Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihiauzef

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 2

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 2

#1. Aşağıdakilerden hangisi 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun yasama yetkisi ile ilgili olan maddelerinden biri değildir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun özelliklerinden biri değildir?

#3. 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’ndaki en önemli değişiklikler hangi tarihte yapılmıştır?

#4. Aşağıdakilerden hangisi halifeliğin kaldırılmasını hızlandıran etkenlerden biri değildir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun devletin şekli ile ilgili maddelerinden biri değildir?


#6. Mustafa Kemal Paşa’nın 8 Nisan 1923 tarihinde seçim beyannamesi olarak yayınladığı ilkelere ne ad verilmiştir?

#7. TBMM tarafından yapılan seçimle halife olan ilk ve son kişi aşağıdakilerden hangisidir?

#8. Aşağıdaki partilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti’nde kurulan ilk partidir?

#9. II. TBMM döneminde aşağıdaki gelişmelerden hangisi yaşanmamıştır?

#10. Aşağıdakilerden hangisi saltanatın kaldırılması ile ilgili TBMM’nin aldığı kararlardan biri değildir?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 2

LOLONOLO

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 2

LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 2

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 2

II. TBMM döneminde aşağıdaki gelişmelerden hangisi yaşanmamıştır?

a) Saltanatın kaldırılması
b) Hilafetin kaldırılması
c) Ankara’nın başkent olması
d) Cumhuriyetin ilanı
e) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması

Cevap : a) Saltanatın kaldırılması

Aşağıdakilerden hangisi saltanatın kaldırılması ile ilgili TBMM’nin aldığı kararlardan biri değildir?

a) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu gereğince, egemenlik hakkını TBMM temsil etmektedir.
b) Misak-ı Millî sınırları içerisinde TBMM üzerinde hiçbir güç yoktur.
c) İstanbul’daki hükûmet bu kararın alındığı tarihten itibaren ebediyen yok olmuştur.
d) Türkiye Devleti, hilafetin sığınağıdır.
e) Halifelik, Osmanlı ailesine mensup kişiler arasından eski usule göre seçimle belirlenir.

Cevap : c) İstanbul’daki hükûmet bu kararın alındığı tarihten itibaren ebediyen yok olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun özelliklerinden biri değildir?

a) Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir.
b) Meclis başkanı aynı zamanda hükûmetin de doğal başkanıdır.
c) TBMM’nin süresi 2 yıldır.
d) Güçler ayrılığı ilkesi esastır.
e) TBMM toplantıları ekim başında davetsiz olarak başlar.

Cevap : d) Güçler ayrılığı ilkesi esastır.

1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’ndaki en önemli değişiklikler hangi tarihte yapılmıştır?

a) 29 Ekim 1923
b) 1 Haziran 1923
c) 13 Ağustos 1923
d) 23 Eylül 1923.
e) 4 Kasım 1923.

Cevap : a) 29 Ekim 1923

Aşağıdakilerden hangisi halifeliğin kaldırılmasını hızlandıran etkenlerden biri değildir?

a) Halifenin Cuma selamlığına çıkarak bir padişahmış gibi davranması.
b) Halifenin gerek sivil gerekse de askerî yöneticiler ile görüşmeler yapması.
c) Halifenin kendisine ayrılan bütçenin arttırılmasını istemesi.
d) İngiltere’den Ağa Han ile Emir Ali’nin halifelikle ilgili Başbakan İsmet Paşa’ya gönderdiği mektup.
e) Halifenin Mustafa Kemal Paşa ile görüşmek istemesi.

Cevap : e) Halifenin Mustafa Kemal Paşa ile görüşmek istemesi.

Mustafa Kemal Paşa’nın 8 Nisan 1923 tarihinde seçim beyannamesi olarak yayınladığı ilkelere ne ad verilmiştir?

a) Öncü İlkeler
b) Güçler Ayrılığı İlkesi
c) Milli Hakimiyet İlkesi
d) Güçler Birliği İlkesi
e) 9 Umde (İlke)

Cevap : e) 9 Umde (İlke)

Aşağıdakilerden hangisi 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun yasama yetkisi ile ilgili olan maddelerinden biri değildir?

a) Seçme yaşı 18’dir.
b) TBMM her yıl Ocak ayında toplanır.
c) Seçilme yaşı 30’dur.
d) TBMM’nin süresi 4 yıldır.
e) TBMM görüşmelere açıktır.

Cevap : b) TBMM her yıl Ocak ayında toplanır.

Aşağıdakilerden hangisi 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun devletin şekli ile ilgili maddelerinden biri değildir?

a) Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
b) Yasama ve yürütme gücü TBMM’ye aittir.
c) Yasama ve yürütme yetkisi halife tarafından kullanılır.
d) Meclis yasama yetkisini bizzat kendi kullanır.
e) Yargı yetkisi, millet adına usulü ve kanunu dairesinde bağımsız mahkemeler tarafından kullanılır.

Cevap : c) Yasama ve yürütme yetkisi halife tarafından kullanılır.

TBMM tarafından yapılan seçimle halife olan ilk ve son kişi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Halife Abdülhamit
b) Halife Abdülmecit
c) Halife Orhan
d) Halife Abdülaziz
e) Halife Murat

Cevap : b) Halife Abdülmecit

Aşağıdaki partilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti’nde kurulan ilk partidir?

a) Serbest Cumhuriyet Fırkası
b) Ahali Fırkası
c) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
d) Halk Fırkası
e) Adem-i Merkeziyet Fırkası

Cevap : d) Halk Fırkası

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Auzef Bahar Dönemi Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!