Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihiauzef

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -2

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -2

#1. İnkılap kelimesi ne anlama gelmektedir?

#2. Atatürk kendi eylemlerini aşağıdaki hangi kavramlarla tanımlamıştır?

#3. Batılılaşma kavramının eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

#4. Modernitenin temel değerleri aşağıdakilerin hangisinde gruplanmıştır?

#5. Muasırlaşmak kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?


#6. Cumhuriyet döneminde başta Medeni Kanun olmak üzere birçok temel kanun Batı’dan alınmıştır. Aşağıdakilerden hangisi belirtilen tercih hakkında yapılan doğru bir değerlendirme değildir?

#7. Osmanlı Hukuk Sistemi’nin adı aşağıdakilerden hangisidir?

#8. İcra ve İflas Kanunu, hangi ülke kanunundan iktibas edilmiştir?

#9. “Devletin Dini İslamdır” ibaresi hangi yıl 1924 tarihli anayasadan çıkarılmıştır?

#10. Türkiye ile Avrupa Birliği katılım müzakereleri hangi tarihte başladı?


#11. Cumhuriyet’in ilanının kendilerine danışılmadığı için eleştiride bulunan Atatürk’ün yakın arkadaşları kimlerdir?

#12. Hilafet hangi tarihte kaldırılmıştır?

#13. Hilafetin kaldırılması hangi önemli düzenlemelerle birlikte yapılmıştır?

#14. Şeyh Said İsyanını önleyemediği gerekçesiyle Ali Fethi Bey’in yerine Başbakan olarak aşağıdakilerden hangisi atanmıştır?

#15. Şapka Kanunu hangi tarihte TBMM tarafından kabul edilmiştir?


#16. Atatürk’ün kültür ve medeniyet görüşü aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi millet mekteplerinde verilen derslerden değildir?

#18. Türk Tarihi Tetkik ve Türk Dili Tetkik cemiyetlerinin resmî kuruluş tarihleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilk yıllarında müzik çalışmalarının özelliklerinden değildir?

#20. 1936 yılında Afyon’da yapılan Zafer Anıtı’nın heykeltıraşı kimdir?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -2

LOLONOLO

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -2

LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -2

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -2

Aşağıdakilerden hangisi 2 Mart 1926 tarihli Maarif Teşkilatı Kanunu’nda belirlenen ortaöğretim kurumları arasında yer almaz ?

a) Millet mektepleri
b) Köy muallim mektepleri
c) Orta mektepler
d) Liseler
e) İlk muallim mektepleri

Cevap : a) Millet mektepleri

‘Öğretim Birliği Yasası’ olarak da bilinen Tevhid-i Tedrisat Kanunu’na ilişkin önergeyi meclise sunan dönemin millî eğitim bakanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Refik Saydam
b) Hamdullah Suphi Tanrıöver
c) Cemal Hüsnü Taray
d) Hüseyin Vasıf Çınar
e) Şükrü Saraçoğlu

Cevap : d) Hüseyin Vasıf Çınar

Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk Dönemi’nde eğitim ve kültür alanında yapılan çalışmalardan biri değildir?

a) Millet mekteplerinin açılması
b) Halkevlerinin açılması
c) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
d) Türk Tarih Kurumu’nun açılması
e) Devlet İstatistik Enstitüsü’nün kurulması

Cevap : e) Devlet İstatistik Enstitüsü’nün kurulması

Osmanlı Devleti’nde 1869’da yayımlanan Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’ne göre belirlenen eğitim kurumları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) İptidai
b) İdadi
c) Medrese
d) Rüşdiye
e) Darülfünun

Cevap : c) Medrese

I. İdadi
II. Medrese
III. Sıbyan Mektebi
Yukarıdakilerden hangileri klasik dönem Osmanlı eğitim kurumları arasında yer almaz?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) II ve III

Cevap : a) Yalnız I

1913 yılında çıkarılan ve ilköğretimin zorunluluğu yanında ‘parasız’ olmasını da öngören karar aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır?

a) Darülmuallimin ve Darülmuallimat nizamnameleri
b) Tedrisat-ı İptidaiye Kanun-u Muvakkati
c) Ana Mektepleri Nizamnamesi
d) Maarif-i Umumiye Nizamnamesi
e) Islahat Fermanı

Cevap : b) Tedrisat-ı İptidaiye Kanun-u Muvakkati

Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nda ilahiyat fakültelerinin ve imam hatip ve din hizmetleri görecek memurların yetiştirilmesi için ayrıca okullarının açılacağının belirtilmesi hangi eğitim kurumlarının kapatılmasına neden olmuştur?

a) Tekke
b) Zaviye
c) Medrese
d) Enderun
e) İdadi

Cevap : b) Zaviye

Osmanlı Devleti’nde eğitim hizmetlerinin düzenli yürütülmesi için 1857’de kurulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

a) Maarif-i Umumiye Nizamnamesi
b) Encümen-i Daniş
c) Meclis-i Maarif-i Umumiye
d) Dar’ül Kurra
e) Maarif-i Umumiye Nezareti

Cevap : e) Maarif-i Umumiye Nezareti

1933 Üniversite Reformu önemli ölçüde aşağıdaki hangi yabancı uzmanın raporundaki görüş ve öneriler göz önüne alınarak yapılmıştır?

a) Alfred Kühne
b) John Dewey
c) Albert Malche
d) Kate Wofford
e) Omer Buyse

Cevap : c) Albert Malche

İlk defa bir yükseköğrenim kurumu (Darülfünun) açma teşebbüsü hangi dönemde olmuştur?

a) III. Selim Dönemi
b) II. Mahmut Dönemi
c) Tanzimat Dönemi
d) I. Meşrutiyet Dönemi
e) II. Meşrutiyet Dönemi

Cevap : c) Tanzimat Dönemi

LOLONOLO

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -2

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Auzef Bahar Dönemi Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!