auzefKamu MaliyesiSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Kamu Maliyesi Final 2022 Deneme Sınavı -2

Kamu Maliyesi Final 2022 Deneme Sınavı -2

#1. Aşağıdakilerden hangisi idareler arası mali ilişkilerde gelirlerin ve giderlerin birimler arasındaki paylaşımını ifade eder?

#2. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki yerel yönetim birimleri arasında gösterilemez?

#3. Vergi gelirindeki nispi değişikliğin millî gelirdeki (veya gayrisafi millî hasıladaki) nispi değişikliğe oranı hangi kavramla açıklanır?

#4. Aşağıdakilerden hangisi net vergi yükünü ifade eder?

#5. Vadesi gelmiş ya da kısa vadeli borçların uzun süreli borç şekline dönüştürülmesi aşağıdakilerden hangisidir?


#6. Aşağıdakilerden hangi yerel yönetimin başkanı seçimle değil, atamayla belirlenir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi borçlanmanın nedenleri arasında gösterilemez?

#8. Orta vadeli mali planı hangi kurum hazırlar?

#9. Aşağıdakilerden hangisi yüksek faizli borçların düşük faizli borçlarla değiştirilmesini ifade eder?

#10. Matrah arttıkça ortalama vergi oranı da yükselen tarife aşağıdakilerden hangisidir?


#11. İl özel idaresine kim başkanlık eder?

#12. Aşağıdakilerden hangisi maliye politikası aracı olarak kullanılan kamu harcamaları arasında yer almaz?

#13. Aşağıdakilerden hangisi borçlanma türlerinden biri değildir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi borçların para basmak suretiyle ödenmesini ifade eder?

#15. Aşağıdakilerden hangisi maliye politikasının araçları arasında sayılamaz?


#16. Üzerine vergi konulan ve doğrudan doğruya veya dolayısıyla verginin kaynağını teşkil eden iktisadi unsura ne denir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi belediyelerin gelirleri arasında sayılamaz?

#18. Türkiye’de uygulanan gelir vergisi oranı/tarifesi nedir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi maliye politikasının amaçları arasında sayılamaz?

#20. Kamu gelir ve giderlerinin miktarı ve bileşimi önceden, kesin olarak belirlenmiş bir kurala bağlı olmaksızın, ekonomideki iktisadi koşullar dikkate alınarak belirleniyorsa aşağıdaki yöntemlerden hangisi uygulanmaktadır?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Kamu Maliyesi Final 2022 Deneme Sınavı -2

Kamu Maliyesi Final 2022 Deneme Sınavı -2

Aşağıdakilerden hangisi bütçeleme sistemleri arasında gösterilemez?

a) Klasik bütçeleme sistemi
b) Performans bütçe sistemi
c) Planlama, programlama, bütçeleme sistemi
d) Sıfır tabanlı bütçeleme sistemi
e) Analitik bütçe sistemi

Cevap : e) Analitik bütçe sistemi

Aşağıdakilerden hangisi bütçenin klasik ilkeleri arasında yer almaz?

a) Genellik ilkesi
b) Birlik ilkesi
c) Yıllık olma ilkesi
d) Denetim ilkesi
e) Ön izin ilkesi

Cevap : d) Denetim ilkesi

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de uygulanan bütçe sistemiyle ilgili bir kavram değildir?

a) Çok yıllı bütçeleme
b) Orta vadeli program
c) Orta vadeli mali plan
d) Merkezi yönetim bütçesi
e) Karma bütçe

Cevap : e) Karma bütçe

Orta vadeli mali planı hangi kurum hazırlar?

a) Maliye Bakanlığı
b) Kalkınma Bakanlığı
c) Ekonomi Bakanlığı
d) Sanayi Bakanlığı
e) Enerji Bakanlığı

Cevap : a) Maliye Bakanlığı

Orta vadeli programı hangi kurum hazırlar?

a) Maliye Bakanlığı
b) Kalkınma Bakanlığı
c) Ekonomi Bakanlığı
d) Sanayi Bakanlığı
e) Enerji Bakanlığı

Cevap : b) Kalkınma Bakanlığı

lolonolo

Kamu Maliyesi Final 2022 Deneme Sınavı -2

Aşağıdakilerden hangisi borçlanmanın nedenleri arasında gösterilemez?

a) Bütçe açıklarının giderilmesi
b) Savunma giderleri için finansman sağlanması
c) Büyük yatırım ve reformların finanse edilmesi
d) Başka devletlere yardım yapmak için
e) Vadesi gelmiş borçlara finansman sağlanması

Cevap : d) Başka devletlere yardım yapmak için

Aşağıdakilerden hangisi borçlanma türlerinden biri değildir?

a) Kısa vadeli borçlar
b) Uzun vadeli borçlar
c) İç borçlar
d) Dış borçlar
e) Yedek akçe borçları

Cevap : e) Yedek akçe borçları

Vadesi gelmiş ya da kısa vadeli borçların uzun süreli borç şekline dönüştürülmesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Konsolidasyon
b) Konversiyon
c) Ariyere borç
d) Monetizasyon
e) Borcun itfası

Cevap : a) Konsolidasyon

Aşağıdakilerden hangisi yüksek faizli borçların düşük faizli borçlarla değiştirilmesini ifade eder?

a) Konsolidasyon
b) Konversiyon
c) Ariyere borç
d) Monetizasyon
e) Borcun itfası

Cevap : b) Konversiyon

Aşağıdakilerden hangisi borçların para basmak suretiyle ödenmesini ifade eder?

a) Konsolidasyon
b) Konversiyon
c) Ariyere borç
d) Monetizasyon
e) Borcun itfası

Cevap : d) Monetizasyon

lolonolo

Kamu Maliyesi Final 2022 Deneme Sınavı -2

Aşağıdakilerden hangisi idareler arası mali ilişkilerde gelirlerin ve giderlerin birimler arasındaki paylaşımını ifade eder?

a) Mali anestezi
b) Mali fonksiyon
c) Mali tevzin
d) Gelir dağılımı
e) Yerel bölüşüm

Cevap : c) Mali tevzin

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki yerel yönetim birimleri arasında gösterilemez?

a) Köy
b) Belediye
c) Büyükşehir belediyesi
d) İl özel idaresi
e) Semt idaresi

Cevap : e) Semt idaresi

Aşağıdakilerden hangisi belediyelerin gelirleri arasında sayılamaz?

a) İlan ve reklam vergisi
b) Emlak vergisi
c) Çevre temizlik vergisi
d) Tapu harcı
e) Belediye harçları

Cevap : d) Tapu harcı

İl özel idaresine kim başkanlık eder?

a) Vali
b) Büyükşehir belediyesi başkanı
c) Belediye başkanı
d) Ticaret odası başkanı
e) Mahalle muhtarı

Cevap : a) Vali

Aşağıdakilerden hangi yerel yönetimin başkanı seçimle değil, atamayla belirlenir?

a) Büyükşehir belediyesi
b) İl belediyesi
c) İlçe belediyesi
d) Köy muhtarı
e) İl özel idaresi

Cevap : e) İl özel idaresi

lolonolo

Kamu Maliyesi Final 2022 Deneme Sınavı -2

Aşağıdakilerden hangisi maliye politikasının amaçları arasında sayılamaz?

a) Ekonomik istikrar
b) Ekonomik büyüme
c) Ekonomik kalkınma
d) Döviz piyasalarında düzenleme
e) Gelir dağılımı

Cevap : d) Döviz piyasalarında düzenleme

Aşağıdakilerden hangisi maliye politikasının araçları arasında sayılamaz?

a) Kamu harcamaları
b) Kamu gelirleri
c) Faiz politikası
d) Vergiler
e) Devlet borçları

Cevap : c) Faiz politikası

Kamu gelir ve giderlerinin miktarı ve bileşimi önceden, kesin olarak belirlenmiş bir kurala bağlı olmaksızın, ekonomideki iktisadi koşullar dikkate alınarak belirleniyorsa aşağıdaki yöntemlerden hangisi uygulanmaktadır?

a) İhtiyari maliye politikası yöntemi
b) Otomatik istikrar sağlayıcı maliye politikası yöntemi
c) Kamu harcamalarının konjonktürel esnekliği
d) Vergi gelirlerinin konjonktürel esnekliği
e) Formül esnekliği yöntemi

Cevap : a) İhtiyari maliye politikası yöntemi

Aşağıdakilerden hangisi maliye politikası aracı olarak kullanılan kamu harcamaları arasında yer almaz?

a) Cari (tüketim) harcamaları
b) Yatırım harcamaları
c) İktisadi amaçlı transfer harcamaları
d) Sosyal amaçlı transfer harcamaları
e) Örtülü ödenek harcamaları

Cevap : e) Örtülü ödenek harcamaları

Vergi gelirindeki nispi değişikliğin millî gelirdeki (veya gayrisafi millî hasıladaki) nispi değişikliğe oranı hangi kavramla açıklanır?

a) İhtiyari maliye politikası
b) Otomatik istikrar sağlayıcı
c) Harcama esnekliği
d) Vergi geliri esnekliği
e) Formül esnekliği

Cevap : d) Vergi geliri esnekliği

Kamu Maliyesi Final 2022 Deneme Sınavı -2

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!