Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihiauzef

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı 6

İnkılap Tarihi 2 Final Soruları Deneme Sınavı 6

#1. Aşağıdakilerden hangisi Türk-Yunan ilişkilerinde sorun olan bir meseledir?

#2. İkinci Dünya Savaşı’nın son yılında gündeme gelen ve büyük arazi sahiplerinin de tepkisine neden olan düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

#3. Türkiye ile Avrupa Birliği katılım müzakereleri hangi tarihte başladı?

#4. Osmanlı Hukuk Sistemi’nin adı aşağıdakilerden hangisidir?

#5. Planlı Kalkınma döneminde ……................... politikası uygulanarak …………….. sektörüne ağırlık verilmiştir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?


#6. Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı’ndaki ekonomik gelişmelere yönelik doğru bir bilgidir?

#7. “Adriyatik’ten Çin Seddi’ne Türk Dünyası” söylemi hangi tarihlerden sonra Türk dış politikasının gündeminde yer almaya başlamıştır?

#8. Milli Mücadele devrinde imzalanan Türk-Sovyet Antlaşması hangi tarihte ve nerede imzalanmıştır?

#9. Aşağıdaki ittifaklardan hangisi Sovyet tehdidine karşı kurulmamıştır?

#10. Aşağıdaki devletlerden hangisi Bağdat Paktı’nın üyelerinden biri değildir?


#11. Aşağıdakilerden hangisi çok partili yaşama geçiş sürecinde, ekonomiyi ilgilendiren gelişmelerden biri değildir?

#12. Demokrat Parti’nin ilk hükûmet dönemi olan 1950-1953 arasında, hangi sektör öncülüğünde ekonomik büyüme sağlanmıştır?

#13. 1924 yılındaki Haliç/İstanbul Konferansında sonuç alınamayınca Musul Vilayeti meselesi hangi uluslararası kurumu götürüldü?

#14. İcra ve İflas Kanunu, hangi ülke kanunundan iktibas edilmiştir?

#15. Cumhuriyet döneminde başta Medeni Kanun olmak üzere birçok temel kanun Batı’dan alınmıştır. Aşağıdakilerden hangisi belirtilen tercih hakkında yapılan doğru bir değerlendirme değildir?


#16. Türkiye, hangi tarihte Milletler Cemiyeti’ne katılmıştır?

#17. “Devletin Dini İslamdır” ibaresi hangi yıl 1924 tarihli anayasadan çıkarılmıştır?

#18. Milletler Cemiyeti Musul sorunu hakkında karar verdikten sonra Türk-Sovyet Antlaşması hangi şehir ve tarihte imzalanmıştır?

#19. Musul Vilayeti meselesine ilişkin Türkiye ile İngiltere hangi tarihte ve hangi şehirde bir antlaşma yapmışlardır?

#20. Türkiye aşağıdaki uluslararası örgütlerden hangisine üye değildir?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme 6

LOLONOLO

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme 6

LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İnkılap Tarihi 2 Final Soruları Deneme Sınavı 6

İnkılap Tarihi 2 Final Soruları Deneme Sınavı 6

I. Egemenliğin ulusta olmasını öngörür.
II. Din ve vicdan özgürlüğünü savunur.
III. Seçme ve seçilme hakkını tüm vatandaşlarına tanır.
Cumhuriyetçilik ilkesinin özelliklerini arasında yukarıda verilenlerden hangileri yer almaz?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) I ve III
e) II ve III

Cevap : b) Yalnız II

“Bizim nazarımızda çiftçi, çoban, işçi, tüccar, sanatkâr, asker, doktor; velhasıl herhangi bir sosyal müessesede faal bir vatandaşın hal, menfaat ve hürriyeti eşittir.’’
Mustafa Kemal’in bu sözü hangi Atatürk ilkesi ile ilgilidir?

a) Halkçılık
b) Laiklik
c) Devletçilik
d) Milliyetçilik
e) İnkılapçılık

Cevap : a) Halkçılık

Atatürk’ün bütünleyici ilkelerinden biri olan ‘’milli bağımsızlık’’ aşağıdaki ana ilkelerden hangisiyle ilgilidir?

a) Cumhuriyetçilik
b) Devletçilik
c) Halkçılık
d) Laiklik
e) Milliyetçilik

Cevap : e) Milliyetçilik

Kasım 1928’de, okul çağını geçen kişilere okuma- yazma öğretmek için, Millet Mektepleri açılmıştır.
Bu girişimle öncelikle aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin gözetildiği savunabilir?

a) Milliyetçilik
b) Halkçılık
c) Laiklik
d) Devletçilik
e) Cumhuriyetçilik

Cevap : b) Halkçılık

Etibank ve Sümerbank’ın kurulması
I. ve II. Beş Yıllık Kalkınma Planlarının hazırlanması
Kamu İktisadi Teşekküllerinin oluşturulması
Yukarıda verilen inkılaplar hangi ilke doğrultusunda gerçekleşmiştir?

a) Halkçılık
b) Laiklik
c) Devletçilik
d) Milliyetçilik
e) İnkılapçılık

Cevap : c) Devletçilik

Atatürk’ün, “Din ve mezhep herkesin vicdanına kalmış bir iştir. Hiçbir kimse, hiçbir kimseyi ne bir din ne de mezhep kabulüne zorlayabilir” sözü hangi ilkeyle ilgilidir?

a) Devletçilik
b) Laiklik
c) Milliyetçilik
d) İnkılâpçılık
e) Halkçılık

Cevap : b) Laiklik

Ulusal bağımsızlığı temel alır.
Vatan ve millet sevgisine, milli birlik ve beraberliğe dayalıdır.
Yukarıda özellikleri verilen Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Laiklik
b) Halkçılık
c) Cumhuriyetçilik
d) Devletçilik
e) Milliyetçilik

Cevap : c) Cumhuriyetçilik

Çağdaşlaşma ve batılılaşma Atatürk ilkelerinden hangisiyle daha çok ilgilidir?

a) Devletçilik
b) Laiklik
c) Halkçılık
d) İnkılapçılık
e) Milliyetçilik

Cevap : d) İnkılapçılık

Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetçilik ilkesinin doğal sonucu durumunda olan halkçılığın özellikleri arasında yer almaz?

a) Kanunlar önünde eşitlik
b) Sosyal dayanışma
c) Ayrıcalıklı zümrelerin haklarını gözetme
d) Toplumsal barış
e) Dengeli gelir dağılımı

Cevap : c) Ayrıcalıklı zümrelerin haklarını gözetme

Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun başarılı olamaması aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulanmasını zorunlu hale getirmiştir?

a) Laiklik
b) İnkılapçılık
c) Milliyetçilik
d) Devletçilik
e) Halkçılık

Cevap : d) Devletçilik

LOLONOLO

İnkılap Tarihi 2 Final Soruları Deneme Sınavı 6

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Auzef Bahar Dönemi Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!