auzefKamu MaliyesiSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Kamu Maliyesi Final Soruları

Kamu Maliyesi Final Soruları

Kamu Maliyesi Final Soruları

Kamu Maliyesi Final Soruları

Üzerine vergi konulan ve doğrudan doğruya veya dolayısıyla verginin kaynağını teşkil eden iktisadi unsura ne denir?

a) Vergiyi doğuran olay
b) Verginin konusu
c) Verginin matrahı
d) Vergi mükellefi
e) Vergi tarifesi

Cevap : b) Verginin konusu

Vergi borcunun hesaplanması için dayanılan temel aşağıdakilerden hangisidir?

a) Vergiyi doğuran olay
b) Verginin konusu
c) Verginin matrahı
d) Vergi mükellefi
e) Vergi tarifesi

Cevap : c) Verginin matrahı

Matrah arttıkça ortalama vergi oranı da yükselen tarife aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tek oranlı tarife
b) Çok oranlı tarife
c) Genel tarife
d) Artan oranlı tarife
e) Tersine artan oranlı tarife

Cevap : d) Artan oranlı tarife

Aşağıdakilerden hangisi vergileme tekniğinde karşılaşılmayan bir kavramdır?

a) Tarh
b) Tebliğ
c) Tahakkuk
d) Tahsil
e) Temerrüt

Cevap : e) Temerrüt

Aşağıdakilerden hangisi vergiyi tahsil etme yöntemlerinden biri değildir?

a) Verginin mükellefçe yatırılması
b) Dış karineler yöntemi
c) İltizam usulü
d) Emanet usulü
e) Verginin kaynakta kesilmesi

Cevap : b) Dış karineler yöntemi

lolonolo

Kamu Maliyesi Final Soruları

Aşağıdakilerden hangisi net vergi yükünü ifade eder?

a) Ödenen vergiler/Toplumun geliri
b) Bireyin ödediği tüm vergiler/Bireyin geliri
c) (Ödenen Tüm Vergiler- Kamu Hizmetlerinden Sağlanan Yarar) / Gelir
d) (Ödenen Vergiler + Yansıyan Vergiler) – Hizmetlerden Sağlanan Fayda / Gelir
e) (Ödenen Vergiler + Yansıyan Vergiler) – (Hizmetlerden Sağlanan Fayda + Yansıtılan Vergiler) / Gelir

Cevap : c) (Ödenen Tüm Vergiler- Kamu Hizmetlerinden Sağlanan Yarar) / Gelir

Aşağıdakilerden hangisi vergi baskısının giderilmesinde karşılaşılan durumlar arasında değildir?

a) Karar etkisi
b) Beyan etkisi
c) Gelir etkisi
d) İkame etkisi
e) Vergi yansıması etkisi

Cevap : e) Vergi yansıması etkisi

Verginin yansıması için sırasıyla hangi durumların gerçekleşmesi gerekir?

a) Verginin ödenmesi-Vurgu-Aktarma-Yerleşme
b) Vurgu-Aktarma-Yerleşme- Verginin ödenmesi
c) Aktarma-Yerleşme- Verginin ödenmesi- Vurgu
d) Yerleşme- Verginin ödenmesi- Vurgu- Aktarma
e) Verginin ödenmesi-Aktarma-Vurgu-Yerleşme

Cevap : a) Verginin ödenmesi-Vurgu-Aktarma-Yerleşme

Vergi harcamaları, yasal boşluklar ve benzeri nedenlerle vergi hasılatındaki azalma hangi kavramla ifade edilir?

a) Vergi iadesi
b) Mali anestezi
c) Vergi erozyonu
d) Vergi arbitrajı
e) Mali sürüklenme

Cevap : c) Vergi erozyonu

Mali yükümlülüklerin, muhatapları tarafından farkına varılmadan yerine getirilmesi hangi kavramla ifade edilir?

a) Vergi iadesi
b) Mali anestezi
c) Vergi erozyonu
d) Vergi arbitrajı
e) Mali sürüklenme

Cevap : b) Mali anestezi

lolonolo

Kamu Maliyesi Final Soruları

Geliri, bir gerçek kişinin üretim faktörlerini üretim sürecine sokması karşılığı yaratmış olduğu hâsıla olarak tanımlayan teori aşağıdakilerden hangisidir?

a) Gelir vergisi
b) Kurumlar vergisi
c) Kaynak teorisi
d) Net artış teorisi
e) Safi artış teorisi

Cevap : c) Kaynak teorisi

Gerçek kişilerin çeşitli kaynaklardan elde ettikleri tüm kazanç ve iratların toplanarak artan oranlı tarifenin uygulandığı vergileme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sedüler gelir vergisi
b) Üniter gelir vergisi
c) Kaynak teorisi
d) Net artış teorisi
e) Safi artış teorisi

Cevap : b) Üniter gelir vergisi

Türkiye’de uygulanan gelir vergisi oranı/tarifesi nedir?

a) %15
b) %27
c) %35
d) Türkiye’de artan oranlı bir gelir vergisi tarifesi uygulanmaktadır.
e) Türkiye’de tersine artan oranlı bir gelir vergisi tarifesi uygulanmaktadır.

Cevap : d) Türkiye’de artan oranlı bir gelir vergisi tarifesi uygulanmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi servet vergisine bir örnek teşkil eder?

a) Pasaport harcı
b) Tapu harcı
c) Motorlu taşıtlar vergisi
d) Katma değer vergisi
e) Özel tüketim vergisi

Cevap : c) Motorlu taşıtlar vergisi

Aşağıdakilerden hangisi harcamalar üzerinden alınan bir vergidir?

a) Gelir vergisi
b) Kurumlar vergisi
c) Servet vergisi
d) Veraset ve intikal vergisi
e) Özel tüketim vergisi

Cevap : e) Özel tüketim vergisi

lolonolo

Kamu Maliyesi Final Soruları

Aşağıdakilerden hangisi bütçeleme sistemleri arasında gösterilemez?

a) Klasik bütçeleme sistemi
b) Performans bütçe sistemi
c) Planlama, programlama, bütçeleme sistemi
d) Sıfır tabanlı bütçeleme sistemi
e) Analitik bütçe sistemi

Cevap : e) Analitik bütçe sistemi

Aşağıdakilerden hangisi bütçenin klasik ilkeleri arasında yer almaz?

a) Genellik ilkesi
b) Birlik ilkesi
c) Yıllık olma ilkesi
d) Denetim ilkesi
e) Ön izin ilkesi

Cevap : d) Denetim ilkesi

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de uygulanan bütçe sistemiyle ilgili bir kavram değildir?

a) Çok yıllı bütçeleme
b) Orta vadeli program
c) Orta vadeli mali plan
d) Merkezi yönetim bütçesi
e) Karma bütçe

Cevap : e) Karma bütçe

Orta vadeli mali planı hangi kurum hazırlar?

a) Maliye Bakanlığı
b) Kalkınma Bakanlığı
c) Ekonomi Bakanlığı
d) Sanayi Bakanlığı
e) Enerji Bakanlığı

Cevap : a) Maliye Bakanlığı

Orta vadeli programı hangi kurum hazırlar?

a) Maliye Bakanlığı
b) Kalkınma Bakanlığı
c) Ekonomi Bakanlığı
d) Sanayi Bakanlığı
e) Enerji Bakanlığı

Cevap : b) Kalkınma Bakanlığı

lolonolo

Kamu Maliyesi Final Soruları

Aşağıdakilerden hangisi borçlanmanın nedenleri arasında gösterilemez?

a) Bütçe açıklarının giderilmesi
b) Savunma giderleri için finansman sağlanması
c) Büyük yatırım ve reformların finanse edilmesi
d) Başka devletlere yardım yapmak için
e) Vadesi gelmiş borçlara finansman sağlanması

Cevap : d) Başka devletlere yardım yapmak için

Aşağıdakilerden hangisi borçlanma türlerinden biri değildir?

a) Kısa vadeli borçlar
b) Uzun vadeli borçlar
c) İç borçlar
d) Dış borçlar
e) Yedek akçe borçları

Cevap : e) Yedek akçe borçları

Vadesi gelmiş ya da kısa vadeli borçların uzun süreli borç şekline dönüştürülmesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Konsolidasyon
b) Konversiyon
c) Ariyere borç
d) Monetizasyon
e) Borcun itfası

Cevap : a) Konsolidasyon

Aşağıdakilerden hangisi yüksek faizli borçların düşük faizli borçlarla değiştirilmesini ifade eder?

a) Konsolidasyon
b) Konversiyon
c) Ariyere borç
d) Monetizasyon
e) Borcun itfası

Cevap : b) Konversiyon

Aşağıdakilerden hangisi borçların para basmak suretiyle ödenmesini ifade eder?

a) Konsolidasyon
b) Konversiyon
c) Ariyere borç
d) Monetizasyon
e) Borcun itfası

Cevap : d) Monetizasyon

lolonolo

Kamu Maliyesi Final Soruları

Aşağıdakilerden hangisi idareler arası mali ilişkilerde gelirlerin ve giderlerin birimler arasındaki paylaşımını ifade eder?

a) Mali anestezi
b) Mali fonksiyon
c) Mali tevzin
d) Gelir dağılımı
e) Yerel bölüşüm

Cevap : c) Mali tevzin

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki yerel yönetim birimleri arasında gösterilemez?

a) Köy
b) Belediye
c) Büyükşehir belediyesi
d) İl özel idaresi
e) Semt idaresi

Cevap : e) Semt idaresi

Aşağıdakilerden hangisi belediyelerin gelirleri arasında sayılamaz?

a) İlan ve reklam vergisi
b) Emlak vergisi
c) Çevre temizlik vergisi
d) Tapu harcı
e) Belediye harçları

Cevap : d) Tapu harcı

İl özel idaresine kim başkanlık eder?

a) Vali
b) Büyükşehir belediyesi başkanı
c) Belediye başkanı
d) Ticaret odası başkanı
e) Mahalle muhtarı

Cevap : a) Vali

Aşağıdakilerden hangi yerel yönetimin başkanı seçimle değil, atamayla belirlenir?

a) Büyükşehir belediyesi
b) İl belediyesi
c) İlçe belediyesi
d) Köy muhtarı
e) İl özel idaresi

Cevap : e) İl özel idaresi

lolonolo

Kamu Maliyesi Final Soruları

Aşağıdakilerden hangisi maliye politikasının amaçları arasında sayılamaz?

a) Ekonomik istikrar
b) Ekonomik büyüme
c) Ekonomik kalkınma
d) Döviz piyasalarında düzenleme
e) Gelir dağılımı

Cevap : d) Döviz piyasalarında düzenleme

Aşağıdakilerden hangisi maliye politikasının araçları arasında sayılamaz?

a) Kamu harcamaları
b) Kamu gelirleri
c) Faiz politikası
d) Vergiler
e) Devlet borçları

Cevap : c) Faiz politikası

Kamu gelir ve giderlerinin miktarı ve bileşimi önceden, kesin olarak belirlenmiş bir kurala bağlı olmaksızın, ekonomideki iktisadi koşullar dikkate alınarak belirleniyorsa aşağıdaki yöntemlerden hangisi uygulanmaktadır?

a) İhtiyari maliye politikası yöntemi
b) Otomatik istikrar sağlayıcı maliye politikası yöntemi
c) Kamu harcamalarının konjonktürel esnekliği
d) Vergi gelirlerinin konjonktürel esnekliği
e) Formül esnekliği yöntemi

Cevap : a) İhtiyari maliye politikası yöntemi

Aşağıdakilerden hangisi maliye politikası aracı olarak kullanılan kamu harcamaları arasında yer almaz?

a) Cari (tüketim) harcamaları
b) Yatırım harcamaları
c) İktisadi amaçlı transfer harcamaları
d) Sosyal amaçlı transfer harcamaları
e) Örtülü ödenek harcamaları

Cevap : e) Örtülü ödenek harcamaları

Vergi gelirindeki nispi değişikliğin millî gelirdeki (veya gayrisafi millî hasıladaki) nispi değişikliğe oranı hangi kavramla açıklanır?

a) İhtiyari maliye politikası
b) Otomatik istikrar sağlayıcı
c) Harcama esnekliği
d) Vergi geliri esnekliği
e) Formül esnekliği

Cevap : d) Vergi geliri esnekliği

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!