auzefKarşılaştırmalı SiyasetSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Karşılaştırmalı Siyaset Vize 2022 Deneme Sınavı-1

Karşılaştırmalı Siyaset Vize 2022 Deneme Sınavı-1

#1. Bugün dünyadaki demokrasilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#2. Aşağıdakilerden hangisi devletin özelliklerinden biri değildir?

#3. Demokrasilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi federal sistemi tercih edilme sebeplerinden biri değildir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi başkanlık sisteminin dezavantajlı yönlerinden biridir?


#6. Aşağıdakilerden hangisi Aristo’nun sınıflandırmasına göre iyi yönetim şekillerinden biridir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan demokrasinin özelliklerinden biri değildir?

#8. Anayasal monarşilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#9. Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistem ile ilgili yanlış bir ifadedir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi yarı-başkanlık sistemi ile ilgili yanlış bir ifadedir?


#11. Aşağıdakilerden hangisi siyasi yönetimlerin tarihsel gelişimini doğru bir şekilde sıralamaktadır?

#12. Aşağıdaki ifadelerden hangisi liberalizm ile demokrasi arasındaki farkı doğru bir şekilde aktarmaktadır?

#13. Aşağıdakilerden hangisi başkanlık sisteminin parlamenter sistemden farklarından biridir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyet rejimi ile ilgili yanlış bir ifadedir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi totaliter sistemlerin bileşenlerinden biri değildir?


#16. Aşağıdakilerden hangisi sınıfsal yaklaşıma göre yanlış bir değerlendirmedir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi modern toplumların küme toplumlardan farklarından biri değildir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi otoriter sistemlerle totaliter sistemlerden ayıran özelliktir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi üniter sistemin özelliklerinden biri değildir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi başkanlık sistemi ile ilgili yanlış bir ifadedir?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Karşılaştırmalı Siyaset Vize 2022 Deneme Sınavı-1

Karşılaştırmalı Siyaset

Aşağıdakilerden hangisi siyasi yönetimlerin tarihsel gelişimini doğru bir şekilde sıralamaktadır?

a) Kabile devleti-Şehir devleti-Din devleti-Modern devlet
b) Şehir devleti-Krallık-İmparatorluk-Ulus devlet
c) Köy devleti-Şehir devleti-Krallık-Ulus devlet
d) Kişisel devlet-Herkesi kapsayan devlet-Özel devlet-Üniter devlet
e) Krallık-Şehir devleti-İmparatorluk-Modern devlet

Cevap : b) Şehir devleti-Krallık-İmparatorluk-Ulus devlet

Aşağıdakilerden hangisi modern toplumların küme toplumlardan farklarından biri değildir?

a) Modern toplumlarda herkes birbirini tanır.
b) Modern toplumlarda yönetilenlerin çıkış hakkı yoktur.
c) Modern toplumlar çok daha karmaşıktır.
d) Modern toplumlarda yöneticiler herkesi tanıyamaz.
e) Modern toplumlarda işbölümü çok daha derindir.

Cevap : a) Modern toplumlarda herkes birbirini tanır.

Aşağıdakilerden hangisi sınıfsal yaklaşıma göre yanlış bir değerlendirmedir?

a) Toplumlar yönetenler ve yönetilenlerden oluşur.
b) Toplumlar üretken ve üretken olmayan sınıflara ayrılır.
c) Sınıflar diyalektik bir çatışma içindedir.
d) Ürerken olmayan sınıf bürokratlar, din adamları ve siyasetçilerden oluşur.
e) Yönetenler her zaman kazanır.

Cevap : e) Yönetenler her zaman kazanır.

Aşağıdakilerden hangisi Aristo’nun sınıflandırmasına göre iyi yönetim şekillerinden biridir?

a) Oligarşi
b) Demokrasi
c) Monarşi
d) Tiranlık
e) Şeflik

Cevap : c) Monarşi

Aşağıdakilerden hangisi totaliter sistemlerin bileşenlerinden biri değildir?

a) Total bir ideoloji
b) Tekelci parti
c) Kitle iletişim araçlarında tam bir devlet kontrolü
d) Yöneticinin keyfi kararlar vermesi
e) Yaygın siyasî şiddet yani terör

Cevap : d) Yöneticinin keyfi kararlar vermesi

lolonolo

Karşılaştırmalı Siyaset Vize Soruları

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan demokrasinin özelliklerinden biri değildir?

a) Vatandaşların hepsinin meclis üyesi olması
b) Vatandaşların kendi kararlarını kendilerinin vermesi
c) Küçük şehir devletlerinde uygulanması
d) Bugün dünyada yaygın bir şekilde uygulanması
e) Kamusal tartışmalara her vatandaşın katılma hakkı olması

Cevap : d) Bugün dünyada yaygın bir şekilde uygulanması

Bugün dünyadaki demokrasilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Çoğu doğrudan demokrasidir.
b) Çoğu temsili demokrasidir.
c) Demokratik ülkelerin sayısı demokratik olmayan ülkelerden daha azdır.
d) Halklar kendi kendini yönetir.
e) Yöneticiler kurayla veya sırayla başa geçerler.

Cevap : b) Çoğu temsili demokrasidir.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi liberalizm ile demokrasi arasındaki farkı doğru bir şekilde aktarmaktadır?

a) Liberalizm özgürlük, demokrasi adalet demektir.
b) Liberalizm gevşek bir ideoloji, demokrasi total bir ideolojidir.
c) Liberalizm serbestlik, demokrasi bağımsızlık demektir.
d) Liberalizm özgürlük, demokrasi eşitlik demektir.
e) Liberalizm gevşek bir ideoloji, demokrasi bir yönetim tekniğidir.

Cevap : e) Liberalizm gevşek bir ideoloji, demokrasi bir yönetim tekniğidir.

Demokrasilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Demokrasilerde çoğunluğun her kararı uygulanır.
b) Muhalefetin açık ve meşru olduğu başlıca siyasal sistem demokrasidir.
c) Demokrasilerde bireylere ideolojik veya hayat tarzı dayatması yapılamaz.
d) Demokrasinin içeriğini liberalizm oluşturur.
e) Demokrasiler çok partili (en az iki) olmak zorundadır.

Cevap : a) Demokrasilerde çoğunluğun her kararı uygulanır.

Aşağıdakilerden hangisi otoriter sistemlerle totaliter sistemlerden ayıran özelliktir?

a) Otoriter sistemlerde muhalif partilere asla izin verilmez.
b) Otoriter sistemlerde sert bir ideoloji her şeyi şekillendirir.
c) Otoriter sistemlerde yöneticinin önceliği iktidarını muhafaza etmektir, toplumu dizayn etmek değil.
d) Otoriter rejim her konuda doğruyu bilme ve bunu topluma empoze etme iddiasındadır.
E) Otoriter sistemler medyayı tam olarak kontrol eder.

Cevap : c) Otoriter sistemlerde yöneticinin önceliği iktidarını muhafaza etmektir, toplumu dizayn etmek değil.

lolonolo

Karşılaştırmalı Siyaset Vize Soruları

Aşağıdakilerden hangisi devletin özelliklerinden biri değildir?

a) Kişilere bağımlı değildir, soyut bir varlıktır.
b) Egemendir.
c) Belli bir coğrafi bölgede güç kullanma tekeline sahiptir.
d) Sınırları içinde devlet kendine rakip güçlerden biridir.

Cevap : d) Sınırları içinde devlet kendine rakip güçlerden biridir.

Aşağıdakilerden hangisi üniter sistemin özelliklerinden biri değildir?

a) Merkeziyetçidir
b) Egemenlik yetkilerinin bazısı yerel idarelere devredilir.
c) Mahalli idarelerin yetkileri sınırlıdır
d) Merkezi yönetim bütün egemenlik yetkilerine sahiptir
e) Taşra teşkilatı merkezin aldığı kararların uygulayıcısıdır.

Cevap : b) Egemenlik yetkilerinin bazısı yerel idarelere devredilir.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi federal sistemi tercih edilme sebeplerinden biri değildir?

a) Geniş bir coğrafi alana yayılmış olmak
b) Merkezi hükümet gücüne kuşkuyla bakan bir siyasi kültüre sahip olmak
c) Coğrafi olarak belli bölgelere toplanmış etnik azınlıklara sahip olmak
d) Tarihsel olarak bölünmüş siyasi yapılara sahip olmak
e) Geçmişte veya bugün krallık ile yönetilmek

Cevap : e) Geçmişte veya bugün krallık ile yönetilmek

Anayasal monarşilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Monark (kral veya kraliçe) mutlak bir otoriteye sahiptir.
b) Seçimle oluşturulan parlamentolar yasa yapma gücüne sahiptir.
c) Monarkın yetkileri anaysalar tarafından sınırlandırılmıştır.
d) Monark sadece sembolik yetkilere sahiptir.
e) Monark ülkenin birliği ve bütünlüğünü temsil eder.

Cevap : a) Monark (kral veya kraliçe) mutlak bir otoriteye sahiptir.

Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyet rejimi ile ilgili yanlış bir ifadedir?

a) Cumhuriyet yönetimi bir aileye yönetim ayrıcalığı vermez
b) Yaşayan en eski cumhuriyet Amerika Birleşik Devletleri’dir.
c) Cumhuriyetler demokrasi ile yönetilir
d) Cumhuriyetlerde tam bir eşitlik olması gerçekçi değildir
e) Cumhuriyetin ülke yönetiminin kamusal bir iş olduğu anlamına gelmektedir.

Cevap : c) Cumhuriyetler demokrasi ile yönetilir

lolonolo

Karşılaştırmalı Siyaset Vize Soruları

Aşağıdakilerden hangisi başkanlık sistemi ile ilgili yanlış bir ifadedir?

a) Başkan doğrudan halkoyu ile seçilir
b) Yasama üyeleri doğrudan halkoyu ile seçilir
c) Yasama ve yürütme birbirinden tam olarak ayrılmıştır
d) Başkan Meclisi feshetme yetkisine sahiptir
e) Bakanlar doğrudan başkan tarafından göreve getirilir

Cevap : d) Başkan Meclisi feshetme yetkisine sahiptir

Aşağıdakilerden hangisi başkanlık sisteminin parlamenter sistemden farklarından biridir?

a) Daha iyi bir sistemdir
b) Devlet başkanını halk seçer
c) Devlet başkanını meclis seçer
d) Başbakanı Devlet Başkanı atar
e) Meclis üyelerini halk seçer

Cevap : b) Devlet başkanını halk seçer

Karşılaştırmalı Siyaset Vize 2022 Deneme Sınavı-1 KARŞILAŞTIRMALI SİYASET

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!