit, dokuda alerjik reaksiyona yol açar.
Yukarıda verilen maddelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

a) Yalnız I
b) I ve II
c) I, II, III
d) I, II, IV
e) Hepsi

Cevap : c) I, II, III

Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi tehlikeli kimyasalların yol açtığı kronik sağlık risklerinden değildir?

a) Hepatotoksinler, akciğer hasarlarına yol açar.
b) Nefrotoksinler, ödem veya proteinüri sorunlarına yol açar.
c) Halojenli hidrokarbonlar, uranyum nefrotoksik maddelerdir.
d) Civa, etil alkol sinir dokusunda hasara neden olur.
e) Asbest, akciğer dokusuna zarar verir.

Cevap : a) Hepatotoksinler, akciğer hasarlarına yol açar.

Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi doğrudur?

a) Benzoil peroksit kararlı maddeler grubundadır.
b) Akrilonitril su ile şiddetli reaksiyon verir.
c) Azot, oksijen, argon gazlarının basınç altında patlama tehlikesi mevcuttur.
d) Sodyum metali dengeli bir metaldir.
e) Nitrogliserin, su ile şiddetli reaksiyon verir.

Cevap : c) Azot, oksijen, argon gazlarının basınç altında patlama tehlikesi mevcuttur.

Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi tehlikeli kimyasalların tipik bulunduğu yerlerden değildir?

a) Depolar
b) Yakıt istasyonları
c) Silah depoları
d) Yemekhaneler
e) Hastaneler

Cevap : d) Yemekhaneler

Aşağıdakilerden hangisi gaz ve dumanların akut etkilerinden değildir?

a) Cilt tahrişi
b) Akciğer kapasitesinin azalması
c) Kusma
d) Bronşit
e) Sinir sistemi etkisi

Cevap : b) Akciğer kapasitesinin azalması

I. Akciğer kanseri
II. Kalp krizi
III. Sperm miktarının azalması
IV. Mesane kanseri
V. Hipertansiyon
Yukarıda verilen seçeneklerden hangisi veya hangileri gaz ve dumanların kronik etkilerinden değildir?

a) I ve II
b) II ve IV
c) II ve V
d) I, II, IV
e) III, IV, V

Cevap : c) II ve V

Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi kullanımı yasak olan kimyasallardan değildir?

a) Vinil klorür
b) 2-naftilamin
c) 4-aminodifenil
d) Benzidin
e) 4-nitrodifenil

Cevap : a) Vinil klorür

Kurşun ve bileşikleri ile ilgili yapılan çalışmalarda aşağıda verilen seçeneklerden hangisi uygulanmaz?

a) Biyolojik izleme, kandaki kurşun seviyesinin ölçümünü kapsar.
b) Bağlayıcı biyolojik sınır değer 70 μg Pb/100 ml kandır.
c) Havadaki kurşunun, haftalık 40 saat çalışma süresine göre hesaplanmış, zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonu 0,075 mg/m3’ten fazlaysa işe başlamadan önce işçiler haberdar edilir.
d) İşçilerden birinin kanındaki kurşun seviyesi 40 µg Pb/100 ml’den fazlaysa işe başlamadan önce bu durumdan işçiler haberdar edilir.
e) İşçilerden birinin kanındaki kurşun seviyesi 10 µg Pb/100 ml’den fazlaysa işe başlamadan önce bu durumdan işçiler haberdar edilir.

Cevap : e) İşçilerden birinin kanındaki kurşun seviyesi 10 µg Pb/100 ml’den fazlaysa işe başlamadan önce bu durumdan işçiler haberdar edilir.

Sağlık gözetimi ile ilgili aşağıda verilen seçeneklerden hangisi yanlıştır?

a) Sağlık gözetimi yapılan her işçinin kişisel sağlık kayıtları ve etkilenimleri tutulacak ve güncelleştirilecektir.
b) Kişisel sağlık ve etkilenimle ilgili kayıtlar, yapılan sağlık gözetimi ve kişinin etkilenim düzeyi izleme sonuçlarının özetini içerecektir.
c) İstenmesi halinde kayıtların bir örneği Bakanlığa verilecektir.
d) İşçiler, kendilerinin sağlık muayene sonuçlarını ve etkilenme düzeylerine ait bilgileri izin verilmeden göremezler.
e) İşyeri faaliyetine son verdiği takdirde, işveren sağlık ve etkilenim kayıtlarını Bakanlığa vermek zorundadır.

Cevap : d) İşçiler, kendilerinin sağlık muayene sonuçlarını ve etkilenme düzeylerine ait bilgileri izin verilmeden göremezler.

İş Hijyeni Final Soruları

İşeyerlerinde çalışanların maruz kalabileceği risklerin çalışma ortamı analizleri ile değerlendirilmesi yapılmaktadır. Çalışma ortamı analizleri ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Çalışma ortamı analizleri ile meslek hastalıklarının önüne geçilebilir.
b) İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi’ne ihtiyaç yoktur, çalışma ortamı analizi teknik bir işlem değildir.
c) Çalışma ortamının fiziksel, kimyasal, biyolojik koşulları için mevzuatımızda sınır değerlere yer verilmiştir
d) Her işyeri mevzuatımızda belirlenen sınır değerlere dikkat etmek ve uymak zorundadır.
e) Sınır değerlere uygunluk akredite bir kuruluş tarafından yapılacak ölçümler (Ortam analizleri) ile ortaya konmalıdır.

Cevap : b) İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi’ne ihtiyaç yoktur, çalışma ortamı analizi teknik bir işlem değildir.

Çalışma ortamı risk analizi süreçleri ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

a) Öncelikle ilgili teknik personel ortamın koşulları gözler ve hangi ölçümlerin yapılacağına karar verir.
b) Ortamda yapılan gözlemler sonucu ölçüm yapılmasına karar verilen etkenin ölçümü yapılır. Eğer ölçüm sonuçlarında bu etken için tehlike olduğu saptanırsa belirlenen etkenden korunmaya yönelik düzenleyici önleyici çalışmalar yürütülür.
c) Analiz sonuçlarının kaydedilmesine veya raporlanmasına gerek yoktur.
d) Kimyasallarla ilgili ölçümlerin öncesinde kullanılan kimyasalların güvenlik bilgi formu mutlaka incelenmelidir.
e) Olabilecek imisyonların neler olduğu da belirlenmelidir.

Cevap : c) Analiz sonuçlarının kaydedilmesine veya raporlanmasına gerek yoktur.

1. Ölçümler yapılır.
2.Hangi ölçümlerin yapılacağına karar verilir.
3. Tehlikeli bulunan etkenlere yönelik düzenleyici önleyici çalışmalar yapılır.
4. Ortamın koşulları gözlenir.
Çalışma ortamı risk analizi sürecinde yapılması gerekenler yukarıda belirtilmiştir. Bu süreçte uygulanması gereken adımlar hangi seçenekte doğru sırayla verilmiştir?

a) 1,2,3,4
b) 2,3,4,1
c) 4,2,1,3
d) 4,1,3,2
e) 3,1,2,4

Cevap : c) 4,2,1,3

Aşağıda verilenlerden hangisi ya da hangileri iş yerinde yapılan ortam analizleri sonucunda hazırlanan ortam risk analiz formunda yer alması gerekenlerdendendir?
1-Etkenin adı
2-Etkenin yasal olarak belirlenen sınır değeri
3-Etkenin ortamda ölçülen değeri
4-Sorunu ortadan kaldırmak için gerekli çözümler

a) 1 ve 2
b) 3 ve4
c) 1, 2 ve 3
d) 2, 3 ve 4
e) Hepsi

Cevap : e) Hepsi

Bir iş yerinde, çalışma ortamı analizleri yapılırken aşağıda verilen analizlerden hangisi ya da hangileri yapılmaktadır?
1.Fiziksel ortam analizi
2.Kimyasal ortam analizi
3.Biyolojik ortam analizi

a) Yalnız 2
b) 1 ve 2
c) 1 ve 3
d) 2 ve 3
e) 1, 2 ve 3

Cevap : e) 1, 2 ve 3

Kimyasal ortam analizlerinde aşağıda verilen maddelerden kaç tanesine yönelik ölçümler yapılabilir?
• Patlayıcı
• Oksitleyici
• Çok kolay alevlenir
• Toksik (Zehirli)
• Aşındırıcı
• Tahriş edici
• Kanserojen
• Çevre için tehlikeli

a) 4
b) 5
c) 6
d) 7
e) 8

Cevap : e) 8

Aşağıda verilen maddelerden kaç tanesi kimyasal ortam analizleri sırasında dikkate alınması gerekenlerdendir?
• Gürültülü – Titreşim
• Sıcak – Soğuk
• Basınç
• Toz – Duman
• İyonize radyasyon
• Noniyonize radyasyon

a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 6

Cevap : e) 6

Aşağıda verilen maddelerden hangisi ya da hangileri biyoloik ortam analizleri sırasında dikkate alınması gerekenler arasındadır?
1. Ortamdaki bakteriler
2. Ortamdaki virüsler
3. Ortamdaki mantarlar

a) Yalnız 1
b) Yalnız 2
c) 1 ve 2
d) 1 ve 3
e) 1, 2 ve 3

Cevap : e) 1, 2 ve 3

Çalışma ortamı analizi süreci ve elde edilen analiz sonuçları ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Yapılan ölçümlere ait sonuçlar daima sınır değerlerle kıyaslanmalıdır.
b) Sınır değerlerin aşıldığı durumlarda öncelik bu değerlerin altına inebilmek için teknik çalışmaların yapılmasıdır.
c) Sınır değerler aşıldığında meslek hastalıkları ve iş kazalarının ortaya çıkması kaçınılmazdır.
d) Etkilenim süresinin uzaması meslek hastalıkları ve iş kazalarının ortaya çıkmasında önemli bir etken değildir.
e) Bu çalışmayla meslek hastalıklarının önüne geçilebilir.

Cevap : d) Etkilenim süresinin uzaması meslek hastalıkları ve iş kazalarının ortaya çıkmasında önemli bir etken değildir.

Çalışma ortamı analiz süreci ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Teknik bir çalışma olması sebebiyle İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi gibi teknik personelin kontrolünde yapılmalı veya yaptırılmalıdır.
b) Gerek İş-Risk analizleri ve gerek ortam analizleri sonucunda gerçekleştirilecek önleyici ve düzeltici çalışmalarla iş kazası ve meslek hastalıkları büyük ölçüde azalacaktır.
c) Çalışma ortamının fiziksel, kimyasal, biyolojik koşulları için mevzuatımızda sınır değerlere yer verilmiştir ve her işyeri bu sınır değerlere dikkat etmek ve uymak zorundadır
d) İşyerinde yapılacak düzenlemelerde çalışanla ilgili olarak verilen genel bilgiler dikkate alınmalıdır.
e) Çalışma ortamı analizleri sürecinde İşyeri Hekimliğinden destek alınmamalıdır.

Cevap : e) Çalışma ortamı analizleri sürecinde İşyeri Hekimliğinden destek alınmamalıdır.

İş Hijyeni Final Soruları

İş Hijyeni 2021 Vize Deneme Sınavı -4 Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
Auzef İş Sağlığı Ve Güvenliği Lisans Auzef Acil İş Sağlığı Ve Güvenliği Ön Lisans

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!