Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihiauzef

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı 1

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı 1

#1. İhtilal ne demektir?

#2. Islahat hangi anlama gelmektedir?

#3. Modernleşmenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

#4. Modernite, hangi coğrafyaların ürünüdür?

#5. Mustafa Kemal Atatürk hangi mektepten mezun olmuştur?


#6. Türkiye İktisat Kongresi’ne yönelik aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

#7. Lozan Barış Antlaşması ile ………………………….. tamamen kaldırılmıştır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi, 1923-1929 döneminde sanayi sektörüne yönelik kabul edilen düzenlemeler arasında yer almaktadır?

#9. Devletçilik ilkesi resmî olarak hangi yıl kabul edilmiştir?

#10. Aşağıdaki sektörlerden hangisi, Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı içerisinde bulunmamaktadır?


#11. Çankaya Protokolü doğrultusunda kurulan ilk koalisyon hükûmeti kimin başbakanlığında oluşturulmuştur?

#12. II. MC Hükûmeti hangi partilerden oluşmuştur?

#13. 1971 Askeri muhtırası sonucunda istifa etmek zorunda bırakılan siyasi lider kimdir?

#14. 1971-1973 yılları arasında kurulan koalisyon hükûmetlerinin ayırt edici özelliği nedir?

#15. Fazilet Partisi’nin kapatılmasından sonra Refah Partisi’nin gelenekçi kanadı hangi partide siyaset yapmaya devam etmiştir?


#16. “Adriyatik’ten Çin Seddi’ne Türk Dünyası” söylemi hangi tarihlerden sonra Türk dış politikasının gündeminde yer almaya başlamıştır?

#17. Aşağıdaki devletlerden hangisi Bağdat Paktı’nın üyelerinden biri değildir?

#18. Aşağıdaki ittifaklardan hangisi Sovyet tehdidine karşı kurulmamıştır?

#19. Türkiye aşağıdaki uluslararası örgütlerden hangisine üye değildir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi Türk-Yunan ilişkilerinde sorun olan bir meseledir?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı 1

LOLONOLO

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı 1

LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı 1
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı 1

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı 1

M. İsmet İnönü dönemi eğitimcileri denildiğinde ilk akla gelen reformcu eğitimci aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mustafa Necati
b) Satı Bey
c) Hasan Âli Yücel
d) Reşit Galip
e) İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu

Cevap : c) Hasan Âli Yücel

İnönü dönemi eğitim ve kültür faaliyetleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Bu dönemde özel okullar yok denecek kadar azdır.
b) Özel okullara devlet desteği oldukça azdır.
c) Yurtdışına öğrenci gönderme azaltılmıştır.
d) Üniversite sayısı hızla artmıştır.
e) Çeviri faaliyetlerine çok önem verilmiştir.

Cevap : d) Üniversite sayısı hızla artmıştır.

1940-50 arasında halk eğitimi adına aşağıdaki eğitim faaliyetlerinden hangisi sıklıkla görülmez?

a) Yeni dergilerin yayımlanması ve halkevi konferansları
b) Batılı klasik yayınları tercümesi
c) Batılı ses ve sahne sanatları
d) Televizyon yayıncılığı
e) Radyo yayıncılığı

Cevap : d) Televizyon yayıncılığı

Yükseköğretimle ilgili anayasal düzenlemeler ilk defa ne zaman yapılmıştır?

a) 1921 Anayasası’nda
b) 1961 Anayasası’nda
c) 1982 Anayasası’nda
d) 1924 Anayasası’nda
e) 2002 sonrasında

Cevap : b) 1961 Anayasası’nda

Aşağıdakilerden hangisi 1950 sonrasında gerçekleşen eğitim faaliyetlerinden biri değildir?

a) Yüksek İslam Enstitüsü’nün açılması
b) Ankara İlahiyat Fakültesi’nin açılması
c) İmam hatip okullarının açılması
d) Maarif kolejlerinin kurulması
e) Türk ocaklarının yeniden açılması

Cevap : b) Ankara İlahiyat Fakültesi’nin açılması

Hasan Âli Yücel’in ilk eğitim faaliyetlerinden biri olan ve sonrasında gelenekselleşerek eğitim sisteminin demokratik tartışma ortamlarından biri haline gelen faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

a) Eğitim Konseyleri
b) Demokratik Eğitim Kongreleri
c) Maarif Şûraları
d) Eğitim Sempozyumları
e) Bakanlık Danışma Kurulları

Cevap : c) Maarif Şûraları

Aşağıdaki eğitim sorunlarından hangisi ilk olarak 1980 sonrasında ortaya çıkmamıştır?

a) Yükseköğretimde başörtüsü meselesi
b) Atama bekleyen öğretmen sayısının artması
c) Yükseköğretime girişte katsayı sorunu
d) Liselerde kredili sistem sorunu
e) İlk ve ortaöğretimde din eğitimi meselesi

Cevap : e) İlk ve ortaöğretimde din eğitimi meselesi

Aşağıdaki eğitimle ilgili hukukî düzenlemelerin hangisi 1940 sonrasında hayata geçirilmiştir?

a) Millî Eğitim Temel Kanunu
b) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
c) Maarif Şurası Kanunu
d) Maarif-i Umumiye Nizamnamesi
e) Millî Eğitim Teşkilat Yasası

Cevap : a) Millî Eğitim Temel Kanunu

Aşağıdaki üniversitelerden hangisi Adnan Menderes döneminde (1950-1960) kurulmamıştır?

a) Ortadoğu Teknik Üniversitesi
b) Karadeniz Teknik Üniversitesi
c) Atatürk Üniversitesi
d) Ankara Üniversitesi
e) Ege Üniversitesi

Cevap : a) Ortadoğu Teknik Üniversitesi

2002 sonrasında eğitimin felsefe, program ve yapısal niteliklerinde bazı değişimler yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi 2002 sonrası yapısal değişimlerden biri değildir?

a) Zorunlu eğitimin kesintisiz olarak sekiz yıla çıkarılması
b) Üniversiteye girişte katsayı sorununun kaldırılması
c) Orta ve yükseköğretimde kıyafet serbestiyetinin getirilmesi
d) Millî güvenlik bilgisi dersinin kaldırılması
e) İlk ve ortaöğretimde 4+4+4 uygulamasına geçilmesi

Cevap : a) Zorunlu eğitimin kesintisiz olarak sekiz yıla çıkarılması

LOLONOLO

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı 1

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Auzef Bahar Dönemi Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!