Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihiauzef

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı 3

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı 3

#1. Hasan Âli Yücel’in ilk eğitim faaliyetlerinden biri olan ve sonrasında gelenekselleşerek eğitim sisteminin demokratik tartışma ortamlarından biri haline gelen faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

#2. Çağdaşlaşma ve batılılaşma Atatürk ilkelerinden hangisiyle daha çok ilgilidir?

#3. Millî Korunma Kanunu ………………………. Hükûmeti döneminde çıkarılmıştır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#4. 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’ndaki en önemli değişiklikler hangi tarihte yapılmıştır?

#5. Aşağıdaki partilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti’nde kurulan ilk partidir?


#6. İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki ekonomik gelişmeleri de etkileyen muhalefet partisi aşağıdakilerden hangisidir?

#7. Türkiye, İkinci Dünya Savaşı sonrasında, ağırlıklı olarak hangi ülkeyle ekonomik yakınlaşma içerisine girmiştir?

#8. 1970’lerin sonunda giderek artan krize çözüm olarak Süleyman Demirel’in başbakanlığındaki hükûmet tarafından alınan kararlar aşağıdakilerden hangisidir?

#9. Kasım 1928’de, okul çağını geçen kişilere okuma- yazma öğretmek için, Millet Mektepleri açılmıştır. Bu girişimle öncelikle aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin gözetildiği savunabilir?

#10. Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun başarılı olamaması aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulanmasını zorunlu hale getirmiştir?


#11. 2002 sonrasında eğitimin felsefe, program ve yapısal niteliklerinde bazı değişimler yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi 2002 sonrası yapısal değişimlerden biri değildir?

#12. Yükseköğretimle ilgili anayasal düzenlemeler ilk defa ne zaman yapılmıştır?

#13. Demokrat Parti iktidarında, 1954 sonrasında başlayan ekonomik krize yönelik aşağıdaki gelişmelerden hangisi doğrudur?

#14. Atatürk’ün, “Din ve mezhep herkesin vicdanına kalmış bir iştir. Hiçbir kimse, hiçbir kimseyi ne bir din ne de mezhep kabulüne zorlayabilir” sözü hangi ilkeyle ilgilidir?

#15. Mustafa Kemal Paşa’nın 8 Nisan 1923 tarihinde seçim beyannamesi olarak yayınladığı ilkelere ne ad verilmiştir?


#16. Aşağıdaki eğitimle ilgili hukukî düzenlemelerin hangisi 1940 sonrasında hayata geçirilmiştir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi saltanatın kaldırılması ile ilgili TBMM’nin aldığı kararlardan biri değildir?

#18. “Bizim nazarımızda çiftçi, çoban, işçi, tüccar, sanatkâr, asker, doktor; velhasıl herhangi bir sosyal müessesede faal bir vatandaşın hal, menfaat ve hürriyeti eşittir.’’ Mustafa Kemal’in bu sözü hangi Atatürk ilkesi ile ilgilidir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun devletin şekli ile ilgili maddelerinden biri değildir?

#20. İnönü dönemi eğitim ve kültür faaliyetleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı 3

lolonolo

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı 3

lolonolo

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı 3

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı 3

Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı’ndaki ekonomik gelişmelere yönelik doğru bir bilgidir?

a) Savaş döneminde devletçilik politikasından vazgeçilmiştir.
b) Savaş döneminde büyük bir fiyat artışı yaşanmamıştır.
c) Varlık Vergisi, olağanüstü bir servet vergisi olarak kabul edilmiştir.
d) Toprak Mahsulleri Vergisi’ni, ağırlıklı olarak büyük arazi sahipleri ödemiştir.
e) Savaş sırasında tarım üretiminde artış gerçekleşmiştir.

Cevap : c) Varlık Vergisi, olağanüstü bir servet vergisi olarak kabul edilmiştir.

Millî Korunma Kanunu ………………………. Hükûmeti döneminde çıkarılmıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) Celal Bayar
b) Refik Saydam
c) Şükrü Saraçoğlu
d) Fethi Okyar
e) İsmet İnönü

Cevap : b) Refik Saydam

İkinci Dünya Savaşı’nın son yılında gündeme gelen ve büyük arazi sahiplerinin de tepkisine neden olan düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

a) Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu
b) Varlık Vergisi
c) Gelir Vergisi
d) Toprak Mahsulleri Vergisi
e) Millî Korunma Kanunu

Cevap : a) Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu

Türkiye, İkinci Dünya Savaşı sonrasında, ağırlıklı olarak hangi ülkeyle ekonomik yakınlaşma içerisine girmiştir?

a) ABD
b) SSCB
c) İngiltere
d) İtalya
e) Fransa

Cevap : a) ABD

Aşağıdakilerden hangisi çok partili yaşama geçiş sürecinde, ekonomiyi ilgilendiren gelişmelerden biri değildir?

a) 7 Eylül 1946 devalüasyonu
b) Marshall Planı
c) Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı
d) Türkiye İktisadi Kalkınma Planı

Cevap : c) Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı

İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki ekonomik gelişmeleri de etkileyen muhalefet partisi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
b) Serbest Cumhuriyet Fırkası
c) Demokrat Parti
d) Millî Kalkınma Partisi
e) Adalet Partisi

Cevap : c) Demokrat Parti

Demokrat Parti’nin ilk hükûmet dönemi olan 1950-1953 arasında, hangi sektör öncülüğünde ekonomik büyüme sağlanmıştır?

a) Sanayi
b) Ticaret
c) Bankacılık
d) Demiryolu
e) Tarım

Cevap : e) Tarım

Demokrat Parti iktidarında, 1954 sonrasında başlayan ekonomik krize yönelik aşağıdaki gelişmelerden hangisi doğrudur?

a) Bu dönemde liberal politika artırılarak devam ettirilmiştir.
b) Sanayi sektörüne yönelik yeni bir plan hazırlanmıştır.
c) Demiryolu politikasına ağırlık verilmeye başlanmıştır.
d) Millî Korunma Kanunu tekrar yürürlüğe konmuştur.
e) Devlete bağlı fabrikalar özelleştirilmiştir.

Cevap : d) Millî Korunma Kanunu tekrar yürürlüğe konmuştur.

Planlı Kalkınma döneminde ……………………. politikası uygulanarak …………….. sektörüne ağırlık verilmiştir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

a) özelleştirme/dış ticaret
b) liberalizm/demiryolu
c) ithal ikamesi/sanayi
d) devletçilik/kimya
e) kamulaştırma/savunma

Cevap : c) ithal ikamesi/sanayi

1970’lerin sonunda giderek artan krize çözüm olarak Süleyman Demirel’in başbakanlığındaki hükûmet tarafından alınan kararlar aşağıdakilerden hangisidir?

a) 12 Eylül 1980 Kararları
b) 27 Mayıs 1979 Kararları
c) 3 Nisan 1981 Kararları
d) 3 Mart 1978 Kararları
e) 24 Ocak 1980 Kararları

Cevap : e) 24 Ocak 1980 Kararları

LOLONOLO

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı 3

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Auzef Bahar Dönemi Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!