Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihiauzef

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı 4

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Soruları

#1. Ulusal bağımsızlığı temel alır. Vatan ve millet sevgisine, milli birlik ve beraberliğe dayalıdır. Yukarıda özellikleri verilen Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

#2. II. TBMM döneminde aşağıdaki gelişmelerden hangisi yaşanmamıştır?

#3. Demokrat Parti’nin ilk hükûmet dönemi olan 1950-1953 arasında, hangi sektör öncülüğünde ekonomik büyüme sağlanmıştır?

#4. Aşağıdakilerden hangisi halifeliğin kaldırılmasını hızlandıran etkenlerden biri değildir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi 1950 sonrasında gerçekleşen eğitim faaliyetlerinden biri değildir?


#6. Planlı Kalkınma döneminde ……................... politikası uygulanarak …………….. sektörüne ağırlık verilmiştir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun yasama yetkisi ile ilgili olan maddelerinden biri değildir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı’ndaki ekonomik gelişmelere yönelik doğru bir bilgidir?

#9. Atatürk’ün bütünleyici ilkelerinden biri olan ‘’milli bağımsızlık’’ aşağıdaki ana ilkelerden hangisiyle ilgilidir?

#10. İkinci Dünya Savaşı’nın son yılında gündeme gelen ve büyük arazi sahiplerinin de tepkisine neden olan düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?


#11. M. İsmet İnönü dönemi eğitimcileri denildiğinde ilk akla gelen reformcu eğitimci aşağıdakilerden hangisidir?

#12. TBMM tarafından yapılan seçimle halife olan ilk ve son kişi aşağıdakilerden hangisidir?

#13. Aşağıdakilerden hangisi çok partili yaşama geçiş sürecinde, ekonomiyi ilgilendiren gelişmelerden biri değildir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun özelliklerinden biri değildir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetçilik ilkesinin doğal sonucu durumunda olan halkçılığın özellikleri arasında yer almaz?


#16. Etibank ve Sümerbank’ın kurulması I. ve II. Beş Yıllık Kalkınma Planlarının hazırlanması Kamu İktisadi Teşekküllerinin oluşturulması Yukarıda verilen inkılaplar hangi ilke doğrultusunda gerçekleşmiştir?

#17. Aşağıdaki eğitim sorunlarından hangisi ilk olarak 1980 sonrasında ortaya çıkmamıştır?

#18. 1940-50 arasında halk eğitimi adına aşağıdaki eğitim faaliyetlerinden hangisi sıklıkla görülmez?

#19. I. Egemenliğin ulusta olmasını öngörür. II. Din ve vicdan özgürlüğünü savunur. III. Seçme ve seçilme hakkını tüm vatandaşlarına tanır. Cumhuriyetçilik ilkesinin özelliklerini arasında yukarıda verilenlerden hangileri yer almaz?

#20. Aşağıdaki üniversitelerden hangisi Adnan Menderes döneminde (1950-1960) kurulmamıştır?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme 4

LOLONOLO

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme 4

LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı 4

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı 4

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Soruları

Çok partili hayata geçiş sürecinde kurulmasına izin verilen ilk siyasi parti

aşağıdakilerden hangisidir?
a) Demokrat Parti
b) Milli Nizam Partisi
c) Millet Partisi
d) Büyük Türkiye Partisi
e) Milli Kalkınma Partisi

Cevap : e) Milli Kalkınma Partisi

Çankaya Protokolü doğrultusunda kurulan ilk koalisyon hükûmeti kimin başbakanlığında oluşturulmuştur?

a) İsmet İnönü
b) Ragıp Gümüşpala
c) Ferit Melen
d) Suat Hayri Ürgüplü
e) Mesut Erez

Cevap : a) İsmet İnönü

1960 Darbesini yapan askerlerden oluşan grubun adı nedir?

a) Milli Güvenlik Konseyi
b) Milli Birlik Komitesi
c) Genç Subaylar Birliği
d) Silahlı Kuvvetler Birliği
e) Milli Güvenlik Birliği

Cevap : b) Milli Birlik Komitesi

II. MC Hükûmeti hangi partilerden oluşmuştur?

a) AP-MSP-CGP
b) AP-MSP-MHP
c) AP-MSP-MHP-CGP
d) MSP-DP-MHP
e) AP-DP-MSP-MHP

Cevap : b) AP-MSP-MHP

İki Meclisli Yasama isteği aşağıdaki hangi belgede talep edilmiştir?

a) Hürriyet Misakı
b) 12 Temmuz Beyannamesi
c) İlk Hedefler Beyannamesi
d) 12 Mart Muhtırası
e) Dörtlü Takrir

Cevap : c) İlk Hedefler Beyannamesi

1971 Askeri muhtırası sonucunda istifa etmek zorunda bırakılan siyasi lider kimdir?

a) İsmet İnönü
b) Necmettin Erbakan
c) Bülent Ecevit
d) Süleyman Demirel
e) Sadun Eren

Cevap : d) Süleyman Demirel

1982 Anayasası ile getirilen siyaset yasakları hangi tarihli halkoylamasıyla yürürlükten kaldırılmıştır?

a) 1987
b) 1993
c) 1995
d) 2001
e) 2002

Cevap : a) 1987

1971-1973 yılları arasında kurulan koalisyon hükûmetlerinin ayırt edici özelliği nedir?

a) Tümünün CHP liderliğinde kurulmuş olması
b) Siyaset dışından gelen teknokratlara yer verilmesi
c) Sağ partilerden oluşması
d) Meclisten üye alınmaması
e) MGK’ya karşı siyasi sorumluluk taşımaları

Cevap : b) Siyaset dışından gelen teknokratlara yer verilmesi

Milli Bakiye sistemi Türkiye’de hangi seçimlerde uygulanmıştır?

a) 1961
b) 1969
c) 1983
d) 1965

Cevap : d) 1965

Fazilet Partisi’nin kapatılmasından sonra Refah Partisi’nin gelenekçi kanadı hangi partide siyaset yapmaya devam etmiştir?

a) Saadet Partisi
b) Milliyetçi Demokrasi Partisi
c) AK Parti
d) Liberal Demokrasi Partisi
e) Muhafazakar Parti

Cevap : a) Saadet Partisi

LOLONOLO

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Soruları

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Auzef Bahar Dönemi Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!